Amgen İlaçları › MIMPARA 90 mg 28 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

MIMPARA 90 mg 28 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Sinakalset Hcl }

Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Sinakalset Amgen İlaç Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 29 March  2013

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MIMPARA nedir ve ne için kullanılır?

2. MIMPARA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MIMPARA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MIMPARA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MIMPARA nedir ve ne için kullanılır?

MİMPARA açık yeşil film kaplı bir tablettir. Tabletler oval şekillidir ve bir yüzünde “90”, diğer yüzünde ise “AMG” yazısı basılıdır.

MİMPARA 90 mg film kaplı tablet içeren blisterlerde bulunmaktadır. Blister paketleri bir kutu içinde 28 tablet içerir.

MİMPARA, vücudunuzda paratiroid hormon (PTH), kalsiyum ve fosfor düzeylerini kontrol ederek etki eder. Paratiroid bezleri olarak adlandırılan organlarla ilgili sorunlara bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Paratiroidler, boyunda tiroid bez yanında bulunan ve paratiroid hormonu (PTH) üreten 4 adet küçük bezdir.

MIMPARA aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Kanlarındaki atık ürünlerin temizlenmesi için diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan ciddi böbrek hastalarındaki sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde.
 • Paratiroid kanseri olan hastalarda kanda yüksek kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde.
 • Paratiroid bezinin çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda primer hiperparatiroidizm hastalarında kandaki yüksek kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde.

 • 2.MIMPARA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MIMPARA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer MİMPARA’nm etkin maddesini oluşturan sinakalset ya da bu ilacın bileşiminde bulunan diğer yardımcı maddelere (Kullanma Talimatı’nın başında ‘Yardımcı maddeler’ bölümünde belirtilmiştir) alerjik iseniz.

  18 yaşın altındaki çocuklar MİMPARA’yı kullanmamalıdır.

  MIMPARA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Nöbetler (bazen kriz veya havale (konvülsiyon) olarak adlandırılır) de dahil olmak üzere herhangi bir tıbbi sorununuz varsa doktorunuza söyleyiniz. Daha önce nöbet geçirenlerde nöbet geçirme riski daha yüksektir. Kalsiyum düzeyini çok fazla düşürmek nöbet geçirme riskini de artırabilir. Eğer nöbetiniz varsa doktorunuza hemen söylemelisiniz.

  Eğer karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmadığını biliyorsanız, veya kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz, veya MİMP ARA alırken sigara içmeye başlamış ya da bırakmışsanız bu durum MİMPARA’nm etki gösterme şeklini etkileyeceği için doktorunuza söylemelisiniz.

  MIMPARA ile tedavi edilen hastalarda düşük kalsiyum düzeyleri (hipokalsemi) ile ilişkili yaşamı tehdit eden olaylar ve ölümcül sonuçlar bildirilmiştir.

  Düşük kalsiyum düzeyleri kalp ritminizi etkileyebilir. MIMPARA alırken kalp ritim bozukluğunuz varsa veya kalp ritim sorunlarına neden olduğu bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, kalp atışınızın alışılmadık derecede hızlı veya çarpıntı şekilde olması halinde doktorunuza söyleyiniz.

  Bu uyanlar geçmiş dönemler de dahil olmak üzere sizin için geçerli ise doktorunuza başvurunuz. İlave bilgi için bölüm 4’e bakınız.

  MIMPARA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MIMPARA besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  MIMPARA hamile kadınlarda test edilmemiştir. Hamilelik durumunda, MİMPARA doğmamış bebeğe zarar verebileceği için doktorunuz tedavinizi değiştirmeye karar verebilir. Dolayısıyla, hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamilelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MIMPARA,nm insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da MİMPARA tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. MİMPARA alan hastalarda baş dönmesi ve nöbetler rapor edilmiştir. Siz de bunları hissederseniz, araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir.

  MIMPARA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MİMPARA yardımcı madde olarak laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıda adı geçen ilaçlar MİMPARA’mn etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Ketokonazol, itrakonazol ve vorikonazol (Bu ilaçlar cilt ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Telitromisin, rifampisin ve siprofloksasin (Bu ilaçlar bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Ritonavir (Bu ilaç HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Fluvoksamin (Bu ilaç depresyon tedavisinde kullanılmaktadır).
 • MIMPARA aşağıda adı geçen ilaçların etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Amitriptilin, desipramin, nortriptilin ve klomipramin (Bu ilaçlar depresyon tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Flekainid ve propafenon (Bu ilaçlar kalp atış hızındaki değişikliklerin tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Metoprolol (Bu ilaç yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır).
 • MIMPARA kullanırken bu ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.


  3.MIMPARA nasıl kullanılır ?

  MİMPARA^ her zaman tam doktorunuzun size verdiği direktifler doğrultusunda kullanınız. Emin değil iseniz doktorunuz ya da eczacınızla teyit etmelisiniz. Doktorunuz size ne miktarda MİMPARA almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  MİMPARA oral yoldan besinlerle birlikte ya da besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır. Tabletler bütün olarak alınmalı ve bölünmemelidir.

  Eğer sekonder hiperparatiroidi için tedavi ediliyorsanız

  MIMPARA,nın olağan başlangıç dozu 30 mg (bir tablet) günde tek dozdur. Doktorunuz MIMPARA,ya nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeylerinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz daha da ayarlanabilir.

  Eğer paratiroid kanseri veya primer hiperparatiroidizm için tedavi ediliyorsanız

  MIMPARA,nın olağan dozu 30 mg (bir tablet) günde iki dozdur. Doktorunuz MİMPARA’ya nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve kalsiyum düzeyinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde kalsiyum düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz yeniden ayarlanabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  MIMPARA" ’mn etkililiği ve güvenliliği 18 yaş altındaki hastalarda belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  MIMPARA yaşlılarda kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/karaciğer yetmezliği

  Her ne kadar MİMPARA’nın orta şiddetli ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılması gerekmekle birlikte MIMPARA böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılabilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer MİMPARA’nın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  •    'r~

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MIMPARA kullanırsanız

  MİMPARA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı dozun muhtemel belirtileri ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetlerdir.

  MIMPARA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir MİMPARA dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

  •    'r~

  MIMPARA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Amgen İlaç Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA11787
Satış Fiyatı 5390.73 TL [ 12 Jul 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 5390.73 TL [ 5 Jul 2024 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699862090124
Etkin Madde Sinakalset Hcl
ATC Kodu H05BX01
Birim Miktar 90
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Sinakalset
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MIMPARA 90 mg 28 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
12 Jul 20245,390.73 TL
5 Jul 20245,390.73 TL
28 Jun 20245,390.73 TL
14 Jun 20245,390.73 TL
31 May 20245,390.73 TL
24 May 20245,390.73 TL
17 May 20245,390.73 TL
10 May 20245,390.73 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları