Ferring İlaçları › MINIRIN 0.1 mg /ml intranazal solüsyon 2.5 ml › Kullanma Talimatı

MINIRIN 0.1 mg /ml intranazal solüsyon 2.5 ml Kullanma Talimatı

Desmopressin }

Endokrin Sistem > Hipfiz Arka Lob Hormonları > Desmopressin Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 17 November  2011

MINIRIN 0.1 mg/ml intranazal solüsyon

.

Etken Madde

1 nakde 89 mikrogram desmopressine eşdeğer 0.1 mg desmopressin asetat bulunur.

•

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, klorbutanol, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MINIRIN nedir ve ne için kullanılır?

2. MINIRIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MINIRIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MINIRIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MINIRIN nedir ve ne için kullanılır?

MINIRIN İntranazal Solüsyon, 1 mililitre’sinde 0.1 mg desmopressin asetat içermektedir. MINIRIN İntranazal Solüsyon; antidiüretik hormon (idrar miktarını azaltan hormon), ADH grubuna dahildir.

MINIRIN İntranazal Solüsyon, kahverengi cam şişe ambalajda 2.5 ml solüsyon şeklinde damlalık seti ve 2 rinil tüp ile birlikte bulunmaktadır.

MINIRIN İntranazal Solüsyon aşağıdaki durumda kullanılmaktadır:

• Şekersiz diyabet (Santral Diabetes insipidus) aşırı susuzluk ve büyük hacimlerde sürekli seyreltik idrar üretiminde

ÖNEMLİ: Bu durum, diabetes mellitus (şeker diyabeti ve şeker hastalığı) ile karıştırılmamalıdır.

• Böbreklerin gerektiği gibi idrar konsantrasyonu yapıp yapamadığını kontrol etmek amacına yönelik bir testte (idrar yoğunlaştırma kapasite testi)


2.MINIRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MINIRIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

■    Ciddi bir kalp hastalığınız varsa

■    Yüksek kan basıncı için ilaç alıyorsanız veya kan basıncınızın anormal olduğu söylenmişse

■    Alkol de dahil olmak üzere, anormal yüksek miktarlarda sıvı alıyorsanız

■    Soğuk algınlığı ilaçlan dahil, doktorun kullandığınızı bilmediği başka ilaçlar kullanıyorsanız

■    Müzmin veya psikojenik polidipsi (anormal düzeyde fazla sıvı alımı) (24 saate, 40 ml/kg’ı aşan idrar üretimi)

■    Orta ila şiddetli böbrek yetmezliği

■    ADH hormonu salgılama sendromu (SIADH), bilinen hiponatremi (kandaki sodyum seviyesinin azalması)

■    Desmopressine veya herhangi bir yardımcı maddesine aşırı duyarlılığınız varsa

MINIRIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Acil idrar yapma ihtiyacı olan/idrar tutamayan, idrara çıkma sıklığında artış veya noktüri (örneğin, iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH), idrar yolları iltihabı, idrar kesesi taşları/tümörleri), polidipsi (anormal düzeyde fazla sıvı alımı) ve zor düzene sokulmuş şeker hastalığı (diabetes mellitus) olan hastalarda, altta yatan hastalık tedavi edilmelidir.

•    Yaşlılarda, özellikle sıvı ya da elektrolit dengesizliği olasılığını artıran diğer koşullardan şikayeti olan hastalarda, tedaviye başlanması tavsiye edilmemektedir.

•    Yaşlı hastalar, düşük serum sodyum düzeyli hastalar ve 24 saatlik idrar hacmi yüksek olan (2.8 ila 3 litre üzeri) hastalarda, hiponatremi (kandaki sodyum seviyesinin azalması) riski daha yüksektir.

•    İşeme güçlüğü yaşıyorsanız veya kistik fıbroz hastasıysanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Trisiklik antidepresanlar (ruhsal bozuklukları düzeltmek için kullanılan ilaçlar), seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri (seçici serotonin (bir hormon) geri alimim durduran ilaçlar), klorpromazin ve karbamazepin gibi ilaçlarla ve steroid yapıda olmayan iltihap kesici ilaçlar (NSAID) ile eşzamanlı tedavi durumu.

• Ateş, mide-barsak iltihaplanması gibi hastalıklar süresince desmopressin tedavisi kesilmelidir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MINIRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Sıvı sınırlamasına çok dikkat etmek gerekmekte ve serum sodyumun daha sık izlenmesi dahil, hiponatremiden kaçınmak için tedbirler kesinlikle alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yüksek dozda (300 mikrogram intranazal) desmopressin alan emziren annelerden alman sütün analiz sonuçlan, desmopressinin bebekte çıkan idrar miktarını (diürez) etkilemek için gereken seviyenin altmda kaldığını göstermektedir.

Araç ve makina kullanımı

Aşırı doz veya sıvı tutulmasına bağlı hiponatremi; istem dışı kasılmalar (konvülsiyon) ve bilinç kaybına neden olabilir. MINIRIN İntranazal Solüsyon kullanımı süresince araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

At *

MINIRIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Desmopressin ile alındığında, bazı ilaçlar idrar miktarını azaltıcı etkiyi artırarak su tutulmasına neden olabilir. Bir antidepresan (ruhsal bozuklukları düzeltmek için kullanılan ilaçlar), antiinflamatuvar (iltihap giderici) ilaç (ibuprofen, naproksen, fenbufen), lopramid (ishal için), klorpromazin (antipsikotik) veya karbamazepin (epilepsi için) kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MINIRIN nasıl kullanılır ?

Rinil tüpün bir birim işareti (0.05 ml) 5 mikrogram desmopressin asetata karşılık gelir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Testten sonra doz kişiye göre belirlenir. Yetişkinler için normal doz günde 1-2 defa 10-20 mikrogram, çocuklar için günde 1-2 defa 5-10 mikrogram’dır. Eğer su tutulumu / hiponatremi belirtileri ortaya çıkarsa, tedavi geçici olarak durdurulmalı ve doz yeniden ayarlanmalıdır.

Sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Eğer su tutulumu ve/veya hiponatremi belirtileri (baş ağrısı, mide bulantısı/kusma, kilo alma ve ciddi vakalarda konvülsiyonlar) ortaya çıkarsa, hasta tamamen iyileşene kadar tedavi kesilmelidir. Tekrar tedaviye başlandığında, sıvı alımı çok ciddi olarak kısıtlanmalıdır.

İdrar yoğunlaştırma kapasite testi

İdrar yoğunlaştırma kapasitesini belirlemek için teşhis amaçlı kullanılır. Yetişkinler için normal doz 40 mikrogram’dır. 1 yaşından büyük çocuklarda doz 20 mikrogram, 1 yaşından küçük çocuklarda ise 10 mikrogram’dır.

Uygulandıktan sonra Minirin 1 saat içinde idrarla hemen atılır. Ozmolalitenin ölçülmesi için ilk 8 saatte 2 idrar numunesi alınır.

Sıvı alımı kısıtlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

1. Şişenin boynundaki plastik uç çekilir.

2. Emniyet kılıfı çıkarılıp plastik kapak açılır.


3. Damlalığın ucundaki küçük tıpa kıvrılarak çıkarılır. Aynı tıpanın ters tarafı, özellikle dik durumda saklanmadığı zamanlarda sızmayı önlemek için kullanılır.

4. Plastik tüpün (rinil) kalibre edilmiş bölümünü bir ele ve diğer elin parmakları damlalığın silindirik bölümünün etrafına yerleştirilir. Damlalığın ucu plastik tüpün “ok” ile gösterilen ucuna, aşağıya doğru yerleştirilir ve sıvı istenilen işarete gelene kadar damlalık sıkılır. Tüpün ucu ile 0.05 işareti arasındaki numaralanmamış kısım, yaklaşık 0.025 ml noktasıdır. Eğer tüpün doldurulmasında zorluk çekilirse, gerekli dozu çekip rinil tüpüne doldurmak için bir insülin veya tüberkülin şırıngası kullanılabilir.

5. Plastik tüp, ucundan yaklaşık 2 cm yukarıda tutulur ve parmak uçları burun deliğine değene kadar tüp burun deliğinden içeri sokulur.

6. Nefes tutulur, tüpün diğer ucu ağıza alınır. Baş arkaya eğilir ve sonra ilacın burun boşluğunda gerekli yere gitmesini sağlayacak şekilde kısa kuvvetli bir nefes verilir. Bu yöntemle ilaç sadece burun boşluğunda kalacak ve preparat boğazın arkasına akmayacaktır.

7. Kullanımdan sonra şişenin plastik kapağı kapatılır, plastik tüp su ile yıkanır ve içinde su kalmaması için kuvvetle sallanır. Böylece plastik tüp bir sonraki uygulama için kullanıma hazır olacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

1 yaşm altındaki çocuklarda idrar yoğunlaştırma kapasite testi, sadece hastanede uygun koşullar altmda yapılmalıdır.

Santral diabetes insipidus: Çocuklar için normal doz günde 1-2 defa 5-10 mikrogram.

İdrar yoğunlaştırma kapasite testi: 1 yaşından büyük çocuklarda doz 20 mikrogram, 1 yaşından küçük çocuklarda ise 10 mikrogram.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda hiponatremi (kandaki sodyum seviyesinin azalması) görülme riski daha yüksektir.

Santral diabetes insipidus: Günde 1-2 defa 10-20 mikrogram.

İdrar yoğunlaştırma kapasite testi: 40 mikrogram.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı bildirilmemiştir.

Eğer MINIRIN' İntranazal Solüsyon ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MINIRIN kullanırsanız

MINIRIN' İntranazal Solüsyon’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MINIRIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MINIRIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bildirilmemiştir.

Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA05038
Satış Fiyatı 24.87 TL [ 9 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 24.87 TL [ 2 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697621600348
Etkin Madde Desmopressin
ATC Kodu H01BA02
Birim Miktar 0.0001
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 2.5
Endokrin Sistem > Hipfiz Arka Lob Hormonları > Desmopressin
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MINIRIN 0.1 mg /ml intranazal solüsyon 2.5 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
9 Jul 202124.87 TL
2 Jul 202124.87 TL
28 Jun 202124.87 TL
25 Jun 202124.87 TL
21 Jun 202124.87 TL
18 Jun 202124.87 TL
14 Jun 202124.87 TL
11 Jun 202124.87 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları