Abdi İbrahim İlaç İlaçları › IMPROVE PLUS 20 mg/12.5 mg 84 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

IMPROVE PLUS 20 mg/12.5 mg 84 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 9 March  2012

IMPROVE PLUS 20mg/12.5mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

20mg olmesartan medoksomil ve 12.5mg Hidroklorotiyazid

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, povidon (K-30), mikrokristalin selüloz, poloksamer 188, krospovidon CL, hidroksipropil selüloz, kalsiyum stearat, talk, izopropil allkol ve opadry II orange 85F38005 (polivinil alkol, titanyum dioksit, makrogol/PEG 3350, talk, san demir oksit ve kırmızı demir oksit).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IMPROVE PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. IMPROVE PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IMPROVE PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IMPROVE PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.IMPROVE PLUS nedir ve ne için kullanılır?

Bu ilaç kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan iki farklı etkin madde (olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid) içeren bir ilaçtır ve IMPROVE PLUS 28 ve 84 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

Bu etkin maddelerden olmesartan medoksomil anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir.

Bu ilaç kan damarlanm gevşeterek kan basıncım düşürür.

Diğer etkin madde olan hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü (diüretikler) isimli bir ilaç grubuna aittir. İdrara çıkma sıklığını artmr ve bu yolla kan basıncını düşürür.

Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncını bu etkin maddelerin her birinin tek başma yaptığından çok daha güçlü bir şekilde düşürür.

Bu ilaç 18 yaşından küçüklerde kesinlikle kullanılmamalıdır.


2.IMPROVE PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMPROVE PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• İlacın etkin veya yardımcı maddelerine, ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

• Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,

• Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra yolu tıkanıklığınız var ise,

• Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsamz,

• Süt ve süt ürünlerini sindirme problemleriniz (Laktoz intoleransı) var ise.

IMPROVE PLUS’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli KULLANINIZ

Eğer,

• Hafif veya orta şiddetli böbrek problemleriniz varsa ya da size böbrek nakli yapılmışsa, bu gibi durumlarda doktorunuz böbrek fonksiyonlannızı belirli aralıklarla takip etmek isteyebilir.

• Karaciğer hastalığınız var ise,

• Kalp kapakçıklanmn daralması (aortik veya mitral stenoz) ya da kalpten kan akımını azaltan kalp kası bozukluklarınız var ise,

• IMPROVE PLUS kammzda bulunan sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin seviyesinde değişikliklere neden olabilir. Böyle durumlarda susama hissi, ağız kumluğu, kas ağnsı veya kramplan kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, uykusuzluk, hastalık hisi, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer bu gibi rahatsızlıklannız ortaya çıkarsa,

• Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (primer aldosteronizm vb) bu ilaç kan basıncınızda yeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatli kullanınız.

• Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (bilateral renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise bu ilacı kullanırken kan basıncında şiddetli düşüş ve böbrek yetersizliği gelişme riskinde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

• Şeker hastalığınız (diyabet) var ise, bu ilacı kullanırken kan şekeri seviyelerinizde artış olabileceğinden dikkatli kullammz.

• Lupus (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise, bu hastahğa bağlı şikayetleriniz şiddetlenebilir veya nüksedebilir.

• Aleıjik bünyeniz veya bronşiyal astımınız var ise, sizde bu ilaca bağlı aşın hassasiyet reaksiyonlan (aleıji) ihtimali artabilir.

• Ödeminiz (dokuda su tutulması, şişlik) var ise, bu ilaç sıcak havalarda kan sodyum seviyelerinizin düşmesine sebep olabilir.

• Damar sertliği (arteriyoskleroz), kalp damarlarında daralma (koroner kalp hastalığı) veya beyin damarlarında dolaşım yetmezliğiniz (iskemik serebrovasküler hastalığı) var ise, kan basıncında aşın düşüş olması halinde, bu hastalıklara bağlı rahatsızlık yaşama riskiniz artabilir.

• Özellikle, karaciğer sirozu olan hastalar, yüksek doz idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alan hastalar (zorlu diürez), tuz kaybı olan hastalar, kalp yetersizliği ve diyabet hastalannda, serum potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.

Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler:

• IMPROVE PLUS kan yağlannızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktomnuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.

• IMPROVE PLUS’ın potasyum tutan idrar söktürücülerle (diüretikler), potasyum ve potasyum tuzu içeren maddeler ya da serum potasyum seviyelerini yükseltebilen başka ilaçlar ile (örn. heparin) birlikte kullanılması halinde dikkatli olmak ve potasyum seviyelerini düzenli olarak izlemek ve takip etmek gerekir.

• Düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız bunu doktomnuza bildiriniz.

• Doktomnuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, IMPROVE PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.

• IMPROVE PLUS’ın içindeki hidroklorotiyazid, sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktomnuza danışınız.

IMPROVE PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

IMPROVE PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasmda alınabilir. Film tablet, bütün olarak

yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

IMPROVE PLUS’ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir.

Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, IMPROVE PLUS kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncı tedavisi alan kişilerde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk hissi olabilir. Bu konuda hastalar uyarılmalıdır. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

IMPROVE PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

IMPROVE PLUS ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılannın kandaki seviyelerini takip edebilir.

• Lityum içeren ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

• Kanda potasyum seviyesini etkileyen ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

 • Kan basıncım düşüren diğer ilaçlar
 • Ağn kesici ilaçlar (steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ve    salisilatlar)
 • Alkol, barbitüratlar, bazı uyku ilaçlan, anestetik ilaçlar ve depresyon    tedavisinde
 • kullanılan ilaçlar

 • Baklofen (kas gevşetici)
 • Amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • • Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar)

 • Antikolinerjikler (örneğin, atropin ve biperiden)
 • Kalsiyum tuzlan
 • • Kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçlan, metformin ve insülin)

 • Beta-blokerler
 • Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü ve hipertansiyonda kullanılan bir ilaç)
 • Düşük kan basıncı ve kalp atım hızı için kullanılan ilaçlar (örneğin, noradrenalin)
 • Belirli adale gevşeticiler (örneğin, tübokürarin)
 • Gut ilaçlan (probenisid, sülfinpirazon ve allopurinol)
 • Amantadin (virüs enfensiyonlannda kullanılan bir ilaç)
 • • Hücre bölünmesini inhibe eden ilaçlar (örneğin, siklofosfamid, metotreksat)

 • Metildopa (kan basıncım düşüren bir ilaç)
 • Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)
 • Tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik)
 • Alüminyum-magnezyum hidroksit (gastrit ve ülser gibi hastalıklarda    kullanılan
 • ilaçlar)

 • Dijital glikozitler (kalp yetersizliğinde kullanılan bir ilaç)
 • Antiaritmikler (kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar)
 • Antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Bazı hastalarda IMPROVE PLUS kullanırken alkol aldığında baş dönmesi ve bayılma hissi görülebildiğinden benzer durum sizde de oluşursa alkolle birlikte kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.IMPROVE PLUS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • IMPROVE PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktomnuza veya eczacımza damşımz.

  • Doktor tarafmdan başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, günde bir tane, hergün aym saatte alınız. Eğer IMPROVE PLUS 20mg/12.5mg ile kan basıncının yeterli kontrolü sağlanamazsa, doktomnuz günlük dozu IMPROVE PLUS 20mg/25mg’a yükseltebilir. Bu, günlük en yüksek dozdur.

  Uygulama yolu ve metodu

  • IMPROVE PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasmda alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  • Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.

  • Doktomnuz size aksini söyleyene kadar IMPROVE PLUS’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer 65 yaşm üzerindeyseniz daha genç hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer IMPROVE PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla IMPROVE PLUS kullanırsanız

  IMPROVE PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  IMPROVE PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  IMPROVE PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavi kesilmesinden sonra kan basıncının ani yükselmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe IMPROVE PLUS’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 292.19 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 292.19 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514091233
Etkin Madde Olmesartan Medoksomil + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09DA08
Birim Miktar 20+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 84
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Olmesartan Medoksomil ve Hidroklorotiyazid
İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

IMPROVE PLUS 20 mg/12.5 mg 84 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023292.19 TL
15 Sep 2023292.19 TL
8 Sep 2023292.19 TL
1 Sep 2023292.19 TL
29 Aug 2023292.19 TL
21 Aug 2023292.19 TL
14 Aug 2023292.19 TL
7 Aug 2023292.19 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları