GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg 1 flakon Kısa Ürün Bilgisi

Glucagon Hcl }

Endokrin Sistem > KALSİTONİNLER > Glucagon hcl
Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | 27 May  2011

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

GlucaGen® HypoKit® 1 mg enjeksiyonluk çözelti halinde uygulamak için toz ve çözücü

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Glukagon, rDNA (hidroklorür olarak)

1 mg (1 IU)


Glukagon, rDNA (rekombinant DNA teknolojisiyle Saccharomyces Cerevisiae ’de üretilmiştir) yapısal olarak insan glukagonuyla aynıdır.

Bir flakon sulandırıldıktan sonra 1 mg glukagon/ml’ye eşdeğer 1 mg glukagon içerir.

Hidroklorik asit...
Sodyum hidroksit


y.m. (pH ayarı için) y.m. (pH ayarı için)


Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti halinde uygulamak için toz ve çözücü.

Karıştırma işlemi öncesinde toz beyaz veya beyaza yakın olmalıdır. Çözücü berrak ve renksiz olmalı ve partikül içermemelidir.


4.1. Terapötik endikasyonlar

Terapötik endikasyon

İnsülin tedavisi gören diyabetli hastalarda oluşabilen ciddi hipoglisemik reaksiyonların tedavisi.

Diyagnostik endikasyon

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Dondurularak kurutulmuş ürünü beraberindeki çözücü ile bölüm 6.6’da tarif edildiği şekilde

çözünüz.

Erişkin hastalar için doz:

1 mg uygulanır.

Pediyatrik hastalar için doz:

1 mg (25 kg üzeri veya 6-8 yaş üzerindeki çocuklar ) veya 0.5 mg (25 kg altı veya 6-8 yaşın altındaki çocuklar) uygulanır.

Uygulama şekli:

Subkutan/deri altına veya intramüsküler/kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanır. Hasta normalde 10 dakika içinde cevap verecektir. Hasta tedaviye yanıt verdiğinde, hipogliseminin tekrarlamasını önlemek ve karaciğer glikojenini yeniden depolamak için oral karbohidrat verilir. Eğer hasta 10 dakika içinde yanıt vermezse, intravenöz/ven içi glukoz verilmelidir.

Ciddi hipoglisemili hastaların tümü için tıbbi yardım gereklidir.

Diyagnostik endikasyon (Motilitenin inhibisyonu)

GlucaGen sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır. 0.2-0.5 mg intravenöz/ven içi enjeksiyonu takiben etkisi 1 dakika içinde başlar ve etki süresi incelenen organa bağlı olarak 5 ila 20 dakika arasındadır. 1-2 mg intramüsküler/kas içi enjeksiyon sonrası etkisi 5-15 dakika sonra başlar ve etki süresi organa bağlı olarak yaklaşık 10-40 dakika sürer.

Eğer uygulanan diyagnostik işlem için uygun ise, işlemin tamamlanmasını takiben oral karbohidrat verilmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

- Glukagon veya laktoza karşı aşırı duyarlılık.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Terapötik endikasyon

Sekonder bir hipogliseminin oluşumunu önlenmek için hasta tedaviye yanıt verdiğinde karaciğer glikojenini yeniden depolamak için oral karbohidratlar verilmelidir.

Diyagnostik endikasyon

Diyagnostik işlemler doğrultusunda glukagon verilen kişiler, özellikle açlık durumunda iseler sorun yaşayabilirler. Bu durumlarda bulantı, hipoglisemi ve kan basıncı değişiklikleri bildirilmiştir. Diyagnostik işlemlerin tamamlanmasını takiben, eğer uygulanan diyagnostik prosedüre uygunsa, açlık durumunda olan hastalara oral karbohidratlar verilmelidir. İnceleme

sonrası hastanın aç olması gerekiyorsa veya ciddi hipoglisemi durumunda, intravenöz/ven içi glukoz verilmesi gerekebilir.

Glukagon insüline karşı antagonist olarak etki göstermektedir ve insülinoma hastalarında GlucaGen kullanılırsa dikkatle izlenmelidir. Aynı şekilde, glukagonoması olan hastalar da dikkatle izlenmelidir.

Kardiyak hastalığı olduğu bilinen yaşlı hastalarda veya diyabetli hastalardaki endoskopik veya radyografik prosedürlerde ek olarak GlucaGen kullanıldığında da hastalar dikkatle izlenmelidir.

GlucaGen intravenöz/ven içi infüzyon şeklinde verilmemelidir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İnsülin: Glukagona karşı antogonistik olarak etki etmektedir.

İndometazin: Glukagon kan glukozunu yükseltici etkisini kaybedebilir veya paradoksal olarak hipoglisemi bile oluşturabilir.

Varfarin: Glukagon, varfarinin antikoagülan etkisini artırabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Glukagon insan plasenta bariyerini geçmez. Diyabetli hamile kadınlarda glukagon kullanımı bildirilmiştir, hamileliğin gidişatı ve fetüs ve yeni doğanın sağlığı ile ilgili zararlı bir etkisi bilinmemektedir.

Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, GlucaGen Hypokit’in gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. kısım 5.3).

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Glukagon kandan oldukça hızlı temizlenir (başlıca karaciğerle) (t1/2= 3-6 dakika); böylece ciddi hipoglisemik reaksiyonların tedavisini takiben emziren annelerin sütüne geçen miktar oldukça düşük olacaktır. Glukagon sindirim sisteminde yıkıldığı ve bozulmamış formu absorbe edilemediğinden, çocuklarda herhangi bir metabolik etki oluşturmayacaktır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri araştıran çalışmalar yapılmamıştır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalar ve/veya pazara veriliş sonrasındaki deneyimlerde GlucaGen tedavisiyle ilişkili olduğu kabul edilen istenmeyen etkilerin sıklığı aşağıda verilmektedir. Klinik çalışmalarda gözlenmeyen ancak, spontan olarak raporlanan istenmeyen etkiler “çok seyrek” olarak verilmiştir. Pazardaki kullanımı süresince bildirilen advers ilaç reaksiyonları çok seyrektir (<1/10.000). Ancak, pazara sunuş sonrası deneyimler az bildirilmektedir ve bu raporlama oranı bu bilgi ışığında değerlendirilmelidir. 16 yıldan uzun bir periyotta tahmin edilen tedavi sayısı 46.9 milyondur.

4.8. İstenmeyen etkiler

in sınıflandırılmasında aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır:

Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Terapötik endikasyon

İmmün sistem bozuklukları:

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyon/şok içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları

Gastrointestinal bozukluklar:

Yaygın: Bulantı Yaygın olmayan: Kusma Seyrek: Karın ağrısı

Diyagnostik endikasyon

İmmün sistem bozuklukları:

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyon/şok içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları

Metabolizma ve beslenme bozukluları:

Yaygın olmayan: Hipoglisemi*1

Kardiyak bozukluklar:

Çok seyrek: Bradikardi*2, Taşikardi*2

Vasküler bozukluklar:

Çok seyrek: Hipotansiyon*2, Hipertansiyon*2

Gastrointestinal bozukluklar:

Yaygın: Bulantı Yaygın olmayan: Kusma Seyrek: Karın ağrısı

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Aşırı dozun advers etkileri bildirilmemiştir. Bölüm 4.8’e bakınız.

Onaylanmış dozlar büyük ölçüde aşıldığında, serum potasyum değeri azalabilir; eğer gerekiyorsa takip edilmeli ve düzeltilmelidir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antihipoglisemik ilaçlar ATC kodu: H 04 AA 01

Etki mekanizması

Glukagon, kana glukoz olarak salınan karaciğer glikojenini harekete geçiren bir hiperglisemik ajandır. Karaciğer glikojeni tükenmiş hastalarda glukagon etkili olmayacaktır. Bu nedenle, uzun süren açlık, adrenal yetmezlik, kronik hipoglisemi veya alkole bağlı hipoglisemi durumlarında glukagonun etkisi çok azdır veya hiç yoktur.

Glukagonun adrenalinden farklı olarak kas fosforilazı üzerinde bir etkisi yoktur ve bu nedenle, iskelet kasında mevcut olan daha büyük glikojen depolarının karbohidrata dönüşümünde yardımı olamaz.

Glukagon katekolaminlerin salınımını stimüle eder. Feokromositoma varlığında, glukagon tümörden çok fazla katekolamin salınımına neden olabilir, bu da akut hipertansif reaksiyona yol açabilir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Dağılım:

GlucaGen’in intramüsküler enjeksiyonu, 1686 pg/ml (%43) ortalama Cmaks (%CV) ve 12.5 dakika medyan Tmaks ile sonuçlanmıştır. IM enjeksiyonun ardından 45 dakika’lık ortalama görünür yarılanma-ömrü, büyük olasılıkla enjeksiyon yerinden uzatılmış emilimin olduğunu göstermektedir.

Metabolizma:

Glukagonun kanda yaklaşık 3-6 dakikalık kısa bir yarılanma ömrü vardır.

İntravenöz/ven içine enjeksiyondan sonra etki 1 dakika içinde başlar. Etki süresi, inceleme altındaki organa ve doza bağlı olarak 5-20 dakika aralığı içindedir. İntramüsküler enjeksiyon sonrası etkisi 5-15 dakika sonra başlar ve etkisi doz ve organa bağlı olarak 10-40 dakika sürer.

Ciddi hipogliseminin tedavisinde kullanıldığında, kan glukozu üzerine etki genellikle 10 dakika içinde görülür.

Eliminasyon:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Reçete eden için yararlı olabilecek bilgi sağlayan konu ile ilgili klinik öncesi veriler mevcut değildir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat Hidroklorik asit (pH ayarlayıcı)

Sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı)

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

GlucaGen ile bilinen bir geçimsizlik yoktur.

6.3. Raf ömrü

Sulandırılma öncesi ürünün raf ömrü 36 aydır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Kapalı ambalajında buzdolabında (2°C - 8°C arasında) saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır.

Kullanıcı GlucaGen HypoKit’i oda sıcaklığında (25°C) 18 aya kadar saklayabilir. Son kullanma tarihi aşılmamalıdır.

Dondurulmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Alüminyum kapak ile kaplanmış, bromobütil tıpa ile kapatılmış, Av. Farm. Tip l camdan yapılmış flakon.

Flakon, kullanmadan önce çıkartılması gereken plastik emniyet (tamperproof) kapaklıdır.

Çözücünün ambalajı:

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Enjeksiyonluk suyu (1.1 ml) dondurularak-kurutulmuş glukagon içeren flakon içine enjekte ediniz. Flakonu hafifçe çalkalayarak glukagon tam olarak çözününceye ve çözelti berrak oluncaya kadar çalkalayınız. Çözeltiyi enjektör içine geri çekiniz.

Diyagnostik prosedürlerde kullanım için daha ince bir iğne ucu ve daha ince ölçekleme kullanılması daha uygun olabilir.

Sulandırılmış olan çözelti, berrak ve renksiz görünümdedir ve subkutan/deri altına, intramüsküler/kas içine veya intravenöz/ven içine uygulanmak üzere her ml’de 1 mg (1 IU) içermektedir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA03436
Satış Fiyatı 245.4 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 245.4 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699676790326
Etkin Madde Glucagon Hcl
ATC Kodu H04AA01
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Endokrin Sistem > KALSİTONİNLER > Glucagon hcl
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg 1 flakon Barkodu