CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Kısa Ürün Bilgisi

Okzaliplatin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Okzaliplatin
Actavis İlaçları A.Ş | 20 September  2013

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CURATİNOX 100mg/20ml İ.V. infiizyon için konsantre çözelti içeren flakon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Okzaliplatin 100 mg

Laktoz monohidrat 900.0 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

intravenöz infüzyon için konsantre çözeltisi Berrak, renksiz ila açık sarı çözelti.


4.1. Terapötik endikasyonlar

CURATİNOX, 5-fluorourasil (5-FU) ve folinik asit (FA) ile kombinasyon halinde aşağıdaki durumlarda endikedir:

- Primer tümörün total rezeksiyonundan sonra evre III (Duke’s C) kolon kanserinin ^djuvan tedavisi.

- Metastatik kolorektal kanserin tedavisi.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

YALNIZCA ERİŞKİNLERDE KULLANILIR.

CURATİNOX, 0.2 mg/ml- 0.70 mg/ml arasında bir konsantrasyona ulaşmak için, 250İ

ila 500


ml %5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içinde, 2 ile 6 saatlik bir intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır; 0.70 mg/ml, 85 mg/m2 CURATİNOX dozunun klinik uygulamasi için en yüksek konsantrasyondur.

CURATİNOX, daha çok 5-fluorourasilin (5-FU) sürekli infüzyonuyla beraber kullanılmıştır. İki haftalık tedavi planı için, bolus ve sürekli infüzyonu kombine eden 5- fluorourasil (5-FU) tedavi programları kullanılmıştır.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Adjuvan tedavide önerilen CURATİNOX dozu, 12 kür boyunca (6 ay) iki hafftda bir intravenöz olarak tekrarlanan 85 mg/m2,dir. i

Metastatik kolorektal kanserin tedavisinde okzaliplatin kullanım dozu, hastalığın ilerlemesi veya kabul edilemez toksisite olana kadar iki haftada bir intravenöz 85 mg/m2 ve üç haftada bir intravenöz 100- 130 mg/m2 olarak uygulanabilir.

Verilen doz tolerabiliteye göre ayarlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.4.)

Uygulama şekli:

CURATİNOX ya bir merkezi venöz kateter ya da periferik ven yoluyla intravenöz infi|zyonla uygulanır.

CURATİNOX uygulaması hiperhidrasyon gerektirmez.

CURATİNOX infüzyonu her zaman 5-fluorourasil (5-FU) infüzyonundar uygulanmalıdır.

once

İNOX [ece %


Damar dışına çıktığı takdirde, uygulamaya hemen son verilmelidir. CURA kullanımdan önce seyreltilmelidir. İnfüzyon için konsantre çözeltiyi seyreltmek için sap 5’lik (50 mg/ml) dekstroz solüsyonu kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 6.6).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

5-FU/FA (FOLFOX4) ile kombine olarak okzaliplatin ile tedavi edilen (en fazla i 12 kür boyunca iki haftada bir 2 saatlik intravenöz infüzyon) ve farklı derecelerde böbrek ftpıksiyon bozukluğu bulunan gastrointestinal kanserli hastalarda, okzaliplatin, ortalama kbeatinin klirensi ile değerlendirilen böbrek fonksiyon bozukluğu üzerinde minimal klinik etki göstermiştir (bkz. Bölüm 5.2).

Güvenlilik sonuçlan hasta grupları arasında benzer bulunmuştur. Bununla beraber böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ilaca maruz kalma süresi daha kısa olmuştur. Cjrtalama maruziyet süresi, hafif, orta ve ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sırasıjda, 4, 6 ve 3 kürdür. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda ise ortalama maruziyet iüresi 9 kürdür. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hasta gruplarında, advers etkiler nedeniyle daha fazla hasta tedaviyi bırakmıştır. Ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, okzaliplatinin başlangıç dozu 65 mg/m2’ye düşürülmüştür.

Böbrek fonksiyonları normal olan veya hafıf-orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda, önerilen okzaliplatin dozu 85 mg/m2,dir. Ağır böbrek fojıksiyon bozukluğu olan hastalarda, önerilen başlangıç dozu 65 mg/m2’ye düşürülmelidir.

Farklı düzeylerde karaciğer yetmezliği olan hastaların dahil edildiği bir Faz I çalışmada, hepatobiliyer bozuklukların sıklık ve şiddeti, hastalığın ilerleyici niteliğiyle ve başla ıgıçtaki bozuk karaciğer fonksiyon testleriyle ilişkili bulunmuştur.

Klinik geliştirme çalışmaları sırasında, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikjer olan hastalarda hiçbir özgün doz ayarlaması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Okzaliplatinin çocuklarda kullanımına yönelik endikasyonu yoktur. Solid tümörlü pec.iyatrik popülasyonda tek ajan olarak okzaliplatinin etkinliği gösterilmemiştir (Bkz. Bölüıjı 5.1). Çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

Geriatrik popülasyon:

CURATİNOX 65 yaşın üzerindeki hastalarda tek ilaç olarak ya da 5-fluorourasil (5-kombinasyon halinde kullanıldığında ağır toksisitelerde hiçbir artış gözlenmemiştir. Dolayısıyla, yaşlılarda hiçbir özgün doz ayarlamasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

Okzaliplatine karşı bilinen aşırı duyarlılık Öyküsü olanlar,

- Emzirenler,

İlk küre başlanmadan önce, nötrofıl sayısı <2x1 OVL ve/veya trombosit sayısı <100xl09/L olan kemik iliği baskılanması olan hastalar,

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Okzaliplatin yalnızca, uzmanlaşmış onkoloji bölümlerinde kullanılmalı ve uzm^n bir onkologun gözetimi altında uygulanmalıdır.

Ağır düzeyde böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardaki güvenilirliğine ilişkin bilginin sınırlı olması nedeniyle, uygulama ancak hasta için yarar/risk oranı değerlendirildikten sonra yapılmalıdır. Bu durumda, böbrek fonksiyonları yakından takip edilmelidir ve okzaliplatinin tavsiye edilen başlangıç dozu 65 mg/m2,dir (bkz. bölüm 4.2)

Platin bileşiklerine karşı alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar alerjik semptomlar ye nünden takip edilmelidir. Aleıjik reaksiyonlar herhangi bir kür esnasında meydana gelebilir. CURATİNOX’a karşı anafılaksi veya anafılaktoid benzeri bir reaksiyon gelişmesi durumunda, infüzyon derhal durdurulmalı ve uygun semptomatik tedaviye başlanmal dır. Bu hastalarda CURATİNOX uygulamasının yeniden başlatılması kontrendikedir (bkz. bölüm

4.3). Bazen ölümcül de olabilen çapraz alerjik reaksiyonlar bütün platin bileşiklerine)e rapor edilmiştir.

CURATİNOX’un damar dışına çıkması durumunda, infüzyon derhal durdurulmalı ve lokal semptomatik tedaviye başlanmalıdır.

olağan


Okzaliplatinin doz sınırlayıcı toksisitesi nörolojiktir. Bu sıklıkla soğuğun tetiklediği pamplı ve krampsız olarak ekstremitelerin disestezi ve/veya parestezisi ile karakterize iduyusal periferik bir nöropatidir (hastaların %85-95’inde). Bu semptomlar, genellikle tedav) kürleri arasında gerilemekle birlikte, kürlerin sayısı arttıkça artmaktadır.

Ağrı ve/veya bir fonksiyonel bozukluğun başlaması ve bunların sürmesi doz ayarlamasını hatta tedavinin kesilmesini gerektirebilir.

İnce hareketleri yapmakta güçlük biçiminde görülen bu fonksiyonel bozukluk, cuyusal bozukluğun bir sonucu olabilir. Kalıcı semptomların görülme riski 850 mg/m2’lik (10 kjür) bir

kümülatif doz için yaklaşık %10 ve 1020 mg/m2’lik bir kümülatif doz (lji kür) içinse %20’dir.

Vakaların çoğunda nörolojik bulgular ve semptomlar, tedavi kesildiğinde düzelir] ya da tamamen iyileşir. Kolon kanserinin adjuvan tedavisinde, tedaviye son verildikten 6 a>j sonra, hastaların % 87’sinde ya hiç semptom görülmemiş ya da hafif düzeyde semptomlara rastlanmıştır. 3 yıla varan bir izlemden sonra, hastalann %3’ünde ya orta şiddetti inatçı lokalize paresteziler (% 2.3) ya da fonksiyonel aktivitelere engel olabilen paresteziler (% 0.5) görülmüştür. ]

Akut nörosensoriyel belirtiler (bkz. bölüm 5.3) bildirilmiştir. Bu semptomlar genedikle 2 saatlik okzaliplatin infüzyonunun sonunda veya infüzyonu takip eden birkaç saat içinde gelişir, sonraki birkaç saat veya gün içinde spontan olarak azalır ve sıklıkla sonraki hürlerde tekrar ortaya çıkar. Ortam sıcaklığının düşük olması veya soğuk nesnelerle temas, bu belirtilerin ortaya çıkmasını hızlandırabilir veya şiddetini artırabilir. Bu belirtiler ger ellikle, geçici paraestezi, disestezi ve hipoestezi şeklinde kendini gösterir. Hastaların % 1-2’sinde bir akut faringolaringeal disestezi sendromu ortaya çıkar ve solunum güçlüğü (siyanoz ya da hipoksi yok), laringospazm ya da bronkospazmın (stridor ya da wheezing yok)] nesnel bulguları olmaksızın, öznel disfaji veya dispne/boğulma hissi semptomlarıyla karakteri zedir.

Ara sıra gözlenen ve özellikle kraniyal sinir disfonksiyonuyla ilgili pitozis, diplopi, bdzen ses teli paralizisi olarak tanımlanan afoni/disfoni/ses kısıklığı, dilde duyu bozukluğu veyjı bazen afazi olarak tanımlanan dizartri, trigeminal nevralji/yüz ağrısı/göz ağrısı, görme keskinliğinde azalma, görme alanı bozukluklan gibi diğer semptomlar, tek başına veya birlikte ortaya çıkabilir. Bunlara ek olarak, çene spazmı, kas spazmdan, istemsiz kas kasılmaları, kas seğirmeleri, koordinasyon anormalliği, yürümede anormallik, ataksi, denge bozuklukları, boğaz veya göğüste sıkışma, baskı, rahatsızlık veya ağrı gibi semptomlar da gözlemlenmiştir.

Okzaliplatin tedavisi sırasında seyrek olarak dizartri, derin tendon refleksi kaybı ve L1 .ermine

belirtisi gibi diğer nörolojik semptomlar ve sağırlık bildirilmiştir. İzole optik nörit bildirilmiştir.

vakaları


Özellikle spesifik nörolojik toksisite gösteren diğer ilaçlarla eş zamanlı j olarak uygulandığında, CURATİNOX’un nörolojik toksisitesi dikkatle takip edilmelidir. Nbrolojik muayene herbir uygulamadan önce ve sonra da periyodik olarak yapılmalıdır.

2 saatlik infüzyon sırasında ya da infüzyonu izleyen saatlerde akut laringofaringeal dizestezi gelişen hastalarda, bir sonraki CURATİNOX infüzyonu 6 saat boyunca uygulanmal [dır. Bu tür dizestezilerin Önüne geçmek için hasta, soğuğa maruz kalmaması ve CURATİNOX uygulaması sırasında ya da uygulamayı izleyen saatlerde, serin/soğuk yiyecekler |ve/veya içecekler almaktan kaçınması konusunda bilgilendirilmelidir.

Eğer nörolojik semptomlar (parestezi, disestezi) ortaya çıkarsa, bu semptomların sjiresi ve şiddetine bağlı olarak şu CURATİNOX doz ayarlamasının yapılması önerilir:

Eğer semptomlar yedi günden uzun sürerse ve ağrılıysa, bir sonraki CURATİNO^ dozu,

metastaz tedavisinde 85 mg/m2’den 65 mg/m2,ye, adjuvan tedavide ise 85 mg/m2: mg/m2,ye düşürülmelidir.

iden 75


- Parestezi fonksiyon bozukluğu olmaksızın bir sonraki küre kadar devam edeıjse, bir sonraki CURATİNOX dozu, metastaz tedavisinde 85 mg/m2’den 65 mg/m2,ye, ajdjuvan tedavide ise 85 mg/m2,den 75 mg/m2,ye düşürülmelidir.

- Parestezi fonksiyon bozukluğu ile birlikte bir sonraki küre kadar devam ^derse, CURATİNOX kesilmelidir.

- CURATİNOX tedavisinin kesilmesinin ardından bu semptomlar düzelirse, tedavinin yeniden başlatılması düşünülebilir.

Hastalara, tedavinin sonlanmasmdan sonra periferik duyusal nöropatinin j kalıcı semptomlarının görülme olasılığı olabileceğine dair bilgi verilmelidir. Adjuvan teidavide, lokalize orta şiddette paresteziler ya da fonksiyonel aktiviteleri engelleyebilen paresteziler tedavinin kesilmesini takiben 3 yıl sonrasına kadar sürebilir.

Geri dönüşümlü (reverzibl) Posterior Lökoensefalopati Sendromunun (RPLS; Posterior Geri dönüşümlü Lökoensefalopati Sendromu olarak da adlandırılır) belirti ve semptomları, başağrısı, zihinsel işlev bozukluğu, nöbetler ve bulanık görmeden körlüğe kadar gijdebilen görme anormallikleridir; tabloya hipertansiyon eşlik edebilir veya etmeyebilir (bkz. Bölüm

4.8). RPLS tanısı, semptomların beyin görüntüleme bulguları ile doğrulanmasına dayaıjır.

Bulantı ve kusma olarak ortaya çıkan gastrointestinal toksisite, profilaktik ve/veya terapötik antiemetik tedaviyi gerekli kılar .

Özellikle CURATİNOX 5-fluorourasille (5-FU) kombinasyon halinde kullanılırken, diyare/kusma nedeniyle dehidratasyon, paralitik ileus, intestinal obstrüksiyon, hipo metabolik asidoz ve böbrek fonksiyon bozukluğu görülebilir.

şiddetli

calemi,


baskılanması mevcutsa, bir sonraki kürün uygulanması, hematolojik değerleı edilebilecek düzeylere ulaşana kadar ertelenmelidir. Tedaviye başlanmadan ve sonra! kürden önce formül lökositle birlikte tam kan sayımı yapılmalıdır.

Eğer bir tedavi kürünün ardından hematolojik toksisite ortaya çıkarsa (nötrofıller <1.|x109/L veya trombositler <50x109/L) veya tedavi başlangıcından (ilk kür) önce kemjik iliği

kabul i herbir


Hastalara CURATİNOX ve 5-fluorourasil (5-FU) uygulamasından sonra diyare mukozit/stomatit ve nötropeni riski konusunda yeterli bilgi verilmelidir; böylelikle m yaklaşım geliştirilmesi için tedavilerini yürütmekte olan hekimle acilen bağlantı kurabilirler. Eğer nötropeniyle birlikte ya da nötropenisiz olarak mukozit/stomatit görülürse, bir i sonraki tedavi mukozit/stomatit 1. dereceye ya da daha düşük bir düzeye inmek üzere ij/ileşene ve/veya nötrofıl sayısı >1.5xl09/L olana kadar ertelenmelidir.

Lusma, gun bir


CURATİNOX, 5-fluorourasil (5-FU) ile kombine edildiğinden (folinik asit (FA) il s ya da folinik asitsiz), 5-fluorourasille (5-FU) ilgili toksisiteler için olağan doz ayarlamaları burada da geçerlidir.

Eğer 4. derece diyare, 3.-4. derece nötropeni (nötrofıller <1.0xl09/L), 3.-4. derece trombositopeni (trombositler <50xl09/L) ortaya çıkarsa, 5-fluorourasilin (5-FU) dozunun azaltılmasının gerekmesinin yanı sıra CURATİNOX dozu da, metastaz tedavisiıjde 85 mg/m2,den 65 mg/m2’ye, adjuvan tedavide ise 85 mg/m2’den 75 mg/m2’ye düşürülmelidir.

Balgamsız öksürük, dispne, krepitan railer ya da radyolojik pulmoner infıltratk r gibi açıklanamayan solunumsal semptomlar söz konusu olduğunda, başka pulmoner incelemeler bir interstisiyel akciğer hastalığı bulunmadığını ortaya koyana kadar CURAr kesilmelidir.

INOX


Karaciğer metastazlarına bağlı olmadığı açıkça bilinen karaciğer fonksiyor testi anormallikleri veya portal hipertansiyon ortaya çıkması durumunda, çok nadir vakalarcj a ilaca bağlı hepatik vasküler bozukluklar görülebileceği akılda tutulmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Klinik öncesi çalışmalarda CURATİNOX ile genotoksik etkiler gözlenmiştir. Dolayısıyla CURATİNOX ile tedavi edilen erkek hastaların tedavi sırasında ve 6 ay sonrasma kad ır baba olmamaları ve CURATİNOX geri dönüşümsüz olabilecek anti-fertilite etkisinej sahip olabileceğinden spermlerin korunması için gerekli tavsiyeyi almaları önerilmektedir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

”).

CURATİNOX ile adjuvan tedavi sırasında ağırlık artışı (çok yaygın) ve metastatik sırasında kilo azalması (yaygın) görülebilir.

tedavi


Laboratuar testleri

CURATİNOX tedavisi sırasında, beyaz kan hücreleri sayımının (hemoglobin, tnknbosit sayımı ve kan kimyası dahil) Standard takibi önerilir. CURATİNOX tedavisi laboratuar test sonuçlarını şu şekilde değiştirir.

Çok yaygın:

Hepatik enzim artışı, serum alkalen fosfataz artış, serum bilirubin artışı, serunf laktat dehidrojenaz artışı Yaygm:

Serum kreatinin artışı

Bu ürün 900 mg laktoz monohidrat içermektedir ancak kullanım yolu nedeniyle herhjmgi bir uyarı gerektirmemektedir.

4.5.   Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanımı:

Platin bileşikleri esas itibariyle böbreklerden elimine edildiğinden, CURATİrjlOX’un nefrotoksik ilaçlarla aynı anda kullanımı klerensini azaltabilir. Bununla birlikte, bu| konuda yapılmış bir çalışma yoktur.

Sitokrom P-450 enzim sistemi ile etkileşen ilaçlarla birlikte kullanımı:

In-vitro, plazma proteinlerine CURATİNOX bağlanmasında, aşağıdaki bileşikleri önemli değişiklik gözlenmemiştir: Eritromisin, salisilatlar, granisetron, paklitaksel ve

hiçbir sodyum


valproat. Bu yüzden, sitokrom P-450 enzim sistemi ile ilişkili ilaç etkileşimleri beklennez 5-fluorourasil (5-FU) ile birlikte kullanımı:

2 haftada bir, 5-FU uygulamasından hemen önce, 85 mg/m2,lik tek bir CURATİNO^ dozu verilen hastalarda, 5-FU’e maruziyet düzeyinde hiçbir değişim olmadığı gözlenmiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi D.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)

Diğer sitotoksik ajanlarda da olduğu gibi, doğurganlık çağında olan hastalarda, CURATINOX ile tedaviye başlamadan önce, etkin doğum kontrol yöntemlerinin uygulandığında^ emin olunmalıdır.

Tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden kadınlarda 4 ay, erkeklerde 6 ay sonrasmjı kadar çocuk sahibi olmamak için uygun korunma önlemleri alınmalıdır.

Gebelik dönemi

Bugüne kadar gebe kadınlarda CURATİNOX kullanımının emniyetine ilişkili bilgi bulunmamaktadır. Hayvan çalışmalarında üreme toksisitesi gözlenmiştir (bkz. bölüm 5.3). Dolayısıyla gebelik sırasında ve korunma önlemleri almayan ve gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda CURATİNOX kullanılmamalıdır. CURATİNOX kullanımı ancak fetusa yönelik risk bakımından hastanın uygun bir şekilde bilgilendirilmesi ve rızası ile düşünülmelidir.

Laktasyon dönemi

CURATİNOX’un insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. CURATİNOX’un süt ile atılmasına yönelik fızikokimyasal ve eldeki farmakod; namik/ toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. CURATİNOX emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite:

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

CURATİNOX’un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi konusunda çalışma yoktur. Sersemlik, bulantı ve kusma riskinde artışa ve dengeyi etkileyen diğer nörolojik semptomlara

yol açan CURATINOX tedavisi, araç ve makine kullanma yeteneğini hafif ya derecede etkileyebilir. Görme anomalileri, özellikle geçici görme kaybı (tedavinin kes: takiben geri dönüşlü) araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir. Bu ilaç uy hastalara araç sürmemeleri ve makine kullanmamaları konusunda uyarı yapılması gerekmektedir.


da orta lmesini »ulanan

CURATİNOX ve 5-fluorourasil/folinik asid (5-FU/FA) kombinasyonu ile en sık görülen advers olaylar gastrointestinal (diyare, bulantı, kusma ve mukozit), hematolojik (nöt-öpeni, trombositopeni) ve nörolojik (akut ve doza bağlı kümülatif periferik duyusal nöropati)

olaylardır. Genel olarak, bu advers olaylar CURATİNOX ve 5-FU/FA kombinasyonu başına 5-FU/FA ile görülenden daha sık ve şiddetlidir.

le, tek


Aşağıdaki sıklığa ilişkin bilgiler, metastatik ve adjuvan tedaviyi ele alan (CURATİN(j>X +5-FU/FA tedavi kollarında sırasıyla, 416 ve 1108 hasta içeren) klinik çalışmalardan ve pazarlama sonrası deneyimden elde edilmiştir.

Sıklığa ilişkin bilgiler şöyle tanımlanmıştır: çok yaygm (>1/10), yaygın (>1/100 ila j-1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyon ve enfestasyonlar

Çok yaygm:

Enfeksiyon Yaygm:

Rinit, üst solunum yolu enfeksiyonu, febril nötropeni/ nötropenik sepsis

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygm:

Anemi, nötropeni, trombositopeni, lökopeni, lenfopeni Seyrek:

Otoimmun trombositopeni, hemolitik anemi Bilinmiyor:

Hemolitik üremik sendrom

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok yaygm:

Alerji/alerjik reaksiyonlar +

Yaygm:

Bronkospazm da dahil anafilaktik reaksiyonlar, anjiyoödem, hipotansiyon, göğüste a^jprı hissi ve anafilaktik şok

Metabolizma ve beslenme hastalıları

Çok yaygm:

Anoreksi, glisemi anormallikleri, hipokalemi, natremi anormallikleri Yaygm:

Dehidratasyon Yaygm olmayan:

Metabolik asidoz

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygm:

Depresyon, uykusuzluk Yaygm olmayan:

Sinir sistemi hastalıkları**

Çok yaygm:

Periferik duyusal nöropati, duyusal bozukluk, tad sapması, baş ağrısı Yaygın:

Baş dönmesi, motor nörit, menenjizm Seyrek:

Dizartri, derin tendon reflekslerinde kayıp, Lhermittes belirtisi, Geri dönüşümlü (re\jerzibl) Posterior Lökoensefalopati Sendromu (RPLS; Posterior Geri dönüşümlü Lökoensefalopati Sendromu olarak da adlandırılır)**

Bilinmiyor:

Konvülsiyonlar

Göz hastalıkları

Yaygın:

Konjonktivit, görme bozukluğu Seyrek:

Görme keskinliğinde geçici azalma, görme alanı bozuklukları, optik nörit, tedavinin kesilmesi ile geri dönüşlü geçici görme kaybı

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygm olmayan:

Ototoksisite Seyrek:

Sağırlık

Kardiyovasküler hastalıklar

Çok yaygm:

Epistaksis Yaygm:

Hemoraji, ateş basması, derin ven trombozu, pulmoner embolizm, hipertansiyon

Solunum, göğüs ve mediastin ile ilgili hastalıklar

Çok yaygm:

Dispne, öksürük Yaygm:

Hıçkırık Seyrek:

İnterstisiyel akciğer hastalığı (bazen fatal), pulmoner fıbrozis **

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın;

Bulantı, diyare, kusma, stomatit/mukozit, karın ağrısı, kabızlık Yaygın:

Dispepsi, gastroözofajiyal reflü, gastrointestinal hemoraji, rektal hemoraji Yaygın olmayan:

İleus, barsak tıkanması Seyrek:

Kolit (Clostridium diffıcile diyaresi dahil), pankreatit

Hepato-bilier hastalıkları

Çok seyrek

Karaciğerin veno- oklüzif hastalığı olarak da bilinen, karaciğer sinüzoidal tıkanma senjdromu veya peliosis, nodüler rejeneratif hiperplazi, perisinüzoidal fıbroz ve portal hipertansiyon gibi, bu tür karaciğer bozukluğuna bağlı patolojik belirtiler

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Çok yaygm:

Deri bozukluğu, alopesi (okzaliplatin tek başına uygulandığında < %5 )

Yaygm:

Deride pul pul dökülme (örn. el ve ayak sendromu), eritematöz döküntü, döküntü, terlemede artış, tırnak bozukluğu

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok yaygm:

Sırt ağrısı (Böyle bir advers reaksiyon durumunda, seyrek bildirilen hemoliz araştırılmalıdır) Yaygın:

Artralji, iskelet ağrısı

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygm:

Hematuri, dizüri, işeme sıklığı anormalliği, böbrek fonksiyonlarında bozukluk Çok seyrek:

Akut tübüler nekroziz, akut interstisiyel nefrit ve akut böbrek yetmezliği

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygm:

Yorgunluk, ateş++, titreme (enfeksiyondan - febril nötropenili veya nötropenisiz-j immünolojik mekanizmadan dolayı) asteni, ağrı, enjeksiyon yeri reaksiyonu+++, kg fonksiyon anomalileri ile ilişkili olanlar dahil kan testi sonuçlarında değişiklikler

ya da raciğer


** bkz. bölüm 4.4

+ Çoğunlukla infüzyon sırasında meydana gelen, bazen ölümcül olabilen deri döküntüsü, Özellikle ürtiker, konjonktivit, rinit gibi yaygm aleıjik reaksiyonlar.

Bronkospazm da dahil anafilaktik veya anafılaktoid reaksiyonlar, anjioödem, hipotansiyon, göğüste ağrı hissi ve anafilaktik şok

++ Enfeksiyona (febril nötropenili ya da febril nötropenisiz) bağlı çok yaygm atef ya da immünolojik mekanizmalara bağlı olabilen bilinmeyen ateş +++ Lokal ağrı, kızarıklık, şişlik ve trombozu kapsayan enjeksiyon yeri reaks yonları bildirilmiştir. Damar dış ma çıkma, özellikle okzaliplatin periferik bir venden infüzyon halinde verildiğinde, ciddi olabilen ve komplikasyonlara yol açabilecek nekroz dahil okal ağrı ve inflamasyonla sonuçlanabilir (Bkz. Bölüm 4.4.).

Okzaliplatin ile 5-FU/FA (FOLFOX) ve BEVASİZUMAB’m kombine tedavisi

Birinci basamak okzaliplatin ile 5-FU/FA ve bevasizumab kombinasyonun güvenliliği metastatik kolorektal kanserli 71 hastada incelenmiştir (TREE çalışması).

FOLFOX küründen beklenen yan etkilerin yanı sıra FOLFOX/bevasizumab kombiiasyonu ile; kanama (%45.1; G3/4: %2.8), proteinüri (% 11.3; G3/4: %0), yara iyileşmesinde gecikme

(%5.6), gastrointestinal perforasyon (%4.2) ve hipertansiyon (%1.4; G3/4: %1.4) gipi yan etkiler rapor edilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

CURATİNOX’un bilinen bir antidotu yoktur. Doz aşımı vakalarında, istenmeyen el kilerin şiddetlenmesi beklenebilir. Hematolojik parametrelerin takibine başlanmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup : Diğer antineoplastik ajanlar, platin bileşikleri ATC kodu : L01XA 03

Etki mekanizması

CURATİNOX berrak renksiz sıvı şeklindedir. Etkin maddesi okzaliplatin, platin atc

unun platin tek bir (2-) -


m


1,2-diaminosiklohekzan (“DACH”) ve bir oksalat grubu ile kompleks oluşturduğu esaslı yeni bir bileşik sınıfına^ dahil olan antineoplastik bir ilaçtır. Okzaliplatin enantiomerdir: (SP-4-2) -[(17?,2/?) - Siklohekzan -1,2-diamin-kA, kbT] [etanedioatc kO1, k<3^ platinyum.

Okzaliplatinin etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamış olsa da, bu konuda Çapılan çalışmalar, Okzaliplatinin biyotransformasyon sonucu ortaya çıkan sulu türevlerinin he hem de intra çaprazbağlar oluşturarak DNA ile etkileştiği ve bu şekilde DNA sentezini bozarak sitotoksik ve antitümör etkilere yol açtığını göstermiştir.

Farmakodinamik etkiler

Okzaliplatinin, insan kolorektal kanser modellerini de içeren çeşitli tümör

modeli


sistemlerinde geniş bir spektrumlu bir in vitro sitotoksisite ve in vivo antitümör etkinlik göstermektedir. Okzaliplatinin aynı zamanda sisplatine dirençli çeşitli modellerde de m vitro ve in vivo etkinlik gösterir.

5-fluorourasil (5-FU) ile kombinasyon halinde, hem in vitro, hem de in vivo olarak siherjistik sitotoksik bir etki gözlenmiştir.

Klinik etkinlik

Metastatik kolorektal kanserli hastalarda, 5-fluorourasil/folinik asidle (5-FU/FA) kombinasyon halinde CURATİNOX’un (2 haftada bir tekrarlanan 85 mg/m2) etkinliği üç klinik çalışmada bildirilmiştir:

- Birinci basamak tedavide, karşılaştırmalı 2 kollu faz III EFC2962 çalışmasında 420 hasta ya tek başına 5-FU/FA (LV5FU2, N=210) ya da CURATİNOX ve 5|-FU/FA kombinasyonuna (FOLFOX4, N=210) rastgele dağıtılmıştır. j

- Daha önceden tedavi görmüş hastalarda, karşılaştırmalı 3 kollu faz III EFC4584 çalışmasında bir irinotekan (CPT-11) + 5-FU/FA kombinasyonuna yanıt vermeyen 821 hasta ya tek başına 5-FU/FA’ya (LV5FU2, N-275), ya tek ilaç olarak CURATNOX’a (N=275) ya da CURATİNOX ve 5-FU/FA kombinasyonuna (FOLFOX4, N=271) rastgele dağıtılmıştır.

- Son olarak, kontrollü olmayan faz
II
EFC2964 çalışması tek başına 5-FU/FA yanıt vermeyen, CURATİNOX ve 5-FU/FA kombinasyonuyla (FOLFOX4, N=57) tedai ri edilen hastaları içermiştir.

Rastgele yöntemle gruplanmış iki klinik araştırmada, birinci basamak tedavide EFC2 daha önceden tedavi görmüş hastalarda EFC4584’de, tek başına 5-FU/FA ile tedaviye anlamlı olarak daha yüksek bir yanıt oranı ve uzamış bir ilerlemesiz sağ (İSK)/ilerlemeye kadar geçen süre (İKS) görülmüştür. Daha önceden tedavi görmt tedaviye yanıt vermemiş hastalarla yürütülen EFC4584 çalışmasında, medyan ger kalımda (GS) CURATİNOX kombinasyonu ile 5-FU/FA arasındaki farklılık istat anlamlılığa ulaşmamıştır.

LV5FU2’ye Karşılık FOLFOX4’!e Tedaviye Yanıt Oranı

962 ve :ıyasla kalım ş ama el sağ stiksel

Yanıt oranı, % (%95 Güven Aralığı) bağımsız radyolojik değerlendirme ITT analizi

LV5FU2

FOLFOX4

Tek ilaç o CURATİ

larak

VOX

Birinci basamak tedavi

EFC2962 8 haftada bir yamt değerlendirmesi

22

(16-27)

49

(42-46)

UD*

P değeri = 0.0001

Daha önceden tedavi görmüş hastalar

EFC4584 (CPT-11+5-FU/FA’ya yanıt vermeyen) 6 haftada bir yanıt değerlendirmesi

0.7 (0.0-2.7)

11.1

(7.6-15.5)

1.1

(0.2-3.

2)

P değeri < 0.0001

Daha önceden tedavi görmüş hastalar

EFC2964 (5-FU/ FA1 ya yanıt vermeyen) 12 haftada bir yanıt değerlendirmesi

UD*

23

(13-36)

UD*

* UD: Uygulanabilir değildir.

LV5FU2’ye Karşılık FOLFOX4’Ie I Medyan İlerlemesiz Sağ Kalım (İSK)/İlerlemeye Kadar Geçen Medyan Süre (İ

KS)

Medyan ISK/IKS, ay(%95 Güven Aralığı) bağımsız radyolojik değerlendirme ITT analizi

LV5FU2

FOLFOX4

Tek ilaç CURAT

jlarak

İNOX

Birinci basamak tedavi

EFC2962 (İSK)

6.0 (5.5-6.5)

8.2 (7.2-8.8)

UD

*

Log-rank P değeri = 0.0003

Daha Önceden tedavi görmüş hastalar

EFC4584 (İKS)

2.6 (1.8-2.9)

5.3 (4.7-6.1)

2.:

(1.6-ji

.7)

(CPT-11 + 5-FU/FA ya yanıt vermeyen)

Log-rank P değeri < 0.0001

Daha önceden tedavi görmüş hastalar

EFC2964 (5-FU/FA’ya yanıt vermeyen)

UD*

5.1 (3.1-5.7)

UEj

*

* UD: Uygulanabilir değildir.

LV5FU2’ye Karşılık FOLFOX4’le Medyan Genel Sağ Kalım (GS)

Medyan GS, ay (% 95 Güven Aralığı) ITT analizi

LV5FU2

FOLFOX4

Tel

CU

ilaç olarak RATİNOX

Birinci basamak tedavi

EFC2962

14.7

(13.0-18.2)

16.2

(14.7-18.2)

UD*

Log-rank’

P
değeri = 0.12

Daha önceden tedavi görmüş hastalar

EFC4584

(CPT-11 + 5-FU/FA’ya yanıt vermeyen)

8.8 (7.3-9.3)

9.9

(9.1-10.5)

8.1 (7.2-8.7)

Log-rank P değeri = 0.09

Daha Önceden tedavi görmüş hastalar

EFC2964 (5-FU/ FA’ya yanıt vermeyen)

UD*

10.8

(9.3-12.8)

UD*

UD: Uygulanabilir değildir.

Başlangıç düzeyinde semptomatik olan daha önceden tedavi görmüş hastalarda (EFC4584), tek başına 5-FU/FA ile tedavi edilenlere kıyasla CURATİNOX ve 5-FU/FA ilej tedavi edilenlerden daha büyük bir oranının hastalıkla ilgili semptomlarında anlamlı bir düzelme görülmüştür (%14.6’ya karşılık %27.7, p=0.0033).

Daha önceden tedavi görmemiş hastalarda (EFC2962), yaşam kalitesi boyutlarından h biri bakımından iki tedavi grubu arasında hiçbir istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bununla birlikte, yaşam kalitesi puanları genel olarak kontrol grubunda

srhangi

farklılık

genel


sağlık durumu ve ağrı ölçümleri açısından daha iyiyken, CURATİNOX grubunda bu kusma açısından daha kötü olmuştur.

anti ve


Adjuvan tedavide, karşılaştırmalı faz
III
çalışması MOSAIC (EFC3313) kapsamında, 2246 hasta (899 evre II/Duke’s B2 ve 1347 evre III/Duke’s C) kolon kanserinin primer tümörünün total rezeksiyonundan sonra, ya tek başına 5-FU/FA [LV5FU2, N=1123 (B2/C=448/£75)] ya da CURATİNOX ve 5-FU/FA kombinasyonuna [FOLFOX4, N=1123 (B2/04^ 1/672)] rastgele dağıtılmıştır.

EFC 3313 Genel popülasyonda 3 yıllık hastalıksız sağ kalım ı

ITT analizi)*

Tedavi kolu

LV5FU2

folfo:

£4

3 yıllık hastalıksız sağ kalım yüzdesi (%95 CI)

73.3

(70.6-75.9)

78.7 (76.2-81;

1)

Hazard oranı (%95 CI)

0.76 : (0.64-0.89)

Katmanlı log rank testi

P = 0.0008

* medyan izlem: 44.2 ay (bütün hastalar en azından 3 yıl boyunca izlenmiştir).

Bu çalışma, CURATİNOX ve 5-FU/FA kombinasyonunun (FOLFOX4), tek başına 5-FU/FA’ya (LV5FU2) kıyasla 3 yıllık hastalıksız sağ kalım bakımından anlamlı bfr genel avantajı olduğunu göstermiştir.

EFC 33X3 Hastalığın evresine göre 3 yıllık hastalıksız sağ kalım (ITT analizi)y

Hastanın evresi

Evre II (Duke’s B2)

Evre III (Duke’s C

)

Tedavi kolu

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOL

FOX4

3 yıllık hastalıksız sağ kalım yüzdesi (% 95 Güven Aralığı)

84.3

(80.9-

87.7)

87.4

(84.3-

90.5)

65.8

(62,2-

69.5)

7

(6

7;

2.8

9.4-

5.2)

Hazard oranı (% 95 Güven Aralığı)

0.79

(0.57-1.09)

0.75 i (0.62-0.9C

)

Log rank testi

P=0.151

P=0.002j

* medyan izlem: 44.2 ay (bütün hastalar en azından 3 yıl boyunca izlenmiştir).

Genel sağ kalım (ITT analizi):

MOSAIC araştırmasının birincil sonlanım noktası olan 3 yıllık hastalıksız sağ kalım analizi sırasında, LV5FU2 kolunda hastaların %83.8’i hala sağ olmasına karşılık FOLFOX4 folunda

hastalann %85.1’i hala sağdı. Bu sonuç, istatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla t mortalite riskinde FOLFOX4 lehine %10’luk bir genel düşüş olarak değerlendirilir ı oram=0.90).

FOLFOX4 ve LV5FU2 için değerler Evre II (Duke’s B2) alt popülasyonunda sıras: 92.2’ye karşılık % 92.4 iken (hazard oranı=1.01), evre III (Duke’s C) alt popülasy sırasıyla, % 80.4’e karşılık % 78.1’dir (hazard oranı=0.87).


irlikte, hazard

yla, % rnunda

Metastatik kolorektal kanseri (okzaliplatin/5-FU/FA/bevasizumab):

CURATİNOX’un 5-FU/FA (FOLFOX) ve bevacizumab ile kombinasyonun e metastatik kolorektal kanser hastalarında, birinci basamak kemoterapi (TREE çalışma:

dliliği, ı) veya


ikinci basamak kemoterapi (ECOG çalışması) olarak, 2 klinik çalışmada değerlendirilnjıiştir.

• Randomize, karşılaştırmalı olmayan faz II TREE çalışmasında, FOLFOX/bevasjizumab kombinasyonu (iki haftada bir 5 mg/kg vücut ağırlığı bevasizumab standart dozu kullanılarak) (71 hasta) ve yalnızca FOLFOX kürü (49 hasta) değerlendirilmiştir. Tedavi edilmekte olan hasta popülasyonunda (randomize şekilde ayrılarak tedavi edilen hastalar), objektif yanıt oranı sırasıyla %52.1 ve %40.8’dir. Progresyona kadar geçen ortalama süre (TTP, progresyonsuz sağkalım olarak tanımlanmıştır, PFS) sırasıyla 9.9 ve 8.İ aydır. Ortalama sağkalım ise sırasıyla 26 ve 19.2 aydır. j

• Randomize, karşılaştırmalı faz III ECOG 3200 çalışmasında, FOLFOX/bevasizuıjıab (iki haftada bir 10 mg/kg vücut ağrılığı bevasizumab) kombinasyonu (293 hasta), FÖLFOX kürü (292 hasta) ile karşılaştırıldığında, FOLFOX/bevasizumab kombinasyonu solunda objektif yamt oranı (%22.2’ye karşılık %8.6), ortalama progresyonsuz sağkalım (PrS,

7.5’a karşılık 4.5 ay) ve ortalama sağkalım (OS, 13.0’a karşılık 10.8 ay) değenlerinde anlamlı düzelmeler görülmüştür.

Pediyatrik popülasyonda tek ajan olarak okzaliplatin 2 Faz I (69 hasta) ve 2 Faz II çalışmada değerlendirilmiştir. Solid tümörleri olan ve yaşları 7 ay ile 22 yaş arasında toplam 235 pediatrik hasta tedavi edilmiştir. Tek ajan olarak uygulanan okzalipilatinin tanımlanan pediyatrik popülasyonda etkili olduğu saptanmamıştır. Her iki Faz
II
çalşmada artış, tümör yanıtının olmaması nedeniyle durdurulmuştur.

hasta)

değişen


5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Reaktif okzaliplatin türevleri, plazma ultrafıltratmda bağlanmamış platin karışımı

olarak

bulunmaktadır. Okzaliplatin uygulamasını takiben, ultrafıltre edilebilen platin seviyelerinin azalması üç fazlıdır, nispeten kısa iki dağılım ( tı/2a=0.43 saat, tı/2p=16.8 saat) ve umtı bir terminal eliminasyon fazı (tu2Y=391 saat) ile karakterizedir. CURATİNOX’un 85 mg bir dozda 2 saatlik intravenöz infüzyonunu takiben elde edilen farmakokinetik param maksimum plazma konsantrasyonu 0.814 mcg/ml ve dağılım hacmi 440 L şeklinde olm

m2,lik treler, uştur.


Emilim:

Etkin bileşiklerin ayrı ayrı farmakokinetiği belirlenmemiştir. 1 ila 5 kürlük bir tedaj/ide, 3 haftada bir 130 mg/m2 CURATİNOX’un ve 1 ila 3 kürlük bir tedavide 2 haftada bir 85jmg/m2 CURATİNOX’un 2 saatlik bir infüzyonunu takiben, bağlanmamış aktif ve inaktif tüm platin türlerinin bir karışımını temsil eden, platin ultrafıltratının farmakokinetiği aşağıdaki tabloda görülmektedir:

İki haftada bir 85 mg/m2 ya da üç haftada bir 130 mg/m2,Iik çoklu CURATİNOX dozlarının ardından ultrafiltrattaki platin farmakokinetik parametre tahminlerinin

özeti

Doz

Cmaks

pg/ml

EAAo-48

pg.s/ml

EAA

pg.s/ml

tı^a

s

tl/2p

S

tmy

s

vss

1

KI

I/s

85 mg/m2 Ortalamai SD

0.814±

0.193

4.19±

0.647

4.68±

1.40

0.43±

0.35

16.8±

5.74

391±

406

440±

199

17.4:

6.35

130 mg/m2

Ortalamai

SD

1.21±

0.10

8.20±

2.40

11.9± 4.60

0.28±

0.06

16.3± 2.90

273±

19.0

582±

261

10.lı 3.07;

t

Ortalama EAAo-48 ve Cmaks değerleri 3. kürde (85 mg/m2) ya da 5. kürde (130 belirlenmiştir.

mg/m2)


Ortalama EAA, Vss, Kİ ve KlR0-48 değerleri 1. kürde belirlenmiştir.

Cson, Cmaks» EAA, EAAo-48» Vss ve Kİ değerleri kompartmanlı olmayan analiz kullanılarak belirlenmiştir.

tı/2Ct, tı/2p ve tı/2y (1.-3. kürler bileşik olmak üzere) kompartmanlı analiz kullanılarak belirlenmiştir. 1

Dağılım:

2 saatlik bir infüzyonun sonunda, uygulanan platinin %15’i sistemik dolaşımda bulunur ve geri kalan % 85’i hızla dokulara dağılır veya idrarla atılır. Eritrositlere ve plazmaya geri

dönüşümsüz bağlanma, bu matrislerde eritrositlerin ve serum albumininirı

doğal


yenilenmesine yakın bir yarı ömürle sonuçlanır. İki haftada bir 85 mg/m veya üç hajtada bir 130 mg/m2,lik uygulamayı takiben plazma ultrafıltratmda hiç bir birikim gözlenmemişi ve bu matrisde kararlı duruma birinci kürde ulaşılmıştır. Bireyler arası ve birey içi değişkenlik genellikle düşüktür.

Biyotransformasyon: i

in vitro biyotransformasyonun enzimatik olmayan yıkılma sonucu olduğu kabul edilmektedir ve sitokrom P450’nin aracılık ettiği diaminosiklohekzan (DACH) halkası metabolizmasına dair hiçbir bulgu yoktur. j

CURATİNOX hastalarda geniş çaplı bir biyotransformasyona uğrar ve 2 saat ik bir

infüzyonun sonunda plazma ultrafıltratmda değişmemiş etkin madde tespit edilemez. Monokloro-, dikloro- ve diaqua-DACH platin türlerini içeren birçok sitotoksik biyotransformasyon ürünü, infüzyon sonrasında çeşitli inaktif konjugatlarla birlikte sistemik dolaşımda teşhis edilmiştir. j

Eliminasyon: j

Platin, ağırlıklı olarak idrarla atılır; renal klerensi esas olarak uygulamadan sonraki 48 saat

içinde olur.

5. günde, toplam dozun yaklaşık % 54’ü idrarda % 3’ten azı feçesde saptanmıştır. Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

1 ila 5 kürlük bir tedavide, 3 haftada bir 130 mg/m2 CURATİNOX’un ve 1 ila 3 kül lük bir tedavide 2 haftada bir 85 mg/m2 CURATİNOX’un 2 saatlik bir infüzyonunu tjakiben, bağlanmamış aktif ve inaktif tüm platin türlerinin bir karışımını temsil eden, platin ultıfefıltratı için C maks, EAA o-48 ve EAA değerleri doz ile orantılı olarak artmıştır.

Hastaların karakteristik özellikleri

Böbrek yetmezliği:

Okzaliplatinin dağılımı, farklı derecelerde böbrek fonksiyon bozukluğu olan halitalarda incelenmiştir. Okzaliplatinin eliminasyonu, kreatinin klirensiyle anlamlı bir korelasyon gösterir. Platinin plazma ultrafıltratının (PUF) toplam vücut klirensi, böbrek fo ıksiyon bozukluğu olan hastalarda, böbrek fonksiyonları normal olan hastalara kıyasla (kjreatinin klirensi >80 mL/dk) azalmıştır; azalma oranları, böbrek fonksiyon bozukluğu haıf olan (kreatinin klirensi = 50 - 80 mL/dk) hastalarda %34, orta derecede olan (kreatinin kljirensi = 30 - 49 mL/dk) hastalarda %57, ağır olan (kreatinin klirensi <30 mL/dk) hastalarda °/j 79’dur. Özellikle ağır fonksiyon bozukluğu olan hasta grubunda, böbrek fonksiyon bozuk düzeyi arttıkça platin plazma ultrafıltratının beta ve gama yarılanma ömürleri artma] göstermiştir. Bununla beraber, hastalar arası değişkenliğin yüksek olması ve ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olan hasta sayısının azlığı (4 hasta) nedeniyle, kesin sonuçlara ulaşılamamıştır. Böbrek fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak, platinin idrarla atılımı i plazma ultrafıltratının böbrek klirensi de azalmıştır (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4).

uğunun

eğilimi


5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tek doz ve çoklu doz çalışmalarında preklinik türlerde (fareler, sıçanlar, köpekleri ve/veya maymunlar) belirlenen hedef organlar arasında kemik iliği, sindirim sistemi, böbrek, testisler, sinir sistemi ve kalp bulunmaktadır. Hayvanlarda gözlenen hedef organ toksisiteleri, kalp üzerindeki etkileri hariç olmak üzere, insan kanserlerinin tedavisinde kullanılan diğer platin içeren tıbbi ürünler ve DNA’ya hasar veren, sitotoksik tıbbi ürünlerinkiyle uyumludur!

Kalp üzerindeki etkiler sadece köpeklerde gözlenmiştir ve öldürücü ventriküler fıbrilasyon ile birlikte elektrofızyolojik anormallik içermektedir. Kardiyak toksisite, yanlızca köpejklerde görüldüğü için değil, köpeklerde öldürücü olana (150 mg/m2) benzer dozlar insanlarda iyi tolere edildiği için köpeklere özgü kabul edilmektedir. Sıçan duyusal nöronları kullanılarak yapılan klinik öncesi çalışmalar, CURATİNOX’a bağlı, uyarıları merkeze ileten siıjirlerle ilgili akut semptomların voltaj-geçitli Na+ kanallarıyla etkileşim sonucu ortaya çıkabileceğini düşündürmektedir.

CURATİNOX memeli hayvanlarda mutajenik ve klastojenik bulunmuştur ve sıçdnlarda embriyo-fötal toksisite oluşturmuştur. Karsinojenik çalışmalar yapılmamış olmasına rağmen CURATİNOX olası bir karsinojen sayılmaktadır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Seyreltilmiş tıbbi ürün diğer ilaçlarla aynı infüzyon torbasında veya infüzyon setindb diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır. CURATİNOX, Bölüm 6.6. “Beşeri tıbbi üründ ;n arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler” de belirtilen talimatlar doğrultusunda bir Y-kateter aracılığıyla folinik asit (FA) ile beraber uygulanabilir. i

• Alkali tıbbi ürünler ya da çözeltilerle, özellikle 5-fluorourasil (5-FU), tromdtamolü yardımcı madde olarak içeren folinik asit (FA) ürünleri ve diğer etkin matjdelerin trometamol tuzlarıyla KARIŞTIRILMAMALIDIR. Alkali tıbbi ürünler veya çözeltiler CURATİNOX’un stabilitesini olumsuz yönde etkileyecektir (Bkz. Bölüm 6.6).

• CURATİNOX, %0.9Tuk sodyum klorür çözeltisiyle veya klorür iyonları i içeren (kalsiyum, potasyum veya sodyum klorür dahil olmak üzere) diğer çözeltiler ile SEYRELTİLMEMELİDİR.

• Aynı infüzyon torbasında ya da infüzyon setinde diğer tıbbi üjriinlerle KARIŞTIRILMAMALIDIR (Folinik asitle (FA) eş zamanlı uygulamayla ilgili talimatlar için bakınız bölüm 6.6).

• Alüminyum içeren enjeksiyon malzemesi KULLANILMAMALIDIR.

6.3. Raf ömrü

18 aydır

İnfüzyon çözeltisi:

% 5 (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi ile seyreltilmesi sonrasında, Kimyasal ve i fiziksel stabilitesinin 2°C-8°C’de 24 saat ve 25°CMe 6 saat devam ettiği gösterilmiştir.

Mikrobiyolojik açıdan, infüzyon çözeltisinin hemen kullanılması gerekir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Dondurmayınız.

25°C,nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

6.3. Raf ömrü

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Polipropilen başlıklı alüminyum kapakla kapatılmış ve bromobütil kauçuk tıpalı renks|z cam flakon (tip I).

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Diğer potansiyel toksik bileşiklerle olduğu gibi, CURATİNOX solüsyonlarının hazırlanması ve uygulanması sırasında dikkatli olunmalıdır.

Hazırlama talimatları

Bu sitotoksik ilacın sağlık personeli tarafından hazırlanması, bu işlemi yapanın ve buliji ortamın korunmasını garanti altına almak amacıyla her türlü tedbirin alınmasını gerektiıj: Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmelfği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak atılmalıdır.

nduğu


ır.


Sitotoksik ilaçların enjektabl çözeltilerinin hazırlanması, kullanılan ilaçlar hakkındı bilgi sahibi olan eğitilmiş uzman personel tarafından, hastane politikasına uygun olaralj, tıbbi ürünün doğru olarak hazırlanmasını ve bulunulan ortamın ve özellikle de ilaçları hazjırlayan personelin korunmasını garanti altına alacak koşullarda yürütülmelidir. Bu amaç için aj^rılmış bir hazırlama yeri olması gerekir. Bu alanda sigara içmek, yemek ya da} içmek yasaklanmalıdır. f

Personele uygun hazırlama malzemesi, özellikle uzun kollu önlükler, koruyucu maskeler, kepler, koruyucu gözlükler, steril tek kullanımlık eldivenler, çalışma alanı için kcjruyucu örtüler, kaplar ve atık toplama torbaları sağlanmalıdır, iffazat ve kusmukla uğraşılırken dikkatli olunmalıdır.

Gebe kadınlar sitotoksik ilaçlarla uğraşmaktan kaçınmak konusunda uyarılmalıdırlar.

Herhangi bir kırık flakon için de aynı tedbirler uygulanmalı ve kontamine atık sayılmalıdır. Kontamine atıklar uygun biçimde etiketlenmiş sert kaplarda yakılmalıdır. Bkz. aşağıdaki “Atıklar” bölümü. j

Eğer CURATİNOX konsantre solüsyonu ya da infüzyon çözeltisi cilde temas edersej hemen suyla iyice yıkanmalıdır.

Eğer CURATİNOX konsantre solüsyonu ya da infiizyon çözeltisi mukoz membranlar^ temas ederse, hemen suyla iyice yıkanmalıdır._

Özel uygulama tedbirleri

• Alüminyum içeren enjeksiyon gereçleri KULLANILMAMALIDIR.

• Seyreltilmeden UYGULANMAMALIDIR.

• Seyreltmek için sadece % 5’lik (50 mg/ml) dekstroz solüsyonu kullanılmalıdır. °/j>0.9Tuk sodyum klorür çözeltisiyle veya klorür içeren çözeltilerle SEYRELTİLMEMELİDİR.

• Herhangi diğer bir tıbbi ürünle aynı infiizyon torbasında KARIŞTIRILMAMALI yal da aynı infüzyon setinden eş zamanlı olarak uygulanmamalıdır.

• Alkali tıbbi ürünler ya da çözeltilerle, özellikle 5-fluorourasil (5-FU), trometamolü >|ardımcı madde olarak içeren folinik asit (FA) ürünleri ve diğer etkin maddelerin trometamol tozlarıyla KARIŞTIRILMAMALIDIR. Alkali tıbbi ürünler veya çözeltiler CURATEjlON’un stabilitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

250 ila 500 ml %5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içinde 85 mg/m2 dozunda intrivenöz infüzyon şeklindeki CURATİNOX, 2-6 saatte, enjeksiyon yerinin hemen ön yerleştirilmiş bir Y-kateter kullanılarak, %5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi içindeki asit (FA) intravenöz infüzyonuyla eş zamanlı uygulanabilir. Bu iki tıbbi ürün aynı injüzyon torbasmda birleştirilmemelidir. Folinik asit (FA) yardımcı madde olarak tromjitamol içermemeli ve yalnızca izotonik %5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisi kullajıılarak seyreltilmelidir; seyreltmede hiçbir zaman alkali çözeltiler, sodyum klorür çözeltileri ya da klorür içeren çözeltiler KULLANILMAMALIDIR.

5- Fluorourasil ile kullanma talimatı

CURATİNOX her zaman fluoropirimidinlerden - örneğin 5 fluorourasil -(5-FU)| önce uygulanmalıdır.

CURATİNOX uygulamasından sonra set yıkanır ve 5-fluorourasil (5-FU) uygulaması Çapılır.

CURATİNOX ile kombine edilen ilaçlar hakkında ilave bilgi için, söz konusu ilaç üret kısa ürün bilgilerine bakınız.

cismin


İnfüzyon için konsantre çözelti

Kullanımdan önce gözle incelenir. Sadece berrak ve partikül içermeyen çözeltiler kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün tek kullanımlıktır. Kullanılmayan konsantre çözelti atılmalıdır.

Kullanımdan Önce gözle incelenir. Sadece berrak ve partikül içermeyen solüjsyonlar kullanılmalıdır.

İntravenöz infüzyon için seyreltme Flakon(lar)daki konsantre solüsyondan gereken miktar çekilip 0.2 mg/ml - 2 mg/ml İrasında bir CURATİNOX konsantrasyonuna ulaşmak üzere 250 ml ila 500 ml %5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisiyle seyreltilir. CURATİNOX’un fıziko-kimyasal stabilitesinin kanıtlandığı konsantrasyon aralığı 0.2 mg/ml ila 2.0 mg/ml’dir.

İV infüzyonla uygulanır.

% 5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisiyle seyreltilmesi sonrasında , kimyasal ve | fiziksel kullanım stabilitesinin +2 °C - +8°C’de 48 saat, +25°C’de 24 saat devam ettiği gösterilmiştir. Mikrobiyolojik açıdan, infüzyon çözeltisinin hemen kullanılması gerekir.

Hemen kullanılmadığında kullanım öncesi saklama süreleri ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve seyreltmenin kontrol edilmiş ve valide edilmiş aseptik kcjşullarda yapılmadığı hallerde normal olarak 2°C-8°C’de 24 saatten fazla saklanmamalıdır.

Kullanımdan önce gözle incelenir. Sadece berrak ve partikül içermeyen çözeltiler kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün tek kullanımlıktır. Kullanılmayan infüzyon çözeltisi atılmalıdır. (Bkz. aşağıdaki “Atıklar” bölümü). CURATİNOX infüzyon çözeltisinin PVC bazlı uygulama seti ile geçimliliği test edilmiştir.

Bu tıbbi ürün tek kullanımlıktır. Kullanılmayan infüzyon çözeltisi atılmalıdır (Bkz. ^şağıdaki “Atıklar” bölümü).

Seyreltme için ASLA sodyum klorür çözeltisi veya klorür içeren çözeltiler kullanılıra

j


CURATİNOX infiizyon çözeltisinin geçimliliği, PVC-bazlı örnek uygulama setleriyle test edilmiştir.

İnfüzyon j

CURATİNOX uygulaması prehidrasyon gerektirmez.

0.2 mg/ml’den düşük olmayan bir konsantrasyon elde etmek üzere 250 ml ila 500 ml %5’lik (50 mg/ml) dekstroz çözeltisiyle seyreltilen CURATİNOX ya bir periferik ven ya da rr| erkezi venöz kateterden 2 ila 6 saat boyunca infüzyon yoluyla verilmelidir. CURATİNOX 5-fluorourasille (5-FU) birlikte uygulandığında, CURATİNOX infüzyonu 5-fluorourasil 15-FU) verilmeden önce uygulanmalıdır.

Atıklar

Ürünün atıklarının yanısıra seyreltilmesi ve uygulanmasında kullanılan tüm malzemeler, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” nin tehlikeli atıkların ortadan kaldırılmasıyla ilgili gereklerine göre, sifostatik ajanlar için uygulanan standart hastane prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör. HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA14141
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517790942
Etkin Madde Okzaliplatin
ATC Kodu L01XA03
Birim Miktar 100+20
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Okzaliplatin
İthal ( ref. ülke : Romanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Barkodu