Takeda İlaçları › EBRANTIL 25 mg IV enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül › Kullanma Talimatı

EBRANTIL 25 mg IV enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül Kullanma Talimatı

Urapidil }

Kalp Damar Sistemi > Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 28 June  2013

EBRANTİL 25 mg IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine enjekte edilir.

•

Etken Madde

5 mLTik her bir ampul, 25 mg urapidil’e eşdeğer 27,35 mg urapidil hidroklorür içerir.

•

Yardımcı maddeler

Propilen glikol, disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EBRANTIL nedir ve ne için kullanılır?

2. EBRANTIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EBRANTIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EBRANTIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EBRANTIL nedir ve ne için kullanılır?

• EBRANTİL’in etkin maddesi olan Urapidil, sinir sisteminin damar kas sistemi üzerindeki etkilerini engeller. EBRANTİL kan damarlarını genişleterek kalbin faaliyeti üzerinde önemli bir etki oluşturmadan kan basıncını (tansiyonu) düşürür. EBRANTİL kalbin çalışmasını da uygun şekilde etkiler. Tansiyon hastalıklarında görülen ve yüklenmeye bağlı olan kan basıncı artışları azaltılır. Damar içine uygulandıktan sonra artan tansiyon değerlerinde hızlı (5 dakika içinde) bir azalma meydana gelir, fakat çok etkili bir azalma olmaz. Tedaviden sonra kan basıncı yavaş yavaş 2-3 saat içinde tekrar yükselir.

• EBRANTİL 25 mg IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul, renksiz camdan yapılmış ampul içerisinde şeffaf bir çözeltidir. Her bir kutuda, 5 adet 5 mlTik ampul vardır.

EBRANTİL aşağıdaki durumlarda kullanılır: -Ağır, çok ağır ve tedaviye yanıt vermeyen yüksek tansiyon durumlarında

-Ameliyat sırasında ve/veya sonrasında yüksek tansiyon hastalarının kan basıncının kontrollü bir şekilde azaltılmasında.

*    'r~


2.EBRANTIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EBRANTIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• EBRANTİL’in etkin maddesi olan urapidil’e veya içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa

• Sizde aort koartikasyonu (bir tür aort duvarı darlığı) olduğu söylenmişse veya size diyaliz şantı dışında bir arteriyovenöz şant (atardamar ve toplardamar arasında kısa devre) uygulanmışsa

EBRANTIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Kalp yetmezliğiniz varsa

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa

• Hafif veya şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa

• Simetidin içeren bir mide ilacı alıyorsanız

• Yaşlılılarda kullanılacaksa

• Çocuklarda kullanılacaksa (bu ilaç çocuklar üzerinde denenmediği için)

Yan etkiler ilk görüldüğünde ve hamilelik ortaya çıktığında derhal doktorunuza haber veriniz. Kusma ve ishal gibi durumlarda, EBRANTİL’in kuvvetli bir etki göstermesi beklenmektedir.

Mercek bulanıklığı nedeniyle bir göz ameliyatı geçirmeniz gerekiyorsa ameliyat öncesinde göz doktorunuza EBRANTİL kullanmakta veya kullanmış olduğunuzu belirtiniz, çünkü ameliyat sırasında istenmeyen etkilerin meydana gelmesi olasılığı vardır. Ameliyatı gerçekleştiren hekim böylelikle bu komplikasyonları kontrol altında tutmak için uygun tedbirlere başvurabilir.

EBRANTİL’den önce tansiyon düşürücü başka bir ilaç kullanılmış ise, önceden kullanılan tansiyon düşürücü ilacın (ilaçların) etkisinin görülmesi için yeteri kadar uzun süre beklemek gerekir. EBRANTİL’in dozunun azaltılması gerekebilir. Tansiyonun aşırı hızlı bir şekilde düşmesi, kalp atımının yavaşlamasına veya kalbin durmasına yol açabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza başvurunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EBRANTİL hamilelik sırasında sadece zorunlu durumlarda ve doktor kontrolü altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EBRANTİL emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

EBRANTİL araç ve makine kullanmanızı olumsuz yönde etkileyebileceğinden araç sürmeyiniz ve tehlikeli makineler kullanmayınız.

EBRANTİL’m içeriğindeki bazı maddeler ile ilgili önemli bilgiler

EBRANTİL, her dozunda 1 milimol’den (23 mg’dan) daha az sodyum içerir; bu miktar kontrollü sodyum diyetinde olanlar için bir sorun oluşturmaz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız EBRANTİL’i kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

- Tansiyon düşürücü başka bir ilaç

- Simetidin içeren mide ilacı

Tansiyon düşürücü diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EBRANTİL’in tansiyon düşürücü etkisi kuvvetlenebilir. EBRANTİL ile birlikte simetidin içeren bir ilaç kullanılması durumunda urapidil serum seviyesinin maksimum değerinde meydana gelecek artış hesaba katılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.EBRANTIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bu ilaç kendi kendinize uygulayacağınız bir ilaç olmadığı için aşağıdaki bilgiler daha çok ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir.

Acil hipertansif durumlar (örn: hipertansif kriz), hipertansiyonun şiddetli ve çok şiddetli olduğu durumlar, diğer ilaçlara yanıt vermeyen hipertansiyon olguları

1) Damar içi enjeksiyon (i.v. enjeksiyon)

Hastadaki kan basıncı değişimi sürekli izlenerek, 10-50 mg urapidil yavaş İ.V. enjeksiyon ile uygulanır.

Enjeksiyondan sonraki 5 dakika içinde kan basıncında azalma olması beklenir.

Hastanın tedaviye verdiği yanıta göre, gerektiğinde EBRANTİL uygulaması tekrarlanabilir.

2) i.v. infüzyon (drip) veya perfüzör aracılığı ile sürekli infüzyon

Enjeksiyonla ulaşılan kan basıncı düzeyinin infüzyon uygulanarak sürdürülmesi için gereken çözeltinin hazırlanması:

Genel olarak 250 mg urapidil (EBRANTİL 25 mg’dan 10 ampul veya EBRANTİL

50 mg’dan 5 ampul), 500 ml hacmindeki geçimli bir infüzyon çözeltisine {örn. serum fizyolojik, %5 veya %10’luk glukoz çözeltisi) eklenir.

İdame dozunu uygulamak amacıyla perfüzör kullanımı söz konusu olduğunda, öncelikle 20 ml hacmindeki enjeksiyon çözeltisi (= 100 mg urapidil) perfüzör şırıngasına çekilir ve geçimli bir infüzyon çözeltisi (yukarıya bkz) ile 50 ml’ye tamamlanır.

İnfüzyon çözeltisinin her ml’si ile en fazla 4 mg urapidil geçimlidir.

Uygulama hızı:

Damlamanın hızını hastanın bireysel ihtiyacına göre ayarlamak gerekir.

Başlangıç için önerilen hız:

2 mg/dk

İdame dozu:

250 mg urapidil ilave edilmiş 500 ml infüzyon çözeltisi, ortalama 9 mg/saat dozunda uygulanır (1 mg = 44 damla = 2,2 ml)

Cerrahi girişim sırasında ve/veya sonrasında oluşan kan basıncı artışının kontrollü bir şekilde azaltılması

Enjeksiyonla ulaşılan kan basıncı düzeyini sürdürmek için perfüzör aracılığı ile sürekli infüzyon veya damla infüzyon uygulanır.

ı>oy.»ı Dianı


2 dakika sonra

Kan basıncı azalırsa


Kan has,inci infüzyonla stabilize edilir


2 dakika sonra


Önce J-2 dakika içinde 6 mg’ a kadar titrasyon, daha sonra doz azaltma


Kan basıncı azalırsa

2 dakika sonra

Kan basıncı azalırsa


ıı ıt ra vonoz cııjek 2^ m o Urunıdı]

1 = İCli Cll|. k l\

siyon

>n çözeltisi)

2 dakika sonra

Kan

basıncında

dcgi^iıu

yok

intravantte enjeksiyon 2* ma Urapidil <= 5 mi enjeksiyon çöze kişi)

' dakika *ıır.ı

Kan

basıncında

değişim

yok

av» intravenöz aıplniyon 50 ıııc IJıuoıdıl • — 11 > mı eı0sksiyı>n çözeltisi ı


Uygulama yolu ve metodu

EBRANTİL damardan enjeksiyon ya da infüzyon şeklinde ve hasta sırt üstü yatar pozisyondayken uygulanır.

Bir kez ya da tekrarlayan enjeksiyonlarla uygulanabildiği gibi damla infüzyon şeklinde de uygulanabilir. Enjeksiyonların ardından damla infüzyonu uygulamak gibi birleşik tedaviler yapmak da mümkündür.

Çocuklarda kullanımı

Tansiyon hastalığına çocuklarda son derece nadir rastlandığından bu yaş grubunda kullanımına ilişkin deneyim henüz mevcut değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Tedaviye düşük doz ile başlanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Doz azaltılması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği

Doz azaltılması gerekebilir.

Eğer EBRANTİL ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

*    'r~

Kullanmanız gerekenden daha fazla EBRANTIL kullanırsanız

EBRANTİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Her ne kadar EBRANTİL size doktor veya hemşire tarafından uygulanacak ise de, aşırı doz almanız durumunda tansiyonunuzdaki aşırı hızlı düşüş, bacaklarınızın yukarıya kaldırılması ve damar yolundan sıvı verilmesi gibi uygulamalarla bir miktar hafifletilebilir. Bu önlemlerin yetersiz kalması durumunda tansiyonunuz sürekli izlenerek damar daraltıcı bir ilaç yavaşça damar içine uygulanabilir. Çok nadiren damardan katekolamin enjeksiyonu gerekli olabilir.

EBRANTİL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Hastalık belirtileriniz geçse bile, tansiyonunuzun kontrol altına alınabilmesi için doktorunuzun reçete ettiği süre boyunca EBRANTİL’i kullanmaya devam etmelisiniz.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699456790171
Etkin Madde Urapidil
ATC Kodu C02CA06
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Kalp Damar Sistemi > Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EBRANTIL 25 mg IV enjeksiyonluk çözelti içeren 5 ampül Barkodu