Dem İlaçları › ESELAN 40 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon › Kullanma Talimatı

ESELAN 40 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon Kullanma Talimatı

Omeprazol }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Omeprazol Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 November  2011

ESELAN 40 mg i.v. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon Damar içine enjeksiyon yoluyla kullanılır.

Etken Madde

Yardımcı maddeler

Bu ilacı kullaıkmaya başlamadan 5nce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, tlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ESELAN nedir ve ne için kullanılır?

2. ESELAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ESELAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ESELAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ESELAN nedir ve ne için kullanılır?

ESELAN, “proton pompası inhibitörü” olarak bilmen ilaçlardan biridir. Midenizdeki asit oluşumunu azaltır.

ESELAN, küçük bir cam şişe ve çözücü ampulden oluşur. Her küçük cam şişe 40 mg omeprazol’e eşdeğer miktar olan 42.6 mg omeprazol sodyum içerir. Her ampul enjeksiyonluk çözücü içerir.

İlacınız aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Asidin mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (reflüözofajit ve özofajiyal reflü hastalığında),
 • Bağırsakların üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri), yemek borusundaki ülser (peptik ülser) veya midedeki ülser (gastrik ülser),
 • Non steroid antienflamatuvar (hormon içermeyen iltihap giderici) ilaçların neden olduğu mide ülseri ve bağırsakların üst kısmındaki ülserler,
 • Zollinger-Ellison sendromu olarak isimlendirilen, midede aşın asit olması durumlarında.

 • 2.ESELAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ESELAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer omeprazole veya ESELAN içeriğindeki herhangi bir maddeye aşın duyarlılığınız varsa,
 • Eğer diğer proton pompası inhibitörlerine (pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol vb.) karşı alerjiniz varsa (bu ilaçlarla tedavi sırasında Salmonella ve Campylobacter adı verilen bakterilerin mide-bağırsak enfeksiyon riskinde az da olsa bir artışa neden olabilmektedir),
 • Eğer nelfmavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullamlır) içeren bir ilaç alıyorsanız.
 • ESELAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:

 • ESELAN ile tedavi sırasında ağn veya hazımsızlık meydana gelmesi durumunda,
 • Kontrolünüz dışında belirgin kilo kaybı oluşması durumunda,
 • Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda,
 • Dışkının siyah olması (melena) veya kanlı olması halinde,
 • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
 • Kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskiniz varsa,
 • Kanınızdaki magnezyum miktan düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz (Digoksin ya da örneğin idrar söktürücüler gibi kanınızdaki magnezyum miktarım düşürebilecek ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuz periyodik olarak katımızdaki magnezyum düzeylerim takip etmek isteyecektir.),
 • Nöroendokrin tümörler için tam incelemesine girecekseniz.
 • DERHAL doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuzudanışınız.

  ESELAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ESELAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ESELAN’ı kullanmaya başlamadan önce, doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgilendiriniz. Doktorunuz ESELAN kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız doktorunuz ESELAN kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  ESELAN’m araç ve makine kullanımı yeteneğinizi etkilemesi beklenmez. Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi yan etkiler görülebilir (bkz. Bölüm 4). Bu nedenle, tedaviniz sırasında bu tür yan etkiler ortaya çıkarsa araba ve makine kullanmayınız.

  c

  ESELAN’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  ESELAN her ml’sinde 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Mantar enfeksiyonlarım önlemeye yönelik ilaçlar (itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol),
 • Sıkıntı giderici (anksiyete) ilacı (diazepam),
 • Sara (epilepsi) ilacı (fenitoin),
 • Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (varfarin veya diğer vitamin K blokörleri),
 • İntermittent klaudikasyon (yürürken bacaklarda ağn, gerginlik ve güçsüzlük oluşması) ilacı (silostazol),
 • Organ nakli hastalarında kullanılan ilaç (takrolimus),
 • Kalp ilacı (digoksin),
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç (rifampisin),
 • Kan pıhtısını önlemede kullanılan ilaç (klopidogrel),
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaç (erlotinib) ile etkileşme olabilir.
 • Kanser tedavisinde yüksek dozlarda kullanılan kemoterapi ilacı (metotreksat) alıyorsanız, doktorunuz geçici olarak ESELAN tedavinizi durdurabilir.
 • Omeprazolün, HIV tedavisi için kullanılan sakinavir, atazanavir ve nelfinavir gibi bazı ilaçlarla eş zamanlı kullanılması önerilmez.

  • Ciddi karaciğer problemleriniz mevcutsa, doz azaltma yoluna gidilebileceğinden doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer doktorunuz Helicobacter pylori enfeksiyonunun neden olduğu ülserleri tedavi etmede size ESELAN ile birlikte amoksisilin ve klaritromisin antibiyotiklerini reçete ettiyse, kullandığınız diğer herhangi bir ilacı doktorunuza söylemeniz çok önemlidir.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkına bilgi veriniz.


  3.ESELAN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Alışılmış doz günde bir kez 40 mg’dır.

  Zollinger-Ellison sendromlu (midede aşın asit salgılanmasına neden olan bir durum) hastalar için alışılmış doz günde bir kez 60 mg ESELAN’dır.

  Daha yüksek dozlar gerekli olabilir ve doz ayarlaması kişiye özel yapılmalıdır. Verilecek doz doktor tarafından belirlenir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Bir doktor veya hemşire size ESELAN’ı damar içine yavaş bir şekilde uygulayacaktır.

  Değişik yaŞ gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

  Özel kullanım durumlan:

  ESELAN, kapsül veya tablet kullanamayan hastalara ve tüp ile beslenen hastalara ağız yoluyla verilebilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha düşük doz kullanılması gerekli olabilir.

  Böbrek yetmediği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.


  Eğer ESELAN’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ESELAN kullanırsanız

  ESELAN’dan size kullanmanız gerekenden fazlasının verildiğinden şüphe ediyorsanız doktorunuz ile konuşunuz.

  Eğer ESELAN dozunu almayı unutursanız:

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ESELAN İle tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA10401
Satış Fiyatı 21.14 TL [ 8 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 21.14 TL [ 1 Oct 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769790035
Etkin Madde Omeprazol
ATC Kodu A02BC01
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Omeprazol
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ESELAN 40 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Oct 202121.14 TL
1 Oct 202121.14 TL
27 Sep 202121.14 TL
22 Sep 202121.14 TL
14 Sep 202121.14 TL
6 Sep 202121.14 TL
27 Aug 202121.14 TL
16 Aug 202121.14 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları