Ecz.Baxter İlaçları › KADEKS-40 500 ml(setli) › Kullanma Talimatı

KADEKS-40 500 ml(setli) Kullanma Talimatı

Dekstroz + Potasyum Klorür + Sodyum Klorür }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidratlar ile Elektrolitler Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 29 June  2012

KADEKS-40 (%5 DEKSTROZ, %0.45 SODYUM KLORÜR VE %0.30 POTASYUM KLORÜR SOLÜSYONU) - CAM ŞİŞEDE

Damar yolundan kullanılır.

Etken Madde

   Her bir litre çözelti 50 gram dekstroz (glukoz), 4.5 gram sodyum

klorür ve 3 gram potasyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler

   Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KADEKS-40 nedir ve ne için kullanılır?

2. KADEKS-40’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KADEKS-40 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KADEKS-40’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KADEKS-40 nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.KADEKS-40 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KADEKS-40'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Aynca sizde aşağıdaki durumlar varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamayacaktır:

- Hiperkloremi (ilacın içindeki klorürün kanınızda fazla bulunduğu bir durum) durumunuz varsa.

- Hipematremi (ilacın içindeki sodyumun kanınızda fazla bulunduğu bir durum) durumunuz varsa.

- Hiperkalemi (ilacm içindeki potasyumun kanınızda fazla bulunduğu bir durum) durumunuz varsa.

 • Şiddetli böbrek yetmezliği (idrann çok az olması ya da hiç olmaması) durumunuz varsa.
 • Böbreküstü bezinin yetersiz çalışmasına bağlı bir hastalığınız (Addison hastalığı) varsa.
 • Tedavi edilmemiş kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Son 24 saat içinde bir kafa travması geçirmişseniz (kafanıza darbe almışsanız).
 • Sizde bir şeker hastalığı (diyabet) varsa ve kontrol altında değilse.
 • Şekere karşı tahammülsüzlüğünüz (glukoz intoleransı) varsa.
 • Kan şekeriniz yüksekse (hiperglisemi).
 • Kan şekerinizin aşın yüksekliğine bağlı bir koma halindeyseniz (hiperozmolar koma).
 • Kandaki laktat düzeyleriniz yüksekse (hiperlaktatemi).
 • Mısır kaynaklı ürünlere aşın duyarlılığınız (alerji) varsa.
 • KADEKS-40'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa doktorunuz size KADEKS-40'nu kullanırken özel dikkat gösterecektir:

  - Vücudunuzda, kol ve bacaklannızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem), soluk kesilmesi ya da zorlu soluk alıp verme gibi belirtilerle seyreden bir kalp yetmezliği veya solunum yetmezliğiniz varsa.

  - Kalp hastalığınız varsa, özellikle de bu hastalığınız için dijitalis olarak adlandmlan gruptan bir kalp ilacını kullanıyorsanız.

 • Yüksek tansiyonunuz ya da gebelik tansiyonunuz varsa.
 • Vücutta sodyumun aşın birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar    ya da
 • sodyum birikimiyle seyreden diğer hastalıklannız varsa.

 • Kortikosteroid ya da kortikotropin adı verilen gruptan ilaçlarla tedavi görüyorsanız.
 • Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıklan ve    ciddi
 • yanık durumlan gibi vücudunuzdaki potasyum düzeylerinin yükselmesine yatkınlığı arttıran bir durumunuz varsa.

  - Böbrek işlevlerinin ya da böbrek üstü bezinin bozukluğu varsa ya da böbrek yetmezliği hastasıysanız.

 • Şeker hastasıysanız.
 • Ani bir inme (felç) durumu yaşıyorsanız.
 • Aynca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar

  değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

  Ayrıca bu ilaç sizin çocuğunuza kullanılacaksa ve çocuğunuz özellikle düşük doğum ağırlıklı doğmuş ve henüz yeni doğmuş bir bebekse doktorunuz uygulayacağı miktarları seçerken ve uygulama hızını ayarlarken özel bir dikkat gösterecek, tedaviyi bebeğinizin kan şekerini sık sık ölçerek dikkatle izleyecektir.

  Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

  - Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

  - Bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

  - Yalnızca şişe ve kapağı sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

  - Uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KADEKS-40'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KADEKS-40'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde KADEKS-40’ ı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde KADEKS-40’ı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  KADEKS-40'ın araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  KADEKS-40'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KADEKS-40’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  KADEKS-40 çözeltisi kanla aynı setten verilmemelidir. Çözelti bazı ilaçlarla da geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

  Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçlann seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, kanştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son kanşımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

  Ayrıca KADEKS-40 ile aşağıdaki ilaçlann bir arada kullanımı sırasında bu ilaçlann etkileri dikkate alınmalıdır:

 • Vücuttaki steroid    adı verilen hormonun eksikliğine neden olan bazı    hastalıklann
 • tedavisinde, yangı    (enflamasyon, iltihap) ile seyreden bazı hastalıklannın    tedavisinde,

  bazı otoimmün hastalıklann (savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine de saldırması ve kendi vücut hücreleri yok etmeye çalışması olayı) tedavisinde ve astım, egzama, alerjik rinit tedavisi ile transplant (organ nakli) cerrahisinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan kortikoidler/steroidler (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle).

  - Mide ülserinde kullanılan karbenoksolon (vücutta sodyum birikmesi riski nedeniyle).

  - Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).

  - Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri grubundan tansiyon ilaçlan (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).

 • Transplant (organ    nakli) cerrahisinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan
 • takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle).

  - Dijitalis grubundan kalp ilaçlan.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.KADEKS-40 nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Bu sırada yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacm size uygulanma nedenini dikkate alacaktır. Doktorunuz size ayn bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlan takip ediniz.

  Erişkinlerde karbonhidrat, sodyum ve sıvı kaybının tedavisi için genel olarak önerilen 24 saatlik doz 500 mL ile 3 litre arasında değişir.

  Hafif potasyum eksikliğinin tedavisi ve potasyum eksikliğinin önlenmesi için günde 1-1,25 litre KADEKS-40 çözeltisi genelde yeterli olmaktadır.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz KADEKS-40 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafmdan karar verilir.

  Bebek ve çocuklarda genel olarak 24 saatte uygulanacak çözelti miktan vücut ağırlığı 10 kg'a kadar olan bebekler için 100 mL/kg, 10 kg'dan fazla çocuklar için 1-1,5 litre, 20 kg'dan fazla çocuklar için ise 1,5 - 2,5 litre arasıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygulanacak doz ve infuzyon hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın vücut ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer KADEKS-40'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KADEKS-40 kullanırsanız

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek yetmezliğiniz varsa ve size önerilenden fazla KADEKS-40 kullandıysanız kanınızdaki potasyum düzeyleri artar (hiperkalemi). Kanınızdaki potasyum düzeyleri arttığında potasyum zehirlenmesi belirtileri görülebilir. Potasyum zehirlenmesine bağlı belirtiler arasında kol veya bacaklarınızda uyuşma, hissizlik, gevşeklik; kaslarınızda zayıflık, ağırlık hissi, felç hali, reflekslerin kaybolması veya solunum hareketlerinizin yavaşlaması; bilincinizde bulanma ve bilinç yitirilmesi; tansiyonunuzda düşme, kalbinizin normalden hızlı, yavaş ya da düzensiz çalışması, kalp durması ve bulantı, kusma, ishal, kann ağnsı gibi mide-barsak sistemiyle ilgili belirtiler bulunur). Hiperkalemi kalsiyum, insülin (glukozla birlikte), sodyum bikarbonat, iyon değiştirici reçineler ya da diyalizle tedavi edilebilir.

  KADEKS-40'ın bileşimindeki klorür tuzlannın aşın uygulanması kanınızı asitleştirebilir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KADEKS-40 kullanırsanız

  KADEKS-40'ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KADEKS-40'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KADEKS-40 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA04167
  Satış Fiyatı 9.27 TL [ 17 May 2019 ]
  Önceki Satış Fiyatı 9.27 TL [ 13 May 2019 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699556690524
  Etkin Madde Dekstroz + Potasyum Klorür + Sodyum Klorür
  ATC Kodu B05BB02
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı 500
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Karbonhidratlar ile Elektrolitler
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  KADEKS-40 500 ml(setli) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  17 May 20199.27 TL
  13 May 20199.27 TL
  10 May 20199.27 TL
  3 May 20199.27 TL
  26 Apr 20199.27 TL
  19 Apr 20199.27 TL
  12 Apr 20199.27 TL
  5 Apr 20199.27 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları