Actavis İlaçları › CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Okzaliplatin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Okzaliplatin Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme : 20 September  2013

CURATİNOX 100mg/20ml

IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Damar yoluyla uygulanır.

•

Etken Madde

: Her bir flakonda, 20 ml konsantre çözelti içinde 100 mg Okzaliplatin

•

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su, laktoz monohidrat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CURATINOX nedir ve ne için kullanılır?

2. CURATINOX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CURATINOX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CURATINOX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CURATINOX nedir ve ne için kullanılır?

• CURATİNOX berrak renksiz ila açık san sıvı şeklindedir, sulandırılarak çözelti ha|ıne getirilir ve damar yoluyla kullanılır.

• CURATINOX okzaliplatin etkin maddesi içerir. 20 ml çözelti içinde 100 mg etkin madde bulunur. Kutunun içinde 1 adet 30 mPlik cam flakon bulunur.

• CURATİNOX, kanser tedavisinde kullanılan antineoplastik (antikanser) bir ilaçtuj ve platin içerir.

• Doktorunuz size CURATİNOX’u, kalın barsak kanserinde (birincil tümör vücudunuzdan tamamen çıkarıldıktan sonra) veya vücudun diğer kısımlarına dağılmış kaim barsak) ve kaim barsağın aşağı bölümü (rektum) kanserinin tedavisi için reçetelemiş olabilir.

• CURATİNOX, 5- fluorourasil ve folinik asit, bevasizumab, kapesitabin adlı başka kaıfser ilaçlarıyla birlikte uygulanır.


2.CURATINOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CURATINOX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Daha önce okzaliplatine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

• Bebeğinizi emziriyorsanız,

• Kan hücrelerinizin (beyaz kan hücreleri ve/veya kan pulcukları) sayısı düşükse,

• El ve/veya ayak parmaklarınızda karıncalanma ve uyuşma varsa ve giysiler|nizi düğmelemek gibi ince işleri yapmakta zorluk çekiyorsanız,

• Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

CURATINOX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Daha önce karboplatin, sisplatin gibi, platin-içeren ilaçlara karşı aşırı duyarlı (alejik) iseniz Alerjik reaksiyonlar herhangi bir okzaliplatin infüzyonu sırasında meydana gelebilir.

• Ağır derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Karaciğer ile ilgili sorunlarınız varsa,

• Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu olarak bilinen bir hastalığınız va:f ise (belirtileri: baş ağrısı, zihinsel işlev bozukluğu, titreme ve bulanık görmeden kör üğe kadar gidebilen görme bozuklukları ve olası yüksek tansiyon)

• Baba olmayı planlıyorsanız (CURATİNOX üreme yeteneğini olumsuz ytnde etkileyebilir. Erkek hastaların, tedavi sırasında ve 6 ay sonrasına kadar baba olmam|ları gerekir. Doktorunuz spermlerinizin korunması için size uygun talimatları verecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lü doktorunuza danışınız.

fen


CURATINOX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

İlacın infüzyonu sırasında veya infüzyonu izleyen saatlerde, ağız çevresinde veya boğazınlzda karıncalanma ve uyuşma gibi duyusal bozukluklar hissedebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için, soğuğa maruz kalmayınız ve CURATİNOX uygulaması sırasında ya da uygulan ayı izleyen saatlerde, serin/soğuk yiyecekler ve/veya içecekler almaktan kaçınınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, CURATİNOX’u kullanmayınız.

• CURATINOX ile tedavi sırasında hamile kalmaktan kaçınınız ve etkili bir doğum kon|rol yöntemi uygulayınız. Aksi takdirde bebeğiniz ilaçtan zarar görebilir.

• Tedavi sırasında hamile kalırsanız, hemen doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavi sırasıjıda ve tedavi kesildikten sonra, kadınsanız 4 ay, erkekseniz 6 ay süreyle etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacır danışınız.

ıza


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CURATİNOX ile tedavi gördüğünüz sırada bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

CURATİNOX tedavisi, sersemlik, bulantı ve kusma riskinde artışa ve yürüme ve dengeyi etkileyen, sinir sistemiyle ilgili diğer belirtilere, görme bozukluklarına ve geçici görme kaybına yol açabilir. İlaç uygulandıktan sonra bu belirtiler sizde de varsa, araç ve makine kullanmayınız.

CURATINOX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CURATİNOX, yardımcı madde olarak laktoz içermektedir ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.


Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CURATİNOX ile diğer ilaçlar arasında etkileşme olabileceğinden, doktorunuza danışm başka bir tıbbi tedavi kullanmayınız.

ıdan

olan

feya

-FU


Böbrekler üzerine zararlı etkisi olan ilaçlarla birlikte kullanımı: \

CURATİNOX esas itibariyle böbreklerden atıldığından, böbrekler üzerine zararlı etkisi diğer ilaçlarla aynı anda kullanımı atıhmım azaltabilir.

5-Fluorourasil (5-FU) ile birlikte kullanımı:

CURATİNOX, 5-FU ile birlikte olağan dozda kullanıldığında, 5-FU etkisinde artış azalma olmaz. CURATİNOX olağan dozundan daha yüksek dozda verildiğinde ise, etkisi artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CURATINOX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• CURATİNOX yalnızca erişkinlerde kullanılır,

• CURATİNOX dozu doktorunuz tarafından vücut yüzeyinize göre belirlenecektir. V|icut yüzeyiniz, boyunuz ve kilonuza göre hesaplanacaktır.

• Yaşlılar da dahil olmak üzere, erişkinlerdeki olağan doz, vücut yüzeyinin metrekaresi başına 85 mg’dir (85 mg/m2) veya 100 -130 mg (100 - 130 mg/m2)’dır. Size uygulanacak doz, kan testlerinizin sonuçlarına ve sizde daha önce CURATİNOX ile istenmeyen etki oluşup oluşmamasına göre değişebilir.

• İlaç infUzyonlannızın olağan uygulama sıklığı, her 2 haftada bir olacaktır veya 3 haffada bir olacaktır.

• Tedavinizin süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.

• Tedavinin tümörün tamamen çıkarılmasını takiben uygulanması halinde, tedavi süresi en fazla 6 ay olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

 • CURATİNOX    size, kanser tedavisinde uzman bir    doktor (onkolog) tarafından reçete
 • edilecektir.

 • Tedaviniz, uzman sağlık personeli    tarafından,    size uygun CURATİNOX dozu
 • hesaplandıktan sonra gerçekleştirilecektir.

 • CURATİNOX    toplardamarlarınızdan    birine yavaş    enjeksiyon (damar içi infüzyon)
 • yoluyla zerk edilecektir. İnfüzyon 2 ila 6 saat sürecek ve hastanede uygulanacaktır.

 • CURATİNOX    size, 5-Fluorourasil    inflizyonundan önce, folinik asit ile biHikte
 • uygulanacaktır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımına ilişkin klinik veri mevcut değildir. Çocuklarc^ ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Yalnızca erişkinlerde kullanılır.

  Böbrek yetmezliği: :

  Ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, başlangıç dozu doktorunuz tarafıtıdan belirlenecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer CURATINOX’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ise,


  Kullanmanız gerekenden daha fazla CURATINOX kullanırsanız

  Bu ilaç uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla vey ilaç uygulanması muhtemel değildir.

  a az

  yan


  Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

  C URA TINOX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CURATINOX'i kullanmayı unuttuysanız

  CURATİNOX uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durujnun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CURATİNOX bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için, tedavinizin ne zurnan sonlandırılacağma doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırırsamz kanser hastalığınıza bağlı yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA14141
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517790942
Etkin Madde Okzaliplatin
ATC Kodu L01XA03
Birim Miktar 100+20
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Okzaliplatin
İthal ( ref. ülke : Romanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CURATINOX 100 mg/20 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Barkodu