FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 G/200 ml infüzyon için solüsyon içeren 1 flakon Kısa Ürün Bilgisi

Human Immunglobulin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin
Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | 21 February  2014

 • 1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 g/200 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Steril, Apirojen

 • 2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde

  İnsan normal immün globulini (IVIg)

  IgG alt sınıf dağılımları (yaklaşık değerler); % 66,6 IgG, % 28,5 IgG, % 2,7 IgGve % 2,2 IgG'tür.

  İnsan protein içeriği en az % 97 IgG içeren 50 g/l'dir. İnsan donörlerine ait plazmadan üretilmiştir.

  Maksimum IgA içeriği 50 mikrogram/ml'dir. İnsan donör plazmasından elde edilmektedir.

  Yardımcı maddeler

  1 ml, 50 mg D-sorbitol içerir.

  Yardımcı maddeler


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

  İnfüzyon solüsyonu.

  Berrak veya hafif opelesan, renksiz ya da açık sarı renkli çözelti.

  FLEBOGAMMA % 5 DIF, 240 ile 370 mOsm/kg arasında bir ozmalite değeriyle izotoniktir.


  4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

   4.1. Terapötik endikasyonlar

    İmmun yetmezlik durumlarında replasman tedavisi için yetişkin, çocuk ve adölesanlarda (2-18 yaş);

     Antikor üretiminin bozulduğu primer (konjenital) immün yetmezliklerde,

     4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

     Replasman tedavisi, immün yetmezlikler konusunda deneyimli bir uzman hekimin denetiminde başlatılmalı ve izlenmelidir.

     4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

     Replasman tedavisinde hastanın farmakokinetik ve klinik yanıta bağlı olarak dozun bireysel şekilde ayarlanması gerekebilir.

     Primer immün yetmezliklerde replasman tedavisi

     Doz, bir sonraki infüzyondan önce ölçülen serum IgG düzeyinin en az 500-600 mg/dL düzeyinde kararlı olarak sürdürülmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu dengenin sağlanabilmesi için tedavinin başlangıcından itibaren 3-6 ay gereklidir.

     Önerilen başlangıç dozu bir seferde verilen 0,4-0,8 g/kg infüzyonu takiben her 3-4 haftada bir uygulanan en az 0,2 g/kg'dır.

     Serum immünoglobulin düzeyinin 500-600 mg/dL olacak şekilde sabit tutulabilmesi için gereken doz ortalama 0,2-0,8 g/kg'dır.

     Kararlı serum düzeyi sağlandıktan sonra doz aralığı 3 ile 4 hafta arasında değişir.

     Hastanın klinik yanıtı ile birlikte kararlı serum düzeyleri ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

     Klinik yanıta bağlı olarak (ör, enfeksiyon sıklığı) daha yüksek kararlı serum düzeylerinin sağlanması amacıyla doz ve/veya doz aralığının ayarlanması düşünülebilir.

     Sekonder immün yetmezlikte replasman tedavisi:

     Sekonder immün yetmezlikte replasman tedavisinde tavsiye edilen doz 3-4 haftada bir uygulanan 0,2-0,4 g/kg'dır.

     Primer immün trombositopenide:

     İki alternatif doz şeması vardır:

      Birinci gün 0,8-1 g/kg dozunda uygulanır; doz, 3 gün içerisinde bir kez tekrarlanabilir.

      4.3. Kontrendikasyonlar

      Etkin madde

      Fruktoz intoleransı (bkz. Bölüm 4.4.).

      Bebeklerde ve küçük çocuklarda (0-2 yaşlarında) herediter fruktoz intoleransı (HFI) teşhis edilemeyebilir ve ölümcül olabilir; bu nedenle bebekler ve küçük çocuklar bu ilacı kullanmamalıdır.

      IgA'ya karşı antikor gelişen seçici IgA eksikliği olan hastalarda, IgA içeren bir ürünün uygulanması anafilaksi ile sonuçlanabilir.

      4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

      Sorbitol

      Bu ilacın her bir ml'si 50 mg sorbitol içerir. Nadir herediter fruktoz intoleransı problemi olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

      2 yaşından büyük HFI'li kişilerde, fruktoz-içeren gıdalara karşı spontan bir tiksinti oluşur ve semptomların başlamasıyla birleşebilir (kusma, gastrointestinal hastalıklar, apati, boy ve kilo gelişiminde gerileme). Bu nedenle, FLEBOGAMMA % 5 DIF almadan önce, her hastadan HFI semptomları açısından detaylı bir öykü alınmalıdır.

      Yanlışlıkla uygulandığı ve fruktoz intoleransı şüphesi olduğu durumlarda infüzyon hemen durdurulmalı; kandaki normal şeker miktarı yeniden düzenlenmeli ve yoğun bakım ile organ fonksiyonu stabilize edilmelidir.

      Kan glukoz seviyelerinin ölçümleri ile etkileşme beklenmez.

      İzlenebilirlik

      Biyolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

      Kullanım önlemleri

      Aşağıdakileri sağlayarak potansiyel komplikasyonlardan çoğunlukla kaçınılabilir:

      -Hastaların insan normal immün globulinine duyarlı olup olmadığı, ürünün başlangıçta yavaşça (0.01-0.02 mL/kg/dk başlangıç hızında) enjekte edilmesiyle doğrulanır

      -Hastalar infüzyon periyodu süresince ortaya çıkabilecek semptomlar açısından dikkatle gözlenir. Özellikle, insan normal immün globulini ile hiç tedavi görmemiş hastalar, başka bir IVIg ile tedaviden geçiş yapmış hastalar ya da önceki tedaviden sonra uzun bir ara verilmiş durumlarda, potansiyel istenmeyen etkilerin belirlenebilmesi için, ilk infüzyon süresince ve ilk infüzyondan sonraki ilk saat içerisinde hastahanede gözlenmelidir. Diğer hastalar ise uygulamadan sonra en az 20 dakika izlenmelidir.

      Tüm hastalarda, IVIg kullanımı şunları gerektirir:

       IVIg infüzyonuna başlamadan önce yeterli hidrasyon

       4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

       Zayıflatılmış canlı virüs aşıları:

       İmmün globulin uygulaması; kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve su çiçeği gibi zayıflatılmış canlı virüs aşılarının etkisini en az 6 haftadan 3 aya kadar olan bir sürede zayıflatabilir. Bu ürünün uygulanmasından sonra, zayıflatılmış canlı virüs aşıları ile aşılama yapılmadan önce 3 aylık bir zaman geçmelidir. Kızamık uygulamasında bu değer kaybı bir yıla kadar sürebilir. Bu nedenle kızamık aşısı kullanan hastalar antikor durumlarını kontrol ettirmelidirler.

       Loop diüretikleri:

       Loop diüretiklerin birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

       Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

       Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

       Pediyatrik popülasyon:

       Yetişkinler için yukarıda belirtilen etkileşimlerin, pediyatrik popülasyonla aynı olması beklenmektedir.

       4.6. Gebelik ve laktasyon

       Gebelik kategorisi: C

       Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

       FLEBOGAMMA 5% DIF'in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıma ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hasta hamile kaldığında veya hamilelik planlaması durumunda doktorunu bilgilendirmesi konusunda uyarılmalıdır.

       Gebelik dönemi

       Bu tıbbi ürünün hamilelikle kullanımının güvenliliği kontrollü klinik çalışmalarla saptanmamıştır. Bu nedenle hamile kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. IVIg ürünlerinin gebeliğin 3. trimesteri sırasında artarak plasentaya geçtiği gösterilmiştir. Immunoglobulinler ile klinik deneyim sonucu, hamilelik sürecinde, veya fetüs ve yenidoğan üzerinde zararlı etkilerin olmadığı düşünülmektedir.

       Yararları risklerine göre kabul edilebilir olmadıkça intravenöz immünoglobulin kullanılmamalıdır.

       FLEBOGAMMA %5 DIF'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, FLEBOGAMMA %5 DIF'in gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (Bkz. Bölüm 5.3).İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

       Laktasyon dönemi

       Immünoglobulinler anne sütüne geçer. Emzirilen yenidoğanlarda / bebeklerde beklenen olumsuz bir etkisi yoktur.

       Üreme yeteneği/Fertilite

       İmmünoglobulinlerle yapılan klinik deneyimler, fertilite üzerinde zararlı etkilerinin olmadığını ortaya koymaktadır.

       4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

       Araç ya da makine kullanma yeteneği, FLEBOGAMMA % 5 DIF kullanımına bağlı olarak, sersemlik hissi gibi bir takım advers reaksiyonlar nedeniyle zayıflayabilir. Tedavi sırasında advers reaksiyon deneyimleyen hastalar, araç ve makine kullanımından önce, bu etkilerin ortadan kalkmasını beklemelidir.

       4.8. İstenmeyen etkiler

       Güvenlik profili özeti

       İnsan normal immünoglobulinlerinin neden olduğu advers reaksiyonlar (azalan sıklık sırasına göre) aşağıda belirtilmiştir (ayrıca bkz. Bölüm 4.4):

        Titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş, kusma, alerjik reaksiyonlar, artralji, bulantı, düşük kan basıncı ve orta şiddette sırt ağrısı

        4.9. Doz aşımı ve tedavisi

        Aşırı doz, aşırı sıvı yüklemesine ve hiperviskoziteye neden olabilir ve bu durum, özellikle yaşlı hastalarda veya kardiyak veya böbrek yetmezliği bulunan hastalarda risk oluşturabilir (bkz. Bölüm 4.4).

        Pediyatrik popülasyon

        Çocuklarda FLEBOGAMMA % 5 DIF ile yapılan aşırı doz bilgisi bulunmamaktadır. Ancak, yetişkin popülasyonundakine benzer olarak aşırı doz, diğer intravenöz immün globulinlerde olduğu gibi, aşırı sıvı yüklemesine ve hiperviskoziteye neden olabilir.


        5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

         5.1. Farmakodinamik özellikler

         Farmakoterapötik grup: İmmün sera ve immün globulinler: İntravasküler uygulama için normal insan immün globulinleri.

         ATC kodu: J06BA02.

         Normal insan immün globulini, enfeksiyon ajanlarına karşı geniş çeşitlilikte immünoglobulin (IgG) antikorları içermektedir.

         Normal insan immün globulini, normal popülasyonda bulunan IgG antikorları içerir. Genellikle 1000 donörden az olmayan plazma havuzundan hazırlanır. İmmün globulin G alt grup dağılımı, doğal insan plazmasına benzer orantısallığa sahiptir.

         Bu tıbbi ürünün yeterli dozu, anormal biçimde düşük immün globulin G düzeylerini normal aralığa getirebilmektedir.

         Replasman tedavisi dışındaki kullanım alanlarının etki mekanizmaları tam olarak açıklığa kavuşmamakla birlikte, immün düzenleyici etkiler içermektedir. Bir klinik denemede kronik ITP hastalarındaki (64,000/ µl) medyan trombosit seviyelerinde, normal düzeylere ulaşılmamasına rağmen, önemli bir artış elde edilmiştir.

         FLEBOGAMMA % 5 DIF ile ikisi primer immün yetmezlik hastalarında yerine koyma tedavisi (biri yetişkinlerde ve 10 yaşından büyük çocuklarda, diğeri 2-16 yaş arasındaki çocuklarda), bir diğeri immün trombositopenik purpura hastalarında immün modülasyon olmak üzere üç klinik çalışma yapılmıştır.

         5.2. Farmakokinetik özellikler

         Genel özellikler

         Emilim:

         İntravenöz uygulama sonrasında, insan normal immün globulini hastanın kan dolaşımına hemen ve tam olarak geçer.

         Dağılım:

         İnsan normal immün globulini plazma ve ekstravasküler sıvı arasında rölatif olarak hızla dağılır. İntra ve ekstravasküler kompartımanlar arasında dengeye, yaklaşık olarak 3-5 gün sonra erişilir.

         Biyotransformasyon:

         İnsan normal immün globulini bir protein olup, bu nedenle endojen proteinlere benzer şekilde metabolize edilir.

         Eliminasyon:

         FLEBOGAMMA % 5 DIF'in yarılanma ömrü yaklaşık 30-32 gündür. Bu yarılanma ömrü, özellikle primer immün yetmezlikte, hastadan hastaya değişebilir.

         IgG ve IgG-kompleksleri retiküloendoteliyal sistem hücrelerinde yıkılır. Doğrusallık/Doğrusal olmayan durumlar:

         Hiçbir sağlıklı veri mevcut değildir.

         Hastalardaki karekteristik özellikler

         Pediyatrik popülasyon:

         Pediyatrik popülasyonda, farmakokinetik özellikler açısından hiçbir fark beklenmemektedir.

         5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

         Tek doz toksisite testi, sıçanlar ve farelerde gerçekleştirilmiştir. 2500 mg/kg doza kadar FLEBOGAMMA % 5 DIF ile yürütülen klinik olmayan çalışmalarda mortalitenin olmayışı ve uygulama yapılan hayvanların solunum, dolaşım ve merkezi sinir sistemlerini etkileyen kanıtlanmış herhangi bir advers belirtinin olmayışı, FLEBOGAMMA % 5 DIF'in güvenliliğini desteklemektedir.

         Tekrarlanan doz toksisite testi ve embriyo-fetal toksisite çalışmalarının, antikorlar ile etkileşimine ve indüksiyonuna bağlı olarak pratikte geçerliliği yoktur. Yeni doğanların bağışıklık sistemi üzerine ürünün etkisi çalışılmamıştır.

         6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

          6.1. Yardımcı maddelerin listesi

          D-sorbitol Enjeksiyonluk su

          6.2. Geçimsizlikler

          Bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle veya diğer herhangi bir IVIg ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

          6.3. Raf ömrü

          24 ay

          6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

          30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ürün dondurulmamalıdır.

          6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

          Klorobütil kauçuk tıpalı, tip-II cam flakon içerisinde 200 ml solüsyon. Ambalaj büyüklüğü: 1 flakon

          Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

          6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

          Ürün kullanılmadan önce oda sıcaklığına veya vücut sıcaklığına getirilmelidir.

          Çözelti berrak veya hafif opalesan ve renksiz veya hafif sarımsı renkte olmalıdır. Bulanık veya içerisinde partikül-tortu bulunan çözeltileri kullanmayınız.

          Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

          HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA14756
  Satış Fiyatı 39000.12 TL [ 7 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 39000.12 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699769980146
  Etkin Madde Human Immunglobulin
  ATC Kodu J06BA02
  Birim Miktar 10
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 1
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin
  İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
  FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 G/200 ml infüzyon için solüsyon içeren 1 flakon Barkodu