Teva İlaçları › ETOPOSIDE-TEVA 100 mg 1 flakon › Kullanma Talimatı

ETOPOSIDE-TEVA 100 mg 1 flakon Kullanma Talimatı

Etoposid }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar (64 ilaç) > Etoposid TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 17 November  2011

ETOPOSİDE-TEVA 100 mg/5 ml enjeksiyonluk konsantre çözelti içeren flakon Seyreltildikten sonra damar içine uygulanır.

Etken Madde

1 ml çözelti 20 mg etoposid içerir. Her bir flakon (5 ml) 100 mg etoposid içerir.

Yardımcı maddeler

Susuz sitrik asit. Tvveen 80. saf etano1. PEG 300.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ETOPOSIDE-TEVA nedir ve ne için kullanılır?

2. ETOPOSIDE-TEVA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ETOPOSIDE-TEVA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ETOPOSIDE-TEVA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ETOPOSIDE-TEVA nedir ve ne için kullanılır?

• ETOPOSİDE-TEVA kutusunda 5 mfllik 1 adet flakon bulunur. Her flakon 100 mg etoposid içerir. Her bir flakon tek kullanımlıktır.

 • Etoposid sadece damar içine uygulanır.
 • Etoposid tek başına veya diğer kanser ilaçları    ile    birlikte    aşağıda belirtilen kanser
 • türlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır:

  - Küçük hücreli akciğer kanseri,

  - Seminomatöz olmayan testis kanseri (testisin belirli bir bölümünü tutan kanser)

  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin belirtilere yönelik hafifletici tedavisi.

  - 1 lodgkin hastalığı adı verilen bir lür ienfkanserinin yeniden alevlenme dönemleri.

  - 1 lodgkin Uirü olmayan lenf kanseri.

  - Akul myelositik löseminin (genellikle 40 yaşın üzerinde görülen bir lür kan kanseri) başlangıç tedavisi,

  - Koriyon karsinomanm (ana rahminin içinde gelişen bir tür kötü huylu tümör) başlangıç ve yeniden alevlenme tedavisinde.


  2.ETOPOSIDE-TEVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ETOPOSIDE-TEVA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Aktif bileşen veya katkı maddelerinden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa.

 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Ağır kemik iliği baskılanmanız varsa,
 • Hamile iseniz veya emziriyorsanız.
 • ETOPOSIDE-TEVA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • ETOPOSİDE-TEVA "yi, sadece sağlık personeli ve kanser tedavisi ilaçlarının kullanımında deneyimli doktorların denetiminde uygulatınız.
 • ETOPOSİDE-TEVA damar içine ya da vücutta bulunan boşluklar içine uygulanmalıdır. Omurilik zarı içine ETOPOSİDE-TEVA’yı kullanmayınız.
 • Damar dışına kaçması derin yaralanmalara ve doku ölümlerine neden olabilir.
 • Kızarma, titreme, ateş, kalp atışının hızlanması, göğüste sıkışma hissi, nefes almada güçlük ve düşük tansiyonla seyreden bir aşırı duyarlılık reaksiyonu olabileceğinden, bu belirtileri gözlerseniz doktorunuzu uyarınız.
 • Önerilenden daha yüksek miktarlarda kullanıldığında çocuklarda oldukça sık olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu durumlarda infüzyon derhal durdurulacak ve belirtilere yönelik tedavi uygulanacaktır.
 • Kemik iliği baskılanması yönünden hem tedaviniz sırasında hem de tedaviden sonra sık olarak gözlenmelisiniz. Kemik iliği baskılanması etoposid tedavisiyle ilişkili en önemli zararlı etkidir. Etoposid tedavinize başlamadan önce ışm tedavisi ve/veya ilaç tedavisi almışsanız, kemik iliğinizin düzelebilmesi için belirli bir süre beklenecektir. Kan değerleriniz uygun bir seviyeye gelene dek tedaviniz ertelenecektir. Etoposidin tek başına veya başka ilaçlarla birlikte kullanılmasına bağlı olarak, kan tablonuz normalde 21 gün içinde düzelir. Kan değerleriniz ve karaciğer işlevleriniz takip edilmelidir.
 • e    Kan ve lenf kanseriniz varsa, yalnızca size sağlayacağı yarar riskten fazla ise

  kullanmalısınız.

  «    Tedaviniz, sırasında yaşayabileceğiniz bulantı ve kusma şikayetlerinizi gidermede bulantı

  giderici ilaçlar faydalı olacaktır.

 • Etoposid tedavisine başlamadan önce bakteri ve virüse bağlı enfeksiyonlarınız kontrol altına alınmalıdır. Poliovirüs aşısı ile yeni aşıiandıysanız yakın temastan kaçınmalısınız.
 • Işın tedavisi ve ilaç tedavisi aldıysanız, kalp ritminizde düzensizlikler varsa, daha önce kalp damarlarında tıkanıklık yaşamışsanız, karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz, sinirsel bir hastalığınız, idrar yapma giiçiüğünüz, sara (epilepsi) hastalığınız veya beyin hasarınız veya ağızda iltihabınız varsa doktorunuzu uyarınız.
 • Etoposid genler üzerine zararlı etkiler gösterebilir.
 • Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ve erkekler tedavi süresi boyunca ve tedaviden sonraki 6 ay içinde etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.
 • Eğer etoposid tedavisini takiben çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız mutlaka genetik yönden bir uzmana danışmaksınız.
 • ETOPOSİDE-TEVA üreme yeteneğinde azalmaya neden olabilir. Geri dönüşü olmayan kısırlık olasılığı vardır.
 • Diğer anükanser ilaçlarıyla beraber etoposidle tedavi edilmiş hastalarda, seyrek olarak kemik iliği ve kan yapımmı etkileyen hastalıklarla beraber de görülebilen akut lösemi (kan kanseri) oluşumu tanımlanmıştır.
 • Bıı uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ETOPOSIDE-TEVA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ETOPOSIDE-TEVA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda kullanımı sırasında güvenliliği ortaya koyulmannştır.

  Hamileyseniz ETOPOSİDE-TEVA’yı kullanmayınız. Kullanmanız gerekirse çok dikkatli olunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile, olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

  Km/irme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsan] z ETOPOSİ DE-TEVA‘yı kullanmayınız.

  Araç vc makine kullanımı

  Yorgunluk ve beyin kaynaklı geçici körlük gibi yan etkiler nedeniyle tedaviden hemen sonra araç ve makine kullanmayınız. ETOPOSİ DE-TEVA’nm içindeki alkol nedeniyle araç ve makine kullanma yeteneğiniz zarar görebilir.

  ETOPOSIDE-TEVA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Hamilelik

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  İşın tedavisi ve kemik iliği baskılanmasma neden olabilecek ilaçlar etoposidiıı neden olduğu kemik iliği baskılanmasını artırabilir.

  Etoposid diğer ilaçların (örn. siklosporin) hücre üzerine zararlı etkilerini ve kemik iliği baskılanmasını artırabilir. Yüksek doz siklosporin tedavisi etoposide maruz kalmayı artırır, etoposidin atıhmım azaltır.

  Ağızdan alman pıhtılaşmayı önleyici ilaçların etkileri artabilir.

  Fenilbutazon, sodyum salisilat ve salisilik asit gibi ilaçlar etoposidin kan proteinlerine bağlanmasını etkileyebilir.

  Antrasiklin grubu ilaçlar ve etoposid arasında çapraz direnç (ilaçlardan birine karşı direnç gelişirse diğer ilaca karşı da direnç gelişir) deneysel olarak gösterilmiştir.

  Yararlı olma olasılığı olan etkileşimler:

  Etoposid genellikle diğer hücre üzerine zararlı ilaçlarla birlikte kullanılır ve bu etkisi yönünden birbirlerinin etkilerini artırdıkları varsayılır. Metotreksat ve sisplatin gibi bazı ilaçlarla böyle bir etkileşim gösterilmiştir.

  Eğer re çeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ETOPOSIDE-TEVA nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ETOPOSİDE-TEVA için uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı uzman doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  ETOPOSİDE-TEVA Vı alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Bu ilaç sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, kendi başınıza kullanmayınız. ETOPOSİDE-TEVA seyreltildikten sonra sadece damar içine uygulanır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Etkinlik ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek y etmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, ancak karaciğer işlevleriniz normalse, etoposid dozunuz azaltılmalı ve kan ölçümlerinizin en alt değerleri ve böbrek işlevleriniz izlenmelidir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa sizin için dikkatli bir şekilde doz ayarlaması yapılacaktır.

  Eğer ETOPOSİDE-TEVA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ETOPOSIDE-TEVA kullanırsanız

  ETOP OSİDE- TE VA ’ dan kullan manız ger eke nde n fcızl as inin kıdl anıldığın ı düş ün üyo rsan ız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Damar içine yüksek doz 3 günden fazla uygulama ağır ağız iltihabı ve kemik iliği baskılanması ile sonuçlanır. Önerilenden yüksek dozda etoposid alanlarda metabolik asidoz (kanda asitlik derecesinin artmasıyla beliren bir hastalık tablosu) ve karaciğerde ağır zararlı etkiler bildirilmiştir.

  Yüksek doz tedavisi:

  Etoposid doz aşımında denenen ilaçların etkinliği belirlenmemiştir. Belirtilerinize yönelik destekleyici tedaviler yapılmalıdır.

  ETOPOSIDE-TEVA'i kullanmayı unuttuysanız

  Un ulu! an dozlun dengelemek için cifi doz almayınız.

  ETOPOSİDE-TEVA ile tedavi soıılandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. Bu durumda hastalığınızın ilerleme riski çok yüksektir.

  Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmaymız.

  Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
  Mide Kanseri Mide Kanseri  Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA02859
Satış Fiyatı 46.13 TL [ 4 Apr 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 46.13 TL [ 28 Mar 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699638760244
Etkin Madde Etoposid
ATC Kodu L01CB01
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkaloidler ve Diğer Doğal İlaçlar (64 ilaç) > Etoposid
İthal ( ref. ülke : Hollanda ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ETOPOSIDE-TEVA 100 mg 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Apr 202246.13 TL
28 Mar 202246.13 TL
21 Mar 202246.13 TL
14 Mar 202246.13 TL
7 Mar 202246.13 TL
28 Feb 202246.13 TL
21 Feb 202246.13 TL
14 Feb 202233.61 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları