Liba İlaçları › EPIRUBICIN EBEWE 50 mg/25 ml flakon › Kullanma Talimatı

EPIRUBICIN EBEWE 50 mg/25 ml flakon Kullanma Talimatı

Epirubisin Hcl }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > Epirubisin Liba Laboratuarları A.Ş. | Güncelleme : 28 December  2012

EPİRUBİCİN “EBFAV'F." 50 mg / 25 ml IV intrasesikal infUzvon için eııjektabl konsantre çözelti içeren flokun Damar içine ve mesane içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir ilakon 50 mg epirubisin 11CI içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür. diiöc hıdroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EPIRUBICIN EBEWE nedir ve ne için kullanılır?

2. EPIRUBICIN EBEWE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EPIRUBICIN EBEWE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EPIRUBICIN EBEWE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EPIRUBICIN EBEWE nedir ve ne için kullanılır?

1. F.PIRUBİCİN **EBFW E” ııcdir vc ne için kullanılır?

EPİRUBİCİN ‘•EBEVVF.** 25 mFlik berrak, kırmızı renkli çözeltide 50 mg epirubisin İICI içeren cam tlakonlurdu (şişelerde) bulunur. Kanon kutuda. 1 adet İlakon içerecek şekilde ambalajlanmıştır. Epirubisin HC'I kanser hücrelerinin çoğalmasını durduran antikanser bir maddedir Antikanser ilaçlarıyla tedavi kemoterapi olarak adlandırılır

EPİRUBİCİN “E BE W E", çeşitli kanser türlerinin tedavisinde tek başına yu da diğer ilaçlarla beraber kullanılır

Aşağıdaki durumların tedavisinde yararlıdır

• Meme, y umurtulık. mide, akciğer, vc kalın bağırsak kanserleri

• Kötü huylu lenf konseri (malign Jen foraa)

• Lösemi (bir çeşit kan kanseri)

• Kemik iliği kanseri (mııltiplc miyeloma)

■ Oirişimsel olmayan (non in vasi ve) mesane kanserinde ve ameliyat sonrası mikslerin önlenmesinde


2.EPIRUBICIN EBEWE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPIRUBICIN EBEWE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer.

• Epirubisin veya EPİRUBİCİN **EBEWE" nin bileşenlerine vc ' veya epirubisiıılc aynı grupta yer alan diğer kanser ilaçlarına karşı alerjiniz varsa

• Kan hücrelerinizin sayısı normalin altındaysa (doktorunuz bunları kontrol edecektir)

• Yüksek doz doksorubisin veya daunorubisin (epirubisiıılc aynı grupta yer alan ilaçlan gibi diğer bazı kanser ilaçlarıyla tedavi edlldiyseniz.

• Mevcut veya önceden ciddi kalp problemiz varsa

• Ciddi enfeksiyonunuz varsa

• Ciddi karaciğer probleminiz varsa

• 1 hımildik vc emzirme döneminde iseniz

Mesane içine uygulamalarda EPİRUBİCİN "EBEWE‘‘ yi aşağıdaki durumlarda kullanmayınız;

Eğer:

• İdrar yolu enfeksiyonunuz varsa

• Mesanede iltihaplanma varsa

• Mesane duvarına nüfuz etmiş tümörünüz varsa

• Mesaneye sonda yerleştirmede problem varsa

• İdrar boşaltma girişiminden sonra mesanede yüksek miktarda idrar kalması durumunda

EPIRUBICIN EBEWE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Karaciğer hastalığınız varsa

• Böbrek hastalığınız varsa

Doktorunuz düzenli olarak kontrollerinizi yapacaktır:

• Kan hücre sayınızın çok düşmemesini garanti altına almak için

• Kandaki Ürik asit seviyenizin normal limitlerde kalması için

• Kalp vc karaciğerinizin normal çalıştığım görmek için

• Göğüs bölgesine radyoterapi aldıysanız ya da alıyorsanız

EPİRUBİCİN “EBEME" uygulamadan sonra idrara 1-2 gün içinde kımıszı renk verebilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız,

EPİRUBİCİN “EBEVVE" nin yiyecek vc içecek ile kullanılması

EPIRUBICIN EBEWE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan (ince doktorunuza veya eczacınıza danışını:

EPİRUBİCİN "I BI.:WE” nin hamilelik ve/veya yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır.

EPİRUBİCİN **EBEWE” hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

(,’ocuk sahihi olma potansiyeliniz varsa, tedavi süresince vc tedaviden 6 a> sonrasına kudur lıuralle kalmaktan kaçınmalı ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Tedavini: sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzu veya eczacınıza danışınız

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız EPİRUBİCİN "EBEWE“ yi emzirme döneminde kullanmayınız.

EPlRlIBICİN “EBEWK~ ile tedavi süresince cm/irme durdurulmalıdır.

Araç vc makine kullanımı

Olası istenmeyen etkilerine bağlı olanık EPİRUBİCİN “EBEWE" araç vc makine kullanma yeteneğinizi bozabilir

EPIRUBICIN EBEWE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EPİRUBİCİN “EBEWE” her flakonda 88.46 mg sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır

Diğer ilaçlar ile birlikle kullanımı

EPİRUBİCİN “EBE.Wir diğer ilaçlarla kullanırken dikkatli olunmalıdır.

EPlRl BİÇİN “EBENVE" nin aşağıdaki ilaçlarla ilaç etkileşiminin olduğu gözlenmiştir:

 • Simelidin (mide usitini azal Un uda kullanılan nir ilaç)
 • Dcksraz.oksan (kalp orunLu-nı .ızaitmnk içm bazı kanser ilaçlarıyla beraber kullanılan bi: ilaç)
 • Dosclakscl vc paklitakscl <Kı.-« kam." ?arlcrir.dc u!Unı!.:n ilaçlın
 • Intcrfcrnıı u2b (bazı kanser e leııturnalarda vc bazj hepalit türlerinde kullanılan ir ilaç)
 • Kinin (' itma ve bacak kramplarında k Kumlun b;r ilaç)
 • Knlr -yum kanal bloker crı sabi kalbı etkileyen ilaçlar (örtırcin vernparul    niledipm vc
 • diltiozem). doksorubisin, nııtormain c, dakarbuan. dukıinomısin ve siklotoslumid ile radyoterapi gibi diğer kanser tedavileri

  • Barbitürathır    xızukluklarmdtt kullanılan bir ilaç grubu) vc rihınıpı- ıı(vcrcıtı icd ı . miiİ kullum' u: bir ii.u ı gibi karaciğeri etkileyen Hı/ı ilaçlar

 • Kemik iliği işlevini etkileyen iluçlar
 • Canlı aşılur
 • Dcksvcrapuntil (but kalp durumlarını düzeltmek için kullanılan bir ilaç)
 • Trnstuzumab (konser tedavisinde kullanılan bir ilaç): epirubisin    tr.iMuzumab
 • kullanımındarı sonraki 24 butla içerisinde kullunılmamulıdır

  Eğer reçeldi ya da reçetesiz herhangi hır ilacı fiı anda kullanıyorsanız veya \on zamanlarda kullandınız ise Itiffen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz


  3.EPIRUBICIN EBEWE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım vc doz/uygulama sıklığı iyin talinıatlıır:

  Doktorunu/, tedavi atacağınız gün sayısına vc ilacın dozuna karar verecektir.

  I Uygulanacak doz. hastalık tipinize, aynı anda kutlumunki.! olduğunu/ diğer ilaçlara, genel sağlık durumunu/a, karaciğer vc böbrek fonksiyonlarınızın durumu ve vllcui yüzey alanınıza göre (kilonuz, ve boyunuza gore) belirlenecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  llPİRt IBİCİN “l*BEWF". uzman sağlık personeli taralından size uygulanacaktır

  EPİRUBİCİN “EBEWE" SADECE DAMAR İÇİNE VE MESANE İÇİNE UYGULANIR.

  EPİRUBİCİN **EBEWE'\ % 0.9 sodyum klortir veya % 5 glukoz gibi çözeltilerle sulandırıldıktan sonra uygulanır.

  EPİRUBİCİN "EBE W Er 3-5 dakikalık bir sürede damar içine hızlı enjeksiyonlu ya da yaklaşık 30 dakika boyunca damara damla damla (ıntüzyoıı şeklinde) uygulanır

  EPİRUBİCİN “KBEYYF' çözeltisi kateter kullanılarak mesane içiııe damla domla uygulanır Çözelti 1-2 saat mesanede tutulmalıdır. Doktorunu/, uyguluma süresince ara sıra pozisyonunuzu değişi itecek ve uygulamadan sonra idrara çıkmanızı söyleyecektir.

  EPİRUBİCİN ‘EBEWE" mesane içine uygutanneakşa. uygulamadan 12 saat öncesinde herhangi bir sıvı almayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  EPİRUBİCİN “EBE-YYI" nin bebek, çocuk ve ergenlerde güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacaktır.

  Eğer EPİRUBİCİN "EHEM'E nin etkisinin çok güçlü veyö zayi] olduğuna daiı bir izlen linini: vur ive doktorunu: veya eczacınız İle konuşunu:

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EPIRUBICIN EBEWE kullanırsanız

  EPİRUBİCİN “EBEYVE" uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulanması muhtemel değildir. Ancak size fazla doz uygulandığını düşünüyorsanız mümkün oltuı en kısa sürede doktorunuza haber veriniz.

  Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yun etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

  EPJRl 'Bh'Iı\ 'HHFM’F den kullanımınız gerekenden fazlasını kullanmışsam: bir doktor iy iyi vezüd ile konuşunu:

  EPIRUBICIN EBEWE'i kullanmayı unuttuysanız

  EPİRUBİCİN MEBE\VE" uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  Urturulan dozlun dengelemek için çift do: alınayım:

  KPİRI BİÇİN “EBEWEM ile tedav i Miıılundırıldığındu oluşabilecek etkiler

  EPİRUBİCİN "EBİAVI " bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için, tedavinizin ne zaman sonlandınhıaığmn doktorunuz karar verecektir Doktorunuzun onayı olmadan EPİRUBtCfN **EBEWE*’ Iedavisini durdurmak hastalığınızın dolu kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlundırmuyımz.

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Liba Laboratuarları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09495
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699510760188
Etkin Madde Epirubisin Hcl
ATC Kodu L01DB03
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Sitotoksik Antibiyotikler > Epirubisin
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EPIRUBICIN EBEWE 50 mg/25 ml flakon Barkodu