İlaçları › DESCASE 5/10 mg 90 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

DESCASE 5/10 mg 90 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Desloratadin + Montelukast Sodyum }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 23 August  2016

DESCASE 5 mg/10 mg film tablet Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet etkin madde olarak 10 mg Montelukasf a eşdeğer 10,40 mg Montelukast sodyum ve 5 mg Desloratadin içerir.

Yardımcı madde:Mikrokristalin selüloz (Tip-112), laktoz monohidrat, hidroksipropil selüloz (LH-11), kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, kalsiyum hidrojen fosfat susuz, prejelatinize nişasta, kırmızı demir oksit (E-172), hidroksipropil selüloz (LF Powder), krospovidon XL, Sheffcoat yellow PVA 1264Y9 [polivinil alkol, talk, titanyum di oksit, polietilen glikol (3350), polietilen glikol (8000), FD&C Yellow #5/Tartrazine Aluminum Lake, FD&C Yellow #6/Sunset Yellow FCF Alüminyum Lake, FD&C Blue#2/Indigotine Aluminum Lake] içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DESCASE nedir ve ne için kullanılır?

2. DESCASE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DESCASE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DESCASE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DESCASE nedir ve ne için kullanılır?

DESCASE 5 mg desloratadin 10 mg montelukasta eşdeğer 10,40 mg montelukast sodyum olarak iki farklı etken madde içeren sarı renkli yuvarlak, bikonveks, film kaplı tabletlerdir.

DESCASE 30 ve 90 tablet içeren Alu/Alu blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.


2.DESCASE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DESCASE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz var ise (etkin madde veya yardımcı maddeler),
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • DESCASE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  15 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.

  Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk var ise DESCASE’i dikkatli kullanınız.

  DESCASE’in akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle akut astım ataklarını tedavi etmek için kullanılmamalı; hastalara uygun ilaçlarla tedavi önerilmelidir. Akut alevlenmeler sırasında DESCASE tedavisine devam edilebilir.

  Birlikte verilen inhale kortikosteroidin dozu tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılabilirse de, oral veya inhale kortikosteroid tedavisi aniden kesilerek yerine DESCASE başlanmamalıdır.

  Aspirine duyarldığı olduğu bilinen hastalar, DESCASE kullanırken aspirin veya non-steroidal antiinflamatuvar ajanların kullanımından kaçınmalıdır.

  Bir klinik farmakoloji çalışmasında alkol ile birlikte alınan desloratadin tablet alkolün performans bozucu etkilerini artırmamıştır.

  DESCASE’in içeriğindeki desloratadin çok ender de olsa bazı insanlarda uykululuk hali oluşturabilmektedir ve durum araç ve makine kullanma becerilerini bozabilmektedir.

  Eozinofıli

  Montelukast/desloratadin alan hastalarda montelukast içeriğinden dolayı nadir olarak, montelukast tedavisi gören hastalarda olduğu gibi sistemik eozinofıli ve bazen de sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilen bir vaskülit türü olan Churg-Strauss Sendromu ile uyumlu klinik bulgular görülebilir. Bu durum, genellikle sistemik kortikosteroid dozunun azaltılması ile ilişkilidir. Hekimler hastalarda görülebilecek eozinofıli, vaskülit döküntü, pulmoner semptomlarda kötüleşme, kardiyak komplikasyonlar ve/veya nöropati açısından dikkatli olmalıdır. Montelukast kullanımı ile tanımlanan şartlar arasında nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte montelukast/desloratadin alan hastalarda sistemik kortikosteroidlerin azaltılması sırasında dikkatli olunması ve uygun klinik gözlem önerilir.

  Montelukast/desloratadin kullanan yetişkin, adölesan ve pediatrik hastalarda nöropsikiyatrik olaylar raporlanmıştır. Pazarlama sonrası verilerde montelukast/desloratadin kullanımı sırasında ajitasyon, saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor gibi bozukluklar bildirilmiştir. Montelukast/desloratadin ile ilgili olarak bildirilen pazarlama sonrası bazı raporların klinik özellikleri ile advers etkiler arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.

  Hastalar ve doktorlar nöropsikiyatrik olaylar yönünden dikkatli olmalıdırlar. Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Doktorlar bu tür durumların ortaya çıkması halinde DESCASE tedavisine devam etmek için ilacın riskleri ve yararlarını dikkatlice değerlendirmelidirler.

  “Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  DESCASE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DESCASE tek başına veya yiyecekler ile birlikte alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DESCASE’in hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların DESCASE kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  DESCASE’in araç ve makine kullanmaya etkisini belirlemek üzere çalışma yapılmamıştır. Ancak, araç ve makine kullanırken tedavi sırasında sersemlik ve uyku hali görülebileceği akılda tutulmalıdır. Doktorların hastalan bu yönde uyarmalan gerekir.

  DESCASE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DESCASE içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  DESCASE yardımcı madde olarak 88.6 mg Laktoz Monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Desloratadin ile bağlantılı etkileşimler

  Yapılan çok dozlu etkileşim çalışmalarında ketokonazol, eritromisin, azitromisin, fluoksetin ve simetidin, desloratadinin plazma konsantrasyonlarında önemli bir değişikliğe sebep olmamıştır. Gıda ve greyfurt suyunun desloratadinin dispozisyonu üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Desloratadinin diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

  Montelukast ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlar da alınabilir. Diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında istenmeyen etkilerde herhangi bir artış görülmemektedir. Ancak eş zamanlı olarak kullanılan ilaçlar birbirlerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle DESCASE kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu alınan ilaçlar hakkında bilgilendirmeniz gerekir.

 • Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi) hastalığında kullanılan ilaçlar DESCASE’in etkilerini azaltabilir.
 • Rifampisin (tüberküloz ve bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır) DESCASE’in etkilerini azaltabilir.
 • Binbirdelik otu (sarı kantaron) ve bu bitkiyi içeren ürünler ile birlikte kullanılması DESCASE’in etkilerini azaltabilir.

 • 3.DESCASE nasıl kullanılır ?

  Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg desloratadin ve 10 mg montelukast). Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz. DESCASE’in tercihen akşamları alınması önerilmektedir.

  Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DESCASE almanız gerektiğine karar verecektir.

  Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

  Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (aleıjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • DESCASE, ağız yoluyla alınır. Belirli bir miktar suyla beraber alınır.
 • DESCASE’in aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.
 • Eğer hasta DESCASE kullanıyor ise, aynı etken madde olan Montelukastı veya desloratadini içeren başka bir ilaç almamalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  DESCASE bileşenlerinden desloratadinin geriyatrik popülasyonda etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle geriyatrik popülasyonda kullanımı önerilmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Hafiften ortaya değişen düzeylerde karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik verilere dayanarak desloratadin başlangıç dozu 5 mg tablet tavsiye edilmektedir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarla klinik veri bulunmamaktadır (Child-Pugh skoru >9).

  Ciddi böbrek yetersizliği olgularında doz ayarlanarak dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer DESCASE ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Diğer astım tedavileriyle birlikte DESCASE ile tedavi

  DESCASE hastanın var olan tedavisine eklenebilir.

  Birlikte uygulanan tedavilerde dozun azaltılması Bronkodilatörlerle tedavi:

  Tek bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan alerjik kökenli astım hastalarının tedavi rejimine DESCASE eklenebilir. Klinik yanıt alındığında (genellikle ilk dozdan sonra) hastanın bronkodilatör tedavisi tolere edildiği kadar azaltılabilir.

  İnhale kortikosteroidler:

  İnhale kortikosteroid ile tedavi edilen alerjik kökenli astım hastalarında DESCASE tedavisi ek klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. Doz, tıbbi denetim altında kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda, inhale kortikosteroidin dozu yavaş yavaş tamamen kesilebilir. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin yerine hemen DESCASE tedavisine başlanmamalıdır.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DESCASE kullanırsanız

  DESCASE ile henüz doz aşımı deneyimi yoktur.

  DESCASE içindeki etkin maddelerden desloratadin’e dair veriler;

  Doz aşımının belirtileri uyuklama, kalp atım hızı ve QT aralığında artış, halüsinasyonlar ve uyuşukluk olmuştur. Aşırı doz vakalarında, absorbe edilmemiş etken maddeyi uzaklaştıracak standart önlemler alınmalı ve semptomatik ve destekleyici tedavi sağlanmalıdır. Erişkinler ve adolesanlarda 45 mg’a kadar (klinik dozun 9 katı) DESCASE uygulanan çok dozlu bir klinik araştırmada, ciddi herhangi bir etki gözlenmemiştir.

  DESCASE içindeki etkin maddelerden montelukasta dair veriler;

  DESCASE hemodiyaliz ile uzaklaştırılamamaktadır. Periton diyalizi ile elimine olup olmadığı bilinmemektedir.

  Aşın doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşın doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler abdominal ağrı, uyuklama, susuzluk, baş ağnsı, kusma ve hiperaktivite.

  DESCASE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DESCASE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DESCASE ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer DESCASE kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Satış Fiyatı 211.77 TL [ 26 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 211.77 TL [ 16 Jul 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514093930
Etkin Madde Desloratadin + Montelukast Sodyum
ATC Kodu R06AK
Birim Miktar 5 +10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 90
Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DESCASE 5/10 mg 90 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Jul 2021211.77 TL
16 Jul 2021211.77 TL
9 Jul 2021211.77 TL
2 Jul 2021211.77 TL
28 Jun 2021211.77 TL
25 Jun 2021211.77 TL
21 Jun 2021211.77 TL
18 Jun 2021211.77 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları