EXENATE %0.1 30 G krem Kısa Ürün Bilgisi

Metilprednizolon Aseponat }

Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat
Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş. | 21 February  2014

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

EXENATE %0,1 krem

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Yardımcı maddeler

Her 1 g EXENATE’ta;

Setostearil alkol              108.3 mg

Bütilhidroksitoluen          1.7 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

Krem

Beyaz renkte, homojen kremdir.


 • 4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  • 4.1. Terapötik endikasyonlar

   Endojen egzama (atopik dermatit, nörodermatit), kontakt egzaması, dejeneratif egzama, dishidrotik egzama, nummüler egzama, sınıflandırılamayan egzama, pediyatrik egzama.

   • 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

    Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

    EXENATE, topikal olarak uygulanmalıdır ve günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye hafifçe sürülmelidir.

    Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı aşmamalıdır.

    EXENATE’nin uzun süreli kullanımına bağlı olarak deride aşırı kuruma olursa, daha yüksek yağ içerikli başka bir formülasyona geçilmelidir (EXENATE %0,1 Pomat).

    Uygulama şekli:

    Haricen hastalıklı deriye sürülerek kullanılır.

    Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

    Böbrek/Karaciğer yetmezliği: EXENATE’nin böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

    Pediyatrik popülasyon:

    EXENATE’nin 4 aydan küçük bebeklerdeki güvenliği saptanmamıştır. EXENATE çocuklara uygulanırken doz ayarlaması gerekmemektedir. Çocuklarda kullanım süresi genellikle 4 haftayı aşmamalıdır.

    Geriyatrik popülasyon: EXENATE’nin yaşlı hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

    • 4.3. Kontrendikasyonlar

     Tedavi alanında tüberküloz veya sfiliz lezyonu bulunduğunda; viral hastalıklar (örn: varicella, herpes zoster), rosacea, perioral dermatit, deride ülser, acne vulgaris, atrofik deri hastalıkları bulunduğunda veya aşı sonrası deri reaksiyonları gözlemlenmişse kontrendikedir.

     Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

     • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

      Glukokortikoidler, özellikle çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadece istenen terapötik etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanılmalıdır.

      Bakteriyel enfekte olmuş deri hastalıkları ve/veya mantar enfeksiyonlarında, ayrıca spesifik ek bir tedavi gereklidir.

      Topikal glukokortikoid kullanımına bağlı olarak, lokal deri enfeksiyonları oluşma potansiyeli artabilir.

      EXENATE kullanılırken, gözlerle, açık derin yaralarla ve mukoza ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

      Sağlıklı yetişkin gönüllülerde % 60 deri yüzeyine, oklüzif koşullar altında 22 saat boyunca EXENATE uygulamasının ardından plazma kortizol seviyesinde supresyon ve sirkadiyen ritimler üzerinde etki gözlenmiştir. Topikal kortikosteroidlerin özellikle kapalı pansuman koşullarında, uzun süreli veya geniş bir alana yoğun olarak uygulanmaları yan etki riskini belirgin bir şekilde artırır. Çocuk bezlerinin oklüzif olabileceğine dikkat edilmelidir.

      Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya sistemik etki olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden, tedavi süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.

      Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.

      Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullanılması ile de (örn. uzun süre yüksek doz veya geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.

      EXENATE’nin içerisindeki iki yardımcı madde (setostearil alkol ve bütilhidroksitoluen) lokal deri reaksiyonlarına (ör. kontakt dermatit) sebep olabilir. Bütilhidroksitoluen gözlerde ve mukoz membranlarda da irritasyona sebep olabilir.

      Pediyatrik popülasyon:

      Dört ay ile 3 yıl arasındaki çocuklara uygulanacağı zaman fayda/risk değerlendirmesi gerekmektedir.

      • 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

       Bilinen bir etkileşimi yoktur.

       • 4.6. Gebelik ve laktasyon

        Genel tavsiye

        Gebelik kategorisi C’dir.

        Çocuk      doğurma potansiyeli bulunan    kadınlar/Doğum kontrolü

        (Kontrasepsiyon) EXENATE’nin doğum kontrol yöntemlerine etkisine ilişkin veri bulunmamaktadır.

        Gebelik dönemi

        EXENATE’nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

        Metilprednisolon aseponat, hayvanlarla yapılmış deneysel çalışmalarda embriyotoksik ve/veya teratojenik etki göstermiştir (5.3’e bakınız: Klinik öncesi güvenlilik verileri).

        Epidemiyolojik çalışmalar, gebeliklerinin ilk trimestrinde sistemik glukokortikoidler ile tedavi edilen kadınların çocuklarında yarık damak görülme riskinde artış olabileceğini düşündürmektedir.

        Genellikle kortikoid içeren topikal preparatlar gebeliğin ilk trimestrinde kullanılmamalıdırlar. Özellikle gebelikte geniş alanların tedavisinden, uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınılmalıdır.

        Laktasyon dönemi

        Sıçanlarda metilprednisolon aseponatın süt yoluyla yenidoğanlara geçtiği pratikte görülmemiştir. Metilprednisolon aseponatın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, ancak, sistemik olarak uygulanan kortikosteroidlerin insan sütünde saptandığı bildirilmiştir. Topikal uygulanan EXENATE formülasyonlarıyla, metilprednisolon aseponatın, insan sütünde saptanabilir miktarlarda bulunmasına yetecek oranda sistemik emilime neden olup olmayacağı bilinmemektedir. Bu nedenle, emziren kadınlarda EXENATE uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Emziren kadınlarda, göğüs bölgesinden tedavi uygulanmamalıdır. Geniş alanlara tedavi uygulamasından, uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınılmalıdır.

        Geniş alanların tedavisi ve uzun süreli kullanım ve kapalı pansumandan kaçınılmalıdır (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarları ve önlemleri).

        • 4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

         EXENATE’nin araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

         • 4.8. İstenmeyen etkiler

          Klinik çalışmalarda gözlemlenen yan etkilerin görülme sıklığı MedDRA sınıflandırmasına (MedDra versiyon 11.1) göre aşağıda liste halinde sunulmaktadır:

          Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ile <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ile <1/100); seyrek (<1/10.000 ile <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Kodlama için MedDRA versiyon 11.1 kullanılmıştır.

          Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

          Seyrek: Fungal deri reaksiyonu

          İmmün sistem bozuklukları

          Yaygın olmayan: Aşırı duyarlılık

          Deri ve deri altı doku bozuklukları

          Seyrek: Akne, deride çatlaklar, piyoderma, telanjiyektaziler, fissürler, deride atrofi, fungal deri enfeksiyonları

          Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle tahmin edilemiyor): Deride stria oluşumu, perioral dermatit, deride renk değişikliği, alerjik deri reaksiyonları

          Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

          Yaygın: Uygulama bölgesinde yanma hissi, kaşıntı

          Yaygın olmayan: Uygulama bölgesinde kuruluk, eritem, veziküller, folikülit, döküntü, parestezi

          Seyrek: Uygulama bölgesinde selülit, ödem, irritasyon

          Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle tahmin edilemiyor): Hipertrikosis

          Kortikoid içeren topikal preparatlar uygulandığında emilime bağlı olarak sistemik etkiler ortaya çıkabilir.

          • 4.9. Doz aşımı ve tedavisi

           Akut toksisite çalışmalarından elde edilen sonuçlar, kremin deriye bir defalık fazla doz uygulamasını (emilime elverişli şartlarda geniş bir yüzeye uygulama) veya yanlışlıkla ağızdan alınmasını takiben akut bir intoksikasyon riskini göstermemektedir.


           • 5.1. Farmakodinamik özellikler

            Farmakoterapötik grup: Kortikosteroidler, potent (grup III)

            ATC kodu: D07AC14

            Topikal uygulamayı takiben, EXENATE iltihabi ve alerjik deri reaksiyonların yanısıra hiperproliferasyon ile seyir eden süreçleri de baskılayarak, objektif semptomları (eritem, ödem, sulanma) ve subjektif şikayetleri (kaşıntı, yanma, ağrı) geriletir.

            Metilprednisolon aseponatın intraselüler glukokortikoid reseptörlerine bağlandığı ve özellikle bunun ciltteki esterin parçalanma reaksiyonundan sonra oluşan ana metabolit 6a-metilprednisolon-17-propionat için de geçerli olduğu bilinmektedir.

            DNA’nın bazı bölgelerine bağlanan steroid reseptör kompleksi, bir seri biyolojik etki oluşumunu tetikler. Steroid reseptör kompleksinin bağlanması, makrokortin sentezinin indüklenmesi ile sonuçlanır. Makrokortin, araşidonik asit serbestlenmesini ve böylece prostaglandinler, lökotrienler gibi enflamasyon medyatörlerinin oluşumunu inhibe eder.

            Glukokortikoidlerin immünosüpresif etkisi, şimdiye kadar tam olarak anlaşılmamış olan sitokin sentezi inhibisyonu ve antimitotik etki ile açıklanabilir.

            Vazodilatasyon yapan prostaglandinlerin sentezinin inhibisyonu ve adrenalinin vazokonstriktif etkisinin potansiyalize edilmesi, glukokortikoidlerin vazokonstriktif etkisi ile sonuçlanır.

            • 5.2. Farmakokinetik özellikler

             Genel özellikler

             Emilim:

             Metilprednisolon aseponat tüm formülasyonlardan cilde geçebilir.

             Topikal kortikoidin perkutan absorbsiyon oranı ve derecesi; bileşiğin kimyasal yapısı, ilacın bileşimi, ilaç içerisinde bileşiğin konsantrasyonu, maruz kalma koşulları (tedavi bölgesi, maruz kalma süresi, açık veya oklüzif) ve derinin durumu (deri hastalığının türü ve şiddeti, anatomik bölge vs.) gibi faktörlere bağlıdır.

             Metilprednisolon aseponatın stratum korneum çıkarılarak hasar verilmiş olan deriye uygulanması sonucunda perkütan absorbsiyon belirgin oranda daha yüksek olmuştur (dozun %13-27’si).

             Dağılım:

             Stratum korneum ve canlı derideki konsantrasyon, dıştan içe doğru azalmaktadır.

             Biyotransformasyon:

             Metilprednisolon aseponat, epidermis ve dermiste ana metaboliti olan ve kortikoid reseptörüne daha sıkı bağlanan, 6a-metilprednisolon-17-propionat’a hidroliz edilir. Bu hidroliz derideki "biyoaktivasyona" işaret eder.

             Sistemik dolaşıma ulaştıktan sonra metilprednisolon aseponatın ana metaboliti olan 6a-metilprednisolon-17-propionat, hızla glukuronik aside bağlanır ve sonuçta inaktive olur.

             Eliminasyon:

             Metilprednisolon aseponatın metabolitleri (ana metabolit: 6a-metilprednisolon- 17-propionat-21-glukuronid) 16 saatlik bir yarılanma ömrü ile başlıca böbrek yoluyla elimine edilmektedir. İntravenöz uygulamayı takiben, 14C-işaretli maddenin itrahı 7 gün içinde idrar ve dışkı yoluyla tamamlanmaktadır. Vücutta herhangi bir etken madde ya da metabolit birikimi oluşmamaktadır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14618
Satış Fiyatı 20.26 TL [ 24 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.26 TL [ 17 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680760350083
Etkin Madde Metilprednizolon Aseponat
ATC Kodu D07AC14
Birim Miktar 0.1
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
EXENATE %0.1 30 G krem Barkodu