Drogsan İlaçları › DROSPORIN 50 mg 50 yumuşak jelatin kapsül › Kullanma Talimatı

DROSPORIN 50 mg 50 yumuşak jelatin kapsül Kullanma Talimatı

Siklosporin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Siklosporin Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 5 October  2012

DROSPORİN 50 mg yumuşak jelatin kapsül Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her bir yumuşak jelatin kapsül 50 mg siklosporin içerir.

Yardımcı maddeler

Kapsül içeriği; etanol anhidr, tokoferol asetat, dietilen glikol monoetil eter (Transcutol), oleoil makrogolgliserid, makrogolgliserol hidroksistearat (cremophor RH 40), kapsül kılıfı; jelatin, gliserol, propilen glikol, titanyum dioksit, saflaştırılmış su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DROSPORIN nedir ve ne için kullanılır?

2. DROSPORIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DROSPORIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DROSPORIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DROSPORIN nedir ve ne için kullanılır?

DROSPORİN 50 mg Yumuşak Jelatin Kapsüllerin her biri 50 mg siklosporin içerir.

DROSPORİN, 50 adet yumuşak jelatin kapsül içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Eğer size bir transplantasyon (organ nakli) uygulanmışsa, DROSPORİN’in fonksiyonu vücudunuzun bağışıklık (immün) sistemini kontrol etmektir. DROSPORİN, normal olarak nakledilmiş dokulara saldıracak olan özel hücrelerin gelişimini bloke ederek, nakledilen organın reddedilmesini önler.

Eğer kendi vücudunuzun immün yanıtının (bağışıklık) vücudunuzdaki hücrelere saldırdığı bir hastalığınız (otoimmün hastalık) varsa, DROSPORİN bu hastalıktaki bağışıklık sistemi tepkilerini (immünoreaksiyonlan) bastırır. Bu tür otoimmün hastalıklar; görmeyi tehdit eden bir çeşit göz iltihabı olan konjonktivit (orta veya ilerlemiş üveit ya da Behçet üveiti), belirli deri hastalıklannın ağır vakalan (atopik dermatit/egzama ve sedef), metotreksat gibi hastalık modifiye ilaçlann etkisiz olduğu şiddetli, aktif romatoid artrit (eklemlerde ağn ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve nefrotik sendrom adı verilen bir böbrek hastalığıdır.


2.DROSPORIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DROSPORIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Siklosporine veya DROSPORİN’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşm duyarlılığınız (alleıjiniz) varsa. Aleıjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız.

DROSPORIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmişse ya da gut hastasıysanız,
 • Aşı yaptırmanız gerekiyorsa,
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer otoimmün hastalık nedeniyle DROSPORİN kullanacaksanız, tedavi başlamadan önce ve tedavi sırasında düzenli olarak böbrek fonksiyonunuz ve kan basıncınız kontrol edilmelidir.

  Eğer tedavi sırasında hipertansiyon gelişimi olursa ve kontrol edilemezse, tedavi durdurulmalıdır.

  Eğer sedef hastalığı (psöriyazis) ya da atopik dermatit tedavisi görüyorsanız ve yaşlı iseniz, doktorunuz size uygulanan DROSPORİN tedavisini yakından izleyecek ve denetleyecektir. Sedef hastalığı nedeniyle DROSPORİN tedavisi görüyorsanız, size bununla eş zamanlı olarak UVB-ışım ya da fototerapi uygulanmamalıdır.

  Doktorunuz şunları kontrol edecektir:

 • Kanınızdaki siklosporin düzeylerini (özellikle transplant hastalarında),
 • Tedavi boyunca düzenli olarak kan basıncınızı,
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı,
 • Kanınızdaki lipit (yağ) düzeylerini.
 • İmmün sistemi baskılayan ilaçlar, vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savaşma yeteneğini etkileyebilir ve özellikle deri ve lenf sistemi olmak üzere, kanser gelişimi riskini artırabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu giysiler giyerek ve sık olarak yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulayarak güneş ışınlarına ve UV ışınlarına maruziyetinizi sınırlayınız.

  DROSPORİN, vücudunuzdaki magnezyum miktannı azaltabilir. Bu nedenle, doktorunuz size, özellikle transplantasyon uygulanan durumlarda, ameliyattan hemen sonra kullanmanız için magnezyum takviyesi verebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DROSPORIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DROSPORİN greyfurt ya da greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır, çünkü bunlar DROSPORİN’in etkilerinde değişiklik oluşturabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer gebeyseniz ya da gebe kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Gebelikte DROSPORİN kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Genel olarak, DROSPORİN gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer bu ilacı kullanmanız gerekli ise, doktorunuz size bu ilacın gebelik sırasında kullanımıyla ilgili yarar ve riskleri açıklayacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DROSPORİN tedavisi süresince emzirme önerilmez, çünkü DROSPORİN’in etkin maddesi siklosporin, anne sütüne geçer ve bebeğinizi etkileyebilir. Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Siklosporinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine yönelik hiçbir özgül çalışma yapılmamıştır.

  DROSPORIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün az miktarda -her 1 miligramda 100 mg’dan daha az- etanol (alkol) içerir. Bu açıklama, üründe az seviyede alkol olması ile ilgili endişe taşıyan ebeveyn ve çocuklara garanti sağlamak içindir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  DROSPORİN, bazı ilaçlann etkisini bozabilir/değiştirebilir.

  Eğer aşağıda belirtilen ilaçlarla eş zamanlı tedavi uygulamanız gerekiyorsa, doktorunuza danışınız:

 • Metotreksat (şiddetli romatoid artrit tedavisi için kullanılan bir ilaç),
 • Antibakteriyel aminoglikozid tipi ajanlar, amfoterisin B içeren antifııngal (mantar hastalıklarına karşı etkili) ajanlar, siprofloksasin içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ajanlar, melfalan içeren sitostatikler (hücrelerin çoğalmasını önleyen), trimetoprim içeren idrar yolu enfeksiyonu ajanlan, zayıf analjezik (ağn kesici) ilaçlar (nonsteroidal iltihap giderici ilaçlar) ve H2-reseptör antagonist tipi asit salgısı engelleyicileri (ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi böbrekleri etkileyebilecek diğer ilaçlar,
 • Özellikle makrolid tipi antibakteriyel ajanlar, azol tip antifungal ajanlar, oral kontraseptifler (ağız yolu ile alınan doğum kontrol ilaçlan), proteaz adlı enzim engelleyicileri, imatinib, kalsiyum antagonist (karşıt etki gösteren) tipi veya endotelin reseptör antagonisti tipi belirli kan basıncı düşürücü ajanlar ve belirli antikonvülzifler (kramplan önleyen ilaçlar) gibi DROSPORİN’in kandaki konsantrasyonlannı artırabilecek ya da azaltabilecek ilaçlar,
 • Digoksin, kolşisin, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, prednizolon, etoposid, repaglinid ve potasyum tutucu ilaçlar ya da potasyum içeren ilaçlar.
 • DROSPORİN, aynı zamanda, diğer immünosupresif (bağışıklık sistemini baskılayan) ajanlarla birlikte de kullanılır. Ancak bu ilacı takrolimus gibi kalsinörin inhibitörleri ile birlikte kullanmamanız gerekmektedir.

  Doktorunuz, diğer tıbbi tedavilere başlarken ya da bu tedavileri durdururken kanınızdaki siklosporin konsantrasyonlannı kontrol edebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DROSPORIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Doktorunuzun talimatlanna dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Doktorunuz, vücut ağırlığınıza ve DROSPORİN’i bir transplantasyon sonrası ya da şiddetli sedef hastalığı, egzama, romatoid artrit, nefrotik sendrom veya üveit tedavisi için kullanıp kullanmadığınıza dayalı olarak sizin için doğru DROSPORİN dozunu belirleyecektir. Doktorunuz size aynca ilacınızı ne sıklıkta alacağınızı da söyleyecektir.
 • Eğer size organ ya da kemik iliği transplantasyonu uygulanmışsa, toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 2 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 15 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır. Genel olarak yüksek dozlar transplantasyondan hemen sonra, düşük dozlar ise transplante organ ya da kemik iliği stabilize olduktan sonra uygulanır. Doktorunuz sizin için ideal olan dozu ayarlayacaktır. Bunun için bazı kan testleri yapması gerekebilir.
 • Şiddetli sedef ve egzamanın tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 2 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 5 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır.
 • Şiddetli romatoid artrit tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 3 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 5 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır.
 • Nefrotik sendrom tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, erişkinlerde günde 2.5 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 5 mg/kg vücut ağırlığı ve çocuklarda 2.5 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 6 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır.
 • Üveit tedavisi için toplam doz genellikle, iki doza bölünmüş olarak, günde 5 mg/kg vücut ağırlığı ila günde 7 mg/kg vücut ağırlığı aralığındadır.
 • Doktorunuzun talimatlarına kesinlikle uyunuz ve kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin, dozunuzu kendi kendinize değiştirmeyiniz.
 • Doktorunuz size, DROSPORİN’i, transplantasyon sonrası ya da şiddetli bir deri sorunu, romatoid artrit, üveit ya da nefrotik sendrom tedavisi için kullanıp kullanmadığınıza dayalı olarak ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Şiddetli egzamada tedavi genellikle 8 hafta sürer.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • Özellikle transplantasyon hastalarının DROSPORİN dozunu her gün aynı saatte almaları önemlidir.
 • Günlük dozlarınızı her zaman ikiye bölünmüş olarak alınız.
 • Kapsülü blisterden çıkarınız. Kapsülü bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
 • Eğer daha önce siklosporinin değişik oral formülasyonlarını kullanmışsanız:

  Doktorunuz bir oral formülasyondan başka oral formülasyona geçişi takiben, kısa bir dönem için sizi daha yakından takip etmek isteyebilir. Bir siklosporin oral formülasyonundan başka bir siklosporin oral formülasyonuna geçtiğiniz zaman, bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Böyle bir durum olduğu takdirde lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz, çünkü bu durum size uygulanan dozun ayarlanmasının gerektiğini gösteriyor olabilir. Doktorunuz söylemedikçe, dozunuzu ASLA kendiniz ayarlamayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda siklosporin kullanımı ile ilgili deneyim halen sınırlıdır. Bununla birlikte, 1 yaşından büyük çocuklarda özel bir problem olmaksızın standart dozda DROSPORİN kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda, çocuklarda, her kg vücut ağırlığı için erişkinlerde kullanılandan daha yüksek dozlarda siklosporin gerekli olmuş ve tolere edilmiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı kişilerde siklosporin uygulaması ile ilgili deneyim sınırlıdır. Böbrek fonksiyonunuz özel bir dikkat gösterilerek izlenmelidir. Eğer 65 yaş üzeri bir sedef ya da atopik dermatit hastasıysanız, yalnızca, günlük işlevlerinizi engelleyecek boyutta hastalıkların varlığı durumunda tedavi edilmelisiniz.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

  Siklosporin tedavisinin ilk birkaç haftasında sık görülen ve hastalıkla birlikte ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlık olan, serum kreatinin ve üre miktarında yükselme meydana gelebilir. Bu değişiklikler, genelde doz azalmasına cevap verecek şekilde, doza bağlı ve geri dönüşlüdür. Uzun süreli tedavide, bazı hastaların böbreklerinde yapısal değişiklikler gelişebilir, bunlar böbrek nakli yapılmış hastalardaki süregelen redde (kronik rejeksiyona) bağlı değişikliklerden ayrılmalıdır. DROSPORİN, serumda bilirubin ve bazen karaciğer enzimlerinin geri dönüşlü ve doza bağlı olarak artmasına

  da neden olabilir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi için uygun parametrelerin yakın takibi gereklidir. Anormal değerler, doz azaltımını gerektirebilir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz DROSPORİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü DROSPORİN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer DROSPORİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DROSPORIN kullanırsanız

  DROSPORİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer kaza sonucu ilacınızdan fazla miktarda kullanırsanız, bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Tıbbi müdahale görmeniz gerekebilir.

  DROSPORIN'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DROSPORIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DROSPORİN tedavinizi durdurmanız, nakledilen organınızın reddedilme riskini artırabilir. Kendinizi nasıl hissederseniz hissedin, doktorunuz söylemedikçe DROSPORİN kullanmayı bırakmayınız.

  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14061
Satış Fiyatı 176.6 TL [ 9 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 176.6 TL [ 2 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699580190014
Etkin Madde Siklosporin
ATC Kodu L04AD01
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Siklosporin
İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DROSPORIN 50 mg 50 yumuşak jelatin kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
9 Jul 2021176.60 TL
2 Jul 2021176.60 TL
28 Jun 2021176.60 TL
25 Jun 2021176.60 TL
21 Jun 2021176.60 TL
18 Jun 2021176.60 TL
14 Jun 2021176.60 TL
11 Jun 2021176.60 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları