Rdc İlaçları › METOPLON 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren 5 ampül › Kullanma Talimatı

METOPLON 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren 5 ampül Kullanma Talimatı

Metoklopramid Hcl }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Motilite Stimülanları > Metoklopramid Rdc İlaç Araştırma ve Geliştirme Sanayii A.Ş | Güncelleme : 10 February  2012

METOPLON 10 mg/2 ml İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul (Metoklopramid hidroklorür)

Kas ya da damar içine uygulanır.

•

Etken Madde

Her bir ampul (2 mL) 10 mg metoklopramid hidroklorür içerir.

• Yardımcı madde:Sodyum metabisülfıt (E223), sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. METOPLON nedir ve ne için kullanılır?

2. METOPLON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. METOPLON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. METOPLON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.METOPLON nedir ve ne için kullanılır?

METOPLON 2 mL renksiz çözelti içeren şeffaf cam ampul içerisinde kas içine/damar içine uygulanan bir ilaçtır. METOPLON’un etkin maddesi metoklopramid’tir.

Her 2 mL’lik ampulde 10 mg metoklopramid HCL içerir. 5 ampullük ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.

Metoklopramid, sindirim sistemindeki besinlerin mide ve barsaklarda ilerlemesini sağlayan kaslar üzerinde etki gösterir.

Metoklopramid’in en yaygın kullanım amacı bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavi edilmesidir (antiemetik). Metoklopramid özellikle migren ve kanser tedavilerine bağlı bulantının giderilmesinde etkilidir. Bazı tanı testlerinde de, örneğin mide ya da barsak içerisine tüp yerleştirilmesi gerektiğinde ya da baryum incelemesi sırasında kullanılabilir. Ayrıca midede asit artışı sebebiyle oluşan rahatsızlığın giderilmesinde de etkilidir


2.METOPLON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

METOPLON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Sindirim sistemi kanamaları mekanik tıkanma veya delinmeleri gibi, bu sistemin hareketlerinin hızlandırılmasının tehlikeli olduğu haller mevcutsa,

• Mide barsak sonrası operasyonu dönemde iseniz,

• Kusmalarınız gebeliğe bağlı ise

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Ektraprimidal reaksiyonlara (kas sertliği, koordinasyonsuz hareketler, tükürük akması, istemli hareketlerde bozukluk gibi belirtilerle kendini gösteren bir grup rahatsızlık) yol açabilen diğer ilaçları kullanıyorsanız,

• Sara hastasıysanız,

• Şiddetli astım durumu mevcutsa,

• Sülfit aşırı duyarlılığınız varsa,

• Serebral tahriş gibi bulantıya sebep olan durumlar (belirtileri maskeleyebileceği için) mevcutsa,

• Feokromositomanız (böbreküstü bezi kaynaklı tümör) varsa (yüksek tansiyon krizine sebep olabileceğinden dolayı),

Emzirme

METOPLON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Meme kanseri iseniz,

• Yüksek tansiyon durumunuz varsa,

• Şiddetli ruhsal çöküntü (depresyon) durumunuz varsa,

• Parkinson hastası iseniz,

• Şeker hastalığınız varsa,

• İşitmenizde zayıflama varsa,

• İshal iseniz,

• Hamile iseniz

• Böbrek fonksiyonlarınız zayıf ise,

• Yaşlı iseniz,

• Ektraprimidal reaksiyonlara (kas sertliği, koordinasyonsuz hareketler, tükürük akması, istemli hareketlerde bozukluk gibi belirtilerle kendini gösteren bir grup rahatsızlık) durumunuz varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

METOPLON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullanım yöntemi nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• METOPLON’un etken maddesi metoklopramid anne sütüne geçtiğinden süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Metoklopromid'in uyuklama, istemli hareketlerde bozulma, distoni (kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu), görsel rahatsızlık gibi araç ve makine kullanımını etkileyen yan etkileri bulunduğu için, araç ve makine kullanan kişiler dikkatli olmalıdır.

METOPLON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 2 mL dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Sodyum metabisülfıt nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antikolinerjik ajanlar (örneğin Parkinson hastalığı tedavisinde ve idrar kaçırma tedavisinde de kullanılan bir grup ilaç) ve narkotik analjezikler (afyon benzeri ağrı kesiciler) metoklopramid’in mide-barsak sistemi hareketleri üzerindeki etkilerini tersine çevirir. Metoklopramid, birlikte kullanımı halinde alkol, yatıştırıcı, uyku verici, narkotik ve güçlü yatıştırıcı ilaçların yatıştırıcı etkisini arttırır.

Mide boşalma zamanını değiştirdiğinden metoklopramid mideden emilen ilaçların (digoksin, simetidin) emilmesini önlerken, ince barsaktan emilenlerin (parasetamol ve aspirin) emilimini arttırır. Benzer şekilde yiyeceklerin barsaklara geçiş ve emilimini etkilediği için, şeker hastalarında insülin dozunun ve dozun verilme zamanının ayarlanması da gerekebilir.

Metoklopramid, siklosporin’in emilimini ve kan düzeyini arttırabilir.

Ayrıca atovakuon'un kandaki miktarını azaltabilir.

Metoklopramid, prolaktin’in kandaki prolaktin seviyesini düşürücü etkisini, bromokriptin ve kabergolin gibi ilaçların etkilerini tersine çevirebilir.

Metoklopramid’in serotonerjik ilaçlarla (depresyon tedavisinde de kullanılan bir grup

ilaç) beraber kullanılması serotonin sendromu riskini arttırabilir. Süksametonyum'un nöromüsküler blokaj (sinir kas kavşağında sinir iletiminin durdurulması) etkisini arttırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.METOPLON nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Yetişkinlerde (20 yaş ve üzeri) bulantı ve kusmanın tedavisi ve giderilmesi için kullanım:

- 60 kg ve üzerindeki yetişkinlerde günde 3 kez 10 mg,

- 60 kg altındaki yetişkinlerde günde 3 kez 5 mg.

Tanı amaçlı kullanım :

İncelemeden 10 dakika önce damar içine tek doz uygulama yapılabilir.

- 60 kg ve üzerindeki kişilere 10 mg,

- 30 ile 59 kg arasındaki kişilere 5 mg,

- 20 ile 29 kg arasındaki kişilere 2,5 mg,

- 15 ile 19 kg arasındaki kişilere 2 mg,

- 14 kg’a kadar olan kişilere 1 mg.

Uygulama yolu ve metodu

METOPLON kas içine enjeksiyon ya da damar içine yavaş enjeksiyon (2 dakikada) şeklinde uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

20 yaşın altındaki ergenlere ve çocuklara ilaç uygulanırken riskler değerlendirilmelidir. Dozaj şemaları vücut ağırlığına göre hazırlanmalı ve etkili olan en düşük doz ile başlanmalıdır.

20 yaşın altındaki kişilerde kullanım:

- 60 kg’m üzerindeki kişilere günde 3 kez 10 mg,

- 30 ile 59    kg    arasındaki kişilere    günde 3    kez 5 mg,

- 20 ile 29    kg    arasındaki kişilere    günde 3    kez 2,5    ıng,

- 15 ile 19    kg    arasındaki kişilere    günde 2    ya da 3    kez    2    mg,

- 10 ile 14    kg    arasındaki kişilere    günde 2    ya da 3    kez    1    mg,

- 10 kg'ın altındaki kişilere günde 2 kez 1 mg.

Toplam günlük doz, kg başma 0,5 mg’ın üzerine çıkmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Eğer METOPLON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METOPLON kullanırsanız

Aşırı dozların alınması halinde uyuşukluk, yön tayin edememe, huzursuzluk ve ekstrapiramidal reaksiyonlar gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler genellikle 24 saat içinde kaybolur. Acil durumlarda antikolinerjik ve antiparkinson ilaçlar ya da antikolinerjik etkileri olan alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlarla bu tür belirtiler kontrol altına alınabilir. (Örn: 50 mg IM Difenhidramin HCI).

METOPLON'dan kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

METOPLON'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

METOPLON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Rdc İlaç Araştırma ve Geliştirme Sanayii A.Ş
Geri Ödeme KoduA12845
Satış Fiyatı 41.92 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 41.92 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698747750061
Etkin Madde Metoklopramid Hcl
ATC Kodu A03FA01
Birim Miktar 10+2
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Motilite Stimülanları > Metoklopramid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

METOPLON 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 202441.92 TL
3 May 202441.92 TL
26 Apr 202441.92 TL
22 Apr 202441.92 TL
15 Apr 202441.92 TL
5 Apr 202441.92 TL
1 Apr 202441.92 TL
26 Mar 202441.92 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları