EMOCLOT DI 500 IU 1 flakon Kısa Ürün Bilgisi

Liyofilize Insan Plazma Koagulasyon Faktor VIII }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8
Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş | 19 June  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

EMOCLOT 500 IU/10 mL infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü Steril

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Dondurularak kurutulmuş insan plazma kaynaklı pıhtılaşma Faktör VIII.

Her flakon nominal olarak 500 IU insan plazma kaynaklı pıhtılaşma Faktör VIII taşır.

EMOCLOT, rekonstitüe edildikten (sulandırıldıktan) sonra yaklaşık 500 IU/10 ml insan plazma kaynaklı pıhtılaşma Faktör VIII taşır.

EMOCLOT 500 IU’nun spesifik aktivitesi yaklaşık 80 IU/mg proteindir.

İnsan donörlerin plazmasından üretilmiştir.

Üretim sürecinde domuz bağırsak mukozasından elde edilen heparin sodyum kullanılmıştır.

Bu müstahzar insan von Willebrand faktörü taşır.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür 66 mg Tribazik sodyum sitrat 29,4mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

İnfüzyonluk çözelti için toz ve çözücü.

Tıbbi ürün beyaz veya açık sarı, higroskopik toz veya ufalanabilen katı.


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

—    Hemofili A hastalarında (konjenital Faktör VIII yetmezliği) kanamanın profılaksi ve tedavisinde,

—    Edinilmiş Faktör VIII yetmezliğinde,

—    Faktör VIII yüksek titreri inhibitörü olan hemofili hastalarının immün tolerans tedavisinde (ITT) kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi hemofili tedavisinde deneyimli bir uzman denetiminde başlatılmalıdır.

Pozoloji

Yerine koyma tedavisinin dozu ve süresi; Faktör VIII eksikliğinin şiddetine, kanamanın yeri ve boyutu ile hastanın klinik durumuna bağlıdır.

Uygulanan Faktör VIII ünitesinin sayısı, Faktör VIII ürünleri için Güncel olan WHO standartlarına bağlı olarak Uluslararası Birimler’de belirtilmiştir. Plazmadaki Faktör VIII aktivitesi yüzde olarak (normal insan plazmasına göre) ya da Uluslararası Birimde (Plazmadaki Faktör VIII için Uluslararası Standart’a göre) belirtilmiştir.

Bir ünite (IU) Faktör VIII aktivitesi 1 mL normal insan plazmasında bulunan Faktör VIII miktarına eşdeğerdir.

İhtiyaç anında tedavi

Gerekli Faktör VIII dozu 1 IU/kg Faktör VlII’in plazma Faktör VIII düzeyini % 1.5-2 yükselttiği şeklindeki ampirik bilgi esas alınarak hesaplanır. Gerekli doz aşağıdaki formül kullanılarak tayin edilir:

Gerekli Ünite = Vücut ağırlığı (kg) x istenen Faktör VIII artışı (%) (IU/dL) x 0,5

Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığı her vakada daima klinik etkinliğe göre izlenmelidir.

Aşağıdaki kanama şekillerinde Faktör VIII aktivitesi, ilgili dönem süresince belirtilen plazma aktivite seviyelerinin (normalin yüzdesi olarak) altına düşmemelidir. Aşağıdaki tablo episodlar ve ameliyat kanamalarında dozlama kılavuzu olarak kullanılabilir:

Kanama Derecesi/ Cerrahi prosedür tipi

Gerekli plazma Faktör VIII aktivitesi (%)(IU/dL)

Dozların sıklığı (saat) / Tedavinin süresi (gün)

Kanama

Her 12-24 saatte tekrarlanır. En az 1

Erken hemartrozis,

20-40

gün, ağrı ile oluşan kanama

Kas kanaması ya da oral

çözülünceye ya da iyileşme

kanama

sağlanıncaya kadar

Daha büyük hemartrozis,

30-60

İnfüzyon 3-4 gün ya da daha fazla

Kas kanaması ya da hematom

süreyle, ağrı ve akut yetersizlik çözülünceye kadar her 12-24 saatte bir tekrarlanmalı

Hayatı tehdit eden kanamalar

60-100

İnfüzyon her 8-24 saatte bir tehlike geçinceye kadar tekrarlanmalıdır.

Ameliyat

24 saatte bir, iyileşme

Diş çekimi dahil minör

30-60

gerçekleşinceye kadar, en az 1 gün

ameliyat

süresince

Majör ameliyat

80-100

(pre ve post operatif)

İnfüzyon, yeterli yara iyileşmesi oluncaya kadar her 8-24 saatte bir tekrarlanmalıdır, daha sonra faktör VIII aktivitesi %30 dan %60 (30 IU/dL -    60 IU/dL) değişinceye

kadar en az 7 gün süresince tedaviye devam edilir.

Profılaksi

Ağır hemofili A hastalarında kanamaya karşı uzun vadeli profılaksi için vücut ağırlığı kilo başına 20-40 IU Faktör VIII doz, 2-3 gün arayla verilmelidir. Bazı vakalarda ve bilhassa genç hastalarda, araların daha kısa ya da dozların daha yüksek tutulması gerekebilir.

Tedavi süresince, uygulanacak dozun ve tekrarlayan infüzyonların sıklığının belirlenmesi için yeterli Faktör VIII seviyesinin belirlenmesi önerilir. Majör ameliyat durumunda, yerine koyma tedavisinin pıhtılaşma analizi (plazma Faktör VIII analizi) yoluyla tam olarak takibi şarttır. Her bir hastanın farklı geri alınım (recovery) ve farklı yarı-ömürler gösterecek şekilde Faktör VIII’e cevabı farklı olabilir.

Uygulama şekli:

Ürün, intravenöz yoldan enjeksiyon veya yavaş infüzyon şeklinde uygulanır.

İntravenöz enjeksiyon yapılıyorsa, nabız hızlandığı takdirde enjeksiyonu yavaşlatmak ya da durdurmak suretiyle uygulamanın başında 3-5 dakika süre ile hastanın nabzının takip edilmesi önerilir.

Uygulamanın hızı her bir hasta için değerlendirilmelidir.

Uygulamadan önce tıbbi ürünün sulandırılması (rekonstitüe edilmesi) hakkındaki talimatlar için bölüm 6.6’ya bakınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Mevcut veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

EMOCLOT’ın 12 yaşından küçük çocuklarda güvenlilik ve etkililiği henüz net olarak ortaya konmamıştır. Adolesanlarda (12-18 yaş) her bir endikasyon için pozoloji vücut ağırlığına göre hesaplanır.

Geriyatrik popülasyon:

Mevcut veri bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye veya bölüm 6.l’de listelenen herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Virüs güvenliği

EMOCLOT, insan plazmasından elde edilmektedir. İnsan plazmasından elde edilen ilaçlar, virüsler ve teorik olarak varyant Creutzfeldt-Jacob (v-CJD) gibi, çeşitli hastalıklara yol açabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler. EMOCLOT’da Varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski teorik olarak minimumken, klasik Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski hiçbir kanıtla desteklenmez. Alman önlemlere rağmen, bu tür ürünler halen potansiyel olarak hastalık bulaştırabilir.

Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plazma verenlerin belirli virüslere önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs enfeksiyonlarının hâlihazırda varlığının test edilmesi ve belirli virüslerin yok edilmesi ve/veya inaktivasyonu ile azaltılmıştır. Bütün bu önlemlere rağmen, bu ürünler hala potansiyel olarak hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların bu ürünlerin içerisinde bulunma ihtimali mevcuttur.

HIV, HBV ve HCV gibi zarlı virüsler ve HAV gibi zarflı olmayan virüsler için etkili önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Parvovirus B19 gibi zarflı olmayan virüslere karşı alman tedbirler sınırlı sayıda olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu, gebelikte (fetal infeksiyon) ve immün yetmezlik ya da kırmızı kan hücre üretiminde artış olan hastalarda tehlikeli olabilir (hemolitik anemi gibi).

Doktor, bu ilacı hastaya reçete etmeden veya uygulamadan önce hastası ile risk ve yararlarını tartışmalıdır.

İnsan plazma koagülasyon Faktör VIII tedavisi alan hastalarda uygun aşılama (Hepatit A, B) yapılmalıdır.

Hasta ve ürün serisi arasındaki linkin devam etmesi için hastaya uygulanan EMOCLOT 500 IU’nun adı ve seri numarasının her zaman kaydedilmesi kesinlikle önerilir.

Hipersensitivite

EMOCLOT ile aleıjik türde aşırı duyarlılık reaksiyonları mümkündür.

Ürün, Faktör VIII dışında eser miktarda insan proteinleri içerir. Eğer aşırı duyarlılık semptomları oluşursa, ürünün kullanımının derhal durdurulması ve hekime danışılması önerilir. Hastalar; ürtiker, generalize ürtiker, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı solunum, hipotansiyon ve anafılaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının erken belirtileri konusunda bilgilendirilmelidir.

Şok durumunda, şok için standart medikal tedavi uygulanmalıdır.

İnhibitörler

Hemofili A hastalığı olan bireylerin tedavisinde bilinen bir komplikasyon, faktör VIII inhibitörü olan nötralizan antikorların oluşmasıdır. Bu inhibitörler genelde faktör VIII prokoagülan aktivitesine karşı yönlendirilmiş IgG immünglobulini yapısındadır ve modifıye Bethesda test yöntemiyle plazmanın her ml’si başına Bethesda Ünitesi (B.U.) olarak ifade edilir. İnhibitör gelişme riski, ilk 20 maruziyet günü içerisinde en yüksek olacak şekilde faktör VIII maruziyeti yanı sıra hastalığın şiddeti ile ilişkilidir. Nadiren, ilk 100 maruziyet gününden sonra inhibitör gelişimi olabilir. Daha önceden 100 maruziyet gününden uzun süreyle tedavi görmüş inhibitör gelişimi hikayesi olan hastalarda bir Faktör VIII preparatından diğerine geçilmesi durumunda rekürren inhibitör gelişimi (düşük titreli) vakaları gözlenmiştir. Bu nedenle herhangi bir ürün değişimini takiben hastaların inhibitör oluşumu açısından dikkatlice izlenmesi tavsiye edilir.

İnhibitör gelişiminin klinik önemi inhibitör titresine bağlı olacaktır, geçici olan veya tutarlı şekilde düşük düzeyde kalan düşük inhibitör titrasyonunun sebep olduğu yetersiz klinik yanıt riski, yüksek inhibitör titrasyonuna kıyasla daha az olacaktır.

Genel olarak, pıhtılaşma Faktör VIII ürünü ile tedavi edilen tüm hastalar uygun klinik gözlem ve laboratuvar testleri ile inhibitör oluşumu açısından dikkatlice izlenmelidir.. Eğer istenilen faktör VIII plazma aktivite seviyesine ulaşılamaz ise veya uygun dozla kanama kontrol altına alınamazsa, o zaman faktör VIII inhibitörü varlığı için bir test yapılmalıdır. Yüksek seviyede inhibitörlü hastalarda faktör VIII tedavisi etkili olmayabilir v e diğer terapötik seçenekler düşünülmelidir. Bu hastaların yönetimi hemofili ve faktör VIII inhibitörlü hasta tedavisinde deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Katetere bağlı komplikasyonlar

Eğer merkezi venöz giriş gerekliyse, lokal enfeksiyonlar, bakteri kaynaklı enfeksiyonlar ve kateter yeri trombozu dahil aparata bağlı komplikasyon riski dikkate alınmalıdır.

Pedivatrik popülasvon Mevcut veri bulunmamaktadır.

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1.8 mmol (41 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İnsan plazma kaynaklı Faktör VIII ürünlerinin diğer ilaçlarla etkileşimleri bildirilmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Çalışma yapılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Çalışma yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Çalışma yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

EMOCLOT’ın çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Hasta hamile kaldığında veya hamilelik kararı aldığında doktorunu bilgilendirmesi gerektiği hususunda uyarılmalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya, embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/, doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim ve etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. EMOCLOT gerekli olmadıkça (sadece açıkça gereksinim duyulan durumlarda, yarar/risk oranı dikkate alınmak suretiyle) gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

EMOCLOT’ın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. İnsan plazma kaynaklı pıhtılaşma Faktör VIIFin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da EMOCLOT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve EMOCLOT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/ Fertilite

Hayvan üreme çalışmaları yürütülmemiştir. İnsanlardaki üreme yeteneği / fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

EMOCLOT’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Bazı vakalarda ciddi anaflaksilere (şok dahil) varabilen nadir hipersensitivite veya alerjik reaksiyonlar (anjiyoödem, infüzyon bölgesinde yanma ve kaşıntı, titreme, yüz kızarması, generalize ürtiker, baş ağrısı, ürtiker, hipotansiyon, letaıji, bulantı, huzursuzluk, taşikardi, göğüste sıkışma hissi, karıncalanma hissi, kusma, hırıltılı solunum) gözlemlenmiştir.

Ayrıca, ateş de gözlemlenmiştir.

EMOCLOT da dahil olmak üzere faktör VIII ile tedavi edilen hemofili hastalarında nötralizan antikor (inhibitörler) gelişimi meydana gelebilir. Bu inhibitörlerin oluşması halinde, bu durum yetersiz klinik yanıt olarak ortaya çıkacaktır. Bu vakalarda uzman bir hemofili merkezine başvurulması tavsiye edilir.

Bulaşıcı ajanlarla ilgili güvenlilik bilgileri için, lütfen bölüm 4.4’e bakınız.

Advers reaksiyonların listesi

Tablo, MedDRA sistem organ sınıflandırmasına (SOC ve tercih edilen terim seviyesi (PT)) göre aşağıda sunulmuştur. İnsan plazma kaynaklı pıhtılaşma Faktör VIII taşıyan ürünler ile görülebilecek istenmeyen etkiler tabloda raporlanmaktadır.

Rapor edilen istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Aşağıdaki veriler insan plazma koagülasyon Faktör VlII’in güvenlilik profili ile uyumludur ve ürünün pazarlamasından sonra da (pazarlama sonrası deneyim) kısmen gözlemlenmiştir. Advers reaksiyonların pazarlama sonrası bildirimi gönüllülük esasına dayandığı ve bilinmeyen bir genişlikteki popülasyondan elde edildiği için, bu reaksiyonların görülme sıklıklarını hatasız bir şekilde tahmin etmek mümkün değildir.

MedRA sistem organ sınıfı

Advers reaksiyon

Sıklık

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

** Faktör VIII inhibisyonu (HTGH)

Çok yaygın

** Faktör VIII inhibisyonu (TGH)

Yaygın Olmayan

Faktör VIII inhibitörlerin gelişimi (Faktör VIII inhibisyon)

Bilinmiyor

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Hipersensitivite

Bilinmiyor

Alerjik reaksiyon (Hipersensitivite)*

Bilinmiyor

Anafılaktik reaksiyon

Bilinmiyor

Anafılaktik şok

Bilinmiyor

Psikiyatrik hastalıklar

Huzursuzluk

Bilinmiyor

Sinir sistemi hastalıkları

Baş ağrısı

Bilinmiyor

Letarji

Bilinmiyor

Parestezi

Bilinmiyor

Kardiyak hastalıklar

Taşikardi

Bilinmiyor

Vasküler hastalıklar

Yüz kızarması

Bilinmiyor

Hipotansiyon

Bilinmiyor

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Hırıltılı solunum

Bilinmiyor

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı

Bilinmiyor

Kusma

Bilinmiyor

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Anjiyoödem

Bilinmiyor

Generalize ürtiker (ürtiker)*

Bilinmiyor

Kurdeşen (ürtiker)*

Bilinmiyor

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

İnfüzyon bölgesinde yanma (infüzyon bölgesinde ağrı)

Bilinmiyor

İnfüzyon bölgesinde kaşıntı (infüzyon bölgesinde ağrı)*

Bilinmiyor

Titreme

Bilinmiyor

Göğüste sıkışma hissi (göğüs ağrısı)

Bilinmiyor

Pireksi

Bilinmiyor

*    Bu advers reaksiyonların tanımı için en düşük seviyedeki terimler (LLT) daha uygundur; tercih edilen (PT) terimler parantez içinde verilmiştir.

*    * Sıklık, tüm FVIII ürünleriyle ilgili, şiddetli hemofili A hastalarının yer aldığı çalışmalara dayalıdır. HTGH (Daha önce hiç tedavi görmemiş hastalar) TGH (Daha önce tedavi görmüş hastalar)

Pedivatrik popülasvon

Pediyatrik popülasyon için mevcut spesifik veri yoktur.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck,gov.tr; tel: O 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Bugüne kadar insan plazma kaynaklı pıhtılaşma Faktör VIII konsantratı için aşırı doz belirtileri bildirilmemiştir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antihemorajikler, Kan koagülasyon Faktör VIII ATC kodu: B02BD02

Faktör VTTT/von Willebrand faktörü kompleksi farklı fizyolojik işlevlere sahip iki molekülden (Faktör VIII ve von Willebrand faktörü) oluşur.

Bir hemofili hastasına uygulandığında, Faktör VIII hastanın kan dolaşımında von Willebrand faktöre bağlanır.

Aktif Faktör VIII, Faktör X’un aktif Faktör X’a dönüşmesini hızlandırarak, aktif Faktör IX için bir kofaktörü olarak hareket eder. Aktif Faktör X protrombini trombine dönüştürür. Ardından trombin, fıbrinojen’i fibrine dönüştürür ve pıhtı oluşur. Hemofili A, azalan Faktör VIII kompleksi seviyesi sebebiyle, cinsiyete bağlı kalıtsal bir kan pıhtılaşma hastalığıdır ve eklemlerde, kaslarda, ya da iç organlarda ya kendiliğinden ya da kaza ya da cerrahi travmanın sonucu olarak şiddetli kanama ile sonuçlanır. Yerine koyma tedavisi ile, Faktör VIII plazma seviyesi artar, böylece geçici olarak Faktör VIII eksikliğinin giderilmesi ve kanama eğiliminin giderilmesi sağlanır.

Faktör VIII koruma proteini görevine ilave olarak, von Willebrand faktör, vasküler hasar bölgelerine trombositlerin adhezyonunu uyarır ve trombosit agregasyonunda rol oynar.

Pedivatrik popülasvon

Pediyatrik popülasyon için spesifik veriler olmamasına rağmen, etkililik ve güvenlilik çalışmaları ile ilgili yayınlanmış birkaç veri, aynı hastalığa sahip yetişkin ve çocuklar arasında majör farklılıklar göstermemiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

 Genel özellikler

Emilim:

Ürünün enjekte edilmesinden sonra tamamına yakını emilir.

Faktör VlII’in yaklaşık üçte ikisi ile dörtte üçü kan dolaşımında kalır.

Dağılım:

Plazmada ulaşılan Faktör VIII aktivitesi düzeyi önceden tahmin edilenin %80 ile %120’si arasında değişir.

Plazma Faktör VIII aktivitesi iki fazlı eksponansiyel bir düşüş gösterir.

Başlangıç fazında, damar içi kompartıman ve diğer vücut sıvıları arasında dağılımı söz konusudur.

Biyotransformasvon:

Mevcut veri bulunmamaktadır.

Eliminasvon:

Plazmadan eliminasyon yarı-ömrü 3-6 saattir. Daha yavaş olan sonraki fazda ise (muhtemelen Faktör VIII tüketimini gösterir) yarı-ömür 8-20 saat arasında değişir, ortalama 12 saattir. Bu bakımdan ikinci faz gerçek biyolojik yarı-ömür karşılığı olmaktadır.

Doğmsallık/doğrusalolmavan durum:

Plazma Faktör VIII aktivitesi iki fazlı üstel fonksiyon eğrisi şeklinde azalır.

EMOCLOT’ın farmakokinetik özellikleri, şiddetli Hemofili A’sı olan ( FVIII seviyesi <1)15 hasta üzerinde yürütülen “ Hemofili A hastalarında, Faktör VIII konsantresi, EMOCLOT D.I.’nin farmakokinetiği ve klinik etkililiğinin değerlendirilmesi ” (çalışma kodu KB030) klinik çalışması sırasında değerlendirilmiştir. Farmakokinetik parametreler, 3-6 aylık aralıklarla uygulanan iki tekli infüzyon (25 IU/ kg’lık dozda) üzerinden hesaplanmıştır. İki infüzyon arasındaki periyodda, hastalar olağan terapötik rejimlerine (ihtiyaç anında tedavi veya profılaksi) göre EMOCLOT ile tedavi edilmiştir.

Çalışma sırasında değerlendirilen EMOCLOT farmakokinetik parametreleri için ortalama değerler aşağıdaki tabloda bildirilmiştir.

İlk infüzyon

İkinci infüzyon

Başlangıç

verileri

çıkanlmadan

Başlangıç

verileri

çıkanlarak

Başlangıç

verileri

çıkarılmadan

Başlangıç

verileri

çıkarılarak

EAAo-t (IUml saat)

10,94

9,96

10,75

8,95

EAAo-oo (IUml saat)

13,08

11,22

12,07

9,89

n n

C1 toplam (ml-saat kg )

2,63

2,89

2,51

2,99

İyileşme artışı (%)

2,688

2,671

t1/2a (saat)

0,543

0,768

t1/2p (saat)

12,05

15,16

Pedivatrik popülasvon

Pediyatrik popülasyon için spesifik veriler olmamasına rağmen, farmakokinetik çalışmaları ile ilgili yayınlanmış birkaç veri, aynı hastalığa sahip yetişkin ve çocuklar arasında majör farklılıklar göstermemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

İnsan plazma kaynaklı pıhtılaşma Faktör VIII konsantratı, insan plazmasının normal bir bileşenidir ve endojenik Faktör VIII gibi hareket eder.

Yüksek doz aşırı yükleme ile sonuçlandığı için tek doz toksisite testi bağımsızdır.

Tekrarlanan doz toksisite testi heterolog proteinlere karşı hayvansal örneklerde antikor gelişmesi sebebiyle uygulanamaz.

Vücut ağırlığının kg T başına önerilen insan dozajı laboratuvar hayvanlan üzerinde birkaç kere uygulanmasına rağmen, hiçbir toksik etki göstermemiştir.

İnsan plazma kaynaklı pıhtılaşma Faktör VIIFin onkojenik ve mutajenik endikasyonu olmadığından, özellikle heterolog türler üzerindeki klinik çalışmalar gerekli görülmemiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Tribazik sodyum sitrat Sodyum klorür Glisin

Kalsiyum klorür Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Geçimlilik çalışmalarının yokluğunda, bu tıbbi ürün diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Sadece ambalajı içinde sunulan onaylı enjeksiyon/infüzyon seti kullanılmalıdır. Çünkü bazı infüzyon ekipmanlarının iç yüzeylerinde insan plazma pıhtılaşma Faktör VlII’in tutunması (adsorbsiyonu) sonucu tedavi başarısız olabilir.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Buzdolabında saklayınız (2°C- 8°C).

Dondurmayınız. Donmuş ürünü çözüp tekrar kullanmayınız.

Flakonu ışıktan korumak için dış ambalajın içinde saklayınız.

Toz içeren flakon kullanılmadan önce, son kullanma tarihine kadar en fazla 6 ay boyunca 25°C’yi geçmeyen oda sıcaklığında saklanabilir.

Bu süre sonunda, toz içeren flakon atılmalıdır. Hiçbir durumda, eğer ürün oda sıcaklığında saklanmışsa tekrar buzdolabında saklanamaz.

Ürünün oda sıcaklığında saklanmaya başlandığı tarih mutlaka kutunun üzerine yazılmalıdır.

Rekonstitüe edilen ürün hemen kullanılmalıdır, rekonstitüe edildikten sonra kullanılmamış olan ürün atılmalıdır.

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

EMOCLOT 500 IU/10 mL infüzyonluk çözelti için toz ve çözücü. Bir flakon toz + bir flakon çözücü + sulandırma (rekonstitüsyon) ve uygulama için set.

Toz içeren tip I elastomer kapaklı nötral tip I cam flakon; çözücü içeren tip I elastomer kapaklı nötral tip I cam flakon; sulandırma (rekonstitüsyon) için tıbbi cihaz (Mix2vial), enjeksiyon için bir şırınga ve PVC tüplü kelebek iğnesi içeren pirojensiz, steril, tek kullanımlık set.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tozun çözücü ile rekonstitüe edilmesi (sulandırılmasıf

1.    Toz halde etken madde içeren flakon ve çözücü flakonu oda sıcaklığına getiriniz;

2. Bu sıcaklık, tüm rekonstitüsyon işlemi süresince ( maksimum 10 dakika) korunmalıdır;

3.    Toz etken madde içeren flakon ve çözücü flakonun koruyucu kaplarını çıkartınız;

4.    İki flakon tıpasının yüzeyini alkol ile temizleyiniz;

5.    Üst başlığı sıyırarak aparatın ambalajını açınız; iç kısma dokunmamaya dikkat ediniz (Şekil A);

6.    Aparatı ambalajından çıkarmayınız;

7.    Aparat kutusunu baş aşağı çeviriniz ve çözücü flakon tıpasına doğru plastik sivri ucu yerleştiriniz, böylece aparatın mavi kısmı çözücü flakona bağlanmış olur ( Şekil B);

8.    Aparat kutusunun kenarını tutunuz ve aparata dokunmadan dışarı çıkarınız ( Şekil C);

9. Toz flakonun güvenli bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olunuz, sistemi baş aşağı çeviriniz böylece çözücü flakon aparatın üstünde olur; toz flakon tıpasının üzerindeki şeffaf adaptöre bastırınız, böylece plastik sivri uç toz flakon tıpanın içinden geçer; çözücü, toz flakonun içine otomatik olarak çekilecektir ( Şekil D);

10.    Çözücünün transferinden sonra, transfer sisteminde çözücü flakonunun bağlı olduğu mavi kısmı gevşetiniz ve çıkarınız ( Şekil E);

11.    Toz etkin madde tamamen çözününceye kadar flakonu yavaşça çalkalayınız (Şekil F);

12.    Köpürmeyi önlemek amacıyla, flakon kuvvetlice çalkalanmamalıdır.

Şekil A

Şekil C

Şekil B

Şekil D

Çözeltinin uygulanması

Rekonstitüe edildikten sonra, çözelti az miktarda küçük fılamentler veya partiküller içerebilir. Uygulamadan önce, rekonstitüe edilmiş ürün partikül olup olmadığı ve renk değişimini saptamak için, görsel olarak incelenmelidir. Çözelti berrak ve hafif opelesan olmalıdır. Bulanık veya tortulu çözeltileri kullanmayın.

1.    Şırıngayı hava ile doldurunuz, pistonu geri çekiniz, aparata tutturunuz ve havayı rekonstitüe edilmiş çözeltiyi içeren toz flakonun içine enjekte ediniz ( Şekil G);

2.    Pistonu bırakınız, sistemi baş aşağı çeviriniz böylece, rekonstitüe edilmiş çözeltiyi içeren toz flakon aparatın üstünde olacaktır ve piston yavaşça geri çekerek konsantreyi şırınganın içine çekiniz (Şekil H);

3.    Şırıngayı saat yönünün tersine çevirerek ayırınız;

4.    Şırınganın içindeki çözeltiyi görsel olarak inceleyiniz, partikülsüz, berrak veya hafif opelesan olmalıdır.

5.    Kelebek iğnesini şırıngaya takınız ve intravenöz olarak infüzyon veya yavaşça enjeksiyon yoluyla uygulayınız.

Flakonlar bir kere açıldıktan sonra, içerik derhal kullanılmalıdır.

Sulandırılan (rekonstitüe edilen) çözelti ve şırınganın içine transfer edilen derhal kullanılmalıdır.

Flakon içeriği tek bir uygulama için kullanılmalıdır.

Etikette yer alan son kullanma tarihinden sonra bu ürünü kullanmayınız. Kullanılmayan ürün veya atık materyal yerel şartlara uygun olarak atılmalıdır.

Tüm kullanılmayan ürün ve atık maddeler "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri” ne uygun olarak imha edilmelidir.

Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış. Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş
Geri Ödeme KoduA02668
Satış Fiyatı 1261.28 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 1261.28 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuTuruncu Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699650981986
Etkin Madde Liyofilize Insan Plazma Koagulasyon Faktor VIII
ATC Kodu B02BD02
Birim Miktar 500
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
EMOCLOT DI 500 IU 1 flakon Barkodu