DIAZOMID 250 mg 10 tablet {Sanofi} Kısa Ürün Bilgisi

Asetazolamid }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Asetazolamid
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DİAZÖMİD 250 mg tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Asetazolamid

250 mg


Laktoz

Tartrazin


85 mg 0.15 mg


Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Tablet

Sarı renkli bir yüzü çentikli, bikonveks yuvarlak tablet


4.1. Terapötik endikasyonlar

DİAZÖMİD, açık açı veya sekonder glokomun tedavisinde kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Oral yoldan uygulanır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Glokomda:

Yetişkinlerde açık açı glokomda ek tedavi olarak günde 1-4 defa 250 mg’lık 1 tablet verilir. Sekonder glokomlu ve akut kapalı açı glokomlu erişkinlere ameliyattan önce her 4 saatte bir 1 tablet verilir. Bazı akut glokom vakalarında 500 mg’lık başlangıç dozunu takiben her 4 saatte bir 125-250 mg verilir. 1000 mg/gün’ü aşan dozların fazladan bir etki sağlamadığı görülmüştür.

Epilepside:

Yetişkinlerde çeşitli epilepsi formlannın tedavisinde günlük 250 ila 1000 mg’lık dozlarda kullanılır.

Yetişkinlerde diğer antikonvülzanlarla birlikte verildiğinde başlangıç dozu günde 250 mg’lık 1 tablettir. Bazı hastalar daha düşük dozlara cevap verdikleri halde, optimum günlük doz 375 mg -1000 mg arasındadır.

Konjestif kalp yetmezliği ya da ilaçlara bağlı olarak oluşan sekonder ödemde:

Olağan diürez dozu 250-375 mg’dır (1-1,5 tablet). Ya günde bir kez ya da gün aşın verilir; etkinin sürekli olması için aralıklı tedavi önerilir.

Konjestif kalp yetmezliğinde kısa süreli kullanılmalı, asidoz ve elektrolit düzeyleri çok iyi takip edilmelidir.

Akut yükseklik hasta lığında:

Günlük doz 500-1000 mg’dır (2- 4 tablet).

Kurtarma ya da askeri operasyonlarda olduğu gibi süratli bir tırmanış söz konusuysa günde 1 g kullanılması önerilir. Tedaviye tercihan 24-48 saat önce başlanmalı, tırmanış sırasında ve zirveye ulaştıktan sonra en az 48 saat devam edilmelidir.

Eğer hızlı bir tırmanış gerçekleştiriliyorsa ve asetazolamid kullanılıyorsa, yüksek irtifa akciğer ödemi ya da yüksek irtifa beyin ödemi gibi yüksek irtifa hastalığının ağır formlarının ortaya çıkması halinde, bu ilacm kullanımı hemen aşağıya inilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

Uygulama şekli;

Ağızdan uygulanır. Gastrointestinal etkileşimi önlemek için yiyecekler ile birlikte alınabilir.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Belirgin böbrek hastalığı ve fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kreatinin klirensi 10-50 ml/dak: Her 12 saatte uygulanır.

Kreatinin klirensi <10 ml/dak: Kullanımından kaçınılmalıdır Etkisi yoktur

Hemodiyaliz: Orta derecede diyaliz edilebilir. (%20-%50)

Peritoneal diyaliz: Ek doz uygulanmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer bozukluğu (Child Pugh C) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Epilepside:

Ek tedavi olarak çocuklara günde kg başma 8-30 mg, bölünmüş dozlar halinde (1-4 defada) verilir. Çocuklarda toplam günlük doz 750 mg’ı aşmamalıdır.

12 yaşm altmdaki pediatrik hastalarda etkililik ve güvenlilik ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Sınırlı veriler çocuklarda kronik metabolik asidoza ikincil olarak büyüme geriliğinin olabileceğini önermekledir.

Geriyatrik popülasyon:

Böbrek fonksiyonları azalmış olan yaşlı hastalarda ciddi olabilen metabolik asidoz meydana gelebilir.

Genellikle yaşlı hastalarda doz ayarı dikkatli yapılmalıdır. Hastanın genel klinik durumu ve birlikte kullanılan ilaçlar dikkate alınarak doz aralığının en düşük seviyesinden başlanılmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

DİAZÖMİD aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

• Asetazolamide ya da ilaç içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık hikayesi olanlarda. Bir sülfonamid türevi olduğundan, asetazolamid, sülfonamid ve diğer sülfonamid türevleri arasında, çapraz duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

• Serum sodyum ve/veya potasyum düzeylerinin düştüğü durumlarda, belirgin böbrek, karaciğer hastalığı ve fonksiyon bozukluğu vakalarında, böbrek üstü bezi yetmezliğinde ve hiperkloremik asidozda.

• Hepatik ansefalopati gelişme riski nedeniyle, sirozlu hastalarda (Child Pugh C)

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

• Bütün sülfonamid türevleriyle görülebilen aşağıdaki advers reaksiyonlar asetazolamidle de ortaya çıkabilir: Anafılaksi, ateş, döküntü (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz dahil), kristalüri, böbrek taşı, kemik iliği depresyonu, trombositopenik purpura, hemolitik anemi, lökopeni, pansitopeni ve agranülositoz. Böylesi bir reaksiyon saptandığında ilaç kesilmeli ve uygun bir tedavi uygulanmaya başlanmalıdır.

• Asetazolamid alan hastalarda bilateral akut açı kapanması glokomu ve/veya miyopi bildirilmiştir. Akut açı kapanması glokomu ve/veya miyopi için önerilen mekanizma, diğer süllonamid türevleri için de tarif edildiği gibi, sülfa bileşenine karşı oluşan aleıjik veya idiosinkratik reaksiyondan dolayı siliokoroidal ödemdir. Bu durumda DİAZÖMİD kesilmelidir ve tedavi eden doktorun tavsiyesi alınmalıdır.

• Asetazolamidle tedavi edilen hastalarda kan glukozunda yükselmeler ve düşüşler görülmüştür.

Asidoz gelişme riski olan ya da diabetes mellituslu hastalara asetazolamid verilirken dikkatli olunmalıdır; yaşlılarda ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ciddi metabolik asidoz ortaya çıkabilü. Uzun süreli tedavi sırasında periyodik olarak plazma elektrolitleri ve kan sayımı kontrol edilmeli ve hastalar herhangi bir olağandışı deri döküntüsünü bildirmeleri konusunda uyarılmalıdırlar.

• Dozun artırılması diürezi artırmaz, ancak sersemlik ve’veya parestezi oluşma insidansını artırabilir.

• Alveoler ventilasyonunun bozulmuş olma olasılığı olan pulmoner tıkanması ya da amfızemi olan hastalarda, asetazolamid, asidozu ağırlaştırabileceğindeıı dikkatle uygulanmalıdır.

• Dağ tırmanışları sırasında, akut dağ hastalığını önlemek amacıyla kademeli bir tırmarış gerçekleştirilmelidir. Eğer hızlı bir tırmanış gerçekleştiriliyorsa ve asetazolamid kullanılıyorsa, yüksek irtifa akciğer ödemi ya da yüksek irtifa beyin ödemi gibi yüksek irtifa hastalığının ağır formlarının ortaya çıkması halinde, bu ilacm kullammı hemen aşağıya inilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

• Eş zamanlı olarak yüksek dozda asDirin kullanan hastalarda asetazolamid uygulanırken dikkatli olunmalıdır, çünkü anoreksi. taşipne, letarji metabolik asidoz, koma ve ölüm vakalan bildirilmiştir.

• Asetazolamid idrardaki kristallerin düzeyinde artışa yol açabilir.

Asetazolamid teofılinin HPLC yöntemiyle ölçümünde hatalı sonuç alınmasına yol açar.

• Karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanımı koma ile sonuçlanabilir.

• Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi otan hastalann bu ilacı kullanmamaları gerekir.

• Bu tıbbi ürün tartrazin içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

4.5.   Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

• Asetilsalisilik asit ile asetazolamidin birlikte kullanımı, ciddi asidoza neden olabilir ve MSS töksisitesi riski artar (bkz. bölüm 4.4).

• Asetazolamid fenitoin düzeylerini yükseltir ve kronik fenitoin tedavisi uygulanan hastalarda, antiepileptiğe bağlı osteomalazi oluşma riskini artırır.

• Primidon ve metabolitlerinin serum konsantrasyonlannı düşürerek, antikonvülzan etkiyi azaltabilir.

• Olası aditif etkiler nedeniyle, diğer karbonik anhidraz inhibitörleriyle kombinasyon halinde kullanımı önerilmez.

• Asetazolamid diğer folik asit antagonistlerinin etkilerini artırabilir.

• Asetazolamid kan glukoz düzeylerinde yükselme veya düşmeye neden olabileceğinden, antidiyabetik ilaç kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

• Asetazolamid amfetamin ve kinidinin idrarla atılımım azalttığından etkilerini artırabilir.

• Asetazolamid metenaminin üriner antiseptik etkisini önleyebilir.

• Asetazolamid lityum atılımım artırır ve lityum düzeyi azalabilir.

• Asetazolamid ile sodyum bikarbonatın birlikte kullanılması, böbrek taşı oluşumu riskini artırır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda planlanmış bir gebelikten önce uygun bir alternatif tedaviye geçilmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir, insanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi:

Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi-kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.

Asetazolamid gebelerde ancak, olası yararın, fotusla ilgili olası risklerden daha baskın olduğu durumlarda kullanılabilir.

Laktasyon dönemi:

Asetazolamid anne sütüne geçtiğinden anne sütü alan bebeklerde ciddi advers etki oluşturma potansiyeli bulunur; ilacın annenin tedavisindeki önemi ve bebek için potansiyel riski göz önünde bulundurularak, ya emzirmeye ya da ilacın kullanımına son verilmelidir.

Üreme yeteneği/ Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

Yaygm: Lökopeni

Bilinmiyor: Aplastik anemi, agranülositoz, trombositopeni, trombositopenik purpura.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Anafılaksi

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Çok yaygm: Metabolik asidoz, elektrolit dengesizliği Yaygm: iştah kaybı, hipokalemi, hiperglisemi Yaygm olmayan: Hiponatremi Bilinmiyor: Hipoglisemi, osteomalazi

Sinir sistemi hastalıkları:

Çok yaygm: Uyuşukluk (parestezi)

Yaygm: Sersemlik, tat alma bozukluğu, başağnsı, depresyon Yaygm olmayan: Huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konfüzyon)

Bilinmiyor: Duyu azalması (hipoestezi), karıncalanma, yumuşak/gevşek felç, aktivite veya motor işlevlerin azalması (hipokinezi), hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi), konvülziyon

Göz hastalıkları:

Bilinmiyor: Bilateral akut açı kapanması glokomu ve/veya miyopi

Kulak ve iç kulak hastalıkları:

Yaygın olmayan: işitme bozuklukları Bilinmiyor: Tinnitus

Vasküler hastalıklar:

Bilinmiyor: Al basması (flushing)

Gastrointestinal hastahklar:

Çok yaygın: Gastrointestinal bozukluk

Yaygm: Mide bulantısı, diyare

Yaygm olmayan: KusmaBilinmiyor: Melena

Hepato-biliyer hastalıklar:

Bilinmiyor: Anormal karaciğer fonksiyonları, kolestatik sanlık, karaciğer yetmezliği, fulminan hepatik nekroz.

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları:

Bilinmiyor: Ürtiker, ışığa duyarlılık, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, akut yaygm ekzantematöz püstülozis dahil aleıjik deri reaksiyonları.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygm: Büyüme geriliği

Böbrek ve idrar yollan hastalıkları:

Çok yaygm: Poliüri

Yaygm olmayan: Uzun süreli tedaviyle artmış böbrek taşı riski Bilinmiyor: Böbrek yetmezliği, hematüri, kristalüri, glikozüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Çok yaygm: Yorgunluk

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Asetazolamidin bilinen spesifik antidotu yoktur. Elektrolit dengesizliği, asidoz gelişmesi ve merkezi sinir sistemi etkilerinin ortaya çıkması beklenebilir. Serum elektrolit düzeyleri (özellikle potasyum) ve kan pH düzeyi izlenmelidir.

Elektrolit ve pH dengesini düzeltmek için destekleyici önlemler almak gerekir. Asidoz genellikle bikarbonat uygulamasıyla düzeltilebilir.

Yüksek eritrosit içi dağılım ve plazma proteinlere bağlanma düzeyine rağmen, asetazolamid diyaliz edilebilir. Bu, özellikle böbrek yetmezliğinin mevcut olduğu doz aşımı vakalarında önem taşır.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Karbonik anhidraz inhibitörleri ATC kodu: SOI ECO 1

Asetazolamid, potent bir karbonik anhidraz inhibitörüdür. Asetazolamid civalı bir diüretik değildir; bakteriyostatik sülfonamid]erden tamamen ayn bir kimyasal yapıya ve farmakolojik etkinliğe sahip olan bakteriyostatik olmayan bir sülfonamiddir.

Asetazolamid, karbondioksidin hidrasyonu ve karbonik asidin dehidrasyonunu içeren geri dönüşümlü reaksiyonu katalize eden enzim olan karbonik anhidraz üzerinde spesifik olarak etkili olan enzim inhibitörüdür. Gözde bu inhibitör etki göz içi sıvısının oluşumunu azaltarak, göz içi basıncını düşürür.

Merkezi sinir sitemindeki karbonik anhidraz inhibisyonunun merkezi sinir sistemi nöronlarından anormal, paroksismal, aşırı deşaıjı geciktirdiği görülmüştür. Buna bağlı olarak asetazolamid merkezi sinir sitemindeki bazı fonksiyon bozukluklarının (epilepsi gibi) tedavisinde yardımcı olarak işlev görür.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Asetazolamid, sindirim sisteminden oldukça hızlı emilir; doruk plazma konsantrasyonlarına ağızdan alındıktan 2 saat sonra ulaşılır.

Dağılım:

Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Karbonik anhidraza sıkıca bağlıdır ve bu enzimi içeren dokularda, özellikle alyuvarlar ve böbrek korteksinde, yüksek konsantrasyonlarda bulunur

Biyotransformasyon:

Asetazolamid biyotransformasyona uğramaz.

Eliminasvon:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Asetazolamidin karsinojenik potansiyelini değerlendirmek için hayvanlarda yürütülmüş uzun süreli çalışmalar bulunmamaktadır. Bir bakteriyel mutajenisite incelemesinde, asetazolamid, metabolik aktivasvon ile birlikte ve metabolik aktivasyon olmaksızın değerlendirildiğinde, mutajenik bulunmamıştır. Erkek ve dişi sıçanlara diyet içinde uygulanan asetazolamid, 50 kg ağırlığındaki bir erişkin için maksimum doz olarak önerilen 1000 mg’lık dozun 4 katma kadar olan dozlarda doğurganlık üzerinde bir etki göstermemiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz

Mısır nisastası

PVP-K30

Tartrazin

6.2. Geçimsizlikler

Belirtilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

10 tablet içeren PVC ve alüminyum blister ambalajlarda ambalajlanmıştır.

6.6.   Beşeri Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri’”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur. Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA02357
Satış Fiyatı 36.81 TL [ 7 Jun 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 36.81 TL [ 31 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699809018105
Etkin Madde Asetazolamid
ATC Kodu S01EC01
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Asetazolamid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
DIAZOMID 250 mg 10 tablet {Sanofi} Barkodu