İ.E.Ulagay İlaçları › KLAMAXIN 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 100 ml › Kullanma Talimatı

KLAMAXIN 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 100 ml Kullanma Talimatı

Klaritromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. | Güncelleme : 26 April  2013

KLAMAXİN 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alının

Etken Madde

Her 5 ml süspansiyonda 250 mg klaritromisin bulunur.

Yardımcı maddeler

Toz şeker (ince), silikon dioksit AL-1FP, ksantan gum, tutti frutti aroması, potasyum sorbat, sitrik asit anhidrus, titanyum dioksit, maltodekstrin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KLAMAXIN nedir ve ne için kullanılır?

2. KLAMAXIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KLAMAXIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KLAMAXIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KLAMAXIN nedir ve ne için kullanılır?

 • KLAMAXİN,    su ile hazırlandığında, etkin madde olarak 5 ml’de    250 mg klaritromisin
 • içerir.

  - KLAMAXİN, 2500 mg klaritromisin içeren granül şeklinde 50 ml'lik şişede, 3500 mg klaritromisin içeren granül şeklinde 70 ml'lik şişede veya 5000 mg klaritromisin içeren granül şeklinde 100 ml’lik şişede, 6 ml’lik kendinden kapaklı, dereceli, plastik şırınga ve 1.25, 2.5 ve 5 ml’ye ölçeklendirilmiş plastik kaşık ile beraber satışa sunulmuştur. Aynca kutu içinde 50 ml’lik süspansiyon için 26 ml, 70 ml’lik süspansiyon için 37 ml ve 100 ml’lik süspansiyon için 52 ml çözücü saf su bulunmaktadır.

 • KLAMAXİN    (klaritromisin) makrolid adı verilen bir gruba    ait yarı-sentetik bir
 • antibiyotiktir.    Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı    bakterilerde protein

  sentezine engel olarak gösterir.

  - KLAMAXİN çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

  • Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinüs iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,

  • Pnömoni (zatürre), kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
  • Akut otitis medya (orta kulak iltihabı),
  • Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
  • • Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonlar.


   2.KLAMAXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

   KLAMAXIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

   Eğer;

  • Çocuğunuz makrolid antibiyotiklere karşı veya KLAMAXİN içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) ise,
  • Çocuğunuz şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta ise: Astemizol, sisaprid, pimozid, terfenadin, ergotamin, dihidroergotamin, lovastatin ya da simvastatin,
  • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastasıysanız kullanmayınız, uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir.
  • KLAMAXIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   Eğer;

  • Çocuğunuz ishal olursa veya önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysa. Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçlann kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit “psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.
  • Çocuğunuzun orta dereceden şiddetli dereceye kadar olan böbrek bozukluğu var ise. Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir.
  • Çocuğunuzun karaciğerlerinde problem var ise,
  • Çocuğunuz kolşisin içeren bir ilaç kullanıyor ise. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.
  • Çocuğunuzun kas zafiyet belirtileri şiddetlendiyse,
  • Çocuğunuz uzun süreli klaritromisin kullandıysa, duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperenfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır.
  • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.
  • Klaritromisin varfarin ile birlikte uygulandığında, ciddi bir kanama riski ve INR, protrombin zamanında önemli artış riski vardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan alındığında, INR ve protrombin zamanları sık sık kontrol edilmelidir.
  • Klaritromisinin lovastatin ya da simvastatin ile eşzamanlı kullanımında nadir olarak iskelet kası yıkımı bildirilmiştir. Bu durumda kas hastalığı işaretleri ve belirtileri açısından hasta izlenmelidir.
  • • Klaritromisinle eşzamanlı olarak atorvastatin ya da rosuvastatin alındığı durumlarda nadir olarak iskelet kası yıkımı bildirilmiştir. Atorvastatin ve rosuvastatin, klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.

   Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   Önemli uvarı!

   KLAMAXİN dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar, ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, ömeğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler.

   KLAMAXIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   KLAMAXİN aç ya da tok karına alınabilir, ayrıca süt ile de alınabilir.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   KLAMAXİN çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

   Diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelikte KLAMAXİN kullanılmamalıdır.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   KLAMAXİN’i kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

   Araç ve makina kullanımı

   KLAMAXİN’in araç ve makine kullanımını engelleyebilecek bir etkisi yoktur.

   KLAMAXİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

   KLAMAXİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

   Bu tıbbi ürün şeker ihtiva eder. Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

   Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani bu dozda, potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Aşağıdaki ilaçlardan birini çocuğunuz alıyorsa, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

   disopiramid, ergot alkaloidleri, fenitoin, karbamazepin, kinidin, lovastatin, metilprednizolon, midazolam, omeprazol, oral antikoagülanlar (Ömeğin varfarin), pimozid, rifabutin, siklosporin, sildenafıl, silostazol, simvastatin, sisaprid, takrolimus, terfenadin, teofilin, triazolam, valproat ve vinblastin.

   • Klaritromisin, lovastatin ya da simvastatin birlikte alındığında, nadiren rabdomiyoliz (iskelet kası yapısının bozulması) bildirilmiştir.

  • Klaritromisin şu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalannda bazılan hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür: Sisaprid, pimozid, kinidin veya disopiramid (bkz. Bölüm 2, KLAMAXİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).
  • • Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer etkiler görülmüştür.

   • Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.

   • Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.

  • Klaritromisinin sildenafıl, tadalafil veya vardenafil (fosfodiesteraz inhibitörleri) ile birlikte verilmesi artmış m aruzi yeti erine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafil ile birlikte klaritromisin verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılması düşünülmelidir.
  • • Klaritromisinin atazanavir, İtrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitörleri çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. zamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.

   • Klaritromisin kolşisin ile birlikte kullanıldığında da, bazı durumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.

  • HIV (AIDS) hastalannda klaritromisinin zidovudin ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir; ancak bu durum klaritromisin ile birlikte zidovudin veya dideoksinozin verilen çocuk hastalarda gözlenmemiştir.
  • Klaritromisinin ritonavir ile birlikte kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; günde 1 g'dan daha yüksek klaritromisin dozlan ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır.
  • Eşzamanlı olarak klaritromisin ve verapamil kullanıldığı durumlarda kan basıncı düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktik asidoz gözlemlenmiştir.
  • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


   3.KLAMAXIN nasıl kullanılır ?

   Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • KLAMAXİN’in çocuklarda önerilen genel dozu, günde iki kez 7,5 mg/kg’dır. Mikobakteriyel olmayan enfeksiyonlar için maksimum doz günde iki defa 500 mg'dır.
  • Normal tedavi süresi, ilgili patojene ve hastalığın şiddetine bağlı olarak 5 ila 10 gün arasındadır.
  • Doktorunuz, çocuğunuzda bulunan enfeksiyonun niteliğine göre, vermeniz gereken dozu ve ne kadar süreyle vereceğinizi söyleyecektir.
  • • İlacın 12 saat arayla, sabah ve akşam her gün aynı saatte kullanılmasına özen gösterilmelidir, böylelikle çocuğunuzun kanındaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.

   Uygulama yolu ve metodu

   • Sulandırılmış ilaç aç veya tok karına verilebilir; ayrıca süt ile de verilebilir. Dozajı belirlemek için aşağıdaki tablolar yol gösterici olabilir:

   ÇOCUKLARDA KLAMAXİN SÜSPANSİYON DOZ TAYİNİ Vücut Ağırlığına Göre ŞIRINGA DOZ TABLOSU

   Vücut Ağırlığı*

   Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu

   Doz

   8-11 kg

   1.25 ml

   62.5 mg

   12- 19 kg

   2.5 ml

   125 mg

   20 - 29 kg

   3.75 ml

   187.5 mg

   30 - 40 kg

   5 ml

   250 mg

   * Vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır (günde 2 defa yaklaşık 7,5 mg/kg).

   KAŞIK DOZ TABLOSU

   Vücut Ağırlığı*

   Günde 2 kez uygulanan standart kaşık dozu

   Doz

   8-11 kg

   1/4 kaşık

   62.5 mg

   12- 19 kg

   1/2 kaşık

   125 mg

   20-29 kg

   3/4 kaşık**

   187.5 mg

   30 - 40 kg

   1 kaşık

   250 mg

   * Vücut ağırlığı (kg) esas alınarak hazırlanmıştır.

   ** Hastaya önce 1/2 (yanm) kaşık ve sonra 1/4 (çeyrek) kaşık verilerek 3/4 kaşık verilmesi sağlanmış olur.

   Değişik yaş grupları

   Böbrek/Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda kullamm: Orta dereceden şiddetli dereceye kadar böbrek bozukluğu olan hastalarda da dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 30 ml/dakikadan az) olan çocuklarda günlük doz yarı yarıya azaltılmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan çocuklar için günlük maksimum doz 500 mg’dır. Bu çocuklarda tedaviye 14 günden uzun süre devam edilmemelidir.

   Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara klaritromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bununla birlikte, şiddetli böbrek yetmezliği durumlarında, beraberinde karaciğer yetmezliği olsun veya olmasın, dozun azaltılması veya doz aralarının uzatılması uygun olabilir.

   Yaşlılarda kullanımı

   Yaygın veya Iokalize mikobakteriyel enfeksiyonları olan çocuklarda önerilen doz, günde iki doza bölünmüş olarak 15-30 mg/kg klaritromisindir.

   MİKOBAKTERİYEL ENFEKSİYONLARI OLAN PEDİYATRİK HASTALAR

   İÇİN DOZ TAYİNİ

   Yücut Ağırlığına Göre ŞIRINGA DOZ TABLOSU

   Vücut

   Ağırlığı1

   Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu 15 mg/kg

   Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu 30 mg/kg

   Vücut

   Ağırlığı*

   Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu 15 mg/kg

   Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu 30 mg/kg

   3-4 kg

   1.0 ml

   2.0 ml

   20 kg

   6 ml

   12 ml

   6-7 kg

   2.0 ml

   4.0 ml

   23-24kg

   7.0 ml

   14.0 ml

   10 kg

   3.0 ml

   6.0 ml

   26-27 kg

   8.0 ml

   16.0 ml

   13-14 kg

   4.0 ml

   8.0 ml

   30 kg

   9.0 ml

   18.0 ml

   16-17 kg

   5.0 ml

   10.0 ml

   30 kg ve üstü

   10.0 ml

   20.0ml

   * Ağırlığı ortalama < 8 kg olan çocuklarda doz miktarı günde ortalama kg başına 15-30 mg olacak şekilde kg’a göre düzenlenmelidir.

   KAŞIK DOZ TABLOSU

   Ağırlık*

   Günde 2 kez uygulanan standart kaşık dozu

   15 mg/kg

   30 mg/kg

   8-11

   kaşık

   1 kaşık

   12-19

   1 kaşık

   2 kaşık

   20-29

   l'/2 kaşık

   3 kaşık

   30-40

   2 kaşık

   4 kaşık

   KLAMAXİN şimdi kullanıma hazırdır. Aşağıda belirtilen şekilde kullanınız. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

   Hazırlanmış süspansiyondaki klaritromisin yoğunluğu 5 mİ’de 250 mg’dır.

   İlacın alınması:

   • İlacı kaşık veya şırınga ile çocuğunuza verebilirsiniz.

  • Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  1. İlacı çocuğunuza kaşık ile verecekseniz doktorunuzun önerdiği şekilde kaşık tablosunu esas alınız.

  2. İlacı çocuğunuza şınnga ile verecekseniz aşağıdaki talimatlara uyunuz.

  l

  t

  t

  2

  I

  3

  I

  ıVı

  a. Şişeyi açınız. Plastik ampul içindeki çözücü saf suyun yarısını şişeye boşaltınız ve şişeyi iyice çalkalayınız, bekleyiniz. Kalan suyu ilave ediniz ve şişeyi iyice çalkalayınız (Bkz. Şekil 1).

  b. Plastik şırıngayı plastik koruyucu kılıfından ayırınız (Bkz. Şekil 2).

  c. Hazırladığınız süspansiyonun şişesindeki kapağı açınız ve plastik şırıngayı üzerindeki kapağı ile şişeye takınız (Bkz. Şekil 3).

  d. Plastik şırınganın içindeki pistonu yukarı doğru çekerek, doktor tarafından belirtilen dozu şırıngaya çekiniz (Bkz. Şekil 4).

  e. Şırıngayı şişeden geri çekiniz ve ilacı çocuğunuzun ağzına doğrudan şırınga ile veya çektiğiniz ilacı kaşığa aktararak verebilirsiniz (Bkz. Şekil 5).

  f. Şişenin ağzını kendi kapağı ile kapatınız. Plastik şırıngayı, kapağı ile birlikte duruladıktan sonra kılıfına yerleştiriniz. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız (Bkz. Şekil 6).

  g. İlacın alımından sonra bir miktar sıvı verebilirsiniz.

  h. Sulandırılan ilaç 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 14 gün saklanabilir. 50 ml’lik süspansiyona ilave edilen toplam su miktarı 26 ml’dir. 70 ml’lik süspansiyona ilave edilen toplam su miktarı 37 ml’dir. 100 ml’lik süspansiyona ilave edilen toplam su miktarı 52 ml’dir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KLAMAXIN kullanırsanız

  KLAMAXIN'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı miktarlarda klaritromisin aliminin, mide-barsak sistemine ilişkin belirtiler vermesi beklenir.

  KLAMAXİN’i kullanmayı unutursamz:

  Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve ilacı kaldığınız yerden düzenli olarak çocuğunuza vermeye devam ediniz.

  Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz vermeyiniz.

  KLAMAXIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  KLAMAXİN bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastalann tedavi başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozlann atlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma olasılığını artırarak, gelecekte KLAMAXİN veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA13887
  Satış Fiyatı 57.11 TL [ 20 May 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 57.11 TL [ 13 May 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699508280216
  Etkin Madde Klaritromisin
  ATC Kodu J01FA09
  Birim Miktar 250+5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  KLAMAXIN 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 100 ml Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  20 May 202257.11 TL
  13 May 202257.11 TL
  6 May 202257.11 TL
  25 Apr 202257.11 TL
  18 Apr 202257.11 TL
  8 Apr 202257.11 TL
  4 Apr 202257.11 TL
  28 Mar 202257.11 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları