İ.E.Ulagay İlaçları › KLAMAXIN 125 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 70 ml › Kullanma Talimatı

KLAMAXIN 125 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 70 ml Kullanma Talimatı

Klaritromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. | Güncelleme : 24 May  2013

KLAMAXİN 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml süspansiyonda 125 mg klaritromisin bulunur.

Yardımcı maddeler

Toz şeker, silikon dioksit, ksantan gum, tutti frutti aroması, potasyum sorbat, sitrik asit anhidrus, titanyum dioksit, maltodekstrin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KLAMAXIN nedir ve ne için kullanılır?

2. KLAMAXIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KLAMAXIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KLAMAXIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KLAMAXIN nedir ve ne için kullanılır?

- KLAMAXİN, su ile hazırlandığında, etkin madde olarak 5 ml'de 125 mg klaritromisin içerir.

- KLAMAXİN, 1750 mg klaritromisin içeren granül şeklinde 70 ml'lik şişede veya 2500 mg klaritromisin içeren granül şeklinde 100 mlTik şişede, 6 mlTik kendinden kapaklı, dereceli, plastik şırınga ve 1.25, 2.5 ve 5 mİ’ye ölçeklendirilmiş plastik kaşık ile beraber satışa sunulmuştur. Aynca kutu içinde 70 mlTik süspansiyon için 37 ml ve 100 mlTik süspansiyon için 52 ml çözücü saf su bulunmaktadır.

- KLAMAXİN (klaritromisin) makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezine engel olarak gösterir.

- KLAMAXİN çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

• Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinüs iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,

 • Pnömoni (zatürre), kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
 • Akut otitis medya (orta kulak iltihabı),
 • Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
 • • Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonlar.


  2.KLAMAXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KLAMAXIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Çocuğunuz makrolid antibiyotiklere karşı veya KLAMAXİN içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) ise,
 • Çocuğunuz şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta ise: Astemizol, sisaprid, pimozid, terfenadin, ergotamin, dihidroergotamin, lovastatin ya da simvastatin,
 • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastasıysanız kullanmayınız, uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir.
 • KLAMAXIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Çocuğunuz ishal olursa veya önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysa. Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit “psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.
 • Çocuğunuzun orta dereceden şiddetli dereceye kadar olan böbrek bozukluğu var ise. Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir.
 • Çocuğunuzun karaciğerlerinde problem var ise.
 • Çocuğunuz kolşisin içeren bir ilaç kullanıyor ise. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.
 • Çocuğunuzun kas zafiyet belirtileri şiddetlendiyse.
 • Çocuğunuz uzun süreli klaritromisin kullandıysa, duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperenfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır.
 • Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.
 • Klaritromisin varfarin ile birlikte uygulandığında, ciddi bir kanama riski ve INR, protrombin zamanında önemli artış riski vardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan alındığında, INR ve protrombin zamanları sık sık kontrol edilmelidir.
 • Klaritromisinin lovastatin ya da simvastatin ile eşzamanlı kullanımında nadir olarak iskelet kası yıkımı bildirilmiştir. Bu durumda kas hastalığı işaretleri ve belirtileri açısından hasta izlenmelidir.
 • Klaritromisinle eşzamanlı olarak atorvastatin ya da rosuvastatin alındığı durumlarda nadir olarak iskelet kası yıkımı bildirilmiştir. Atorvastatin ve rosuvastatin, klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Önemli uyarı!

  KLAMAXİN dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar, ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler.

  KLAMAXIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KLAMAXIN aç ya da tok karına alınabilir, ayrıca süt ile de alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız-KLAMAXİN çocuklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

  Diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelikte KLAMAXİN kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KLAMAXİN’i kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz,

  Araç ve makina kullanımı

  KLAMAXİN’in araç ve makine kullanımım engelleyebilecek bir etkisi yoktur.

  KLAMAXIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KLAMAXİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün şeker ihtiva eder. Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani bu dozda, potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini çocuğunuz alıyorsa, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

 • Aşağıdaki listede bulunan herhangi bir ilacı çocuğunuzda kullanmakta iseniz doktor ya da eczacınıza söyleyiniz, çünkü kan düzeylerinde artış görülebilir: Alprazolam, astemizol, digoksin, disopiramid, ergot alkaloidleri, fenitoin, karbamazepin, kinidin, lovastatin, metilprednizolon, midazolam, omeprazol, oral antikoagülanlar (örneğin varfarin), pimozid, rifabutin, siklosporin, sildenafil, silostazol, simvastatin, sisaprid, takrolimus, terfenadin, teofılin, triazolam, valproat ve vinblastin.
 • Klaritromisin ve lovastatin ya da simvastatin birlikte alındığında, nadiren rabdomiyoliz (iskelet kası yapısının bozulması) bildirilmiştir.
 • Klaritromisin şu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür: Sisaprid, pimozid, kinidin veya disopiramid. (bkz. Bölüm 2, KLAMAXİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)
 • • Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer etkiler görülmüştür.

 • Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergot toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.
 • Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.
 • Klaritromisinin sildenafil, tadalafıl veya vardenafil (fosfodiesteraz inhibitörleri) ile birlikte verilmesi artmış maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafil, tadalafıl ve vardenafil ile birlikte klaritromisin verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılması düşünülmelidir.
 • Klaritromisinin atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitörleri çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eş zamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.
 • Klaritromisin kolşisin ile birlikte kullanıldığında da, bazı durumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.
 • HIV (AIDS) hastalarında klaritromisinin zidovudin ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir; ancak bu durum klaritromisin ile birlikte zidovudin veya dideoksinozin verilen çocuk hastalarda gözlenmemiştir.
 • Klaritromisinin ritonavir ile birlikte kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; günde 1 g'dan daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır.
 • Eşzamanlı olarak klaritromisin ve verapamil kullanıldığı durumlarda kan basıncı düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktik asidoz gözlemlenmiştir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  zamanlarda kullandımzsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

  veriniz.


  3.KLAMAXIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • KLAMAXİN’in çocuklarda önerilen genel dozu, günde iki kez 7,5 mg/kg’dır. Mikobakteriyel olmayan enfeksiyonlar için maksimum doz günde iki defa 500 mg'dır.
 • Normal tedavi süresi, ilgili patojene ve hastalığın şiddetine bağlı olarak 5 ila 10 gün arasındadır.
 • Doktorunuz, çocuğunuzda bulunan enfeksiyonun niteliğine göre, vermeniz gereken dozu ve ne kadar süreyle vereceğinizi söyleyecektir.
 • İlacın 12 saat arayla, sabah ve akşam her gün aynı saatte kullanılmasına özen gösterilmelidir, böylelikle çocuğunuzun kanındaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • Sulandırılmış ilaç aç veya tok karına verilebilir; ayrıca süt ile de verilebilir. Dozajı belirlemek için aşağıdaki tablolar yol gösterici olabilir:

ÇOCUKLARDA KLAMAXİN SÜSPANSİYON DOZ TAYİNİ

Vücut Ağırlığına Göre ŞIRINGA DOZ TABLOSU

Vücut Ağırlığı1

Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu

Doz

8-11 kg

2.5 ml

62.5 mg

12- 19 kg

5 ml

125 mg

20-29 kg

7.5 ml

187.5 mg

30-40 kg

10 ml

250 mg

* Vücut ağır

Vücut Ağırlığı*

Günde 2 kez uygulanan standart kaşık dozu

Doz

8 -11 kg

kaşık

62.5 mg

12- 19 kg

1 kaşık

125 mg

20-29 kg

1 + kaşık

187.5 mg

30-40 kg

2 kaşık

250 mg

ığı (kg) esas alınara

t hazırlanmıştır.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Orta dereceden şiddetli dereceye kadar böbrek bozukluğu olan hastalarda da dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 30 ml/dakikadan az) olan çocuklarda günlük doz yarı yarıya azaltılmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan çocuklar için günlük maksimum doz 500 mg’dır. Bu çocuklarda tedaviye 14 günden uzun süre devam edilmemelidir.

Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara klaritromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bununla birlikte, şiddetli böbrek yetmezliği durumlarında, beraberinde karaciğer yetmezliği olsun veya olmasın, dozun azaltılması veya doz aralarının uzatılması uygun olabilir.

Çocuklarda kullanımı

Yaygın veya lokalize mikobakteriyel enfeksiyonları olan çocuklarda önerilen doz, günde iki doza bölünmüş olarak 15-30 mg/kg kİaritromisindir.

MİKOBAKTERİYEL ENFEKSİYONLARI OLAN PEDİYATRİK HASTALAR İÇİN

DOZ TAYİNİ Vücut Ağırlığına Göre _ ŞIRINGA    DOZ TABLOSU_

Vücut Ağırlığı *

Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu 15 mg/kg

Günde 2 kez uygulanan standart şırınga dozu 30 mg/kg

3-4 kg

2.0 ml

4.0 ml

6-7 kg

4.0 ml

8.0 ml

10 kg

6.0 ml

12.0 ml

13-14 kg

8.0 ml

16.0 ml

16-17 kg

10.0 ml

20.0 ml

20 kg

12.0 ml

24.0 ml

23-24 kg

14.0 ml

28.0 ml

26-27 kg

16.0 ml

32.0 ml

30 kg

18.0 ml

36.0 ml

30 kg ve üstü

20.0 ml

40.0 ml

* Ağırlığı ortalama < 8 kg olan çocuklarda doz miktarı günde ortalama kg başına 15-30 mg olacak şekilde kg’a göre düzenlenmelidir.

KAŞIK DOZ TABLOSU

Ağırlık*

Günde 2 kez uygulanan standart kaşık dozu

15 mg/kg

30 mg/kg

8-11

1 kaşık

2 kaşık

12-19

2 kaşık

4 kaşık

20-29

3 kaşık

6 kaşık

30-40

4 kaşık

8 kaşık

• Ağırlığı ortalama < 8 kg olan çocuklarda doz miktarı günde ortalama kg başına 15-30 mg olacak şekilde kg’a göre düzenlenmelidir.

İlacın kullanıma hazırlanması:

1. Açmadan önce şişeyi iki-üç kez sallayınız.

2. Şişeye, beraberinde verilen çözücü saf suyun yarısını ilave edip, iyice çalkalayınız.

3. Birkaç dakika bekleyiniz. Kalan çözücü saf suyu ilave ediniz ve bu suretle elde edilen süspansiyon iyice homojen oluncaya kadar yeniden çalkalayınız.

KLAMAXİN şimdi kullanıma hazırdır. Aşağıda belirtilen şekilde kullanınız. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Hazırlanmış süspansiyondaki klaritromisin yoğunluğu 5 ml’de 125 mg’dır.

İlacın alınması:

• ilacı kaşık veya şırınga ile çocuğunuza verebilirsiniz.

• Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

1. İlacı çocuğunuza kaşık ile verecekseniz doktorunuzun önerdiği şekilde kaşık tablosunu esas alınız.

2. İlacı çocuğunuza şırınga ile verecekseniz aşağıdaki talimatlara uyunuz.

Şekil 3

a. Şişeyi açınız. Plastik ampul içindeki çözücü saf suyun yarısını şişeye boşaltınız ve şişeyi iyice çalkalayınız, bekleyiniz. Kalan suyu ilave ediniz ve şişeyi iyice çalkalayınız (Bkz. Şekil 1).

b. Plastik şırıngayı plastik koruyucu kılıfından ayırınız (Bkz, Şekil 2),

c. Hazırladığınız süspansiyonun şişesindeki kapağı açınız ve plastik şırıngayı üzerindeki kapağı ile şişeye takınız (Bkz. Şekil 3).

d. Plastik şırınganın içindeki pistonu yukarı doğru çekerek, doktor tarafından belirtilen dozu şırıngaya çekiniz (Bkz. Şekil 4).

e. Şırıngayı şişeden geri çekiniz ve ilacı çocuğunuzun ağzına doğrudan şırınga ile veya çektiğiniz ilacı kaşığa aktararak verebilirsiniz (Bkz. Şekil 5).

f. Şişenin ağzını kendi kapağı ile kapatınız. Plastik şırıngayı, kapağı ile birlikte duruladıktan sonra kılıfına yerleştiriniz. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız (Bkz. Şekil 6).

g. ilacın alımından sonra bir miktar sıvı verebilirsiniz.

h. Sulandırılan ilaç 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 14 gün saklanabilir. 70 ml’lik süspansiyona ilave edilen toplam su miktarı 37 ml’dir. 100 ml’lik süspansiyona ilave edilen toplam su miktarı 52 mİ’dir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KLAMAXIN kullanırsanız

KLAMAXİN’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

Aşırı miktarlarda klaritromisin alımmın, mide-barsak sistemine ilişkin belirtiler vermesi beklenir.

KLAMAXIN'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve ilacı kaldığınız yerden düzenli olarak çocuğunuza vermeye devam ediniz.

Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz vermeyiniz.

KLAMAXIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KLAMAXİN bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozların atlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma olasılığım artırarak, gelecekte KLAMAXİN veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699508280230
Etkin Madde Klaritromisin
ATC Kodu J01FA09
Birim Miktar 125+5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 70
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Klaritromisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KLAMAXIN 125 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 70 ml Barkodu