Tum Ekip İlaçları › GENMISIN 80 mg 1 ampül › Kullanma Talimatı

GENMISIN 80 mg 1 ampül Kullanma Talimatı

Gentamisin Sülfat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Gentamisin Tüm-Ekip İlaç A.Ş. | Güncelleme : 13 July  2020

7

f

GENMİSİN 80 mg/2 ml İM/İV enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Kas veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir ampul 80 mg gentamisin (gentamisin sülfat olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Metil paraben, propil paraben, sodyum metabisülfıt, disodyum EDTA, sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı olarak) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GENMISIN nedir ve ne için kullanılır?

2. GENMISIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GENMISIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GENMISIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.GENMISIN nedir ve ne için kullanılır?

 • GENMİSİN, etkin maddesi gentamisin olan bir enjeksiyonluk çözelti içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.
 • GENMİSİN, aminoglikozit grubu antibiyotiktir.
 • Her kutuda 2 ml’lik 1 adet ampul içeren ambalajlarda veya 50 adet ampul içeren hastane ambalajlarında bulunmaktadır.
 • GENMİSİN göğüs, yara ve kan enfeksiyonları gibi çok çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

 • 2.GENMISIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  GENMISIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Gentamisin, sodyum metabisülfit, metil paraben ve propil parabene ya da bu kullanma talimatının başında verilen, GENMİSIN’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa,
 • Myastenia Gravis (kas güçsüzlüğüne sebep olan bir hastalık) varsa.
 • GENMISIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Prematüre bebeklerin tedavisinde,
 • Yaşlı bir hasta iseniz,
 • Böbrekleriniz tam olarak çalışmıyor ise,
 • Şeker hastalığınız var ise,
 • Kulak probleminiz, işitme veya denge bozukluğunuz var ise, kulak enfeksiyonu geçirmiş iseniz veya geçmişte işitmeyi etkileyen bir antibiyotik tedavisi görmüş iseniz,
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GENMISIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesinlikle, doktorunuzun gerekli gördüğü durumlar dışında hamilelik döneminde GENMİSİN'İ kullanmamalısınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Gentamisin anne sütüne geçer. Bu nedenle, GENMISIN alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz veya emzirirken GENMİSIN kullanmayınız, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araba ve araç kullanma yeteneğinizi etkileyen bir etki ile karşılaşır iseniz araç veya araba kullanmayınız.

  GENMISIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GENMİSIN sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonları ve bronşları daraltıcı etkisi olabilir.

  GENMİSIN metil paraben ve propil paraben içerir. Nadir olarak alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve bronşlarda olağanüstü daralmaya neden olabilir.

  Bu tıbbi ürün, her 80 mg/2 ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)' dan daha az sodyum ihtiva eder, yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

  •Diğer aminoglikozidler, sefalotin, metisilin gibi böbreklerinizi veya işitmenizi etkileyen ilaçlar,

  •Ora! antikoagülanlar olarak isimlendirilen varfarin ve fenindiyon gibi kan sulandıncı ilaçlar (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar),

  •Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  •Neostigmin ve pridostigmin (kas güçsüzlüğü tedavisinde kullanılan ilaçlar),

  •Siklosporin (bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan bir ilaç),

  •Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  •Etakrinik asit ve furosemid gibi bazı diüretikler (idrar söktürücüler),

  •Genel anestezi sırasında kullanılan kas gevşeticiler (tübokürarin ve süksinil kolin gibi), •Botulinum toksini,

  •Bifosfonatlar (osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.GENMISIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  GENMISİN'in dozu enfeksiyonunuzun ciddiyetine, yaşınıza, vücut ağırlığınıza ve böbreklerinizin çalışma durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  GENMİSİN genellikle kas içine uygulanır ancak bazı hastalarda damar içine de uygulanabilir. Böbrek fonksiyonları normal olan yetişkinlerde günlük doz, tek veya iki ayn doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg’ dır.

  Uygun kan düzeylerinin sağlandığından emin olmak için, kanınızdaki gentamisin miktarı düzenli olarak ölçülecektir. Gentamisin tedavisi işitme ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Bazı durumlarda doktorunuz, tedavi öncesinde ve sırasında böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacı ile kan tahlili yaptırmanızı isteyebilir. Bazen ilacın işitmenizi etkileyip etkilemediğim anlamak için işitme testi yaptırmanız istenebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ven içine uygulanacak ise, direkt damar içine enjekte edilebilir veya serum veya %5 glukoz çözeltisinde çözülerek yavaş enjeksiyon şeklinde infüzyon yolu ile uygulanabilir. Ancak GENMİSİN genellikle "kas içine" uygulanır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda (1 yaş ve üzeri) ve ergenlerde; önerilen doz günde bir veya iki doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg'dır.

  1 ay ile 1 yaş arası bebeklerde; günlük doz, bir veya iki doz halinde uygulanan 4,5-7,5 mg/kg' dır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalar GENMİSİN’in etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle yaşlı hastalarda, gentamisin tedavisi sırasında, kan ilaç düzeylerinin, böbrek işlevinin takibi için kan tahlili yapılmalı, işitme testleri ile işitme değerlendirilmelidir.

  Eğer GENMİSİN 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GENMISIN kullanırsanız

  GEN MİSİN doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağı için gerekenden fazla doz alma ihtimali çok zayıftır. Ancak böyle bir şüpheniz var ise, doktor ya da hemşirenize sorunuz.

  GENMİSİN 1den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GENMISIN'i kullanmayı unuttuysanız

  GENMİSİN doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağından böyle bir durum olası değildir.

  GENMİSİN ile tedavi sonlandınldığmdald oluşabilecek etkiler:

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Tüm-Ekip İlaç A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03317
Satış Fiyatı 2.11 TL [ 13 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 2.11 TL [ 6 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699814750021
Etkin Madde Gentamisin Sülfat
ATC Kodu J01GB03
Birim Miktar 80
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Gentamisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

GENMISIN 80 mg 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
13 Jul 20202.11 TL
6 Jul 20202.11 TL
29 Jun 20202.11 TL
19 Jun 20202.11 TL
15 Jun 20202.11 TL
12 Jun 20202.11 TL
8 Jun 20202.11 TL
1 Jun 20202.11 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları