Keymen İlaçları › CONTRATHION % 2 10 flakon + çözücü › Kullanma Talimatı

CONTRATHION % 2 10 flakon + çözücü Kullanma Talimatı

Pralidoksim Metilsulfat }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Pralidoksim Keymen İlaç San. Ve Tıc. Ltd. Şti. | Güncelleme : 12 October  2012

CONTRATHION %2 Flakon

Damar içine, kas içine, cilt altına ya da ağız yoluyla uygulanır. Steril-Apirojen

Etken Madde

Her bir flakon (10 mL) 200 mg Pralidoksim'e eşdeğer 322,50 mg Pralidoksim metilsülfat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CONTRATHION nedir ve ne için kullanılır?

2. CONTRATHION’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CONTRATHION nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CONTRATHION’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CONTRATHION nedir ve ne için kullanılır?

CONTRATHION, liyofilize (dondurulmuş-kurutulmuş) toz halde pralidoksim metilsülfat içeren flakon içerisine izotonik sodyum klorür çözeltisi (tuzlu su) eklenmesi ile hazırlanan enjeksiyonluk çözeltidir. Etkin maddesi pralidoksim, organofosforlu pestisitler (tarım ve böcek ilaçları) ile meydana gelen zehirlenmelere karşı kullanılan bir panzehirdir. Her ambalajda toz içeren 10 adet flakon ve çözücü içeren 10 adet ampul bulunur. CONTRATHION aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

• Antikolinesteraz aktiviteye sahip organofosforlu insektisit (böcek ilacı) zehirlenmelerinin tedavisinde

• Kimyasal bileşikler ile zehirlenmelerin tedavisinde


2.CONTRATHION kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CONTRATHION'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• CONTRATHION'un etkin maddesi "pralidoksim"e ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

CONTRATHION'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Gebelik veya emzirme döneminde iseniz,

• Myastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) varsa,

• Böbrek hastalığınız varsa CONTRATHIONu dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CONTRATHION'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CONTRATHION'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CONTRATHION gerekli olmadıkça (potansiyel faydanın risklerden fazla olduğu düşünülmedikçe) gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

CONTRATHION'un araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilerine dair yeterli veri bulunmamakla birlikte, bu ilacın kullanımı ile görme bozuklukları olabileceği konusunda hastalar uyarılmalıdır.

CONTRATHION'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 200 mg dozunda yaklaşık 35,38 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Atropin ile pralidoksim beraber uygulandığında, atropinizasyon belirtileri (al basması, göz bebeği genişlemesi, kalp atımının hızlanması, ağız ve burunda kuruluk) tek başına atropin uygulanmasına göre daha erken ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle yüksek dozda atropin uygulanmış ve pralidoksim uygulaması gecikmiş hastalarda gözlenebilir.

Pralidoksim uygulaması ile doğrudan bağlantısı olmamakla beraber organofosforlu zehirlenmelerde yapılacak tedavilerde morfin, teofilin, aminofilin, süksinilkolin, rezerpin, fenotiyazin grubu güçlü yatıştırıcıların kullanımından kaçınılmalıdır. Barbitüratların etkisi, antikolinesterazlar tarafından arttırıldığından nöbetlerin tedavisinde barbitüratlar çok dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CONTRATHION nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Yetişkinlerde kullanım:

• Damar içi (sulandırılmadan 1 mL/dakika hızla yavaş enjeksiyonla veya çözeltiyi izotonik glikoz veya izotonik sodyum klorür çözeltilerinde seyrelterek infüzyonla), kas içi ya da deri altından:

- İlk enjeksiyonda 200 - 400 mg olan genel pralidoksim dozu, elde edilen etkiye göre 2 g'a kadar arttırılabilir.

- Gerekli görüldüğü sürece 400 mg/saat'e kadar dozlar uygulanmaya devam edilmelidir.

• Ağızdan : 5 saatte bir, 1-3 mg pralidoksim uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

Acil durumlarda uygulama damar içinden yapılır.

Zehirlenme acil bir durum oluşturmuyorsa uygulama kas içi, deri altı veya ağızdan gerçekleştirilir.

Çözelti, 10 mL çözücünün toz içeren flakona eklenmesi ile, kullanılacağı zaman hazırlanmalıdır.

Parenteral ilaçlar (damar içi, kas içi, deri altına uygulanan ilaçlar) uygulanmadan önce partiküler madde veya renk değişikliği (fiziksel görünümdeki değişiklikler) yönünden gözle kontrol edilmelidir. Yukarıdakilerden biri gözlenirse ürün atılmalıdır. Açılmış flakonda kalan ilaç kullanılmamalı ve atılmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

- İlk enjeksiyonda, genel pralidoksim dozu zehirlenmenin ciddiyetine ve tedaviye cevap verme durumuna bağlı olarak 20 - 40 mg/kg'dır.

- Gerekli görüldüğü sürece 10 mg/kg/saat'e kadar dozlar uygulanmaya devam edilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Pralidoksim böbreklerden atıldığı için böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği durumunda ilacın kan düzeyi artacağından pralidoksim dozu azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Uygulanacak doz, hastanın durumuna göre hekim tarafından ayarlanmalıdır.

Eğer CONTRATHION'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CONTRATHION kullanırsanız

Çok yüksek dozlarda pralidoksim, organofosfat zehirlenmesi nedeniyle gelişen sinir-kas blokajını ağırlaştırabilir. Doz aşımı ile normal bireylerde baş dönmesi, bulanık görme, çift görme, baş ağrısı, göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum bozukluğu, bulantı, kalp atımının hafif hızlanması durumları olabilmektedir. Ancak zehirlenme vakalarında bu etkilerin zehirden mi yoksa ilaçtan mı kaynaklandığını anlamak zordur. Duruma göre suni solunum ve diğer destek tedaviler uygulanabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CONTRATHION kullanırsanız

CONTRATHION'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

CONTRATHION ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir sorunla karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Keymen İlaç San. Ve Tıc. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699839790019
Etkin Madde Pralidoksim Metilsulfat
ATC Kodu V03AB04
Birim Miktar 322.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Pralidoksim
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CONTRATHION % 2 10 flakon + çözücü Barkodu