Deva İlaçları › DEVIT-3 200.000 IU/ 10 ml oral damla. çözelti › Kullanma Talimatı

DEVIT-3 200.000 IU/ 10 ml oral damla. çözelti Kullanma Talimatı

Vitamin D3 }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 15 May  2018

DEVİT-3 200.000 I.U./10 ml oral damla, çözelti

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 1 ml damla, 0,5 mg (20.000 I.U.) kolekalsiferol (koyun yünü yağı kaynaklı) içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEVIT-3 nedir ve ne için kullanılır?

2. DEVIT-3’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEVIT-3 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEVIT-3’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DEVIT-3 nedir ve ne için kullanılır?

DEVĠT-3, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3) içerir. Kolekalsiferol, koyun yünü yağından elde edilir.

DEVĠT-3, 10 ml çözelti içeren damlalıklı 20 ml’lik cam ĢiĢe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

DEVĠT-3,

D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde,

D vitamini eksikliği veya yetersizliği riski olan hastalarda kemik erimesi (osteoporoz) tedavisine destek olarak, kullanılır.


 • 2.DEVIT-3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEVIT-3'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karĢı alerjiniz (aĢırı duyarlılığınız) var ise,

  Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız,

  Ġleri seviyede damar sertleĢmesi (arterioskleroz) hastasıysanız,

  Aktif akciğer tüberkülozunuz varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanmamalısınız.

  D hipervitaminozu (D vitaminin aĢırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iĢtahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)

  Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa

  Böbrek taĢınız varsa (kalsiyum içeren), ciddi böbrek hastalığınız varsa

  Kalsiyuma karĢı hassasiyetiniz varsa

  DEVIT-3'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  Fazla hareket etmiyorsanız

  Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız

  Böbrek taĢı geçmiĢiniz varsa

  Sarkoidozunuz varsa

  Pseudohipoparatiroidizm (bir çeĢit paratiroid bezi yetmezliği) varsa

  Böbrek bozukluğunuz varsa

  D vitamini ve türevlerini içeren baĢka bir ilaç kullanıyorsanız.

  D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düĢüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel geliĢmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.

  Bu uyarılar geçmiĢteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıĢınız.

  DEVIT-3'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileĢimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik ve emzirme döneminde yeterli miktarda D vitamini alınması gerekir.

  D vitamini içeren ilaçların gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

  D vitamini içeren ilaçların gebelikte önleme tedavisi amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 I.U./gün’ü geçmemelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  D vitamini anne sütüne geçer.

  Araç ve makina kullanımı

  DEVĠT-3’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

  DEVIT-3'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar) ve rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.

  Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.

  Kortizol vb. ilaçlar, D vitaminin etkisini azaltabilir.

  D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlenme (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.

  Aktinomisin (kanser ilacı) ve ketokonazol (mantar ilacı), D vitamininin metabolizmasını etkileyebilir.

  Ġzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D3 etkinliliğini azaltabilir.

  Kalp ilaçları (digoksin vb. gibi kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karĢı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.

  Kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar ve kolesterol düĢürücü ilaçlar (kolestiramin), D vitamininin emilimini azaltabilir.


  3.DEVIT-3 nasıl kullanılır ?

  DEVĠT-3’ü her zaman doktorunuzun önerdiği Ģekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  1 ml DEVĠT-3 çözeltisi 25 damladır. 1 damla yaklaĢık 800 I.U. kolekalsiferol içerir.

  Vitamin D eksiklik veya yetmezliğinin tedavisinde;

  Yaş

  Grubu

  Önleme

  Tedavisi/Uzun süreli tedavisi Önerilen Doz

  D vitamini eksikliği Tedavi Dozu

  Uzun süreli Tedavide Ve Riskli Grupların

  Önleme

  Tedavisi

  İçin Tolere Edilebilen En Yüksek Doz

  Günlük tedavi1

  Haftalık

  uygulama

  Yeni doğan

  400 I.U./gün

  (10 mcg/gün)

  1000   I.U./gün

  (25mcg/gün)

  YOK

  1000   I.U./gün

  (25mcg/gün)

  1 ay-1 yaĢ

  400 I.U./gün

  (10 mcg/gün)

  2000-3000

  I.U./gün

  (25mcg/gün)

  YOK

  1500 I.U./gün

  (37,5 mcg/gün)

  1-10 yaĢ

  400-8002

  I.U./gün

  (10-20 mcg/gün)

  3000-5000

  I.U./gün (75-125 mcg/gün)

  YOK

  2000 IU/gün

  (50 mcg/gün)

  11-18 yaĢ

  400-8001

  I.U./gün

  (10-20 mcg/gün)

  3000-5000

  I.U./gün (75-125 mcg/gün)

  YOK

  4000 I.U./gün

  (100 mcg/gün)

  18   yaĢ   üstü

  eriĢkinler

  600-1500

  I.U./gün (15-37,5 mcg/gün)

  7000-10.000

  I.U./gün (175

  250 mcg/gün)

  50.000

  I.U./hafta (1250 mcg/hafta)3

  4000 I.U./gün

  (100 mcg/gün)

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / karaciğer yetmezliği:

  Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Eğer DEVİT-3’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEVIT-3 kullanırsanız

  Eğer aĢırı miktarda DEVĠT-3 kullandıysanız, sizde hiperkalsemi geliĢebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori (neĢe, güven, güçlülük gibi duyguların aĢırı Ģekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iĢtah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aĢırı miktarda idrar yapma), böbrek taĢı oluĢumu, kemiklerde aĢırı kirençlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değiĢimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı).

  Tedavisi; GüneĢ ıĢığına maruziyetten kaçınınız. Ġlaç yeni alınmıĢsa mide içeriği kusarak boĢaltılabilir.

  DEVİT-3’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DEVIT-3'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVIT-3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
 • Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Deva Holding A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA17376
  Satış Fiyatı 40.64 TL [ 19 Sep 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 40.64 TL [ 12 Sep 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699525590442
  Etkin Madde Vitamin D3
  ATC Kodu A11CC05
  Birim Miktar 200000
  Birim Cinsi IU
  Ambalaj Miktarı 1
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  DEVIT-3 200.000 IU/ 10 ml oral damla. çözelti Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  19 Sep 202240.64 TL
  12 Sep 202240.64 TL
  5 Sep 202240.64 TL
  26 Aug 202240.64 TL
  22 Aug 202240.64 TL
  15 Aug 202240.64 TL
  5 Aug 202240.64 TL
  1 Aug 202240.64 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları