Tum Ekip İlaçları › EPINOR 4 mg/4 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 10 ampül › Kullanma Talimatı

EPINOR 4 mg/4 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 10 ampül Kullanma Talimatı

Noradrenalin Bitartarat }

Kalp Damar Sistemi > Kardiyak Stimülanlar > Norepinefrin (Noradrenalin) Tüm-Ekip İlaç A.Ş. | Güncelleme : 31 January  2017

EPİNOR4 mg/4 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti

Steril

Damar içine uygulanır.

•

Etken Madde

: Her ampul 8 mg norepinefrin bitartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir.

• Yardımcı madde(ler):Sodyum klorür, sodyum metabisülfit, enjeksiyonluk su, hidroklorik asit (pH ayarı için), sodyum hidroksit (pH ayarı için).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EPINOR nedir ve ne için kullanılır?

2. EPINOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EPINOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EPINOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EPINOR nedir ve ne için kullanılır?

EPİNOR hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gereken bir ilaçtır.

EPİNOR 10 adet 4 ml çözelti içeren amber renkli tip I cam ampullerden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak norepinefrin bitartarat içerir.

EPİNOR çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonra damar içine uygulanır.

EPİNOR aşağıdaki acil durumlarda kullanılır;

- Akut hipotansiyon durumlarında kan basıncının normale döndürülmesinde.


2.EPINOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPINOR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Norepinefrine veya EPİNOR'un içeriğindeki diğer yardımcı maddelere alerji durumlarında.

• Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) durumlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında norepinefrinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.

• Kan hacim eksikliğinden dolayı olan hipotansiyon durumlarında.

• Kanda aşırı karbondioksit (hiperkapni), doku oksijen yetmezliği (hipoksi) ve tıkayıcı damar hastalığı durumlarında.

• Prinzmetal's Anjini diye adlandırılan dinlenme sırasında görülen kalp ile ilgili göğüs ağrısı durumlarında, çünkü bu hastalarda koroner (kalbin kan damarları) kan akımı miyokardiyal enfarktüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.

• Hipertroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) durumlarında böyle hastalar norepinefrinin etkilerine aşırı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir.

• Kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında çünkü norepinefrin kalp kaslarının uyarılabilirliğini artırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olabilir.

EPINOR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• EPİNOR alt ekstremite bölgesi damarlarına enjekte edilmemelidir.

• EPİNOR'un güçlü etkisi nedeniyle doz aşımı sonucu kan basıncında tehlikeli bir yükseliş riski her zaman vardır. Kan basıncının aşırı yükselmesi durumunda tedavi durdurulmalıdır.

• Kan damarlarını daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, damarlardaki plazma hacminde bir düşüşe yol açabilir. Bu eksiklik su ve uygun tuzların yardımıyla kalıcı olarak giderilmelidir.

• Şeker hastalığı (diyabet), dar açılı glokom veya prostat büyümesi durumunda dikkatli olunmalıdır.

• Norepinefrin güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağrı hissederseniz acilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınıza çıkıyor olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EPINOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EPİNOR plasentanın kan dolaşımını düşürebilir ve fetüsün kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetüsün boğulmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında, eğer klinik faydaları, bebeğe olası risklerden daha fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Norepinefrinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Norepinefrinin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da EPİNOR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydasını ve EPİNOR tedavisinin emziren anne açısından faydasını dikkate alarak doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

EPİNOR'un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

EPINOR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EPİNOR yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit içerir, bu (özellikle sülfitlere duyarlı hastalarda) nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir.

EPİNOR her ampulde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropan veya halotan gibi (kalp kaslarının uyarılabilirliğini arttıran ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olan maddeler) bazı ilaçlar ile EPİNOR kullanılmamalıdır.

Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda ve kullanılan Atropin sülfat, alerjide kullanılan antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniramin) ile dikkatli kullanılmalıdır.

Ergotamin türevi bazı alkaloidler (guanetidin veya metildopa) norepinefrinin vazopressör etkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.

Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin alan hastalarda kalp ritmi bozuklukları oluşabilir.

Rezerpin, guanetidin ve kokain EPİNOR etkilerini arttırabilir.

Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin) ve monoamin oksidaz inhibitörleri ile kullanılmamalıdır.

Furosemid ve diğer diüretikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.

Norepinefrinin gliserol, asetoasetat, p-hidroksibutirat ve glukozun dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepinefrin ile düşer.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.EPINOR nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  EPİNOR % 5'lik dekstroz çözeltisi veya % 5 dekstroz ve % 0,9 sodyum klorür karışımı içerisinde seyreltilerek size uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

  Uygulama yolu ve metodu

  EPİNOR, tercihen kolunuzdaki geniş bir damara infüzyon ile uygulanacaktır.

  Eğer EPİNOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EPINOR kullanırsanız

  EPİNOR hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle gerekenden fazla ilaç verilmesi olası değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

  Aşırı doz durumlarında veya aşırı duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şu etkiler daha sık görülebilir: Hipertansiyon, ışıktan korkma, göğüs kemiğinin arkasında ağrı, solukluk, aşırı terleme ve kusma.

  Tedavi:

  Hastanın durumu stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.

  Antidot:

  Fentolamin mezilat gibi bir alfa-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

  EPİNOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EPINOR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek icin çift doz almayınız.

  Geçerli değildir.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
 • Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Tüm-Ekip İlaç A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA16009
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699814750335
  Etkin Madde Noradrenalin Bitartarat
  ATC Kodu C01CA03
  Birim Miktar 4+4
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 10
  Kalp Damar Sistemi > Kardiyak Stimülanlar > Norepinefrin (Noradrenalin)
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  EPINOR 4 mg/4 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 10 ampül Barkodu