Tripharma İlaçları › EPILEPTAL 100 mg/ml 300 ml oral çözelti {Tripharma} › Kullanma Talimatı

EPILEPTAL 100 mg/ml 300 ml oral çözelti {Tripharma} Kullanma Talimatı

Levetirasetam }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Levetirasetam Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 8 March  2013

EPİLEPTAL 100 mg/ml oral çözelti Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir ml çözelti etkin madde olarak 100 mg Levetirasetam içerir.

Yardımcı madde:Sodyum metil paraben, sodyum propil paraben, asesülfam potasyum, amonyum glisirizat, sodyum siklamat, sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit monohidrat, maltitol solüsyon, gliserin, karışık meyve aroması, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EPILEPTAL nedir ve ne için kullanılır?

2. EPILEPTAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EPILEPTAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EPILEPTAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EPILEPTAL nedir ve ne için kullanılır?

EPİLEPTAL, 300 ml'lik cam şişede, dereceli oral enjektör içeren ambalajlarda sunulur.

EPİLEPTAL, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

EPİLEPTAL, 16 yaş ve üstü hastalarda, parsiyel (kısmi) nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanılır.

EPİLEPTAL, halihazırda başka bir antiepileptik ilaç kullanan; diğer tip sara benzeri nöbetleri olan hastaların kullandıkları antiepileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.


2.EPILEPTAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPILEPTAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer levetirasetam veya EPİLEPTAL'in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

EPILEPTAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

■ Eğer böbrek problemleriniz varsa, doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

■ EPİLEPTAL alan çocuklarda, EPİLEPTAL'in ergenlik ve büyümeye bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak, çocuklarda uzun süreli etkileri bilinmemektedir.

■ Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.

■ EPİLEPTAL gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız."

EPILEPTAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EPİLEPTAL'i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak,

EPİLEPTAL'i alkol ile almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza haber veriniz.

• EPİLEPTAL kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. EPİLEPTAL'in doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. EPİLEPTAL, hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

EPİLEPTAL, uykulu hissetmenize neden olabilir bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. EPİLEPTAL tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

EPILEPTAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EPİLEPTAL sodyum metil paraben ve sodyum propil paraben içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

EPİLEPTAL maltitol solüsyonu (hidrojenize glikoz şurubu) içerdiğinden hafif derecede laksatif etkisi olabilir. Hidrojenize glikoz şurubunun kalorifik değeri 2.3 kcal/g.

EPİLEPTAL gliserin içermektedir ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

EPİLEPTAL 1.7 mg/ml sodyum siklamat ve 4.0 mg/ml sodyum sitrat dihidrat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.EPILEPTAL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler (> 18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım :

Doktorunuzun talimatlarına göre uygun dozu alınız.

• Genel doz : Günde 1000 mg - 3000 mg arasıdır.

• EPİLEPTAL'i günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız.

Örneğin eğer günlük dozunuz 1000 mg ise, sabah 500 mg ve akşam 500 mg almalısınız.

4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg'ın altındaki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım :

Doktorunuzun çocuğunuz için söylediği dozu çocuğunuza veriniz.

• Genel doz: Günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.

• Çocuğunuz EPİLEPTAL'i günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalıdır.

Örneğin günlük genel doz 20 mg/kg için; çocuğunuz 15 kg ise sabah 150 mg ve akşam 150 mg veriniz.

Kapağı bastırıp çevirerek açınız ilacı çekmek için enjektörü şişe Hekiminizin reçetenizde belirttiği mg Piston üzerinde belirtilen ölçü Sonra enjektörü su ile yıkayarak

içine yerleştiriniz. miktarı kadar pistonu çekerek ilacı enjektör içindeki mg ilaç miktarını temizleyiniz, ilaç şişesinin kapağını

enjektörün içine doldurunuz. Sonra göstermektedir. Pistonu iterek ilacı kapatınız, enjektörü şişeden çıkarınız. hekiminizin önerdiği şekilde

uygulayınız.

Dereceli oral enjektör 1000 mg levetirasetam alabilir. Derecelendirme her 25 mg'dadır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise EPİLEPTAL dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa, EPİLEPTAL dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

Eğer EPİLEPTAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EPILEPTAL kullanırsanız

EPİLEPTAL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EPILEPTAL'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Uygulama yolu ve metodu

EPİLEPTAL oral çözelti bir bardak su ile seyreltilebilir.

Uygulama metodu :

EPILEPTAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

• EPİLEPTAL kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece EPİLEPTAL tedavisine devam etmelisiniz.

• Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. EPİLEPTAL tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, EPİLEPTAL tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA12337
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699772650012
Etkin Madde Levetirasetam
ATC Kodu N03AX14
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 300
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Levetirasetam
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EPILEPTAL 100 mg/ml 300 ml oral çözelti {Tripharma} Barkodu