GEROXALEN 10 mg 50 kapsül Kısa Ürün Bilgisi

8-metoksipsoralen }

Dermatolojik İlaçlar > Sistemik Antipsoriatik İlaçlar > Metoksipsoralen
Liba Laboratuarları A.Ş. | 17 November  2011

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

GEROXALEN Kapsül

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her kapsül 10 mg 8-Metoksipsoralen (metoksalen) içerir.

Titanyum dioksit.

Tüm yardımcı maddeler için bölüm 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Yumuşak kapsül.


4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Vücut ağırlığı_dozaj

40 kg’a kadar 10 mg

40 - 50 kg 20 mg

50 - 60 kg 30 mg

60 kg’ın üstü 40 mg (en çok 50 mg’a kadar)

UV ışığına az hassas olan hastalarda, uzun süreli ışınlama yapmamak için dozaj artırılabilir. Belirlenen dozaj UVA ışınlamasından 1 saat önce alınmalıdır.

Hasta semptomlarından kurtulunca ve klinik semptomlar azalır azalmaz tedavi aralıklı olarak değişmemiş dozlarla sürdürülür: ilk ay, haftada iki defa, daha sonra takibeden ay haftada bir kez PUVA terapisi uygulanır. Bu iki aylık tedavi sonunda hasta hala semptomsuz ise, bu durumlarda uzun süreli remisyon beklendiğinden tedavi kesilebilir.

Toplam 8-metoksipsoralen dozu ve UV-A radyasyonu mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır.

Uygulama şekli:

Blister poşeti içindeki kapsül itilerek çıkartılır ve bütün olarak yutulur.

Kapsüller tercihen bir miktar süt veya kuru ekmekle birlikte UVA uygulamasından bir saat önce alınmalıdır.

İlaç alımından bir saat sonra, en düşük fototoksik dozu saptamak için (minimal eritem ortaya çıkaran) farklı UVA dozlarıyla foto test yapılmalıdır. Bu, ilk terapötik doz olacaktır.

Başlangıçta tedavi günde bir kez olacaktır, fakat çoğunlukla haftada dört kez olacak şekilde yürütülür. İki başarılı tedavi gününden sonra tedaviye bir gün ara verilmelidir.

Alışkanlık:

Alışkanlık bildirilmemiştir. Ancak tedavi sırasında artan pigmentasyon nedeniyle radyasyon dozunda herhangi bir gerekli artış yavaş bir şekilde ve kademeli olarak yapılmalıdır. Doz artışlarının miktarı ve süresi foto test sonuçlarına göre seçilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: GEROXALEN, ağır böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir (bölüm 4.3.’e bakınız).

Pediyatrik popülasyon: GEROXALEN 12 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir (bölüm 4.3.’e bakınız).

4.3. Kontrendikasyonlar

GEROXALEN aşağıdaki vakalarda kullanılmamalıdır

• psoralenlere aşırı hassasiyet

• ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği

• ışığa aşırı duyarlılık yapan hastalıklar:

Porfiri (porphyria cutanea tarda, porphyria variegata, protoporphyria erythropoetica), kseroderma pigmentosum, polimorfik fotodermatozlar.

• lupus eritematosus

• albinizm

• invaziv melanoma veya skuamoz hücreli deri karsinomu

• sitostatikler ile veya iyonize radyasyonla eş zamanlı tedavi

• 12 yaşın altındaki çocuklar

• hamilelik ve laktasyon dönemi (bölüm 4.6.’ya bakınız).

Nisbi kontrendikasyonlar (mümkünse bu vakalarda PUVA terapisi kullanılmamalıdır):

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Fotokemoterapi, bu alanda özel eğitim görmüş ve uygun radyasyon ekipmanlarına sahip personel ve kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. Bunun dışında GEROXALEN tedavisi uygun değildir.

Hastalar tedaviye başlamadan önce uygun dozajı belirlemek için dikkatli bir şekilde test edilmelidir. Fotokemoterapi için UVA aralığında, fakat UVB veya UVC radyasyon yayımıyla alakasız, sabit bir şekilde muntazam dozlar yayan özel UVA lambaları kullanılmalıdır. Yayılan UVA enerjisinin (Joul olarak, J/cm2 radyasyona maruz kalmanın hesaplanması) kesin ve sabit ölçümü için gerekli araçlar kadar uygun emniyet araçları da mevcut olmalıdır.

Foto test, hassas vücut bölgelerine (gluteal ve inguinal bölge) yapılmalıdır. Hastalar testten önceki 24 saat sırasında güneş banyosu yapmamalıdır, güneş yanığının olması test sonuçlarını yanlış yorumlanmasına yol açabilir. Eritem ortaya çıkarsa radyasyon dozu arttırılmamalıdır.

Kornea UV-A radyasyonuna geçirgen olduğundan, GEROXALEN alımından sonraki ilk 8 saat esnasında güneş gözlükleri (yeşil veya gri plastik camlı gözlükler) kullanılmalıdır: UV-A’ya maruz kalma esnasında gözler ışık geçirmez bir koruyucu örtüyle tamamen korunmalıdır.

GEROXALEN güneş ışığı ile de aktive olabileceğinden, hastalar uygulamadan sonra en az 8 saat süreyle, pencere önünden bile olsa uzun süre güneş ışığında kalmaktan kaçınmalıdır. Güneş banyosundan tedavi süresince kaçınılmalıdır.

Tedaviye başlamadan önce ve daha sonra yıllık aralıklarla dikkatli bir göz muayenesi yapılmalıdır.

Kan sayımı, antinükleer antikorlar, karaciğer ve böbrek fonksiyonları tedavi başlangıcında ve tedavi süresince her 6 ila 12 ayda bir test edilmelidir.

Epilepsi şikayeti olan hastalar açısından, UVA fluoresan lambalarının titrek ışığı epileptik nöbeti tetikleyebileceği akılda bulundurulmalıdır.

GEROXALEN kapsüller güneşte bronzlaştırıcı ajan olarak kullanılamaz! Uygun olmayan kullanımı ağır yanıklara ve deri kanseri gelişme riskinde artmaya yol açabilir.

Erkek genital bölgesinde skuamoz hücreli karsinom riskinde artma bildirildiği için ışınlama esnasında bu bölge tam olarak korunmalıdır. Genital bölgenin korunması, yatar pozisyonda ışınlanıyorlarsa kadın hastalarda da gereklidir.

Yağlı merhemler ve antihistaminikler kaşıntıyı iyileştirmek için kullanılabilir.

Özel dikkat gerektiren vakalar:

• Genç hastalar

• Cilt tipi I ve II olan hastalar

• Deri tümörü hikayesi olan hastalar

Bu hastalarda PUVA terapisi sadece yararın riske göre fazla olduğunda kullanılmalıdır.

• Basaloma, spinaloma, Dubreuilh melanozisi, enfeksiyon kaynaklı lökodermi (PUVA terapisi esnasında, bu hastalıklardan herhangi biriyle etkilenen herhangi bir deri bölgesi radyasyondan önce mutlaka üzeri kapatılmalıdır.)

• Herpes simpleks

• Afaki, katarakt, eritroretinit, glokom

• Kardiyak ve dolaşım bozukluğu olan hastalar (bu hastalar tercihen yatay pozisyonda ışınlanmalıdır).

Yan etki ve hamilelik oluşursa derhal doktor ile temas kurulmalıdır.

4.5.   Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Sitotoksik veya antralin, kömür katranı, griseofulvin, nalidiksik asit, sulfonamidler, tetrasiklinler, halojenli salisilanilin türevleri, tiazidler, fenotiazinler, sulfonilüreler, metilen mavisi, toluidin mavisi, rose bengal, metil oranj, kumarin türevi oral antikoagülanlar gibi diğer ışığa karşı duyarlılık oluşturan maddelerle birlikte tedavi durumunda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Fenitoin, psoralenlerin metabolizmasını arttırabilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C/D.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü:

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar tedavi süresince gebe kalmaktan kaçınmalıdır.

Gebelik dönemi:

GEROXALEN, gebelik döneminde kontrendikedir.

Laktasyon dönemi:

GEROXALEN, laktasyon döneminde kontrendikedir.

Üreme yeteneği:

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Sinir sistemi hastalıkları:

Seyrek (>1/10000 ila 1<1000)

• başağrısı,

• sinirlilik,

• uykusuzluk,

Gastrointestinal hastalıkları:

Seyrek (>1/10000 ila 1<1000)

• bulantı,

• kusma.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Seyrek (>1/10000 ila 1<1000)

• eritem,

• deride kabarcıklar,

• kaşıntı,

• ikinci derecede yanıklar dahil, güneş yanığı benzeri eritemler ve büllöz deri döküntüleri (sadece aşırı doz UVA radyasyonuyla gözlenmiştir: bu semptomlar uygulamadan sonraki 48-72 saate kadar en üst düzeylerine erişmediğinden, radyasyon dozu asla iki ardışık günde arttırılmamalıdır)

• saç renginin açılması (GEROXALEN kullanımı geçici olarak kesildiğinde tamamen geri dönüşlüdür)

Uzun dönem PUVA terapisinin yan etkileri:

• Hiperkeratoz,

• deride erken yaşlanma,

• maküler pigmente lezyonlar,

• zaman zaman kan sayımında değişiklikler,

• karaciğer ve böbrek hasarı,

• deride skuamoz hücreli karsinoma riskinde artış [Bu risk özellikle erkek genital bölgesinde yüksektir, fakat kadın hastalar da bu kuralın dışında tutulamaz (bölüm

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Akut aşırı doz şiddetli kusma ile sonuçlanır.

Tedavisi:

Kusma zorlanmalıdır ve hasta en az 24 saat karanlık bir odada tutulmalıdır.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Sistemik antipsöriatikler-psoralenler, ATC kodu: D05B A02.

8-metoksipsoralen (8-MOP) furokumarin sınıfına dahildir, uzun-dalga ultraviyole radyasyonunun etkisiyle (UV-A, dalgaboyu 320 - 400 nm ) fotosensitif bir etkiye sahiptir. İkili köprülerin oluşumu, epidermal DNA sentezine engel olur ve böylece psöriasisin karakteristik hiperproliferatif durumlarını inhibe eder. Kombine PUVA (psoralen + UV-A) terapisinin tam etki mekanizması detaylı olarak bilinmemektedir.
Gözlenen reaksiyonlar başlangıçtaki bir inflamatuvar reaksiyon, melanosentezde ve melanosit sayısında artış, epidermis stratum korneumun (boynuzsu tabaka) kalınlaşmasını içermektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Etkin maddeyi likit bir şekilde yumuşak jelatin kapsül içinde ihtiva ettiğinden mükemmel bir biyoyararlanım elde edilmektedir. Aktif maddenin kristal preparatlarının aksine, anlamlı şekilde daha düşük dozlar kullanılabilir (kristal formlarla gereken dozajın yarısı kadar miktarda).

Dağılım:

Oral olarak uygulanan 8-MOP en yüksek doku ve plazma düzeylerine alımından yaklaşık bir saat sonra ulaşmaktadır. Plazma yarılanma ömrü yaklaşık 2 saattir.

Biyotransformasyon:

8-MOP karaciğerde hidroksilasyon ve glukuronidasyonla metabolize olur.

Eliminasyon:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Herhangi bir kontrollü çalışma mevcut değildir. İn-vitro olarak bakterilerde ve memeli hücrelerinde mutajenisite gösterilmiştir; memeli fetüsü üzerine mutajenik bir etki de bildirilmiştir.

Topikal ve intraperitoneal uygulamasını takiben, 8-MOP fotokarsinojenik potansiyel göstermiştir, ancak oral uygulamadan sonra önemli ölçüde daha düşük bulunmuştur.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Poli etilen glikol 400 Propilen glikol Jelatin

Gliserin % 85

6.2. Geçimsizlikler

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

5 yıl.

6.4.   Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C altındaki oda sıcaklıklarında, kuru yerde, ışıktan koruyarak ve ambalajında saklayınız.

6.5.   Ambalajın niteliği ive içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereksinim yoktur.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Liba Laboratuarları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03383
Satış Fiyatı 347 TL [ 7 Jun 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 347 TL [ 31 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699510190107
Etkin Madde 8-metoksipsoralen
ATC Kodu D05BA02
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Dermatolojik İlaçlar > Sistemik Antipsoriatik İlaçlar > Metoksipsoralen
İthal ( ref. ülke : Avusturya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
GEROXALEN 10 mg 50 kapsül Barkodu