KLIMADYNON film tablet (60 tablet) Kısa Ürün Bilgisi

Actea Racemosa Rizomu Kuru Ekstresi }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Diğer Jinekoloji İlaçları
Bionorica İlaç Ticaret Ltd.Şti | 6 July  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KLİMADYNON film tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Her film tablette 2,8 mg siyah yılankökü (Actaea racemosa) rizomu (özel ekstre BNO 1055) (5-10:1) kuru ekstresi bulunur.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat    17.2 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Film kaplı tablet

Terakota renkli, yuvarlak, bikonvekstir ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Sıcak basması ve aşırı terleme atakları gibi menopoz şikayetlerinin hafıfletilmesine yönelik kullanılan bir bitkisel tıbbi üründür.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Menopoz çağındaki kadınlar: Günde 2 kez (sabah ve akşam) 1 film tablet kullanılır.

KLİMADYNON kullanırken şikayetlerinizin devam etmesi halinde lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KLİMADYNON, doktor tavsiyesi olmadan 6 aydan uzun bir süre kullanılmamalıdır. Pediyatrik popülasyon

KLİMADYNON’un çocuklarda uygun kullanımı yoktur.

Özel Popülasyonlar

Böbrek rahatsızlığı olan hastalarda doz ayarlaması ile ilgili yeterli veri yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Uygulama şekli:

Ağızdan alınan tabletler. Bir miktar su ile çiğnemeden yutulmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olanlar.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Karaciğer hasarı öyküsü olan hastalar KLİMADYNON’u dikkatli kullanmalıdır (bkz. bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler), karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Hastalar; karaciğer hasarını düşündüren belirti ve semptomlar (yorgunluk, iştah kaybı, deri veya gözde sararma, bulantı ve kusma ile birlikte karnın üst kısmında şiddetli ağrı ya da koyu renkli idrar) gelişmesi halinde, KLİMADYNON’u derhal kesmelidir ve doktorlarına danışmalıdır.

Düzensiz veya tekrar başlayan adet kanamaları ve uzun süren, anlaşılamayan ya da yeni ortaya çıkan şikâyetler olması halinde doktora danışılmalıdır.

KLİMADYNON doktor tarafından önerilmediği takdirde östrojenler ile eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır.

Meme kanseri veya hormonlara bağlı diğer tümörler için tedavi görmüş veya görmekte olan hastalar KLİMADYNON’u doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır. Bkz. bölüm 5.3 ‘Klinik öncesi güvenilirlik verileri’

KLİMADYNON kullanırken semptomların kötüleşmesi halinde bir doktor ya da eczacıya danışılmalıdır.

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, lapp laktoz yetmezliği veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu olan hastaların KLİMADYNON’u kullanmaması gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer ilaçlarla veya tıbbi ürünler ile yapılmış etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma çağında bulunan kadınlar, tedavi süresince etkin doğum kontrol yöntemlerini kullanmayı göz önünde bulundurmalıdır.

Gebelik dönemi

KLİMADYNON’un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. KLİMADYNON gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Actaea racemosa etanol ekstresinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Actaea racemosa etanol ekstresinin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da KLİMADYNON tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve KLİMADYNON tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilere ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.

4.8 İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık oranları tablosuna göre değerlendirilmektedir:

Çok yaygın    >1/10

Yaygın    >1/100 ila <1/10

Yaygın olmayan    >1/1000 ila <1/100

Seyrek    >1/10000 ila <1/1000

Çok seyrek    <1/10000

Bilinmeyen    mevcut verilerden hesaplanamıyor

Actaea racemosa içeren ürünlerin kullanımı ile karaciğer toksisitesi (hepatit, sarılık, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulmalar dahil) meydana gelmiştir.

Deri reaksiyonları (ürtiker, kaşıntı, ekzantem), yüzde ödem, periferik ödem ve gastrointestinal semptomlar (ör: dispepsi benzeri hastalıklar, diyare) bildirilmiştir.

Bu istenmeyen etkilerin sıklığı, mevcut verilerden belirlenememektedir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı

Doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Dozaşımı tedavisi:

Doz aşımı halinde, hastalar semptomatik olarak tedavi edilmelidir.


5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: menopoz şikayetlerinin tedavisine yönelik bitkisel ilaç ATC kodu: G02CX04

Tıbbi ürünün etki mekanizması veya menopoz şikayetlerinin iyileşmesi ile ilgili bileşenleri bilinmemektedir.

Klinik farmakoloji çalışmaları, menopoza bağlı şikayetlerin (sıcak basması ve aşırı terleme gibi) Actaea racemosa kökünden yapılan tıbbi ürünler ile tedavi altında iyileşebildiğini göstermektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

 

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlarda 50, 200 ve 100 mg/kg vücut ağırlığı dozunda (İnsan için eşdeğer doz 8,32 ve 161 mg/kg’dır) 28 günlük toksisite çalışması yapılmıştır. Ayrıca düşük dozaj grup etkisi bazı organ sistemleri (örnek olarak karaciğer ağırlığı gibi) için gözlemlenmiştir. Karaciğer ağırlığı üzerindeki yüksek dozaj grup etkisi tamamen azaltılamamakla birlikte, 14 günlük iyileşme sonrası düşük dozaj grup etkisi geri döndürülebilirdir. Elektron mikroskobu çalışmaları ile 10-1000 mg/ kg vücut ağırlığı dozlarında (İnsan eşdeğer dozları 1,6 - 161 mg/kg’dır.) etanol ekstresi ile tedavi edilen sıçanların, doza bağlı karaciğer mitokondrilerinin hacminde (mitokondriyal şişme) ve safra kanalikül yayılmalarında artış göstermiştir.

Sıçanlarda günlük etanol ekstresi uygulaması ile yapılan 28 günlük bir toksisite çalışmasında NOAEL (advers etki gözlenmeyen en yüksek doz düzeyi) 200 mg/kg vücut ağırlığı olarak bulunmuştur.

hı vitro ve in vivo farmakolojik çalışmalar ile elde edilen bulgular, Actaea racemosa ekstrelerinin meme kanserinin latensini ya da gelişimini etkilemediğini göstermektedir. Ancak, diğer in-vitro çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir.

Actaea racemosa ile tedavi edilen (40 mg kök ve rizom eşdeğeri olan izopropanol karayılan otu ekstresi), tümörü olan, dişi transgenik farelerde, otopside tespit edilebilen metastatik akciğer tümörü olan farelerin yüzdesi kontrollü diyet yapanlara kıyasla artmıştır. Ancak aynı deneysel modelde, primer meme tümöründe herhangi bir artış gözlenmemiştir. Meme kanseri veya hormona bağlı diğer tümörler üzerindeki etkisi tamamen dışlanamaz.

Genotoksisite üzerindeki etkilerin araştırıldığı dört çalışma (in vitro: AMES testi ve timidin kinaz lokus testi, in vivo: fare lenfoma testi ve programlanmamış DNA sentez testi) hiçbir genotoksik risk potansiyeline işaret etmemiştir. Çalışmalar kuru etanol ekstresi ile gerçekleştirilmiştir (5-10:1; etanol %58 H/H).

Karsinojenisite ve üreme toksisitesi üzerinde kesin sonuçlar veren çalışmalar bulunmamaktadır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat Patates nişastası Magnezyum stearat Talk

Titanyum dioksit (E 171)

Sarı demir oksit (E 172)

Kırmızı demir oksit (E 172)

Macrogol 6000

Amonyum metakrilat kopolimer Sorbik asit

6.2. Geçimsizlikler

Bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, PVC/PVDC/A1 blisterde 30 ve 60 film tablet

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir önlem gerekmemektedir.

Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bionorica İlaç Ticaret Ltd.Şti
Satış Fiyatı 55.07 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 55.07 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680952380997
Etkin Madde Actea Racemosa Rizomu Kuru Ekstresi
ATC Kodu G02CX04
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 60
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Diğer Jinekoloji İlaçları
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 
KLIMADYNON film tablet (60 tablet) Barkodu