› › Kullanma Talimatı

FLUANXOL DEPOT 20mg/ml 1 ampül Kullanma Talimatı

Flupentiksol }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Flupentiksol Lundbeck İlaç Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 14 October  2019

FLUANXOL DEPOT 20 mg/ml I.M. Enjeksiyonluk Çözelti Kas içine uygulanır.

Steril

Etken Madde

1 mriik ampul 14,8 mg flupentiksole eşdeğer 20 mg flupentiksol

dekanoat içerir

Yardımcı maddeler

Orta zincirli trigliseridler

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUANXOL DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

2. FLUANXOL DEPOT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLUANXOL DEPOT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLUANXOL DEPOT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FLUANXOL DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

FLUANXOL DEPOT berrak, renksiz veya soluk sarı renkli bir sıvıdır. İçinde 1 mİ (20 mg) çözelti içeren 1 adet renksiz cam ampul bulunan kutularda sunulmaktadır.

FLUANXOL DEPOT “antipsikotikler” veya “nöroleptikler” olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar beynin belirli bölgelerindeki sinir yolaklarına etki ederek, hastalığınızın belirtilerine neden olan beyindeki bazı kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olur.

FLUANXOL DEPOT şizofreni ve benzeri psikozların (ruhsal bozukluk) tedavisinde kullanılır.

Ancak, doktorunuz, FLUANXOL DEPOT’u başka bir amaçla da önerebilir. FLUANXOL DEPOT’un size neden verildiği ile ilgili sorunuz varsa, doktorunuza danışınız.


2.FLUANXOL DEPOT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUANXOL DEPOT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

FLUANXOL DEPOT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FLUANXOL DEPOT alkolün yatıştırıcı etkisini arttırarak daha fazla sersemlemenize yol açabilir. FLUANXOL DEPOT ile tedaviniz sırasında alkol kullanmamanız gerekir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. FLUANXOL DEPOT mutlaka gerekli olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Hamileliklerinin son üç ayında FLUANXOL kullanmış annelerin yeni doğan bebeklerinde aşağıdaki belirtiler görülebilir: titreme, kas sertliği ve/veya güçsüzlüğü, uykusuzluk, huzursuzluk, solunum problemleri ve beslenme bozuklukları. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri mevcutsa doktorunuza başvurunuz.

Gebelik önleyici tedbirler alınıp alınmayacağı konusunda doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, doktorunuza danışınız. Emzirme sırasında FLUANXOL DEPOT kullanmamalısınız, çünkü az miktarda ilaç anne sütüne geçebilir.

Araç ve makina kullanımı

FLUANXOL DEPOT kullanırken sersemlik ve baş dönmesi riski vardır. Eğer böyle bir durum varsa, bu etkiler geçinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

Eğer görme bulanıklığınız olursa araç kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz

varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

 • Trisiklik antidepresan ilaçlar (depresyon tedavisinde kullanılır, örn., imipramin, amitriptilin)
 • Guanetidin, hidralazin, alfa-blokörler (örn, doksazosin), metildopa ve benzeri ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır)
 • Barbitüratlar (sakinleştirici-uyku yapıcı ilaçlar) ve genel anestezikler (örn., tiyopental, pentobarbital, propofol, etomidat)
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., karbamazepin, gabapentin, fenitoin)
 • Levodopa ve benzeri ilaçlar (titreme ve hareket güçlüğü ile karakterize Parkinson hastalığında kullanılır)
 • Metoklopramid (mide-barsak rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Piperazin (barsak solucanı ve kıl kurdu tedavisinde kullanılır)
 • Vücudunuzdaki su veya tuz dengesini etkileyen ilaçlar (kanınızda potasyum ve magnezyumu azaltırlar)
 • FLUANXOL DEPOT ’un kandaki düzeyini arttırdığı bilinen ilaçlar (öm.,bupropiyon, kini din, fluoksetin, paroksetin)
 • Kan pıhtılaşmasını önleyen antikoagülan ilaçlar (örn., varfarin)
 • Antikolineıjik ilaçlar (örn., atropin, skopolamin, antihistaminikler, antiparkinson ilaçlan, diğer antipsikotikler, trisiklik antidepresanlar (örn., imipramin), kas gevşeticiler (örn., tiyokolşikosit, tizanidin))
 • Digoksin (kalp ritmini düzenlemek için kullanılır)
 • Kortikosteroidler (hormon yerine koyma tedavisinde veya antiinflamatuvar olarak kullanılır, örn., prednisolon)
 • Nöromüsküler bloke edici ajanlar (çizgili kasları gevşeten ilaçlar, örn., süksinilkolin)
 • Aşağıdaki ilaçlar FLUANXOL DEPOT ile aynı zamanda kullanılmamalıdır:

 • Kalp atımını değiştiren ilaçlar (örn: kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, eritromisin, terfenadin, astemizol, gatifloksazin, moksifloksazin, sisaprid, lityum, sibutramin)
 • Diğer antipsikotik ilaçlar

 • 3.FLUANXOL DEPOT nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz ilacın hangi miktarda ve ne sıklıkta uygulanacağına karar verecektir. İlaç kalçanıza zerk edilen yerden, enjeksiyonlar arasında geçen sürede belirli miktarda kanınıza geçer.

  Tavsiye edilen doz:

  Yetişkinler

  Genellikle 1- 2 mİ ve enjeksiyon aralıkları genellikle 1 ile 4 hafta olacaktır.

  Eğer 2 mİ den fazla ilaç gerekiyorsa, iki ayrı enjeksiyon bölgesine paylaştırılarak uygulanacaktır.

  Eğer Fluanxol tabletler ile tedavi gördüyseniz ve FLUANXOL DEPOT enjeksiyonuna geçiş yapacaksanız, ilk enjeksiyondan sonra birkaç gün daha tabletlere devam etmeniz istenebilir.

  Doktorunuz, zaman zaman, ilaç dozunuzda veya enjeksiyonlar arasındaki sürede ayarlamalar yapmak zorunda kalabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  FLUANXOL DEPOT’dan gerekli miktar enjektöre çekilir ve kalça kasınıza zerk edilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

  FLUANXOL DEPOT’un bu hasta grubunda kullanımı tavsiye edilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılara genellikle en düşük tedavi dozu uygulanır.

  Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden FLUANXOL’ün demansa (bunama) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda kullanılması tavsiye edilmez (bkz. FLUANXOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ)

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer şikayetleri olan hastalarda en düşük tedavi dozu uygulanır.

  Böbrek yetmezliği:

  FLUANXOL DEPOT böbrek işlevi azalmış hastalara olağan dozlarda verilebilir.

  Tedavi süresi

  Kendinizi tümüyle iyi hissediyor olsanız bile, ilacınızı doktorunuzun önerdiği şekilde almaya devam etmelisiniz. Çünkü hastalığınız uzun sürebilir ve tedavinize erken son verirseniz hastalığınızın belirtileri yeniden ortaya çıkabilir.

  Tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir.

  Eğer FLUANXOL DEPOT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUANXOL DEPOT kullanırsanız

  İlacınız doktorunuz /hemşireniz tarafından uygulanacaktır.

  Çok olası olmasa da, FLUANXOL DEPOT’dan fazla miktarda aldıysanız bazı belirtiler ortaya çıkabilir.

  Aşırı doz bulgulan arasında şunlar bulunabilir:

 • Sersemlik
 • Bilinç kaybı
 • Kas hareketleri veya sertliği
 • Kasılma nöbetleri (konvülsiyonlar)
 • Düşük tansiyon, zayıf nabız, hızlı kalp atışı, solgunluk, huzursuzluk
 • Yüksek veya düşük vücut sıcaklığı
 • Kalbi etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte, FLUANXOL DEPOT aşın dozda alındığında, kalp atışında düzensizlik, yavaşlama gibi kalp atımı değişiklikleri görülebilir.
 • Semptomatik (belirtilere yönelik tedavi) ve destekleyici tedavi doktorunuz veya hemşireniz tarafından başlatılacaktır.

  FLUANXOL DEPOT'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınız bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Ancak uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzu ve sağlık personelini bilgilendirmeniz gerekmektedir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FLUANXOL ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Lundbeck İlaç Ticaret Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA03087
Satış Fiyatı 17.26 TL [ 14 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 17.26 TL [ 4 Oct 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699795750232
Etkin Madde Flupentiksol
ATC Kodu N05AF01
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Flupentiksol
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FLUANXOL DEPOT 20mg/ml 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Oct 201917.26 TL
4 Oct 201917.26 TL
28 Sep 201917.26 TL
20 Sep 201917.26 TL
13 Sep 201917.26 TL
6 Sep 201917.26 TL
29 Aug 201917.26 TL
23 Aug 201917.26 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları