Abdi İbrahim İlaç İlaçları › IMPROVE PLUS 40 mg/12.5 mg 84 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

IMPROVE PLUS 40 mg/12.5 mg 84 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 27 July  2012

TERMİNATE PLUS 40mg/12.5mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

40mg olmesartan medoksomil ve 12.5mg Hidroklorotiyazid

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, povidon (K-30), mikrokristalin selüloz, poloksamer 188, krospovidon CL, hidroksipropil selüloz, kalsiyum stearat, talk, izopropil alkol ve opadry II Orange 85F38005 (polivinil alkol, titanyum dioksit, makrogol/PEG 3350, talk, sarı demir oksit ve kırmızı demir oksit).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IMPROVE PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. IMPROVE PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IMPROVE PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IMPROVE PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.IMPROVE PLUS nedir ve ne için kullanılır?

L‘

Bu ilaç kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan iki farklı etkin madde (olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid) içeren bir ilaçtır ve TERMİNATE PLUS 28 ve 84 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

Bu etkin maddelerden olmesartan medoksomil anjiyotensin-ü reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir.

Bu ilaç kan damarlarmı gevşeterek kan basmcmı düşürür.

Diğer etkin madde olan hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü (diüretikler) isimli bir ilaç grubuna aittir. İdrara çıkma sıklığını artırır ve bu yolla kan basıncmı düşürür.

Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basmcmı bu etkin maddelerin her birinin tek başına yaptığından çok daha güçlü bir şekilde düşürür.

Bu ilaç 18 yaşından küçüklerde kesinlikle kullanılmamalıdır.


2.IMPROVE PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMPROVE PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • İlacın etkin veya yardımcı maddelerine, ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,
 • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,
 • e Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,

 • Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra yolu tıkanıklığınız var ise,
 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Süt ve süt ürünlerini sindirme problemleriniz (Laktoz intoleransı) var ise.
 • TERMİNATE PLUS’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli KULLANINIZ

  Eğer,

 • Size böbrek nakli yapılmışsa, bu gibi durumlarda doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı belirli aralıklarla takip etmek isteyebilir.
 • Karaciğer hastalığınız var ise,
 • Kalp kapakçıklarının daralması (aortik veya mitral stenoz) ya da kalpten kan akımmı azaltan kalp kası bozukluklarınız var ise,
 • TERMİNATE PLUS kanınızda bulunan sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin seviyesinde değişikliklere neden olabilir. Böyle durumlarda susama hissi, ağız kuruluğu, kas ağrısı veya krampları kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, uykusuzluk, hastalık hissi, kalp atım hızmda artma gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer bu gibi rahatsızlıklarınız ortaya çıkarsa,
 • Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (primer aldosteronizm vb) bu ilaç kan basıncınızda yeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatli kullanınız.
 • Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (bilateral renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise bu ilacı kullanırken kan basmcmda şiddetli düşüş ve böbrek yetersizliği gelişme riskinde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.
 • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise, bu ilacı kullanırken kan şekeri seviyelerinizde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.
 • Lupus eritamatozus (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) hastalığınız var ise, bu hastalığa bağlı şikayetleriniz şiddetlenebilir veya nüksedebilir.
 • Alerjik bünyeniz veya bronşiyal astımınız var ise, sizde bu ilaca bağlı aşırı hassasiyet reaksiyonları (aleıji) ihtimali artabilir.
 • Ödeminiz (dokuda su tutulması, şişlik) var ise, bu ilaç sıcak havalarda kan sodyum seviyelerinizin düşmesine sebep olabilir.
 • Damar sertliği (arteriyoskleroz), kalp damarlarmda daralma (koroner kalp hastalığı) veya beyin damarlarmda dolaşım yetmezliğiniz (iskemik serebrovasküler hastalığı) var ise, kan basmcmda aşırı düşüş olması halinde, bu hastalıklara bağlı rahatsızlık yaşama riskiniz artabilir.
 • Özellikle, karaciğer sirozu olan hastalar, yüksek doz idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alan hastalar (zorlu diürez), tuz kaybı olan hastalar, kalp yetersizliği ve diyabet hastalarmda, serum potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.
 • Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler:

 • TERMİNATE PLUS kan yağlarmızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.
 • TERMİNATE PLUS'm potasyum tutan idrar söktürücülerle (diüretikler), potasyum ve potasyum tuzu içeren maddeler ya da serum potasyum seviyelerini yükseltebilen başka ilaçlar ile (örn. heparin) birlikte kullanılması halinde dikkatli olmak ve potasyum seviyelerini düzenli olarak izlemek ve takip etmek gerekir.
 • Düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.
 • Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, TERMİNATE PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.
 • TERMİNATE PLUS'm içindeki hidroklorotiyazid, sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  IMPROVE PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TERMİNATE PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasında almabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TERMİNATE PLUS’ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir.

  Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız, TERMİNATE PLUS kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basmcı tedavisi alan kişilerde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk hissi olabilir. Bu konuda hastalar uyarılmalıdır. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

  TERMİNATE PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  TERMİNATE PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse TERMİNATE PLUS’ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  TERMİNATE PLUS ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
  Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılarının kandaki seviyelerini takip edebilir.

  •    Lityum içeren ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacın kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

  •    Kanda potasyum seviyesini etkileyen ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacın kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

     Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar

 • Ağrı kesici ilaçlar (steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ve    salisilatlar)
 • Alkol, barbitüratlar, bazı uyku ilaçlan, anestetik ilaçlar ve depresyon    tedavisinde
 • kullanılan ilaçlar

 • Baklofen (kas gevşetici)
 • Amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar)
 • Atıtikolinerjikler (örneğin, atropin ve biperiden)
 • Kalsiyum tuzlan
 • Kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçları, metformin ve insülin)
 • Beta-blokerler
 • Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü ve hipertansiyonda kullanılan bir ilaç)
 • Düşük kan basmcı ve kalp atım hızı için kullanılan ilaçlar (örneğin, noradrenalin)
 • Belirli adale gevşeticiler (örneğin, tübokürarin)
 • Gut ilaçları (probenisid, sulfinpirazon ve allopurinol)
 • Amantadin (virüs enfensiyonlannda kullanılan bir ilaç)
 • Hücre bölünmesini inhibe eden ilaçlar (örneğin, siklofosfamid, metotreksat)
 • Metildopa (kan basmcmı düşüren bir ilaç)
 • Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)
 • Tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik)
 • Alüminyum-magnezyum hidroksit (gastrit ve ülser gibi hastalıklarda    kullanılan
 • ilaçlar)

 • Dijital glikozitler (kalp yetersizliğinde kullanılan bir ilaç)
 • Antiaritmikler (kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar)
 • Antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Alkolle birlikte almdığmda baş dönmesi ve bayılma hissi oluşabileceğinden, TERMİNATE PLUS'ı alkolle birlikte kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.IMPROVE PLUS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • TERMİNATE PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, günde bir tane, hergün aynı saatte alınız.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • TERMİNATE PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.
 • Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.
 • Doktorunuz size aksini söyleyene kadar TERMİNATE PLUS’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.
 • Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer 65 yaşm üzerindeyseniz daha genç hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir. Kan basıncınız (tansiyon) yalandan izlenmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer TERMİNA TE PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla IMPROVE PLUS kullanırsanız

  TERMİNATE PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IMPROVE PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu almız.
  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  IMPROVE PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavi kesilmesinden sonra kan basmcmm ani yükselmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
  Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe TERMİNATE PLUS’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 388.99 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 388.99 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514091271
Etkin Madde Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09DA08
Birim Miktar 40+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 84
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

IMPROVE PLUS 40 mg/12.5 mg 84 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023388.99 TL
15 Sep 2023388.99 TL
8 Sep 2023388.99 TL
1 Sep 2023388.99 TL
29 Aug 2023388.99 TL
21 Aug 2023388.99 TL
14 Aug 2023388.99 TL
7 Aug 2023388.99 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları