Deva İlaçları › ENCEF 300 mg 20 kapsül › Kısa Ürün Bilgisi

ENCEF 300 mg 20 kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Sefdinir }

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ENCEF 300 mg Kapsül

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Sefdinir 300 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Kapsül

0 numara, gövde kısmı opak fildişi sarı renkte, kapak kısmı opak koyu yeşil renkte sert jelatin kapsül içinde beyazımsı-sarı kuru granül.


4.1. Terapötik endikasyonlar

ENCEF, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Yetişkinler ve adolesanlar:

Toplumdan edinilmiş pnömoni: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Haemophilus parainjluenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Streptococcus pneumoniae
(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve
Moraxella catarrhalis’ın
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.

Kronik bronşitin akut alevlenmesi: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Haemophilus parainjluenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Streptococcus pneumoniae
(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve
Moraxella catarrhalis’in
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.

Akut maksiller sinüzit: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Streptococcus pneumoniae
(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve
Moraxella catarrhalis’in
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.

Farenjit/Tonsillit: Streptococcuspyogenes’in
neden olduğu enfeksiyonlar.

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve
Streptococcus pyogenes "in
neden olduğu enfeksiyonlar.

Pediyatrik hastalar:

Akut bakteriyel otitis media: Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil),
Streptococcus pneumoniae
(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve
Moraxella catarrhalis’in
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.

Farenjit/Tonsillit: Streptococcus pyogenes’in
neden olduğu enfeksiyonlar.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

13 yaş ve üzeri yetişkinler ve adolesanlarda önerilen doz ve tedavi süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 600 mg’dır. 10 gün boyunca günde tek doz uygulama günde iki kez uygulama ile eşit etkinliktedir. Deri enfeksiyonları veya pnömonide tek doz uygulama çalışılmadığından ENCEF bu enfeksiyonlarda günde iki kez uygulanmalıdır.

13 Yaş ve Üzeri Yetişkinler ve Adolesanlar

Enfeksiyon türü

Doz

Tedavi süresi

Toplumdan edinilmiş pnömoni

300 mg 12 saat ara ile

10 gün

Kronik bronşitin akut

300 mg 12 saat ara ile veya

5-10 gün

alevlenmesi

600 mg günde tek doz

10 gün

Akut maksiller sinüzit

300 mg 12 saat ara ile veya

10 gün

600 mg günde tek doz

10 gün

Farenjit/Tonsillit

300 mg 12 saat ara ile veya

5-10 gün

600 mg günde tek doz

10 gün

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

300 mg 12 saat ara ile

10 gün

Uygulama şekli:

ENCEF yemeklerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Kreatinin klerensi 30 mL/dak.’dan düşük olan yetişkin hastalarda sefdinir dozu günde tek doz 300 mg olmalıdır.

Hemodiyaliz sefdiniri vücuttan uzaklaştırır. Kronik hemodiyaliz hastalarında önerilen başlangıç dozu iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg’dır. Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır. İzleyen dozlar iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg olmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ilacın kullanımı ile ilgili bir bilgi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Yeni doğanlarda ve 6 aydan küçük bebeklerde etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır. Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sefdinir ile tedaviye başlamadan önce hastanın sefdinir, diğer sefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşırı duyarlılığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer sefdinir, penisiline duyarlı hastalara verilecekse penisilin alerjisi olan hastaların %10’unda çapraz-aşırı duyarlılık olabileceğinden mutlaka dikkatli olunmalıdır. Eğer sefdinire karşı allerjik reaksiyon oluşursa ilaç tedavisi kesilmelidir. Ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonları epinefrin, intravenöz sıvı uygulaması, intravenöz antihistaminikler, kortikosteroidler, pressör aminler ile tedavisi ve oksijen verilmesi ile hava yolu açılması ile tedaviyi gerektirebilir.

Sefdinir de dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibakteriyel ilaçlarla psödomembranöz kolit gelişimi bildirilmiştir. Bu nedenle antibakteriyel ajanlarla tedavi sonrası gelişen diyare olgularında dikkatli olunmalıdır.

Antibakteriyel ilaçlarla tedavi barsağın normal florasını değiştirir ve clostridium türü bakterilerin gelişimine yol açar. Çalışmalar Clostridium difficile
tarafından üretilen toksinin antibiyotik ile ilişkili kolitin primer sorumlusu olduğunu göstermektedir.

Psödomembranöz kolit tanısından sonra uygun tedaviye başlanmalıdır. Orta derecede psödomembranöz kolit vakaları genellikle ilacın kesilmesine yeterli yanıt verirler. Ağır kolitli olgularda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein desteği ve Clostridium dijfıcile’ye
klinik olarak etkili antibakteriyel ilaç ile tedavi gerekmektedir.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, uzamış tedavi dirençli organizmaların gelişmesine neden olabilir. Hastanın dikkatli bir biçimde izlenmesi gerekmektedir. Eğer tedavi sırasında süper enfeksiyon oluşursa uygun alternatif tedavi verilmelidir.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotikler gibi sefdinir, kolit öyküsü olan kişilere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Alüminyum veya magnezyum içeren antasitler

Sefdinir tedavisi sırasında antasit kullanılması gerekiyorsa, sefdinir antasitlerin alınmasından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Probenesid

Diğer beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi probenesid sefdinirin renal atılımını inhibe eder.

Demir süplemanları ve demirle güçlendirilmiş besinler

Sefdinir tedavisi sırasında demir suplemanlarınm kullanılması gerekiyorsa, sefdinir demir suplemanlarının alınmasından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda sefdinirin kullanımıyla ilgili herhangi bir veri yoktur.

Gebelik dönemi

Sefdinir için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

600 mg tek doz uygulamayı takiben anne sütünde sefdinir saptanmamıştır.

Üreme yeteneği /Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik araştırmalarda sefdinir kapsülün önerilen dozu (600 mg/gün) ile tedavi edilen yetişkin ve adolesan hastalarda görülen yan etkilerin çoğu hafif ve kişiye özeldir. Ölüm veya kalıcı sakatlıklar görülmemiştir. İlaçla tedavinin kesilmesi temel olarak gastrointestinal rahatsızlıklar özellikle diyare veya bulantı nedeniyledir. Hastaların bir kısmı da döküntüye bağlı olarak tedaviye son vermiştir.

Sıklıklarına göre yan etkilerin dağılımı şu şekildedir:

% 1 veya daha fazla sıklıkta görülen yan etkiler:
Diyare, vajinal moniliyazis, bulantı, baş ağrısı, karın ağrısı, vajinit.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

İnsanlarda sefdinirin doz aşımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Diğer beta-laktam antibiyotiklerin doz aşımını takiben görülen belirtiler bulantı, kusma, epigastrik ağrı, diyare ve konvulsiyonlardır. Hemodiyaliz ile sefdinir vücuttan uzaklaştırılır.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sistemik antibakteriyeller, üçüncü kuşak sefalosporinler ATCkodu: J01DD15

Diğer sefalosporinlerle olduğu gibi sefdinirin bakterisidal aktivitesi hücre duvarı sentezinin inhibisyonu ile meydana gelir. Sefdinir bazı beta-laktamaz enzimlerinin varlığında stabildir.

Sonuç olarak penisilinlere ve bazı sefalosporinlere dirençli birçok organizma sefdinire duyarlıdır.

Sefdinirin aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşu üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir: Aerobik Gram-Pozitif Mikroorganizmalar:

Staphylococcus aureus
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

Not: Sefdinir metisiline dirençli stafılokoklara karşı inaktiftir.

Streptococcus pneumoniae
(sadece penisiline duyarlı suşlar)

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus epidermidis
(sadece metisiline duyarlı suşlar)

Streptococcus agalactiae
Viridans grubu streptokoklar

Not: Sefdinir Enterococcus
ve metisiline dirençli
Staphylococcus
türlerine karşı inaktiftir.
Aerobik Gram-Negatif Mikroorganizmalar:

Haemophilus influenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

Haemophilus parainfluenzae
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

Morcocella catarrhalis
(beta-laktamaz üreten suşlar dahil)

Citrobacter diversus Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Sefdinir oral uygulamadan 2-4 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Sefdinir kapsüllerin tahmin edilen biyoyararlanımı 300 mg kapsül dozunun uygulanmasını takiben %21 iken 600 mg kapsül dozunun uygulanmasını takiben %16’dır.

Sefdinir yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

Sefdinir kapsüllerin yetişkinlere tek doz 300 mg uygulanmasından sonra Cmax (pg/ml), tmax (sa) ve AUC (pg.sa/ml) değerleri sırasıyla 1.60, 2.9, 7.05 ve 600 mg tek doz uygulanmasından sonra 2.87, 3.0, 11.1 olarak saptanmıştır.

Çoklu doz uygulaması:
Normal böbrek fonksiyonlu hastalarda günde tek doz veya iki kez uygulama ile sefdinir plazmada birikmez.

Dağılım:

Sefdinirin ortalama dağılım hacmi yetişkinlerde 0.35 L/kg (±0.29), çocuklarda (6 ay-12 yaş)

0.67 L/kg (±0.38)’dır. Sefdinir hem yetişkinler hem çocuklarda %60-70 oranında plazma proteinlerine bağlanır, bağlanma konsantrasyondan bağımsızdır.

Biyotransformasyon:

Sefdinir önemli derecede metabolize olmaz. Aktivitesi temel olarak ana ilaca bağlıdır. Eliminasyon:

Sefdinir temel olarak böbrekler yoluyla atılır ve ortalama plazma eliminasyon yarı ömrü (tı/2
)

1.7 (±0.6) saattir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefdinir klerensi azalmaktadır. Eliminasyonun büyük bir kısmı böbrekler yoluyla olduğundan böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve hemodiyaliz hastalarında doz ayarlaması yapılmalıdır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Plazma sefdinir konsantrasyonlan dozla artar ancak artışlar 300 mg (7 mg/kg) 600 mg (14 mg/kg) aralığında daha az doz orantısaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler Böbrek yetmezliği olan hastalar:

Belirgin şekilde böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi < 30 ml/dk.) doz ayarlaması tavsiye edilir.

Hemodiyaliz hastaları:

Bu hasta grubunda doz ayarlaması tavsiye edilir.

Karaciğer bozukluğu olan hastalar:

Sefdinir temel olarak böbrekler yolu ile atıldığından ve önemli derecede metabolize olmadığından bu hasta grubunda doz ayarlamasının gerekmesi beklenmez.

Yaslı hastalar:

Renal fonksiyon bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Cinsiyet ve ırk:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sefdinirin karsinojenik potansiyeli değerlendirilmemiştir. V79 Çin hamsten akciğer hücrelerinde bakteriyel ters mutasyon analizinde (Ames) veya hipoksantin-guanin fosforibosiltransferaz (HGPRT) yerinde nokta mutasyon analizinde mutajenik etkiler görülmemiştir. V79 Çin hamsten akciğer hücrelerinde in vitro yapısal kromozom aberasyon analizinde veya in vivo fare kemik iliği mikronukleus analizinde klastojenik etkiler gözlenmemiştir. Sıçanlarda 1000 mg/kg/gün (insan dozunun mg/kg/gün bazında 70 katı, mg/m2/gün bazmda 11 katı)’e kadar oral dozlarda fertilite ve üreme performansı etkilenmemiştir.

Sıçanlarda 1000 mg/kg/gün (insan dozunun mg/kg/gün bazmda 70 katı, mg/m2/gün bazmda 11 katı)’e kadar oral dozlarda veya tavşanlarda 10 mg/kg/gün (insan dozunun mg/kg/gün bazmda 0.7 katı, mg/m /gün bazmda 0.23 katı)’e kadar oral dozlarda sefdinir teratojenik etki göstermemiştir. Tavşanlarda 10 mg/kg/gün maksimum tolere edilebilen dozda dölde yan etki olmaksızın matemal toksisite (kilo aliminin azalması) gözlenmiştir. Azalmış vücut ağırlığı sıçan fetüslerinde >/= 100 mg/kg/gün, sıçan dölünde >/= 32 mg/kg/gün dozunda görülmüştür. Matemal üreme parametreleri, döl sağ kalımı, gelişim, davranış veya üreme fonksiyonu üzerinde etki gözlenmemiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Karboksi metil selüloz Polioksil 40 stearat Kroskarmelloz sodyum Kolloidal silikon dioksit Magnezyum stearat

Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler:

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" "Ambalaj Atıklarının Kontrolü" yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA12914
Satış Fiyatı 130.26 TL [ 26 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 130.26 TL [ 16 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525157508
Etkin Madde Sefdinir
ATC Kodu J01DD15
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
ENCEF 300 mg 20 kapsül Barkodu