› › Kullanma Talimatı

ELEPSI 200 mg 56 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Lakozamid }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Lakozamid Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 10 January  2020

PEPZAN225 mg/225 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

.Her bir film tablet 225 mg mide mukoza tozu (120 FIP ünite Pepsin - domuz mide dokusundan elde edilen mide enzimi) ve 225 mg glutamik asit hidroklorür içeıiı.

•

Yardımcı maddeler

Çekirdek:Mısır Nişastası, Povidon K-30, Kopovidon, Aerosil 200, Magnezyum Stearat

Kaplama Maddesi:Opadry OYC 7000 A Beyaz (Hipromelloz, Titanyum dioksit, Etilselüloz, Dietil ftalat), Opadry (OY-B-28920) AMB Beyaz (Polivinil Alkol, Titanyum dioksit, Talk, Soya Lesitini, Ksantan zamkı)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ELEPSI nedir ve ne için kullanılır?

2. ELEPSI’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ELEPSI nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ELEPSI’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ELEPSI nedir ve ne için kullanılır?

PEPZAN, domuz midesinin mukoza membranı tabakalarından salgılanan, proteinleri parçalayan bir enzim olan mide mukoza tozu (pepsin) ve glutamik asit hidroklorür içerir. Pepsin, midede proteinlerin küçük parçalara bölünerek emilmesine yardımcı olur. Glutamik asit ise midede mevcut olan inaktif (aktif durumda olmayan) pepsinin aktif hale gelmesine yardımcı olur.

PEPZAN, beyaz renkli, oval şekilli, düzgün yüzeyli film tablettir.

Karton kutuda 20 film tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

PEPZAN, mide asit azlığı veya yokluğu durumları, uzun süreli mide iltihabı, mide cerrahisi sonrası gelişen sindirim bozuklukları, mide rahatsızlıklarına bağlı gelişen ishal tedavisinde kullanılır.


 • 2.ELEPSI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ELEPSI'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  •   Eğer mide mukoza tozu, glutamik asit veya ilacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjik) varsa

 • • Ağır hastalık tablosu içeren dürtü ve heyecan artışlarınız varsa

 • PEPZAN’ı dşnğıddUi dueumenedn DİKKATLİ KULLANINIZ
 • • Enzimlere duyarlılığı olan hastalar ilacı dikkatle kullanmalıdır.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız..

  PEPZAN’ıc yiyrerU vr içrerU ilr Uullncılmtii

  PEPZAN yemeklerden önce alınmalıdır.

  HnmilrliU

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PEPZAN'ın gebe kadınlarda kullanımıyla ilgili bilgi yetersizdir. Bu ilaç kullanılırken etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulayınız.

  İlacı gebelik süresince kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziemr

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PEPZAN'ın anne sütüne geçtiğine dair bilgi bulunmamaktadır. İlacı emzirme süresince kullanmayınız.

  Aenç vr mnUicr Uullncımı

  PEPZAN araç ve makine kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle PEPZAN alırken, motorlu araçlar da dahil makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  İlacın kullanımı konusunda her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, aşağıdaki talimatları takip ediniz:

  PEPZAN'ı günde 3 kez 1 tablet alınız. Gerekirse bu miktar arttırılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu:

  PEPZAN günde 3 kez bir miktar sıvı ile birlikte, yemeklerden önce, çiğnenmeden yutulmalıdır. Tableti bölmeyin, parçalamayın.

  Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

  PEPZAN'ın 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili deneyim bilinmediğinden bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda PEPZAN kullanımına dair özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları:Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde güvenirliği bilinmediğinden kullanmayınız.

  Eğer PEPZAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PEPZAN kullandıysanız

  Eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız endişe ve uyku bozukluğu gibi yan etkilerde şiddetlenme görülebilir.

  Çok yüksek dozlarda mide yanması, bulantı, kusma yapabilir.

  Gereğinden fazla PEPZAN aldığınızda derhal doktorunuzla temas kurmalı ya da en yakın hastaneye başvurmalısınız.

  PEPZAN 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PEPZAN’ı kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PEPZAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

  4. Olasıyyn etkilee neleedirr

  Tüm ilaçlar gibi PEPZAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın:

  10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın:

  10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:

  100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  Seyrek.

  1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  Çok seyrek.

  10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

  Bilinmiyor.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen

  PEPZAN, genellikle iyi tolere edilmektedir. Mide asidini (hiper klorohidrat) arttırdığı görülmemiştir.

  PEPZAN kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

  Bilinmiyor
 • • Endişe

 • • Uyku bozukluğu

 • • Motor ajitasyon (huzursuzluk, yerinde duramama hissi)

 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz:.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  5. PEPZAN’ın saklanması

  PPPZAN ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklıklarında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PPPZANı kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PEPZAN'ı kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No:36 Kapaklı / TEKİRDAĞ

  Tel: 0282 999 16 00

  Üretim Yeri:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No:36 Kapaklı / TEKİRDAĞ

  Bu kullanma talimat . ._____tarihinde oruyılcmmtştır.

  KULLANMA TALİMATI

  ELEPSİ 200 mg film kaplı tablet

  Ağızdan alınır.

 • •  Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 200 mg lakozamid

 • •  Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, hidroksipropil selüloz (düşük sübstitüyeli), krospovidon, magnezyum stearat, prosolv HD90, kolloidal silisyum dioksit, polivinil alkol-part. hidroliz, talk, titanyum dioksit, polietilenglikol, indigo karmin alüminyum tuzu, lesitin (soya)

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  •Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

 • • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

 • • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 • Bu Kullanma Talimatında:

 • 1. ELEPSİ nedir ve ne için kullanılır?

 • 2. ELEPSİ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


 • 3. ELEPSİ nasıl kullanılır?

 • Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
 • Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA15661
  Satış Fiyatı 341.46 TL [ 10 Jan 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 341.46 TL [ 7 Jan 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699527090278
  Etkin Madde Lakozamid
  ATC Kodu N03AX18
  Birim Miktar 200
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 56
  Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Lakozamid
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ELEPSI 200 mg 56 film kaplı tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  10 Jan 2020341.46 TL
  7 Jan 2020341.46 TL
  3 Jan 2020341.46 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları