Deva İlaçları › KARDOZIN 2 mg 20 tablet › Kısa Ürün Bilgisi

KARDOZIN 2 mg 20 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Doksazosin Mesilat }

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KARDOZİN 2 mg Tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Doksazosin mesilat............................2.425 mg (2 mg doksazosine eşdeğer)

Laktoz monohidrat...............................40.000 mg

Sodyum lauril sülfat................  0.120 mg

Sodyum nişasta glikolat.........................1.200 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Beyaz, yuvarlak, bir yüzü "’KDZ 2” baskılı, diğer yüzü ortadan çentikli, kokusuz, homojen görünüşlü tabletler.


4.1. Terapötik endikasyonlar

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)

KARDOZİN. benign prostat hiperplazisinin (BPH) veya BPH’ ye eşlik eden klinik semptomlarının tedavisinde endikedir. KARDOZİN. hipertansif veya normotansif olan BPH hastalannda kullanılabilir. KARDOZİN ile tedavi edilen BPHTı normotansif hastalarda kan basıncı değişiklikleri klinik olarak önemsiz iken, hem hipertansiyonu hem de BPH’ı olan hastalarda KARDOZİN monoterapisi her iki durumu da etkili olarak tedavi etmiştir. Hipertansiyon

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Hipertansiyon

KARDOZIN’in mutad günlük doz sınırları günde 1-16 mg’dır. Postüral hipotansiyon ve/veya senkop olasılığını en aza indirmek için tedavinin bir veya İki hafta süreyle günde bir defa verilen 1 mg ile başlatılması önerilmektedir, (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyanları ve Önlemleri) Bu amaçla 2 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir çentikli tablet formunda sunulmuştur. Daha sonraki bir veya iki haftada doz günde bir defa verilen 2 mg’a çıkarılabilir. Eğer gerekirse, kan basıncında istenen azalmayı gerçekleştirmek için hastanın kişisel cevabına bağlı olarak dozaj benzer sürelerde tedricen artınlarak günde 4 mg, 8 mg ve 16 mg’a çıkarılabilir. Olağan dozaj günde tek doz olarak 2-4 mg’dır.

Benign Prostat Hiperplazisi

BPHın uzun dönem tedavisinde (48 aya kadar) doksazosinin sürekli etki ve emniyeti kanıtlanmıştır.

Postüral hipotansiyon ve/veya senkop olasılığını en aza indirmek için KARDOZIN’in önerilen başlangıç dozu günde bir kez 1 mg’dır (Bkz: Uyarılar/Önlemler). Bu amaçla 2 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir çentikli tablet formunda sunulmuştur. Hastanın kişisel ürodinamiklerine ve BPH semptomlarına bağlı olarak doz, 2 mg’a. 4 mg’a ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg’a kadar çıkarılabilir. Önerilen titrasyon aralığı 1 - 2 haftadır. Önerilen dozaj günde tek doz olarak 2 - 4 mg’dır.

Uygulama şekli:

Ağız yolu ile alınır.

KARDOZİN sabah ya da akşam kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doksazosin farmakokinetiği değişmediği için ve doksazosinin mevcut böbrek disfonksiyonunu kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, bu hastalarda mutad dozlar kullanılabilir. Doksazosin diyaliz edilemez. Karaciğer yetmezliği:

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

ve 5.2 Farmakokinetik özellikler).

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Postüral hipotansiyon / senkop

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

). Bu nedenle, potansiyel postüral etkileri en aza İndirmek için tedavi başlatılırken kan basıncı izlemek tedbirli bir tıbbi uygulama olacaktır. Etkili herhangi bir alfa blokörle tedavi başlatılırken, hastaya postüral hipotansiyondan ileri gelebilecek semptomların nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında bilgi verilmelidir. Hasta, doksazosin tedavisinin başlangıç döneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü takdirde yaralanma ile sonuçlanabilecek durumlardan kaçınabilmek için uyarılmalıdır.

Akut kardiyak durumları olan hastalarda kullanım

Diğer tüm vazodilatör antihipertansif ajanlarda olduğu gibi, aşağıda belirtilen kardiyak durumları olan hastalara doksazosin uygulanırken dikkatli olunmasını tavsiye etmek tedbirli bir tıbbi uygulama olacaktır.

- aort stenozu veya mitral stenozdan kaynaklanan pulmoner ödem

- yüksek debili kalp yetmezliği

- pulmoner embolizm veya perikard efüzyonundan kaynaklanan sağ kalp yetmezliği

- düşük dolum basınçlı sol ventriküler kalp yetmezliği.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu

Karaciğer bozukluğu olan hastalarla ve karaciğer metabolizmasını etkilediği bilinen ilaçlarla (örneğin simetidin) ilgili sınırlı veri mevcuttur. Orta şiddette karaciğer bozukluğu olan 12

hastada tek doz doksazosin uygulaması Eğri Altı Alanında (EAA) %43’lük bir artışla ve bilinen oral klerenste %40’lık bir azalmayla sonuçlanır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

ve 5.2 Farmakokinetik özellikler).

PDE-5 inhibitörleri ile kullanım

Fosfodiesteraz-5-inhibitorleri (PDE-5) (örneğin; sildenafil- tadalafil. vardenafıl) ve doksazosinin birlikte kullanımında her iki ilacın da damar genişletici etkisi olduğundan ve bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona sebep olabildiğinden dikkatli olunmalıdır.

Aynca. fosfodiesteraz 5 inhibitörü tedavisine mümkün olan en düşük dozla başlanması ve doksazosin alımından sonra 6 saatlik aralık bırakılması tavsiye edilir. Doksazosinin uzatılmış salimli formülasyonları ile hiçbir çalışma yapılmamıştır. Hastada postüral hipotansiyon gelişimi riskini asgariye indirmek için; hasta PDE-5 inhibitörü ile tedaviye başlamadan önce alfa-bloker tedavisinde stabil olmalıdır.

Katarakt ameliyatı

Katarakt ameliyatı sırasında, daha önce alfal blokör tedavisi uygulanmış veya uygulanmakta olan ve önceden tamsulosin ile tedavi edilmiş bazı hastalarda intraoperatif gevşek iris sendromu (Intraoperative Floppy iris Syndrome-IFIS) gözlenmiştir. Vaka raporları diğer alfa 1 blokerlerden de bildirilmiştir, bu yüzden bir sınıf etkisi olasılığı göz ardı edilemez. IFIS katarakt operasyonu sırasında prosedürle ilgili komplikasyonları artırabileceği için, alfa 1 blokerlerin güncel veya geçmiş kullanımı cerrahi öncesinde oftalmik cerraha bildirilmelidir. Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

PDE-5 İnhibitörleri ile kullanım (sildenafil. tadalafil, vardenafıl gibi)

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Plazmadaki doksazosinin büyük bir kısmı (%98) proteine bağlıdır. İnsan plazmasındaki in vitro veriler doksazosinin. digoksin, fenitoin, varfarin veya indometazinin proteine bağlanışı üzerinde bir etkisi olmadığını gösterir. Doksazosin. klinik deneyimde, tiazid diüretikler, furosemid, beta blokör ilaçlar, non-steroid antiinfiamatuar ilaçlar, antibiyotikler, oral hipoglisemik ilaçlar, ürikozürik ajanlar veya antikoagülanlarla beraber kullanılmış ve herhangi bir advers ilaç etkileşmesi görülmemiştir.

Doksazosin diğer alfa-blokerlerin ve diğer antihipertansiflerin kan basıncı düşürücü etkisini güçlendirir.

22 sağlıklı erkek gönüllüde yapılan açık uçlu, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada, oral simetidinin günde iki defa 400 mg dozda uygulandığı dört günlük bir tedavi rejiminde, ilk gün tek doz 1 mg doksazosin uygulaması, doksazosinin ortalama EAA’sında %10’luk bir artışla sonuçlanırken, ortalama Cmaks ve doksazosinin ortalama yarı ömründe istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Simetidin ile birlikte doksazosinin ortalama EAA’ndaki %10’luk yükselme, plaseboyla birlikte doksazosinin ortalama EAA’smda %27 oranında görülen ve kişisel özelliklere bağlı farklılıkların dahilindedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediatrik popülasyon

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Doksazosin’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Her ne kadar hayvan deneylerinde doksazosin ile teratojenik etkiler görülmemişse de çok yüksek dozlarda, hayvanlarda fetal hayatta kalmanın azaldığı görülmüştür (bkz. bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). Bu dozlar insanlar için önerilen maksimum dozun yaklaşık 300 katı idi.

Hamile kadınlarda yapılmış iyi kontrollü ve yeterli çalışma olmadığından, hamilelik sırasında KARDOZIN’in güvenliliği henüz belirlenmemiştir. Dolayısıyla, KARDOZİN, hamilelik döneminde sadece, hekimin kanaatince potansiyel faydaları muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Hayvan çalışmaları doksazosinin anne sütünde biriktiğini göstermiştir. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmadığı için, hamilelik veya emzirme döneminde doksazosinin emniyeti henüz tespit edilmemiştir. Buna göre, doksazosin, hamilelik ve emzirme döneminde sadece, hekimin kanaatince potansiyel faydaları muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Hipertansiyon

Hipertansiyonlu hastalarla yapılan kontrollü klinik araştırmalarda, doksazosin tedavisine ilişkin en sık rastlanan yan etkiler postüral tipte (nadiren bayılma ile birlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlardır.

Benign Prostat Hiperplazisi

BPH’nde yapılan kontrollü klinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir.

Advers reaksiyonlar (çok yaygm (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) açısından aşağıda listelenmiştir:

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Yaygın: Solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu Kan ve lenf sistemi bozuklukları:

Çok seyrek: Lökopeni, trombositopeni Bağışıklık sistemi bozuklukları:

Yaygm olmayan: Aleıjik ilaç reaksiyon Metabolizma ve beslenme bozuklukları:

Yaygın olmayan: Anoreksi, gut, iştahta artma, kilo artışı Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygm olmayan: Anksiyete. depresyon, uykusuzluk, ajitasyon, sinirlilik Sinir sistemi bozuklukları:

Yaygm: Baş dönmesi, baş ağnsı, somnolans

Yaygın olmayan: Serebrovasküler olay, hipoestezi, senkop, tremor

Çok seyrek: Postüral baş dönmesi, parestezi

Göz bozuklukları:

Çok seyrek: Görmede bulanıklaşma

Bilinmiyor: İntraoperatif gevşek iris sendromu (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyarılan önlemleri)

Kulak ve iç kulak bozuklukları:

Yaygm: Vertigo Yaygm olmayan: Çınlama Kardiyak bozukluklar:

Yaygın: Palpitasyon. taşikardi

Yaygın olmayan: Anjina pektoris. miyokard enfarktüsü Çok seyrek: Bradikardi. kardiyak aritmiler Vasküler bozukluklar:

Yaygın: Hipotansiyon, posturel hipotansiyon Çok seyrek: Sıcak basması

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal bozukluklar:

Yaygm: Bronşit, öksürük, dispne, rinit Yaygm olmayan: Burun kanaması Çok seyrek : Bronkospazmın kötüleşmesi Gastrointestinal bozukluklar:

Yaygın: Abdominal ağrı, dispepsi, ağız kuruluğu, bulantı

Yaygın olmayan: Konstipasyon, gaz, kusma, gastroenterit diyare Hepato-bilier bozukluklar:

Yaygm olmayan: Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler Çok seyrek: Kolestaz, hepatit, sanlık Deri ve deri altı doku bozuklukları:

Yaygın: Kaşıntı

Yaygın olmayan: Deri döküntüsü Çok seyrek: Alopesi, purpura. ürtiker

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik bozuklukları:

Yaygm: Sırt ağnsı, kas ağrısı Yaygm olmayan: Eklem ağrısı Seyrek: Kas kramplan. kas güçsüzlüğü Böbrek ve idrar bozuklukları:

Yaygm: Sistit, üriner inkontinans

Yaygm olmayan: Disüri. hematüri, idrara sık çıkma

Seyrek: Poliüri

Çok seyrek: İşeme bozukluğu, noktüri. idrarda artış Üreme sistemi ve meme bozuklukları:

Yaygm olmayan: İmpotans Çok seyrek: Jinekomasti, priapizm Bilinmiyor: Retrograd ejakülasyon

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:

Yaygın: Asteni. göğüs ağrısı, inlluenza benzeri semptomlar, periferik ödem Yaygın olmayan: Ağrı, yüzde ödem Çok seyrek: Yorgunluk, keyifsizlik Araştırmalar:

Yaygm olmayan: Kilo artışı

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Aşın doz hipotansiyona neden olmuşsa, hasta başı aşağıya doğru, sırtüstü yatar bir vaziyete getirilmelidir. Kişisel olarak hastanın durumuna göre, uygun olacağı düşünülen diğer destekleyici önlemler alınmalıdır.

Bu önlem yeterli gelmezse, şok öncelikle hacim genişleticilerle tedavi edilmelidir. Gerekirse bundan sonra vazopresör kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonu izlenmeli ve gerektiğinde desteklenmelidir.

Doksazosin yüksek derecede proteine bağlı olduğu için diyaliz endike değildir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Alfa-Adrenoreseptör Antagonistleri ATC kodu: C02CA04

Doksazosin vazodilatör etkisini, alfa-1 adrenoseptörlerin postsinaptik bölgede kompetitif ve selektif blokajı yoluyla gösterir.

Hipertansif hastalarda doksazosin uygulaması, sistemik vasküler rezistansta azalma sonucu kan basıncında klinik olarak anlamlı bir düşme meydana getirir. Bu etkinin vasküler sistemde yerleşmiş alfa-1-adrenoseptörlerin selektif blokajı sonucunda olduğu düşünülmektedir. Günde bir defa uygulama ile, gün boyu ve dozu takip eden 24. saatte kan basıncında klinik olarak anlamlı azalma mevcuttur. Dozu takiben tedrici bir kan basıncı düşmesi olur ve kan basıncında maksimum düşme, ilaç alımından 2-6 saat sonra meydana gelir. Hipertansiyonlu hastalarda, doksazosinle tedavi sırasında kan basıncı sırt üstü yatar ve ayakta durur pozisyonunda da benzerdir. Selektif olmayan alfa adrenoseptor bloke edici ajanlardakinin aksine, doksazosinle uzun süreli tedavide tolerans gözlenmemiştir. Uzun süreli tedavide sık olmamakla birlikte plazma renin aktivitesinde artış ve taşikardi görülmüştür.

Doksazosinin advers metabolik etkisi olmadığı gösterilmiştir ve beraberinde diabetes mellitus, gut, astım ve sol ventriküler disfonksiyonu olan hastalarda kullanım için uygundur. Doksazosinle tedavinin sol ventriküler hipertrofide regresyon, trombosit agregasyonunun İnhibisyonu ve doku plazminojen aktivatörü etkinliğinde iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Aynca doksazosin, insüline hassasiyeti bozulmuş olan hastalarda insülin hassasiyetini artırır. Doksazosin HDL/total kolesterol oranında anlamlı bir artış ve total trigliseridler ile total kolestrolde belirgin bir azalma yaparak, kan lipidleri üzerinde olumlu etkiler gösterir. Bu nedenle diüretik ve beta-adrenoseptör blokerlerine göre daha avantajlıdır. Hipertansiyon ve kan lipidleri ile koroner kalp hastalığı arasında varlığı iyi bilinen ilişkiye göre, doksazosin tedavisinin hem kan basıncı hem de kan lipidleri üzerindeki olumlu etkisi, koroner kalp hastalığı oluşması riskinin azalması ile belirlenir.

İn-vitro bir çalışma 5 mikromolar konsantrasyonda doksazosin 6’-ve T -hidroksi metabolitlerinin antioksidan özellikleri göstermiştir.

Hipertansif hastalarla yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, doksazosinle tedavi erektil disfonksiyonda iyileşme ile ilişkilendirilmiştir. Buna ek olarak, doksazosin alan hastalar, diğer antihipertansif ajanları alan hastalardan daha az yeni erektil disfonksiyon vakası bildirmiştir. Semptomatik BPH (Benign Prostat Hiperplazisi)Ti hastalarda doksazosin uygulaması ürodinamiklerde ve semptomlarda anlamlı gelişme ile sonuçlanır. BPH’deki etkinin, muskuler bağ dokusu ve prostat kapsülü ve mesane boynunda yerleşmiş olan alfaadrenoseptörlerinin selektif blokajından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Doksazosinin prostattaki alfa-1-adrenoseptörlerin %70‘inden fazlasını teşkil eden Al alt tipine etkili bir blokör olduğu gösterilmiştir. BPH hastalanndaki etkinliğin nedeni budur. Doksazosin. BPH’nin uzun süreli tedavisinde devamlı etkililik ve güvenlilik göstermiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Emilim:

İnsanlarda (genç erkek yetişkinler veya her iki cinsiyetten de yaşlılar) oral kullanımın ardından doksazosin iyi absorbe edilir, doruk kan seviyeleri yaklaşık 2 saatte teşekkül eder ve dozun yaklaşık üçte ikisi biyolojik olarak kullanılabilir.

Biyotransformasyon/ eliminasvon:

Doksazosinin yaklaşık %98‘i plazmada proteine bağlı olarak bulunur.

Plazma eliminasyonu bifaziktir ve terminal plazma eliminasyon yarı ömrü 22 saattir. Bu durum, günde bir kez uygulanmasının temelini oluşturur. Doksazosin yoğun bir biçimde metabolize olup metabolitlerin büyük kısmı dışkı yoluyla ve %5’inden azı değişmemiş ilaç olarak atılır.

Doksazosin, başlıca O-demetilasyon ve hidroksilasyon yoluyla metabolize olur. KARDOZIN’in oral uygulamasından sonra metabolitlerin plazma konsantrasyonları düşüktür. İnsanda en aktif (6‘ hidroksi) metabolit ana bileşenin plazma konsantrasyonunun kırkta biri oranında mevcuttur, bu durum antihipertansif etkinliğin büyük oranda doksazosin kaynaklı olduğunu göstermektedir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda standart doksazosin ile yapılan farmakokinetik çalışmalarda, normal böbrek fonksiyonları olan hastalar ile karşılaştırıldığında, önemli faklılıklar olmadığı gösterilmiştir.

Karaciğer yetmezliği:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenez

Doksazosinin. tolere edilen en yüksek doz olan sıçanlarda 40 mg/kg/gün ve farelerde 120 mg/kg/gün dozlarında beslenme yoluyla kronik uygulanması (24 aya kadar) karsinojenik bir potansiyel kanıtı ortaya koymamıştır. Sıçan ve fare çalışmalarında değerlendirilen en yüksek dozlar. 16 mg/guü insan EAA (sistemik maruziyetin bir ölçüsü) dozundan sırasıyla 8 ve 4 kat fazla olan EAA’lar ile ilişkilendirilmiştir.

Mutajenez

Mutajenisite çalışmaları, kromozomal veya subkromozomal düzeylerde ilaçla veya metabolitle ilgili herhangi bir etki ortaya koymamıştır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altmdaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Bir yüzü şeffaf PVC/PVDC, diğer yüzü üzeri baskılı alüminyum folyo kaplı, blister ambalajlarda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü YönetmelikTerine uygun olarak imha edilmelidir.

Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör. Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04219
Satış Fiyatı 18.09 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 18.09 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525013309
Etkin Madde Doksazosin Mesilat
ATC Kodu C02CA04
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar > Doksazosin Mesilat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
KARDOZIN 2 mg 20 tablet Barkodu