Ecz.Baxter İlaçları › FEIBA TIM 1000 IU 1 flakon › Kullanma Talimatı

FEIBA TIM 1000 IU 1 flakon Kullanma Talimatı

Anti Hemofilik Faktor VIII }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Anti hemofilik faktor viii Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 28 May  2013

FEIBA 1000 IU IV Enjeksiyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

Damar içine (intravenöz) uygulanır.

Etken Madde

   Her    bir    flakon    1000    ünite Faktör VIII İnhibitör Baypas Aktivitesine

sahip 400-1200 mg insan plazma proteini içerir.

FEIBA bileşiminde aktive Faktör VII yanında büyük bölümü aktif olmayan formda Faktör II, IX ve X bulunmaktadır. Her bir ünite FEIBA, 0.1 ünite kadar Faktör VIII koagülan antijeni (F VIII C: Ag) içerir. Kallikrein-kinin sisteminin faktörleri ancak eser miktarlarda bulunmaktadır.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FEIBA TIM nedir ve ne için kullanılır?

2. FEIBA TIM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FEIBA TIM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FEIBA TIM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.FEIBA TIM nedir ve ne için kullanılır?

FEIBA insan plazmasından yapılmıştır ve kandaki pıhtılaşma faktörlerinin azaldığı ya da olmadığı durumlardaki kanamaları bile durdurur.

FEIBA, faktör VlII’e karşı inhibitör gelişmiş hemofili A hastalarında kanamaların tedavisinde kullanılır.

FEIBA, faktör VlII’e karşı inhibitör gelişmiş ve baypas ajanı kullanımını gerektirmiş ya da yaşam kalitesinde önemli bozulmaya yol açmış ciddi bir kas-iskelet sistemi kanaması geçirmiş ve/veya yaşamı tehdit eden boyutta bir kanaması olmuş hemofili A hastalarında kanamaları önlemek için de kullanılır.

Ek olarak FEIBA faktör VlII'e karşı inhibitör gelişmiş kalıtsal hemofilisi olmayan hastalardaki kanamaların tedavisinde de kullanılabilir.


2.FEIBA TIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FEIBA TIM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer FEIBA'nm içerdiği maddelerden herhangi birine karşr alerjiniz (aşrrr duyarlrlrğrmz) varsa.

• Eğer sizde yaygın damar içi prhtrlaşma durumu varsa (Disemine İntravasküler Koagülasyon ya da DIC olarak da adlandrrtlan ve yaşamr tehdit eden bu hastalrkta kan, damarlar içinde aşrrr prhtrlaşrr. Bu durum daha sonra tüm vücuttaki prhtrlaşma faktörlerinin tüketilmesine neden olur).

Aşağrdaki durumlarda FEIBA yalnrzca uygun prhtrlaşma faktörü konsantreleri kullanrlarak

yaprlan tedaviye yanrt almamadrğmda (örneğin çok yüksek bir inhibitör titresi varlrğma bağlr

olarak) kullanrlabilir.

1. Kesin bir karaciğer hasarrm gösteren laboratuvar sonuçlarmm ve/veya klinik belirtilerin bulunmasr: aktive olmuş prhtrlaşma faktörlerinin vücuttan temizlenmeleri geciktiğinden dolayr bu tür hastalarda yaygın damar içi prhtrlaşma (DIC) gelişmesi riski artmrştrr.

2. Miyokard enfarktüsü, aniden kan damarlarr içinde prhtr oluşumu (akut tromboz) ve/veya oluşan bu prhtrlarrn daha küçük damarlarr trkamasr (embolizm): bu hastalarda FEIBA yalnrzca yaşamr tehdit eden kanamalarda kullanrlmalrdrr.

FEIBA TIM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

FEIBA, insan plazmasrndan (kanrn sulu krsmr) elde edilmiştir. İnsan plazmasrndan elde edilen ürünler hastalrğa neden olacak şekilde virüs ya da diğer enfeksiyon etkenlerini içerebilirler. Alman tüm önlemlere rağmen, bu tür ilaçlarm hastalrk bulaştrrma potansiyeli vardrr ve insan kanr ya da plazmasrndan elde edilmiş ilaçlarm kullanrmrnda enfeksiyon etkenlerinin bulaşmasma bağlr enfeksiyonların oluşmayacağr tümüyle garanti edilemez. Bu durum, bugüne kadar tanrmlanmamrş hastalrk oluşturucu etkenler için de geçerlidir.

- Yaprlan laboratuvar testlerinin sonuçlarmm ve/veya klinik belirtilerin sizde kesin olarak yaygın damar içi prhtrlaşma olduğunu göstermesi (Disemine İntravasküler Koagülasyon ya da DIC olarak da adlandrrrlan ve yaşamr tehdit eden bu hastalrkta kan, damarlar içinde aşrrr prhtrlaşrr. Bu durum daha sonra tüm vücuttaki prhtrlaşma faktörlerinin tüketilmesine neden olur).

- Karaciğerinizin hasarlr olmasr:    aktive    olmuş    prhtrlaşma    faktörlerinin    vücuttan

temizlenmeleri geciktiğinden karaciğer işlevleri bozulmuş hastalarda DIC gelişmesi riski artmrştrr.

- Kalp hastalrğrmz olmasr, aniden kan damarlarr içinde prhtr oluşumu (akut tromboz) ve/veya oluşan bu prhtrlarrn daha küçük damarlarr trkamasr (embolizm)

Yukarrda bahsedilen bu durumlarda doktorunuz FEIBA'yr yalnrzca uygun prhtrlaşma faktörü

konsantreleri kullanrlarak yaprlan tedaviye yanrt almmasr beklenmediğinde (örneğin çok

yüksek bir inhibitör titresi varlığına bağlı olarak) ve yaşamı tehdit eden bir kanamanız varsa (örneğin bir travma ya da ameliyat sonrası kanamanız varsa) kullanacaktır.

- Damar içine uygulanan herhangi bir plazma kaynaklı üründe olduğu gibi, aleıjik tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebileceğinden, aleıjik tipteki tepkileri olur olmaz tanıyabilmeniz açısından aşağıdaki aşırı olası duyarlılık reaksiyonlarının erken belirtileri konusunda uyanık olmalısınız:

- Eritem (deride kızarma)

- Deri döküntüsü

- Deride yaygın kabarıklıklar oluşması (kurdeşen)

- Tüm vücutta kaşıntı

- Dudak ve dilde şişme

- Solunum zorluğu / zorlu soluk alıp verme (dispne)

- Göğüste sıkışma hissi

- Genel bir keyifsizlik durumu

- Baş dönmesi/sersemlik hali

- Tansiyonunuzda düşme

Bu belirtilerden herhangi birini farkederseniz uygulamayı durdurarak hemen doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler anafilaktik şok denilen bir durumun erken habercileri olabilir. Ağır belirtilerin acil tedavisinin yapılması gerekir.

Bu ilaca ya da bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlı olduğunuzdan kuşkulanılmışsa doktorunuz sizde FElBA'yı ancak bu ilaçtan beklenen fayda ile bu ilacı yeniden kullanmanızın ve/veya diğer koruyucu tedaviler veya alternatif tedavi edici ajanları kullanmanızın oluşturacağı riski dikkatle karşılaştırarak uygulayacaktır.

- Kan basıncınızda ya da kalbinizin atım hızında önemli değişiklikler olursa, solunum zorluğu çekerseniz, öksürük veya göğüs ağrınız olursa uygulamayı hemen durdurarak doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz, uygun tanısal yöntemleri kullanarak tedavinizi yapacaktır.

- İnhibitör gelişmiş hemofili hastasıysanız ya da pıhtılaşma faktörlerine karşı sonradan kazanılmış inhibitörleriniz varsa. FEIBA tedavisi alan bu tür hastalarda hem kanamaya hem de damar içinde pıhtılaşmaya (tromboz) eğilim artabilir.

FEIBA tedavisi sırasında kan damarları içinde pıhtı oluşumu ve oluşan bu pıhtıların daha küçük damarları tıkamasına bağlı olarak aralarında yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC), toplardamarlarda pıhtı birikimi, akciğer damarlarının tıkanması (pulmoner embolizm), miyokard enfarktüsü (kalp krizi) ve inme dahil bazı olumsuzluklar görülebilir. FEIBA'nm yüksek dozlarıyla tedavide bu tür olayların riski artmaktadır.

İnsan kanı ya da plazmasından hazırlanan tıbbi ürünlerin kullanımından kaynaklanan enfeksiyonların önlenmesi için alman standart önlemler arasında, donörlerin seçimi, bireysel bağışların ve plazma havuzlarının belirli enfeksiyon göstergeleri için takibi ve virüslerin inaktivasyonu/uzaklaştırılması için etkili üretim aşamalarının kullanılması yer almaktadır. Buna rağmen insan kanı ya da plazmasından hazırlanan tıbbi ürünler uygulandığında, enfeksiyon ajanlarının bulaşma olasılığı tam olarak ortadan kaldırılamayabilir. Bu durum henüz bilinmeyen ya da yeni ortaya çıkan virüsler ve diğer hastalık etkenleri için de geçerlidir.

Alman önlemlerin HIV, HBC, HCV gibi zarflı virüslerle HAV gibi zarfsız virüsler için etkili olduğu düşünülmektedir. Alman önlemlerin Parvovirüs B19 gibi bazı zarfsız virüsleri uzaklaştırmak ya da inaktive etmek için etkisi ise kısıtlıdır. Parvovirüs B19 virüsü en ciddi olarak gebe kadınları (fetusda enfeksiyona neden olabilmektedir), immün yetmezlikli hastaları veya artmış eritrosit döngüsü olan hastaları (örn. hemolitik anemi durumu) etkilemektedir.

Düzenli olarak/tekrarlayan dozlarda insan plazması kaynaklı faktör VIII inhibitörü ürünleri alıyorsanız doktorunuz Hepatit A ve B’ye karşı aşılanmanızı önerebilir.

Kullanmış olduğunuz ürünlerin bir listesini tutabilmeniz açısından kullandığınız her FEIBA dozundan sonra ürünün adı ve parti numarasını kaydetmeniz önemle önerilmektedir.

FEIBA TIM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FEIBA TIM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

FEIBA emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

FEIBA TIM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FEIBA flakonunda yaklaşık 80 mg sodyum (hesaplanmış değer) içerir. Bu durum, kontrollü tuz diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

Bazı kanama durdurucu ilaçlarm (epsilon-amino kaproik asit gibi) FEIBA ile bir arada uygulanması önerilmez. Her iki ilacı da almanız gerektiği durumlarda, iki ürünün uygulanması arasında en az 6 saatlik bir süre olmalıdır.

Tüm kan pıhtılaşma ürünlerinde geçerli olduğu gibi, FElBA'nm da uygulamadan önce başka ilaçlarla karıştırılması etkinliğini ve ilaca tahammülünüzü bozabilir. Uygulama diğer ilaçların da ortak olarak uygulandığı bir venöz setten yapılıyorsa, FEIBA uygulamadan önce ve sonra bu uygulama setinin, fizyolojik tuzlu su gibi uygun çözeltilerle yıkanması önerilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.FEIBA TIM nasıl kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Doktorunuz size uygulanacak dozu ve uygulamanın hangi sıklıkta yapılacağını bireysel olarak belirlemek için sizdeki pıhtılaşma bozukluğunun şiddetini, sizdeki kanamanın nereden ve ne şiddette olduğunu ve sizin genel durumunuzu dikkate alacaktır.

FEIBA'yı her zaman için doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız her durumda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz size uygulanacak dozu ve uygulamanın hangi sıklıkta yapılacağını sizdeki pıhtılaşma bozukluğunun şiddetini, sizdeki kanamanın nereden ve ne şiddette olduğunu ve sizin genel durumunuzu dikkate alarak size özgü olarak belirlemiştir. Doktorunuzca belirlenmiş bu dozajı değiştirmeyiniz ve kendisine sormadan uygulamaya son vermeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

FEIBA, ambalajı içindeki çözücüsü ile sulandırıldıktan sonra damar içine (intravenöz) uygulanır. İlacınız doktorunuzun size uygun gördüğü doza bağlı olarak, vücut ağırlığınızın her bir kilogramı başına dakikada 2 üniteden hızlı olmayacak bir sürede damardan uygulanacaktır.

Gerekirse uygulama öncesi ürün oda sıcaklığı veya vücut ısısına getirilmelidir.

FEIBA, kullanmadan hemen önce sulandırılarak uygulanır. Koruyucu madde içermediğinden sulandırılarak kullanıma hazır hale getirilmiş çözelti hemen kullanılmalıdır.

Bütün içerik çözünene kadar yavaşça çalkalayınız. FEIBA’nm tamamen çözünmüş olduğundan emin olunmalıdır; aksi takdirde cihazın filtresinden daha az etkin madde geçer.

Sulandırıldıktan sonra bulanık olan ya da tortu içeren çözeltiler kullanılmamalı ve uygun bir şekilde imha edilmelidir.

Ambalajı açılmış ürün yeniden kullanılmamalıdır.

Yalnızca ambalajı içindeki steril enjeksiyonluk su ve cihazı kullanarak sulandırınız.

Ambalajı içindeki cihaz dışında başka bir cihazla kullanılacaksa, en az 149 |im çaplı uygun bir filtre kullandığından emin olunuz.

Steril bariyeri bozulan, ambalajı hasar görmüş ya da bozulma belirtisi gösteren ürünü kullanmayınız.

Uygulamayı yapacak sağlık personeli için ilacınızı hazırlama ve uygulama talimatı bu Kullanma Talimatı’nın sonunda yer almaktadır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6 yaş altı çocuklardaki kullanımıyla ilgili deneyim yetersizdir. Çocuklarda klinik duruma göre erişkinlerdeki aynı doz şeması doktorunuzca belirlenecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda özel kullanım durumu yoktur.

Özel kullanım durumları

Karaciğer fonksiyon testleri bozulmuş olan hastalarda aktive olmuş pıhtılaşma faktörlerinin vücuttan temizlenmesinin gecikmesinden dolayı yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) gelişimi riski artar.

Eğer FEIBA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FEIBA TIM kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla FEIBA TIM kullanırsanız

FEIBA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FEIBA TIM'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FEIBA TIM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuTuruncu Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699556981004
Etkin Madde Anti Hemofilik Faktor VIII
ATC Kodu B02BD03
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Anti hemofilik faktor viii
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

FEIBA TIM 1000 IU 1 flakon Barkodu