Onko İlaçları › METOJECT 15mg/1.5 ml kull.haz.ENJ.sol.içeren 1 adet şırınga › Kullanma Talimatı

METOJECT 15mg/1.5 ml kull.haz.ENJ.sol.içeren 1 adet şırınga Kullanma Talimatı

Metotreksat }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme : 17 November  2011

METOJECT 15 mg/1,5 mL Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Kullanıma Hazır Şırınga Steril/Apirojen

Kas içine, damar içine, arter içine, omurilik zarı içine uygulanır.

Etken Madde

1 ml solüsyon 10 mg metotreksata karşılık gelen 10,96 mg metotreksat disodyum içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. METOJECT nedir ve ne için kullanılır?

2. METOJECT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. METOJECT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. METOJECT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.METOJECT nedir ve ne için kullanılır?

METOJECT kanser tedavisinde kullanılır. Tek başına kullanılabildiği gibi daha çok diğer kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte kullanılır.

Tedavi amaçlı kullanımları:

Kanser tedavisinde:

Malign (kötü huylu) hastalıkların tedavisi, örneğin; akut lenfositik lösemi (genellikle 15 yaş altındaki çocuklarda görülen kan kanseri), meningeal lösemi (beyin ve omurilik zarını tutan kan kanseri), non-Hodgkin lenfoma (lenf düğümleri dışında bazı organlardaki lenf dokusu kanseri), baş ve boyun kanserleri, över (yumurtalık), mesane, serviks (uterusun bir bölümü), mide, kalın barsak, testis, meme kanseri, kemik kanseri, koryokarsinom (doğumla ilişkili kötü huylu tümör) ve diğer trofoblastik tümörler (anne kamındaki bebeğin beslenmesine yardımcı olan hücrenin tümörü), bronş kanseri, ürotelyal karsinom (idrar yollarını örten doku) ve santral sinir sistemi tümörleri. Metotreksat tek başına veya diğer hücre gelişimini engelleyen ilaçlar, hormonlar, ışın tedavisi ve cerrahi girişim ile birlikte uygulanabilir.

2/10_

Kanser dışı kullanımları:

Romatoid artrit (eklemlerde şişme ve ağrı ile belirgin eklem iltihabı) tedavisinde. Psoriazis (sedef hastalığı) tedavisinde, özellikle yaygın psoriazis, yaygın püstüler psoriazis, psöriazise bağlı eklem iltihabı veya psöriazise bağlı tırnak hastalığında kullanılır.

METOJECT enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır bir şırınga ve enjeksiyon iğnesi ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.


2.METOJECT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

METOJECT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Hamilelik

• Önemli karaciğer işlev bozukluklarınız varsa,

 • Önemli böbrek işlev bozukluklarınız varsa,
 • Kansızlık veya kemik iliği yetersizliği gibi kan hastalıklarınız varsa,
 • • Aktif enfeksiyon hastalıklarınız, bağışıklık sistemi yetersizliğiniz varsa,

  • Metotreksata veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

 • Alkol tüketiminiz artmışsa,
 • Mide-barsak sisteminde yaralarınız varsa,
 • • Genel bitkinlik durumunuz varsa kullanmayınız.

  METOJECT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Metotreksatı sadece kanser ilaçlarıyla tedavide deneyimli uzman doktorların kontrolü altında kullanınız.
 • Metotreksat kullanırken, kan hastalıkları ile ilgili depresyon, böbrek yetmezliği, peptik ülser (midedeki aside bağlı oluşan mide barsak kanalı yaralanmaları), ülseratif kolit (enfeksiyona bağlı oluşan yaralanmalarla belirgin barsak iltihabı), ülseratif stomatit (küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı), ishal, genel bitkinlik durumunuz varsa doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Metotreksat çocuklarda ve yaşlılarda son derece dikkatle kullanılmalıdır.
 • Mide-barsak kanalı zehirlenme belirtileri    (ağız iltihabı ilk bulgudur) tedavinin
 • kesilmesine işaret eder, aksi takdirde tedavi    devam ederse kanamalı barsak iltihabı ve

  barsak delinmesi sonucu ölüm meydana    gelebilir. Bu tür belirtiler gözlerseniz

  doktorunuzu uyarınız.

 • Metotreksat üreme yeteneği ve sperm    sayısında azalmaya, kadınlarda adet
 • bozukluğuna ve adet görememeye neden    olabilir. Bu etkiler ilacın kesilmesiyle

  önlenebilir. Bunun ötesinde, metotreksat insanlarda anne kamındaki bebeğe ait zehirlenme ve kusurlara neden olur ve düşüğe neden olabilir. Eğer eşlerden biri metotreksat kullanıyorsa, tedavi süresince ve tedavisinin kesilmesinden sonra en az 3 ay uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır.

 • METOJECT, düşük dozda kullanılsa dahi, ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkileri erken belirleyebilmek için, doktorunuz check-up ve bazı laboratuvar testleri yaptırmanızı isteyecektir.
 • _3/10_

  • Tedaviniz başlamadan önce, kan hücrelerinizin sayısının yeterli olup olmadığını, karaciğer fonksiyonlarınızı, kan serumu albümin (kandaki bir protein) seviyelerini ve böbrek fonksiyonlarınızı kontrol etmek için çeşitli testler yapılacaktır.

  Metotreksat tedavisi süresince ilk 6 ay boyunca en azından ayda bir, sonraki dönemde ise en azından 3 ayda bir aşağıdaki testlerin yapılması gerekmektedir:

  • Mukoz membranlardaki değişiklikler için ağız ve boğaz kontrolü

  • Kan testleri

  • Karaciğer fonksiyon testleri

  • Böbrek fonksiyon testleri

  • Gerekli durumlarda nefes yolu ve akciğer fonksiyon testleri

  Bu tıbbi ürün, her dozunda 23 mg’dan (1 mmol) daha az sodyum ihtiva eder. Yani esasında “sodyum içermez”.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  METOJECT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yöntemi bakımından besinlerle etkileşimi beklenmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  METOJECT’i hamilelik süresince kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  METOJECT’i emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Bireysel hassasiyete bağlı olarak araç ve makine kullanma yeteneğiniz bozulabilir.

  METOJECT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün, her dozunda 23 mg’dan (1 mmol) daha az sodyum ihtiva eder. Yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

  Metotreksat bağışıklık sistemini baskılayıcı etkiye de sahiptir, bu nedenle aşılamaya karşı bağışıklık sistemi yanıtı azalabilir. Ayrıca tedavi ile aynı zamanda bir canlı aşı kullanımı ağır bir antijenik (vücuda giren yabancı madde) reaksiyona neden olabilir.

  Ağrı ve iltihap için kullanılan salisilat grubu ilaçlar, sülfonamidler, tetrasiklin ve kloramfenikol gibi antibiyotikler, sara hastalığında kullanılan difenilhidantoin grubu ilaçlar, sülfazol, doksorubisin, ve siklofosfamid gibi kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar ve

  4/10

  barbitüratlar adı verilen sakinleştirici ilaçlar proteinlere bağlı metotreksatı proteinlerden ayırabilir. Bunun sonucunda, metotreksatm kan düzeyleri artarak zehirlenmeye neden olabilir.

  Böbrek ve karaciğer üzerine zararlı etkileri olduğu bilinen ilaçlarla (alkol de dahil) birlikte kullanımından kaçınınız.

  Gut hastalığında kullanılan probenesid ile birlikte alındığında metotreksatm dozu azaltılmalıdır.

  Folik asit içeren, ağızdan alınan demir içeren vitamin ilaçlan metotreksata cevabı değiştirebilirler. iltihap giderici, ağrı kesici etkiye sahip ilaçlar, metotreksatm böbreklerden atılımını bozabilir ve ciddi zehirlenme belirtilerine yol açabilir.

  Folik asit yetersizliğine neden olan ilaçlarla birlikte kullanımı (sülfonamidler, trimetoprim-sülfametoksazol gibi) metotreksat zehirlenmesinin artmasına neden olabilir. Özellikle folik asit yetersizliği geçmişiniz varsa dikkat ediniz.

  Trimetoprim, sülfametoksazol gibi antibiyotik ilaçlar ile beraber uygulanması nadir vakalarda kan hücrelerinde azlığa neden olmuştur.

  Vinka alkaloidleri gibi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar hücre içi metotreksat ve metotreksat poliglutamat formlarını artırabilir.

  Metotreksatm kan düzeyleri etretinat (cilt hastalıkları için kullanılır) tarafından artırılabilir ve birlikte kullanımlarından sonra ciddi karaciğer iltihabı bildirilmiştir.

  Fenitoin gibi sarada kullanılan, trankilizan (bir çeşit sakinleştirici) ve ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları, penisilinler metotreksatm böbreklerden atılımını azaltabilir; bu artan metotreksat miktarları ve kanda veya mide-barsak sisteminde zehirlenme ile sonuçlanabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.METOJECT nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. METOJECT, kanser ilaçları kullanımı konusunda deneyimli bir hekim gözetiminde uygulanmalıdır, kendi başınıza kullanmayınız.

  Uygulama yolu metodu

  METOJECT, seyreltildikten sonra kas içine, damar içine, arter içine, omurilik zarı içine uygulanır.

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda METOJECT, kullanımı için herhangi bir dozaj önerisi bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda METOJECT, kullanımı için herhangi bir dozaj önerisi bulunmamaktadır. Dozun azaltılması gerekebilir.

  5/10

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Eğer METOJECT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla METOJECT kullanırsanız

  METOJECT den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kazara aşırı doz alma durumunda 1 saat içinde metotreksatm verilen dozuna eşdeğer veya daha yüksek dozda kalsiyum lökoverin uygulanmalıdır. Kan nakli ve böbrek diyalizi (kanın yapay böbrek yardımıyla temizlenmesi) gibi destekleyici tedaviler gerekebilir.

  METOJECT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  METOJECT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  METOJECT, bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için, tedavinizin ne zaman sonlandınlacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan METOJECT tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş
Geri Ödeme KoduA09170
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699650952047
Etkin Madde Metotreksat
ATC Kodu L04AX03
Birim Miktar 15/1,5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

METOJECT 15mg/1.5 ml kull.haz.ENJ.sol.içeren 1 adet şırınga Barkodu