GELOFUSINE 0.04 gr 500 ml solüsyon Kısa Ürün Bilgisi

Jelatin }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Poligelin
B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş | 20 November  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

GELOFUSİNE® 40 mg/ml infüzyon çözeltisi

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

500 mİ çözelti

Süksinile jelatin (Modifıye sıvı jelatin)

20.0 g

3.505 g


Ortalama molekül ağırlığı 26 500 Daiton

Sodyum klorür

Elektrolit içeriği Sodyum Klorür içerir.

154 mmol/1 120 mmol/1

7.4 ±0.3 274 mOsm/1


Fizikokimyasal özellikleri pH

Teorik Osmolarite

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

İnfüzyon için çözelti

Berrak, renksiz veya hafif sarımtırak, çözelti.


4.1. Terapötik endikasyonlar

GELOFUSİNE® aşağıdaki durumlarda bir koloidal plazma hacim tamamlayıcısı olarak uygulanır:

• Yakın veya belirgin bağıl veya mutlak hipovolemi ve şokun önlenmesi ve tedavisi;

• Flipotansiyonun profılaksisi ve tedavisinde (örn. epidural veya spinal anestezi indüksiyonu sırasında);

• Ekstra-korporeal sirkülasyon kapsayan prosedürler (öm. kalp-akciğer makinesi);

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

Dozaj ve infüzyon hızı kan kaybının miktarına ve stabil hemodinamik durumu sürdürmek ve onarmak için bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanır. Uygulanan doz başlangıçta ortalama 500 ila 1000 ml’dir, şiddetli kan kaybı durumunda daha yüksek dozlar uygulanmalıdır.

Yetişkinler

Yetişkinlerde, hastanın hemodinamik durumuna bağlı olarak uygun hızda 500 mİ uygulanır. Yüzde 20’den fazla kan kaybı durumunda genellikle kan veya kan bileşenleri GELOFUSİNE®’e ek olarak verilmelidir.

Pediyatrik hastalar

Çocuklarda GELOFUSİNE®’in güvenliği ve etkinliği tamamen kanıtlanmamıştır. Bu nedenle pozoloji üzerine herhangi bir öneri yapılamaz. GELOFUSİNE® bu hastalara sadece beklenen yararları potansiyel risklerine açıkça ağır basıyorsa uygulanmalıdır. Bu durumlarda hastaların yaygın klinik durumu hesaba katılmalı ve tedavi özellikle dikkatle izlenmelidir.(Bölüm 4.4’e bakınız).

Maksimum doz

Maksimum günlük doz hemodilüsyon derecesi ile belirlenir. Flematokritin kritik değerlerin altına düşmemesi için dikkat edilmelidir. Bölüm 4.4’e bakınız.

Gerekirse, kan veya kırmızı kan hücreleri ilave olarak transfüze edilmelidir.

Gerektiğinde yeterli şekilde yerine konması gereken plazma proteinlerinin (öm. albümin ve koagülasyon faktörleri) dilüsyonuna dikkat edilmelidir.

İnfüzyon hızı

İnfüzyon hızı asıl hemodinamik duruma bağlıdır. Anafılaktoid reaksiyonu mümkün olduğu kadar erken fark etmek için, çözeltinin ilk 20 - 30 ml’si yavaş verilmelidir. Ayrıca bölüm 4.4 ve 4.8’e bkz.

Şok durumlarında, 500 mİ GELOFUSİNE® basınçlı infüzyon ile hızlı bir şekilde 5-10 dakikada verilebilir.

Uygulama şekli:

İntravenöz infüzyon

GELOFUSİNE® çok hızlı verildiğinde mümkünse 37 °C’den fazla ılıtılmamalıdır.

Hayati acil durumlarda gerekli olabilecek basınçlı infüzyon durumunda ambalajdaki ve infüzyon setindeki hava, çözeltinin infüzyonundan önce çıkartılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

GELOFUSİNE® böbrek yetmezliği olan hastalara dikkatli uygulanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

GELOFUSİNE®’in pediyatrik hastalarda kullanımı ile ilgili dökümante edilmiş deneyimler yeterli olmadığından, normal hemodinamik durum ve dolaşımdaki sıvı hacminin sürdürülmesi ve onarılması için, bireysel ihtiyaçlara göre dikkatlice ayarlanmalıdır. Ayrıca bölüm 4.4’e bkz.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

- Etkin maddelerden veya bölüm 6.1’de belirtilen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık,

- Hipervolemi,

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

GELOFUSİNE®, astım gibi alerjik hastalıkları olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

Hacim replasmanı için kullanılan jelatin preparatları nadiren değişen şiddette alerjik (anafılaktik/anafılaktoid) reaksiyonlara sebep olabilir. Alerjik reaksiyonun oluşumunu mümkün olduğu kadar erken fark etmek için, ilk 20-30 ml’si yavaşça verilmelidir ve hasta özellikle infüzyonun başında dikkatle gözlemlenmelidir. Anafılaktoid reaksiyonların semptomları için bölüm 4.8’e bakınız.

Alerjik reaksiyon durumunda, infüzyon hemen durdurulmalı ve uygun tedavi uygulanmalıdır. GELOFUSİNE®

• Oligoüri veya anüri ile birlikte seyreden böbrek yetmezliği veya pulmoner ödem, hipertansiyon, sağ veya sol ventriküler yetmezliği, konjestif kardiyak yetmezlik gibi dolaşım yüklenmesi riski olan

• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan

• Su/tuz tutulmalı ödemi olan

• Majör kan koagülasyon bozuklukları olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

Özellikle hipematremi, veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda serum elektrolit konsantrasyonu ve su dengesinin uygunluğu kontrol edilmelidir.

Hipokalsemi semptomlarının (öm. tetani belirtileri, parestezi) oluşumuna özellike dikkat edilmeli ve düzeltmek için önlemler alınmalıdır.

Hemodinamik, hematolojik ve koagülasyon sistem izlenmelidir.

Şiddetli kan kayıplarının büyük miktarlar GELOFUSİNE® ile yerine konulması sırasında, hematokrit ve elektrolitler izlenmelidir. Hematokrit %25 altına, yaşlı veya kritik durumdaki hastalarda ise %30’un altına düşmemelidir.

Böyle durumlarda, özellikle hemostaz bozukluğu mevcut olan hastalarda, koagülasyon faktörlerindeki dilüsyon etkisi izlenmelidir.

Ürün, kayıp plazma proteinlerini yerine koymadığı için, plazma protein konsantrasyonunun kontrol edilmesi tavsiye edilir, ayrıca bölüm 4.2 “Maksimum doz” bölümüne bkz.

Pediyatrik popülasyon

GELOFUSİNE®’in çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle GELOFUSİNE bu hastalara, eğer beklenen yararları potansiyel risklerine açıkça ağır basıyorsa uygulanmalıdır (bölüm 4.4’e bakınız).

Laboratuvar testleri üzerine etkisi

GELOFUSİNE" infüzyonlarından sonra, laboratuvar kan testleri (kan grubu veya irregular antijenler) mümkündür. Yine de sonuçların yanlış yorumlanmasından sakınmak için GELOFUSİNE® infüzyonundan önce kan örneklerinin alınması önerilir.

GELOFUSİNE®, yanlış yüksek pozitif sonuç vererek aşağıdaki klinik-kimyasal testleri etkileyebilir:

- Kan çökme hızı,

’ İdrar spesifik ağırlığı,

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

GELOFUSİNE" uygulanırken etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmaya gerek yoktur. GELOFUSINENn oral kontraseptiflerle etkileşimi bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlarda GELOFUSİNE® kullanımı hakkında veri yoktur veya sınırlı sayıdadır. Üremeye ilişkin toksisite bakımından hayvan çalışmaları yetersizdir (bölüm 5.3’e bakınız).

Kadının klinik durumu bu tıbbi ürünle tedaviyi gerektirmiyorsa, olası anafılaktoid reaksiyonlara, matemal hipotansiyona bağlı olarak ardarda gelen fetal ve neonatal sıkıntı nedeni ile gebelik sırasında GELOFUSİNE® kullanımından sakınılmalıdır.

Laktasyon dönemi

GELOFUSİNE®’in/metabolitlerinin anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve GELOFUSİNE® tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Tek olası şiddetli yan etki aşağıda tanımlanan anafılaktoid reaksiyondur. Bununla birlikte, şiddetli reaksiyonlar çok seyrektir .

Yan etkiler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

çok yaygın (>1/10),

yaygm (>1/100 ila < 1/10),

yaygm olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000, < 1/1000),

çok seyrek (< 1/10000),

bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Anafılaktoid reaksiyonlar (bütün dereceler). (Ayrıntılar için aşağıdaki ’‘Anafılaktoid reaksiyonlar” bölümüne bkz.)

Çok seyrek: Şiddetli anafılaktoid reaksiyonları (Ayrıntılar için aşağıdaki "Anafılaktoid reaksiyonlar” bölümüne bkz.)

Kardiyak hastalıkları

Çok seyrek: Taşikardi

Vasküler hastalıkları

Çok seyrek: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuldukları ve mediastinal hastalıkları

Çok seyrek: Solunum güçlüğü

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek: Alerjik deri reaksiyonlan*

Genel bozulduklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygm olmayan: Vücut sıcaklığında geçici hafif artış Çok seyrek: Ateş, titreme

Anafılaktoid reaksiyonlar

Hafif anafılaktoid reaksiyonlar aşağıdakileri içerir:

Yaygm ödem, ürtiker, periorbital ödem veya anjioödem

Orta anafılaktoid reaksiyonlar aşağıdakileri içerir:

Dispne, stridor, hırıltı, bulantı, kusma, baş dönmesi (sersemlik), terleme, göğüs veya boğaz darlığı, veya karın ağrısı

Şiddetli anafılaktoid reaksiyonlar aşağıdakileri içerir:

Her derecede siyanoz veya SaCb (oksijen saturasyonu) < % 92, hipotansiyon (Yetişkinlerde 90 mm Hg altındaki sistolik kan basıncı), konfüzyon, kolaps, bilinç kaybı veya inkontinans.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar

GELOFUSİNE4 doz aşımı; hematokrit ve plazma proteinlerinde belirgin bir düşüşle hipervolemi ve dolaşım yüklenmesine yol açabilir. Bu, peşpeşe gelen kalp ve akciğer fonksiyonunun bozukluğu ile birleşebilir (pulmoner ödem). Dolaşım yüklenmesinin semptomları öm. baş ağrısı, dispne ve jugular ven konjestiyonudur.

Tedavi

Dolaşım yüklenmesi durumunda; infüzyon durdurulmalıdır ve hızlı hareket eden diüretik verilmelidir. Doz aşımı görülürse, hasta Ssemptomatik olarak tedavi edilmelidir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapotik grup: Kan yerine kullanılanlar ve Plazma Protein Fraksiyonları ATC kodu: B 05A A06

GELOFUSİNE4, 26 500 Dalton ortalama molekül ağırlıklı süksinile jelatin (modifıye sıvı jelatin olarak da bilinenj’in serum fizyolojik içindeki 40 mg/mlTik çözeltisidir.

Süksinilasyon, negatif yüklü jelatin molekülünün yayılmasına neden olur. Bu nedenle moleküler hacmi, aynı molekül ağırlıklı süksinile olmayan jelatininkinden daha yüksektir.

GELOFUSİNE®’in başlangıçta ölçülen hacim etkisi 4-5 saat süreyle infüze edilen hacmin yaklaşık %100’üdür.

GELOFUSİNE® kan gruplarının belirlenmesini etkilemez ve pıhtılaşma mekanizmaları bakımından nötraldir.

Farmakodinamik etkisi:

GELOFUSİNE kan veya plazma ve doku içi sıvı kayıpları nedeniyle ortaya çıkan intra ve ekstravasküler hacim eksikliklerini yerine koymaktadır. Böylece ortalama arteryal basınç, sol ventrikül diyastol sonu basıncı, kardiyak atım hacmi, kardiyak endeks, oksijen takviyesi, mikrosirkülasyon ve diürez ekstravasküler boşluk sıvı kaybetmeden artar.

Etki mekanizması:

Çözeltinin koloid-osmotik basıncı başlangıç hacim etkisinin devamını belirtir. Etki süresi başlıca atılım ile koloidin klirensine bağlıdır.

GELOFUSİNE®’in hacim etkisi uygulanan çözelti miktarına eşittir. GELOFUSİNE® bir plazma tamamlayıcısıdır, plazma genişletici değildir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

GELOFUSİNE® intravenöz olarak uygulandığından emiliminin tam olduğu kabul edilir. Dağılım:

İnfüzyondan sonra GELOFUSİNE® hızlı bir şekilde damar içi kompartımanda dağılır. * *

GELOFUSİNE in retikülo-endoteliyal sistemde veya organizmada herhangi bir yerde depolandığına dair hiç bir kanıt yoktur.

Biyotransformasyon:

İnfüze edilen hacmin yanlızca %1 ’i metabolize olur.

Eliminasyon:

İnfüze edilen GELOFUSİNE® in çoğu böbrekler üzerinden atılır. Sadece küçük bir kısım dışkı ile atılır.

Daha büyük moleküller önce karaciğerde proteolitik olarak bozunup, sonra böbreklerden atılırken, küçük moleküller doğrudan glomerüler fıltrasyon ile elimine olur. Bu proteolitik metabolizma öyle ayarlanmıştır ki, renal yetmezlik durumunda bile jelatin birikimi gözlenmez.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum araştırılmamıştır.

Özel klinik durumlardaki farmakokinetiği:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

GELOFUSİNE® in her bir bileşeni için tek ve tekrarlanan doz toksisitesi ve üremeye ilişkin toksisite ile ilgili bilinen araştırmalara dayanan klinik-olmayan veriler insanlar için özel bir risk göstermemiştir. Üremeye ilişkin toksisite için klinik olmayan veriler sınırlıdır veya mevcut değildir.

Ürünün maksimum dozu, herhangi bir intrinsik toksikolojik özelliği ile değil, hacmi ve dilüsyon etkisi ile sınırlanmıştır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum hidroksit (pH ayarı için)

Hidroklorik asit (pH ayarı için)

6.2. Geçimsizlikler

Geçimlilik çalışmaları mevcut olmadığından, bu tıbbi ürün diğer ilaçlarla birlikte karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Açılmamış ambalajında raf ömrü:

Düşük yoğunluklu polietilen şişeler, Ecoflac plus: 36 ay

İlk açılıştan sonra raf ömrü:

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Bertarafı için özel gereklilikleri yoktur. Sadece tek kullanımlıktır ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Kullanılmayan kısım atılmalıdır ve daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır. Kısmen kullanılmış ambalajlara aktarılmamalıdır.

Sadece berrak, renksiz veya hafif sarımtrak olduğunda, ambalajı ve kapağı zarar görmediğinde kullanılmalıdır.

Ürün açılır açılmaz derhal kullanılmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliklerine” uygun olarak imha edilmelidir.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir. HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş
Geri Ödeme KoduA03309
Satış Fiyatı 25.09 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.09 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699736690016
Etkin Madde Jelatin
ATC Kodu B05AA06
Birim Miktar 0.04
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Poligelin
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 
GELOFUSINE 0.04 gr 500 ml solüsyon Barkodu