CIPRASID 750 mg 14 film tablet {8699559090475} Kısa Ürün Bilgisi

Siprofloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22 May  2020

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CİPRASİD 750 mg film tablet

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Bir film kaplı tablet 750 mg siprofloksasin eşdeğeri 873 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

 • Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


  3.   FARMASÖTİK FORMU

Film kaplı tablet

Beyaz renkli, oblong, bir yüzü çentikli film tablet. Tablet iki eşit parçaya bölünebilir.


 • 4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

  • 4.1. Terapötik endikasyonlar

   CİPRASİD dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Buna ilave olarak üriner enfeksiyonlarda antibiyogramla duyarlılık kanıtlanması gerekmektedir.

   Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin  başarısız olduğu  durumlarda

   kullanılabilir.

   Antibakteriyel ilaçların doğru kullanımıyla ilgili resmi kılavuzlar göz önünde tutulmalıdır. CİPRASİD, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır.

   CİPRASİD 750 mg film tablet, aşağıdaki endikasyonların tedavisinde endikedir (Bkz. Bölüm 4.4 ve 5.1).

   Tedaviye başlamadan önce siprofloksasine direnç ile ilgili mevcut bilgiler üzerinde özellikle durulmalıdır. Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ile ilgili resmi kılavuzlar göz önünde bulundurulmalıdır.

   Yetişkinler:

   • -  Gram-negatif bakterilere bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları

   • -  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri (Bkz. Bölüm 4.4)

   • -  Kistik fibröz veya bronşektazide bronko-pulmoner enfeksiyonlar

   • -  Pnömoni

   • -  Kronik süpüratif otitis media (Bkz. Bölüm 4.4)

   • -  Özellikle Gram-negatif bakterilere bağlı olduğunda kronik sinüzitin akut alevlenmeleri (Bkz. Bölüm 4.4)

   • -  İdrar yolu enfeksiyonları

   • -   Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları (Bkz. Bölüm 4.4)

   • -   Komplike idrar yolu enfeksiyonları (Bkz. Bölüm 4.4)

   • -   Piyelonefrit

   • -  Genital sistem enfeksiyonları

   • -  Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı gonokokal üretrit ve servisit

   • -  Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı olgular dahil epididimo-orşit

   • -  Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı olgular dahil pelvik inflamatuar hastalık

   • -   Prostatit

   • •  Gastrointestinal kanal enfeksiyonları (örn. seyahat diyaresi)

   • •  İntra-abdominal enfeksiyonlar

   • •  Gram-negatif bakterilerden ileri gelen deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

   • •  Malign otitis externa (Bkz. Bölüm 4.4)

   • •  Kemik ve eklem enfeksiyonları

   • •  Neisseria meningitidis’e bağlı invaziv enfeksiyonların 18 yaş üzeri profilaksisi

   • •  Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

   Siprofloksasin, bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen nötropenik ateş hastaların tedavisinde de kombinasyon tedavisinde kullanılabilir.

   Çocuklar ve ergenler:

   • •  Pseudomonas aeruginosa’dan ileri gelen kistik fibrözde bronko-pulmoner enfeksiyonlar (klinik çalışmaların yapıldığı yaş aralığı: 5-17 yaş)

   • •  Komplike idrar yolları enfeksiyonları ve piyelonefrit, etken hassasiyeti gösterilmesi durumunda diğer alternatifler uygun olmadığında, (klinik çalışmaların yapıldığı yaş aralığı: 1-17 yaş)

   • •  Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

   Siprofloksasin, gerekli görülmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

   4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Dozaj endikasyona, enfeksiyonun şiddetine ve yerine, neden olan organizmaların siprofloksasine duyarlılığına, hastaların böbrek fonksiyonlarına ve çocuklar ile ergenlerde vücut ağırlığına göre belirlenir.

   Tedavi süresi, hastalığın şiddeti ile klinik ve bakteriyolojik seyre dayanır.

   Bazı bakterilerin (örn. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter veya Staphylococci) neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde, daha yüksek siprofloksasin dozları ve diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerekli olabilir.

   Bazı enfeksiyonların (örn. pelvik inflamatuar hastalık, intra-abdominal enfeksiyonlar, nötropenik hastalardaki enfeksiyonlar ve kemik ile eklem enfeksiyonları) tedavisi de, dahil olan patojenlere bağlı olarak diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerektirebilir.

   Yetişkinler

   Endikasyonlar

   mg olarak günlük doz

   Toplam tedavi süresi (potansiyel olarak siprofloksasin ile ilk parenteral tedavi dahil)

   Alt solunum yolu enfeksiyonları

   • - Kistik fibröz veya bronşektazide bronko-pulmoner enfeksiyonlar

   • - Pnömoni (Bkz. Bölüm 4.4)

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   7 ila 14 gün

   İdrar yolu enfeksiyonları (bkz. Bölüm 4.4)

   Komplike idrar yolu enfeksiyonları

   Günde iki kez 500 mg

   7 gün

   Piyelonefrit

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   En az 10 gün, bazı spesifik durumlarda (abse gibi) 21 günden daha uzun bir süre devam edilebilir

   Genital sistem enfeksiyonları

   Gonokokal üretrit ve servisit

   Tek doz olarak 500 mg

   1 gün (tek doz)

   Epididimo-orşit ve pelvik inflamatuvar hastalık

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   En az 14 gün

   Prostatit

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   2 ila 4 hafta (akut) ile 4 ila 6 hafta (kronik)

   Gastrointestinal kanal enfeksiyonları ve

   intraabdominal enfeksiyonlar

   Shigella dysenteriae tip 1 dışındaki Shigella türleri dahil bakteriyel patojenlerin neden olduğu diyare ve şiddetli seyahat diyaresinin ampirik tedavisi

   Günde iki kez 500 mg

   1 gün

   Shigella dysenteriae tip 1’in neden olduğu diyare

   Günde iki kez 500 mg

   5 gün

   Vibrio cholerae’nın neden olduğu diyare

   Günde iki kez 500 mg

   3 gün

   Tifo ateşi

   Günde iki kez 500 mg

   7 gün

   Gram-negatif bakterilerden kaynaklanan intra-abdominal enfeksiyonlar

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   5 ila 14 gün

   Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   7 ila 14 gün

   Kemik ve eklem enfeksiyonları

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   En fazla 3 ay

   Bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşli nötropenik hastalıklar Siprofloksasin, resmi kılavuzlar doğrultusunda uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   Tedaviye, tüm nötropeni periyodu süresince devam edilmelidir.

   Neisseria meningitidis’e bağlı invaziv enfeksiyonların profilaksisi

   Tek doz olarak 500 mg

   1 gün (tek doz)

   Klinik açıdan uygun olduğunda oral yoldan tedavi alabilecek bireyler için solunum yolu şarbonuna maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi İlacın uygulanmasına şüpheli veya doğrulanmış maruziyetten sonra mümkün olan en kısa süre içinde başlanmalıdır.

   Günde iki kez 500 mg

   Bacillus anthracis maruziyetinin doğrulanmasından itibaren 60 gün

   Uygulama sıklığı ve süresi:

   Bkz. Bölüm 4.2

   Uygulama şekli:

   Ağız yoluyla uygulanır. Tabletler bir miktar sıvı ile bütün olarak yutulur.

   Yemek zamanlarından bağımsız olarak alınabilir. Aç karnına alındığında etkin madde daha hızlı absorbe edilir. Bu durumda, tabletler süt ürünleri ya da mineral takviyesi içeceklerle (örn. süt, yoğurt, kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).

   Hastalığın şiddetine bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir (örn. hastaya enteral beslenme uygulanıyorsa). İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek yetmezliği:

   Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalar için önerilen başlangıç ve idame dozları:

   Kreatinin Klirensi [mL/dak./1,73 m²]

   Serum Kreatinin [mikromol/L]

   Oral Doz

   [mg]

   >60

   <124

   Bkz. Genel Doz.

   30 - 60

   124 ila 168

   12 saatte bir 250-500 mg

   <30

   >169

   24 saatte bir 250-500 mg

   Hemodiyaliz tedavisi alan hastalar

   >169

   24 saatte bir 250-500 mg (diyaliz sonrası)

   Periton diyalizi tedavisi alan hastalar

   >169

   24 saatte bir 250-500 mg

   Renal bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

   Karaciğer yetmezliği:

   Karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

   Hepatik bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

   Pediyatrik popülasyon:

   Endikasyonlar

   mg olarak günlük doz

   Toplam tedavi süresi (potansiyel olarak siprofloksasin ile ilk parenteral tedavi dahil)

   Kistik fibröz

   Doz başına en fazla 750 mg ile günde iki kez 20 mg/kg vücut ağırlığı

   10 ila 14 gün

   Komplike idrar yolları enfeksiyonları ve piyelonefrit

   Doz başına en fazla 750 mg ile günde iki kez 10 mg/kg ila 20 mg/kg vücut ağırlığı

   10 ila 21 gün

   Klinik açıdan uygun olduğunda oral yoldan tedavi alabilecek bireyler için solunum yolu şarbonuna maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi İlacın uygulanmasına şüpheli veya doğrulanmış maruziyetten sonra mümkün olan en kısa süre içinde başlanmalıdır.

   Doz başına en fazla 500 mg ile günde iki kez 10 mg/kg ila 15 mg/kg vücut ağırlığı

   Bacillus anthracis maruziyetinin doğrulanmasından itibaren 60 gün

   Diğer şiddetli enfeksiyonlar

   Doz başına en fazla 750 mg ile günde iki kez 20 mg/kg vücut ağırlığı

   Enfeksiyon tipine göre

   Geriyatrik popülasyon:

   4.3. Kontrendikasyonlar

   •  Siprofloksasin veya diğer kinolonlara ya da ürünün herhangi bir bileşenine (Bkz. Bölüm

  6.1) karşı aşırı duyarlılık

  • •  Siprofloksasin ve tizanidinin birlikte kullanılması (Bkz. Bölüm 4.5).

  • 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

   Tendinit ve tendon rüptürü, periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileri dahil sakatlığa sebep olan ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlar.

   CİPRASİD dahil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen advers reaksiyonlar kas-iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit, tendon rüptürü, tendonlarda şişme veya enflamasyon, karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi) artralji, miyalji, periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon, anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, insomnia, şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon) (Bkz. Bölüm 4.8).

   Bu reaksiyonlar CİPRASİD’e başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu advers reaksiyonları yaşamıştır.

   Herhangi bir ciddi advers reaksiyonun ilk bulgularının veya semptomlarının ortaya çıkması durumunda CİPRASİD derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi advers reaksiyonlardan herhangi birini yaşayan hastalarda CİPRASİD dahil florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır.

   Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi, kronik sinüzitin akut alevlenmeleri,kronik süpüratif otitis media, malign otitis externa ve komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları

   Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi, kronik sinüzitin akut alevlenmeleri, kronik süpüratif otitis media, malign otitis externa ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir. Buna ilave olarak üriner enfeksiyonlarda antibiyogramla duyarlılık kanıtlanması gerekmektedir.

   Endikasyonlar

   mg olarak günlük doz

   Toplam tedavi süresi (potansiyel olarak siprofloksasin ile ilk parenteral tedavi dahil)

   Alt solunum yolu enfeksiyonları

   - Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   7 ila 14 gün

   Üst solunum yolu enfeksiyonları

   Kronik sinüzitin akut alevlenmeleri

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   7 ila 14 gün

   Kronik süpüratif otitis media

   Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

   7 ila 14 gün

   Malign otitis externa

   Günde iki doz 750 mg

   28 gün ile 3 ay arası

   Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları

   Günde iki kez 250 mg ila 500 mg

   3 gün

   Pre-menopozal kadınlarda tek doz 500 mg kullanılabilir

   Şiddetli Enfeksiyonlar ve/veya gram pozitif ya da anaerobik bakterilere bağlı şiddetli enfeksiyonlar

   Siprofloksasin monoterapisi, şiddetli enfeksiyonların ve Gram-pozitif veya anaerobik patojenlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir. Bu tip enfeksiyonlarda CİPRASİD, diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

   Streptokokal Enfeksiyonlar (Streptococcus pneumoniae dahil)

   CİPRASİD, etkililiği yetersiz olduğundan dolayı streptokokal enfeksiyonların tedavisinde önerilmez.

   Genital sistem enfeksiyonları

   Gonokokal üretrit, servisit, epididimo-orşit ve pelvik inflamatuvar hastalıklar florokinolona dirençli Neisseria gonorrhoeae izolatlarından kaynaklanabilir. Bu yüzden CİPRASİD, gonokokal üretrit veya servisit tedavisinde sadece siprofloksasine dirençli Neisseria gonorrhoeae dışlanabildiğinde uygulanmalıdır.

   Epididimo-orşit ve pelvik inflamatuvar hastalıklar için, ampirik siprofloksasin sadece siprofloksasine dirençli Neisseria gonorrhoeae dışlanamazsa uygun başka bir antibakteriyel ajan (örn. sefalosporin) ile kombinasyon halinde düşünülmelidir. Üç günlük tedavi sonucunda klinik iyileşme sağlanamadıysa tedavi yeniden değerlendirilmelidir.

   Üriner sistem enfeksiyonları

   İdrar yolları enfeksiyonlarında en yaygın ilişkili patojen olan Escherichia coli’nin florokinolonlara direnci yaşanılan bölgeye göre farklılık gösterir. Reçete eden hekimlerin lokal olarak bölgelerindeki Escherichia coli’nin florokinolonlara direnç prevalansını dikkate almaları tavsiye edilmektedir.

   Pre-menopozal kadınlarda komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılabilen tek doz CİPRASİD’in, uzun tedavi süresindense daha düşük etkililik ile ilişkili olması beklenmektedir. Bu Escherichia coli’nin kinolonlara karşı gittikçe artan direnç düzeyi açısından daha fazla dikkate alınmalıdır.

   İntra-abdominal enfeksiyonlar

   CİPRASİD’in, cerrahi sonrası intra-abdominal enfeksiyonlardaki etkililiği ile ilgili sınırlı veriler bulunmaktadır.

   Seyahat ishali

   Seyahat edilen ülkelerdeki ilgili patojenlerde bulunan siprofloksasine dirence ilişkin bilgiler göz önüne alınmalıdır.

   Kemik ve eklem enfeksiyonları

   CİPRASİD mikrobiyolojik sonuçlara bağlı olarak diğer antimikrobiyal ajanlar ile kombinasyon şeklinde birlikte kullanılmalıdır.

   Solunum yolu şarbonu

   İnsanlarda kullanımı, in-vitro duyarlılık verilerine ve insanlardaki sınırlı verilerle birlikte hayvanlardan elde edilen deneysel verilere dayanmaktadır. Tedavi eden hekimler, şarbon tedavisi ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası konsensüs dokümanlarına başvurmalıdır.

   Çocuklar ve ergenler

   Siprofloksasinin çocuklar ve adolesanlardaki kullanımı mevcut resmi kılavuzları izlemelidir. Siprofloksasin tedavisine, sadece çocuklar ve adolesanlarda kistik fibrozis ve/veya ağır enfeksiyonların tedavisinde deneyimli hekimler tarafından başlanmalıdır.

   Siprofloksasinin gelişmemiş hayvanların ağırlık taşıyan eklemleri üzerinde artropatiye neden olduğu gösterilmiştir. Çocuklarda siprofloksasin kullanımı ile ilgili olarak yapılan randomize, çift kör bir çalışmadan elde edilen güvenlilik verileri (siprofloksasin: n=335, ortalama yaş = 6,3 yıl; komparatörlar: n=349, ortalama yaş = 6,2 yıl; yaş aralığı = 1 ila 17 yıl), +42. gün %7,2 ila %4,6 değerinde ilaçla ilgili olduğundan şüphelenilen artropati insidansı (eklemle ilgili klinik belirti ve semptomlardan farklı) ortaya çıkarmıştır. Bir yıllık takip itibariyle ilaçla ilgili artropati insidansı sırasıyla %9 ve %5,7 olmuştur. Zamanla şüpheli ilaçla ilgili artropati olgularındaki artış, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Eklem ve/veya çevre doku ile ilgili olası advers olaylardan dolayı tedaviye, sadece dikkatli bir fayda/risk değerlendirmesinden sonra başlanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

   Kistik fibrozisde bronko-pulmoner enfeksiyonlar

   Klinik çalışmalarda 5 -17 yaş arası çocuklar ve gençler dahil edilmiştir. 1 yaş ve 5 yaş arası çocukların tedavisinde daha sınırlı deneyim mevcuttur.

   Komplike üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit

   İdrar yolu enfeksiyonları için siprofloksasin tedavisi diğer tedaviler kullanılamaz olduğunda göz önünde bulundurulmalıdır ve mikrobiyolojik sonuçlara dayalı olmalıdır. Klinik çalışmalarda 1 -17 yaş arası çocuklar ve gençler dahil edilmiştir.

   Diğer spesifik şiddetli enfeksiyonlar

   Resmi kılavuzlar doğrultusunda veya diğer tedaviler kullanılamadığında dikkatli bir fayda-risk değerlendirmesinin ardından ya da konvansiyonel tedavi başarısız olduktan sonra ve mikrobiyolojik dokümantasyon CİPRASİD kullanımını gerekçelendirebildiğinde diğer şiddetli enfeksiyonlarda kullanılabilir.

   Yukarıda bahsedilenler dışındaki spesifik şiddetli enfeksiyonlar için CİPRASİD kullanımı, klinik çalışmalarda değerlendirilmemiş olup bununla ilgili klinik deneyim sınırlıdır. Dolayısıyla bu enfeksiyonların görüldüğü hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır.

   Aşırı duyarlılık

   Bazı durumlarda ilk uygulamadan sonra anafilaksi ve anafilaktoid reaksiyonları da içerebilen aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar hemen ortaya çıkabilir (Bkz. Bölüm 4.8) ve yaşamı tehdit edici olabilir.

   Bu gibi durumlarda CİPRASİD kesilmeli ve uygun tıbbi tedavi uygulanmalıdır.

   Kas-iskelet sistemi

   CİPRASİD, genelde kinolon tedavisi ile ilgili tendon hastalığı/bozukluğu öyküsü görülen hastalarda kullanılmamalıdır. Yine de çok nadir durumlarda, neden olan organizmanın mikrobiyolojik dokümantasyonunun ve risk/fayda dengesinin değerlendirilmesinin ardından, mikrobiyolojik verilerin siprofloksasin kullanımını gerekçelendirebildiği yerlerde özellikle standart tedavi başarısız olduğunda veya bakteriyel direnç var ise bazı şiddetli enfeksiyonların tedavisi için bu hastalara CİPRASİD reçete edilebilir.

   CİPRASİD ile tedavinin ilk 48 saati içerisinde dahi bazen bilateral olabilen tendinit ve tendon kopması (özellikle aşil tendonu) meydana gelebilir. Tendon inflamasyonu ve kopması, siprofloksasin tedavisi bırakıldıktan sonra birkaç aya kadar dahi meydana gelebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir (Bkz. Bölüm 4.8). Herhangi bir tendinit belirtisi görüldüğünde (örn. ağrılı şişlik, inflamasyon), siprofloksasin tedavisi bırakılmalıdır. Etkilenen bacağın dinlendirilmesine özen gösterilmelidir.

   Myasthenia Gravis’in şiddetlenmesi:

   Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myasthenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda, ventilatör destek ihtiyacı ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası bildirilen ciddi advers olaylar florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myasthenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından kaçınmalıdır. (Bkz. Bölüm 4.8).

   Aort anevrizması ve diseksiyonu:

   Epidemiyolojik çalışmalar, florokinolon kullanımından sonra özellikle yaşlı popülasyonda aort anevrizması ve diseksiyonu riskinde artış olduğunu bildirmektedir.

   Bu nedenle florokinolonlar, aile öyküsünde anevrizma hastalığı pozitif olan hastalarda, önceden aort anevrizması ve/veya aort diseksiyonu teşhisi konulan hastalarda, aort anevrizması ve diseksiyonu için diğer risk faktörlerini ya da predispozan durumları içeren hastalarda (örn. Marfan sendromu, vasküler Ehlers-Danlos sendromu, Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı, hipertansiyon, bilinen ateroskleroz) sadece dikkatli bir yarar/risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra ve diğer terapötik seçenekler göz önüne alındıktan sonra kullanılmalıdır.

   Ani karın, göğüs veya sırt ağrısı durumunda, hastalara acil servise derhal başvurmaları tavsiye edilmelidir.

   Görme bozuklukları

   Görme bozukluğu başlarsa veya gözlerde herhangi bir etki hissedilirse, derhal göz doktoruna başvurulmalıdır.

   Kardiyak bozukluklar

   Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

   QT aralığının uzamasına neden olabilecek bilinen risk faktörleri olan hastalarda, siprofloksasin dahil florokinolon kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Örneğin;

   • •  Kongenital uzun QT sendromu

   • •  QT aralığının uzamasına neden olabilecek ilaçların (ör. eşzamanlı kullanım sınıf IA veya III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler, antipsikotikler) eş zamanlı kullanımı

   • •  Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (ör. Hipokalemi, hipomagnezemi)

   • •  Kardiyak hastalıklar (ör. kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, bradikardi)

   Yaşlı hastalar ve kadınlar QTc uzatan ilaçlara karşı daha hassas olabilir. Bu nedenle bu popülasyonda siprofloksasin de dahil olmak üzere florokinolonlar kullanılırken dikkatli olunmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2, 4.5, 4.8, 4.9).

   Hipoglisemi

   Diğer kinolonlar ile olduğu gibi, hipoglisemi en sık olarak diyabetik hastalarda, özellikle yaşlı popülasyonda bildirilmiştir. Tüm diyabetik hastalarda kan glukoz düzeyinin dikkatle izlenmesi önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.8).

   Gastrointestinal sistem

   Tedavi sırasında veya sonrasında (tedaviden sonraki birkaç hafta dahil) şiddetli ve persistan diyare meydana gelmesi, acil tedavi gerektiren antibiyotik ile ilişkili koliti (ölümcül sonuçları olabilen hayatı tehdit edici durum) gösterebilir (Bkz. Bölüm 4.8). Bu tip durumlarda CİPRASİD derhal bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Bu durumda anti-peristaltik ilaçlar kontrendikedir.

   Fotosensitivite

   Siprofloksasinin ışık duyarlılığı reaksiyonlarına neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle CİPRASİD alan hastalar doğrudan gün ışığına veya UV ışığına maruz bırakılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

   Santral sinir sistemi (SSS)

   Diğer kinolonlarda olduğu gibi CİPRASİD’in de nöbetleri tetiklediği veya nöbet eşiğini düşürdüğü bilinmektedir.

   Status epilepticus vakaları bildirilmiştir. CİPRASİD, nöbete yatkınlığı bulunan santral sinir sistemi bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Nöbet oluşması halinde, CİPRASİD kesilmelidir (Bkz. Bölüm 4.8).

   Siprofloksasinin ilk defa uygulanmasından sonra dahi psikiyatrik reaksiyonlar oluşabilir. Nadir vakalarda depresyon veya psikotik reaksiyonlar, intihar fikrine/düşüncelerine ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye kadar gidebilir. Hastanın bu reaksiyonlardan herhangi birini geliştirmesi durumunda, CİPRASİD kesilmelidir.

   Siprofloksasin alan hastalarda parestezi, hipoestezi, disestezi veya zayıflık ile sonuçlanan duyusal veya sensorimotor polinöropati vakaları bildirilmiştir. Geri dönüşsüz durumların gelişmesini önlemek amacıyla ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya halsizlik dahil nöropati semptomları görülen hastalarda CİPRASİD tedavisi bırakılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

   Renal ve üriner sistem

   Siprofloksasinin kullanımıyla ilişkili kristalüri bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8 Siprofloksasin alan hastalar bol su içmeli ve idrarın aşırı alkali olmasından kaçınılmalıdır.

   Böbrek fonksiyonunda bozukluk

   CİPRASİD, büyük oranda böbreklerden atıldığından, siprofloksasin birikiminden dolayı advers ilaç reaksiyonlarında bir artıştan kaçınmak için böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda doz ayarlaması gereklidir (Bkz. Bölüm 4.2).

   Yaşlı hastalarda renal fonksiyon azaldığı için doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte olduğunda doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.

   Hepatobilier sistem

   Siprofloksasinle hepatik nekroz ve yaşamı tehdit eden karaciğer yetmezliği olguları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8). Karaciğer hastalığının herhangi bir belirti ve bulgusunun (anoreksi, sarılık, idrarda koyulaşma, kaşıntı veya hassas abdomen) bulunması durumunda tedavi kesilmelidir (Bkz. Bölüm 4.8).

   Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetmezliği

   Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetmezliği bulunan hastalarda siprofloksasin ile hemolitik reaksiyonlar bildirilmiştir. Potansiyel faydasının olası riske ağır bastığı düşünülmedikçe, bu hastalarda siprofloksasin kullanımından kaçınılmalıdır. Bu durumda, olasılıkla gerçekleşebilecek hemoliz durumu izlenmelidir.

   Direnç

   Siprofloksasin tedavisi sırasında veya tedavi sürecinin ardından, klinik olarak belirgin süper enfeksiyonla birlikte veya süper enfeksiyon olmaksızın siprofloksasine direnç gösteren bakteriler izole edilebilir. Uzun süreli tedaviler sırasında ve hastane enfeksiyonları ve/veya Staphylococcus ve Pseudomonas türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar tedavi edilirken siprofloksasin seçilmesi siprofloksasine dirençli bakteriler açısından farklı bir risk oluşturabilir.

   Sitokrom P450

   Siprofloksasin CYP1A2’yi inhibe eder ve dolayısıyla bu enzim ile metabolize olan eş zamanlı uygulanan maddelerin (örn. teofilin, klozapin, olanzapin, ropinirol, tizanidin, duloksetin, agomelatin) serum konsantrasyonunun artmasına neden olabilir. Bu yüzden siprofloksasin ile eş zamanlı olarak bu maddeleri kullanan hastalar, klinik doz aşımı bulguları açısından yakından izlenmelidir ve serum konsantrasyonlarının (örn. teofilinin) tespit edilmesi gerekebilir. (Bkz. Bölüm 4.5). Siprofloksasinin tizanidin ile birlikte uygulanması kontrendikedir.

   Metotreksat

   Siprofloksasinin metotreksat ile eş zamanlı kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.5).

   Testlerle etkileşim

   4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

   Diğer tıbbi ürünlerin siprofloksasin üzerine etkisi

   QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar

   Siprofloksasin diğer florokinolonlarla benzer şekilde QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları almakta olan hastalarda ihtiyatlı bir şekilde kullanılmalıdır (örn. Sınıf IA ve III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler, antipsikotikler) (Bkz. Bölüm 4.4).

   Şelasyon kompleksi formülasyonları

   CİPRASİD ile birlikte demir, sukralfat veya antasitler ve kuvvetli tamponlanmış ilaçlar (antiretroviral ilaçlar) ile magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren tedavi edici ürünler ve sevelamer, lantan karbonat gibi polimerik fosfat bağlayıcılar alındığında siprofloksasin absorbsiyonu azalır. Birlikte kullanımı gerektiğinde CİPRASİD diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya en az 4 saat sonra verilmelidir. Bu sınırlama H2 reseptör blokörü sınıfı antasit ilaçlar için geçerli değildir.

   Gıda ve süt ürünleri

   Öğün sırasında alınan kalsiyum, siprofloksasinin absorpsiyonunu anlamlı derecede etkilemez. Bununla birlikte, siprofloksasin ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin (örn: süt, yoğurt, kalsiyum destekli portakal suyu) aynı anda kullanılması, siprofloksasinin absorpsiyonunu azaltabilir. Bu yüzden, CİPRASİD’in bu şekilde kullanımından kaçınılmalıdır.

   Probenesid

   Probenesid, siprofloksasinin renal atılımını engeller. Probenesid içeren tedavi edici ürünlerle birlikte kullanımı siprofloksasinin serum konsantrasyonunun yükselmesine yol açar.

   Metoklopramid

   Metoklopramid, siprofloksasinin absorbsiyonunu hızlandırır ve doruk kan düzeyine daha kısa sürede ulaşmasına neden olur. Ancak siprofloksasinin biyoyararlanımı üzerine etkisi yoktur.

   Omeprazol

   Siprofloksasinin omeprazol içeren tedavi edici ürünlerle birlikte uygulanması, siprofloksasinin Cmaks ve EAA değerlerinde hafif bir düşüşe yol açabilir.

   Siprofloksasin’in diğer tıbbi ürünler üzerine etkisi Tizanidin

   Tizanidin içeren tedavi edici ürünler, CİPRASİD ile birlikte uygulanmamalıdır. (Bkz. Bölüm 4.3). Sağlıklı bireylerde yapılan bir klinik çalışmada, tizanidin serum konsantrasyonlarında siprofloksasin ile birlikte verildiğinde bir artış görülmüştür (Cmaks artışı: 7 kat, aralık: 4-21 kat, EAA artışı: 10 kat, aralık: 6-24 kat). Artan serum konsantrasyonlarına bağlı hipotansif ve sedatif etkiler artmıştır (Bkz. Bölüm 4.4).

   Metotreksat

   CİPRASİD ile metotreksatın aynı anda uygulanması, metotreksatın renal tübüllerden transportunu inhibe ederek metotreksatın plazma düzeylerinde artışa yol açabilir. Bu metotreksat ile bağlantılı toksik reaksiyonların riskini arttırabilir. Siprofloksasinin metotreksat ile eş zamanlı kullanımı önerilmez (Bkz. Bölüm 4.4).

   Teofilin

   Siprofloksasin ve teofilin içeren tedavi edici ürünlerin eş zamanlı uygulamaları serum teofilin düzeyinde arzu edilmeyen artışa yol açabilir. Bu durumda teofiline ait istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir ve nadiren bu etkiler hayati veya öldürücü olabilir. Eğer iki tedavi edici ürünün kombinasyon şeklinde kullanımı gerekiyorsa serum teofilin düzeyi izlenmeli ve teofilin dozu uygun şekilde azaltılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

   Diğer ksantin türevleri

   Siprofloksasin ve kafein ya da pentoksifilin (okspentifilin) içeren ürünler eşzamanlı kullanıldığında, söz konusu ksantin türevlerinin serum konsantrasyonlarının arttığı bildirilmiştir.

   Siklosporin

   Eş zamanlı siprofloksasin ve siklosporin içeren tedavi edici ürünler verildiğinde serum kreatinin düzeyinde geçici yükselme gözlenmiştir. Bu nedenle bu hastaların serum kreatinin düzeyleri sık sık (haftada iki kere) kontrol edilmelidir.

   Vitamin K antagonistleri

   CİPRASİD’in bir vitamin K antagonistiyle eşzamanlı uygulanması bu ilaçların antikoagülan etkilerini artırabilir. Söz konusu risk altta yatan enfeksiyona, hastanın yaş ve genel durumuna bağlı olarak değişebilir dolayısıyla siprofloksasinin INR (uluslararası normalize edilmiş oran) artışına katkısını belirlemek güçtür. CİPRASİD bir vitamin K antagonistiyle (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) birlikte uygulandığı sırada ya da bu uygulamadan hemen sonra INR sık sık izlenmelidir.

   Duloksetin

   Klinik çalışmalar duloksetinin fluvoksamin gibi güçlü CYP 450 1A2 izoenzim inhibitörleri ile eş zamanlı kullanımının, duloksetinin EAA ve Cmaks değerlerinde artışa yol açabileceğini göstermiştir. Siprofloksasin ile olası bir etkileşime ait hiçbir klinik veri olmamasına rağmen, eş zamanlı kullanımda benzer etkiler beklenebilir (Bkz. Bölüm 4.4).

   Ropinirol

   Klinik bir çalışmada, orta derecede bir CYP 450 1A2 izoenzim inhibitörü olan ropinirol ile siprofloksasinin eşzamanlı kullanımı ropinirolün Cmaks ve EAA değerlerinde sırasıyla %60 ve %84’ lük artışa neden olmuştur. CİPRASİD ile eşzamanlı uygulandığı durumda ropinirolle ilişkili istenmeyen etkilerin izlenmesi ve uygun biçimde doz ayarlaması önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

   Lidokain

   Sağlıklı gönüllülerde lidokain içeren tedavi edici ürünlerin CYP450 1A2 izoenzimi inhibitörü olan siprofloksasin ile eşzamanlı kullanımının, intravenöz lidokain klerensini % 22 azalttığı gösterilmiştir. Lidokain tedavisi iyi tolere edilmesine karşı, vaka raporlarında eşzamanlı uygulamada ortaya çıkabilecek siprofloksasin ile ilişkili muhtemel yan etkiler bildirilmektedir.

   Klozapin

   250 mg siprofloksasinin 7 gün süreyle klozapinle eşzamanlı uygulamasını takiben, klozapin ve N-desmetilklozapin serum konsantrasyonları sırasıyla %29 ve %31 oranlarında artmıştır. CİPRASİD ile eşzamanlı kullanım sırasında ya da hemen sonrasında klinik izlem ve uygun klozapin doz ayarlaması tavsiye edilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

   Sildenafil

   Sildenafilin Cmaks ve EAA değerleri sağlıklı bireylerde, 500 mg siprofloksasinle eşzamanlı uygulanan 50 mg’ lık oral dozu takiben yaklaşık iki kat artmıştır. Dolayısıyla CİPRASİD’in sildenafille birlikte reçete edildiği durumda riskler ve yararlar göz önünde bulundurulmalıdır.

   Fenitoin

   Aynı anda siprofloksasin ve fenitoin alan hastaların serum fenitoin seviyelerinde değişme (artma veya azalma) gözlenmiştir. Bu durumda, ilaç seviyelerinin izlenmesi tavsiye edilmektedir.

   Agomelatin

   Klinik çalışmalarda, güçlü bir CYP450 1A2 izoenzim inhibitörü olan fluvoksaminin aglomelatin metabolizmasını önemli derecede inhibe ederek agomelatine maruziyeti 60 kat artırmakta olduğu gösterilmiştir. Bir orta derece CYP450 1A2 inhibitörü olan siprofloksasin ile benzer bir etkileşim için klinik veri bulunmamasına rağmen, eş zamanlı kullanımı durumunda benzer etkiler beklenebilir (Bkz. Bölüm 4.4).

   Zolpidem

   4.6. Gebelik ve laktasyon

   Gebelikte kullanım kategorisi: C’dir.

   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Siprofloksasinin çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Önlem olarak, uygun bir kontrasepsiyon yöntemi kullanılması önerilmektedir.

   Gebelik dönemi

   Siprofloksasinin hamile kadınlarda kullanımından elde edilen veriler, malformasyon veya fetüs/yenidoğan toksisitesini göstermemektedir. Jüvenil ve doğum öncesi dönemde kinolonlara maruz kalan hayvanlarda tam olarak gelişmemiş kıkırdağa etkileri gözlendiğinden, ilacın olgunlaşmamış insan organizmasında/fetüste artiküler kıkırdak hasarına sebebiyet verebileceği dışlanamaz (Bkz. Bölüm 5.3).

   Önlem olarak, hamilelikte siprofloksasin kullanımından kaçınılmalıdır.

   Laktasyon dönemi

   Siprofloksasin anne sütüne itrah edilir. Olası artiküler hasar riskine bağlı olarak, CİPRASİD’in emzirme sırasında kullanımı önerilmemektedir (Bkz. Bölüm 5.3).

   Üreme yeteneği/Fertilite

   4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

   4.8. İstenmeyen etkiler

   Siprofloksasin (oral, parenteral) ile gerçekleştirilen tüm klinik çalışmalara dayanan advers ilaç reaksiyonları, sıklık bakımından CIOMS III kategorilerine göre listelenmiştir (toplam n= 51621).

   Siprofloksasin kullanımında bildirilen ADR sıklıkları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Her sıklık grubunda, istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sıralamasına göre sunulmuştur. Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (mevcut verilerden kestirilememiştir).

   Yalnızca pazarlama sonrası sürveyans sırasında tanımlanan ve sıklığı kestirilemeyen advers reaksiyonlar "bilinmiyor" başlığı altında sıralanmıştır.

   Sistem organ sınıfı

   Yaygın

   Yaygın olmayan

   Seyrek

   Çok seyrek

   Bilinmiyor

   Enfeksiyonlar

   ve

   enfestasyonlar

   Mikotik süper enfeksiyonlar

   Kan ve Lenf sistemi

   Eozinofili

   Lökopeni, anemi, nötropeni,

   Hemolitik anemi,

   hastalıkları

   lökositoz, trombositopeni, trombositemi

   agranülositoz, pansitopeni (hayatı tehdit eden), kemik iliği depresyonu (hayatı tehdit eden)

   Bağışıklık sistemi hastalıkları

   Alerjik reaksiyon, alerjik ödem/ anjiyoödem

   Anafilaktik reaksiyon, anafilaktik şok (hayatı tehdit eden) (Bkz. Bölüm 4.4), serum hastalığı benzeri reaksiyon

   Metabolizma ve beslenme sistemi hastalıkları

   İştahta ve gıda alımında azalma

   Hiperglisemi,

   Hipoglisemi (Bkz. Bölüm 4.4)

   Psikiyatrik

   hastalıklar

   Psikomotor hiperaktivite/ ajitasyon

   Konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu, anksiyete reaksiyonları, anormal rüyalar (kabus), depresyon (intihar fikri/ düşünceleri veya intihara teşebbüs ve intihar etmeye varma olasılığı Bkz. Bölüm 4.4), halüsinasyon

   Psikotik reaksiyonlar (intihar fikri/ düşünceleri veya intihara teşebbüs ve intihar etmeye varma olasılığı) (Bkz. Bölüm 4.4)

   Mani, hipomani dahil

   Sinir sistemi hastalıkları

   Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları

   Parestezi, disestezi, hipoestezi, tremor (titreme), nöbetler (status epileptikus dahil) (Bkz. Bölüm 4.4), vertigo

   Migren koordinasyon bozukluğu, koku bozuklukları, intrakraniyal hipertansiyon (psödotümör serebri), yürüme güçlüğü

   Periferal nöropati ve polinöropati (Bkz. Bölüm 4.4)

   Göz hastalıkları

   Görme bozuklukları (ör.diplopi)

   Görsel renk bozuklukları

   Kulak ve iç kulak hastalıkları

   Kulak çınlaması, işitme kaybı/ İşitme azalması

   Kardiyak hastalıklar

   Taşikardi

   Ventriküler aritmi, torsades de pointes (özellikle QT uzaması açısından risk faktörü bulunan hastalarda), EKG’de uzamış QT (Bkz. Bölüm 4.4 ve 4.9)

   Vasküler hastalıklar

   Vazodilatasyon, hipotansiyon, senkop

   Vaskülit

   Göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

   Dispne (astımla ilgili durumlar dahil)

   Gastrointestinal hastalıklar

   Bulantı, diyare

   Kusma, gastrointestinal ve abdominal ağrı, dispepsi, gaz şişkinliği

   Antibiyotik kaynaklı kolit (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen)

   Pankreatit

   Hepatobiliyer hastalıklar

   Transaminaz seviyelerinde artış, bilirubin artışı

   Hepatik yetmezlik, kolestatik sarılık, hepatit

   Karaciğer nekrozu (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir.) (Bkz. Bölüm 4.4)

   Deri ve derialtı doku hastalıkları

   Döküntü, kaşıntı, ürtiker

   Işık duyarlılığı reaksiyonları, (Bkz. Bölüm 4.4)

   Peteşi, eritema multiforme minör, eritema

   Akut genel ekzantematöz püstüloz

   nodosum, Stevens-Johnson sendromu (potansiyel olarak hayatı tehdit edici), toksik epidermal nekroliz (potansiyel olarak hayatı tehdit edici)

   (AGEP), Eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç sendromu (DRESS)

   Kas-iskelet sistemi, bağ doku ve kemik hastalıkları

   Kas-iskelet ağrısı (örn. ekstremite ağrısı, sırt ağrısı, göğüs ağrısı), Artralji (eklem ağrısı)

   Miyalji, artrit, kas tonusunda artış ve kramp

   Kas güçsüzlüğü, tendinit, tendon rüptürü (çoğunlukla Aşil tendonu) (Bkz. Bölüm

   • 4.4) , myasthenia gravis şiddetlenmesi (Bkz. Bölüm

    • 4.4)

   Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

   Renal bozukluk

   Renal yetmezlik, hematüri, kristalüri (Bkz.

   Bölüm 4.4), tübülointerstisyel nefrit

   Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

   Ateş, asteni

   Ödem, terleme

   (hiperhidrozis)

   Araştırmalar

   Alkalen fosfataz düzeyinde artış

   Amilaz artışı

   INR


   5.1. Farmakodinamik özellikler

   Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanılan antibakteriyeller, Florokinolonlar ATC kodu: J01MA02

   Etki Mekanizması

   Bir florokinolon antibakteriyel ilaç olarak siprofloksasinin bakterisid özelliği, bakteriyel DNA replikasyonu, transkripsiyonu, onarımı ve rekombinasyonu için gerekli enzimler olan tip II topoizomeraz (DNA giraz) ve topoizomeraz IV inhibisyonunu içermektedir.

   Farmakokinetik/farmakodinamik ilişki

   Etkililik, çoğunlukla bakteriyel bir patojen için siprofloksasinin maksimum serum konsantrasyonu (Cmaks) ile minimum inhibitör konsantrasyonu (MIC) arasındaki ilişkiye ve eğri altında kalan alan (EAA) ile MIC arasındaki ilişkiye dayanır.

   Direnç Mekanizması

   In vitro siprofloksasin direnci yaygınlıkla çoklu adımlı mutasyonlar aracılığıyla topoizomerazlar IV ve DNA girazdaki hedef alan mutasyonlarına bağlıdır. Siprofloksasin ve diğer florokinolonlar arasında çarpraz-direnç sonuçları değişkendir. Tekli mutasyonlar klinik dirençten çok duyarlılıkta azalmaya neden olabilir, ancak çoklu mutasyonlar genellikle klinik siprofloksasin direnci ve kinolon sınıfı arasında çapraz dirençle sonuçlanabilir.

   Aynı sınıfta yer alan çeşitli etkin maddelerin fizikokimyasal özellikleri ve her etkin maddenin taşınma sistemlerinin afinitesine bağlı olarak, geçirgenlik ve/veya etkin madde taşma pompası direnç mekanizmalarının florokinolonların duyarlılığı üzerine değişken etkileri olabilir. Tüm in-vitro direnç mekanizmaları klinik izolatlar üzerinde yaygın olarak gözlemlenmektedir.

   Geçirgenlik bariyerleri (Pseudomonas aeruginosa’da yaygındır) gibi diğer antibiyotikleri inaktive eden direnç mekanizmaları ve taşma mekanizmaları siprofloksasine duyarlılığı etkileyebilir.

   Qnr geni tarafından kodlanmış plazmid-aracılı direnç bildirilmiştir.

   Antibakteriyel aktivite spektrumu

   Bakterilerin duyarlı veya dirençli olduğunu gösteren minimum konsantrasyon seviyeleri (breakpoints), duyarlı suşları orta seviyede duyarlı olan suşlardan ve orta seviyede duyarlı olanları ise dirençli suşlardan ayırır:

   EUCAST tavsiyeleri

   Mikroorganizmalar

   Duyarlı

   Dirençli

   Enterobacteriaceae

   Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

   Dirençli >1 mg/L

   Pseudomonas türleri

   Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

   Dirençli >1 mg/L

   Acinetobacter türleri

   Duyarlı ≤ 1 mg/L

   Dirençli >1 mg/L

   Staphylococcus türleri1

   Duyarlı ≤ 1 mg/L

   Dirençli >1 mg/L

   Haemophilus influenzae ve

   Moraxella catarrhalis

   Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

   Dirençli >0,5 mg/L

   Neisseria gonorrhoeae

   Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

   Dirençli >0,06 mg/L

   Neisseria meningitidis

   Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

   Dirençli >0,06 mg/L

   Türle ilgili olmayan kırılma noktaları*

   Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

   Dirençli >1 mg/L

   1Staphylococcus türleri - yüksek dozda tedavi ile ilgili siprofloksasin için kırılma noktaları.

   * Genelde FK/FD verilerine dayanarak türle ilgili olmayan kırılma noktaları tespit edilmiştir ve bunlar spesifik türlerin MIC dağılımlarından bağımsızdır.

   Kazanılan direncin prevalansı, coğrafi olarak ve zamanla değişebilmektedir, özellikle ciddi enfeksiyonların tedavisinde, belirli türler için dirence ait lokal bilgiler istenir. Gerektiği takdirde, ajanın en azından bazı enfeksiyon türleri için kullanımının sorgulandığı, direncin yerel prevalansının arttığı durumlarda, uzmanlardan görüş istenebilir.

   Aşağıda sıralanan bakteri cins ve türlerinin siprofloksasine yaygın biçimde duyarlı olduğu gösterilmiştir:

   Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

   Bacillus anthracis (1)

   Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

   Aeromonas spp.

   Brucella spp.

   Citrobacter koseri

   Francisella tularensis

   Haemophilus ducrevi

   Haemophilius influenzae*

   Legionella spp.

   Moraxella catarrhalis*

   Neisseria meningitidis Pasteurella spp.

   Salmonella spp. * Shigella spp.* Vibrio spp.

   Yersinia pestis

   Anaerobik mikroorganizmalar

   Mobiluncus

   Diğer mikroorganizmalar

   Chlamydia trachomatis ($)

   Chlamydia pneumoniae ($)

   Mycoplasma hominis ($)

   Mycoplasma pneumoniae ($)

   Edinilmiş direncin sorun olabileceği türler

   Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

   Enterococcus faecalis($)

   Staphylococcus spp.*(2)

   Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

   Acinetobacter baumanni+

   Burkholderia cepacia+*

   Camplybacter spp. +*

   Citrobacter freundii*

   Enterobacter aerogenes

   Enterobacter cloacae*

   Klebsiella pneumoniae*

   Morganella morganii*

   Neisseria gonorrhoeae*

   Proteus mirabilis*

   Proteus vulgaris*

   Providencia spp.

   Escherichia coli*          Pseudomonas aeruginosa*

   Klebsiella oxytoca          Pseudomonas fluorescens

   Serratia marcescens*

   Anaerobik mikroorganizmalar

   Peptostreptococcus spp.

   Propionibacterium acnes

   Aşağıda belirtilen mikroorganizmalar doğaları gereği siprofloksasine dirençli kabul edilir:

   Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

   Actinomyces

   Enterococcus faecium

   Listeria monocytogenes

   Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

   Stenotrophomonas maltophilia

   Anaerobik mikroorganizmalar

   Yukarıda listelenenler dışında

   Diğer mikroorganizmalar

   Mycoplasma genitalium

   Ureaplasma urealitycum

   * Duyarlı izolatlar için onaylı klinik koşullarda klinik etkililik kanıtlanmıştır

   + Bir veya daha fazla AB ülkesinde direnç oranı ≥%50

   ($): Edinilmiş direnç mekanizması yokluğunda doğal ara duyarlılık

   • (1):Bacillus anthracis sporlarının inhalasyonuna bağlı deneysel hayvan enfeksiyonlarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir; bu çalışmalarda maruziyetten kısa süre sonra başlanan antibiyotiklerin, tedavi infektif doz altında organizmadaki sporların sayısını düşürmek amacıyla yapılmışsa hastalığın meydana gelmesini önlediği ortaya çıkmıştır. İnsan gönüllülerde önerilen kullanım esas olarak in vitro duyarlılığa ve sınırlı insan verileri ile birlikte deneysel hayvan verilerine dayanmaktadır. Yetişkinlerde 500 mg dozda günde iki oral siprofloksasin ile iki aylık tedavi süresi insanlarda antraks enfeksiyonunun önlenmesi için etkili doz olarak kabul edilmiştir. Tedaviyi uygulayan doktor şarbon tedavisi bakımından ulusal ve/veya uluslararası konsensüs belgelerine başvurmalıdır.

   • 5.2. Farmakokinetik özellikler

    Emilim

    250 mg, 500 mg ve 750 mg siprofloksasin tabletlerin tek dozlarının oral uygulamasının ardından siprofloksasin, çoğunlukla ince bağırsaktan olmak üzere hızlı ve geniş ölçüde emilir ve maksimum serum konsantrasyonlarına 1-2 saat sonra ulaşır.

    100-750 mg’lık tek dozlar, 0,56 ve 3,7 mg/L arasında doza bağlı bir maksimum serum konsantrasyonu (Cmaks) sağlar. Serum konsantrasyonu, 1000 mg’a kadarki dozlarda orantılı olarak artar. Mutlak biyoyararlanım, yaklaşık %70-80’dir.

    12 saatte bir verilen 500 mg’lık oral dozun, 12 saatte bir 60 dakika boyunca verilen 400 mg siprofloksasinin intravenöz infüzyonu ile sağlanana eşdeğer bir serum konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki alan (EAA) düzeyi sağladığı gösterilmiştir.

    Dağılım

    Siprofloksasinin protein bağlama düzeyi düşüktür (%20-30). Siprofloksasin, plazmada genelde iyonize olmamış formda bulunur ve 2-3 L/kg vücut ağırlığı şeklinde büyük bir kararlı durum dağılım hacmine sahiptir. Siprofloksasin akciğer (epitel sıvısı, alveolar makrofajlar, biyopsi dokusu), sinüs, iltihaplı lezyonlar (kantarid kaynaklı kabarcık sıvısı) ve ürogenital sistem (ürin, prostat, endometrium) gibi çeşitli dokularda yüksek konsantrasyona ulaşır; burada toplam konsantrasyon plazma konsantrasyonunu aşmaktadır.

    Biyotransformasyon

    Desetilensiprofiloksasin (M 1), sülfosiprofloksasin (M 2), oksosiprofloksasin (M 3) ve formilsiprofloksasin (M 4) olarak tanımlanan dört metabolit düşük konsantrasyonlarda saptanmıştır. Bu metabolitler, ana bileşikten daha düşük derecede olmakla birlikte in vitro antimikrobiyal aktivite gösterir.

    Siprofloksasinin, CYP 450  1A2 izoenzimlerinin orta dereceli bir inhibitörü olduğu

    bilinmektedir.

    Eliminasyon

    Siprofloksasin, büyük oranda böbreklerden ve daha az oranda da feçes ile atılır. Böbrek fonksiyonları normal gönüllülerde serum eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 4-7 saattir.

    Siprofloksasinin atılımı (dozun %’si)

    Oral uygulama

    İdrar

    Feçes

    Siprofloksasin

    44,7

    Metabolitler (M1-M4)

    11,3

    7,5

    Renal klirens, 180-300 mL/kg/saat arasında ve toplam vücut klirensi de 480-600 mL/kg/saat arasındadır. Siprofloksasin, hem glomerüler filtrasyona hem de tübüler sekresyona uğrar. Böbrek fonksiyonlarındaki şiddetli bozulma, siprofloksasinin yarılanma ömrünün 12 saate kadar çıkmasına yol açar.

    Siprofloksasinin renal olmayan klirensi genelde aktif trans-bağırsak ve metabolizma yoluyla gerçekleşir. Dozun %1’i biliyer yolla atılır. Siprofloksasin safrada yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

    Pediyatrik hastalar

    Pediatrik hastalarda farmakokinetik veriler sınırlıdır.

    Çocuklarda yapılan bir çalışmada Cmaks ve EAA değerinin yaşa bağlı olmadığı görülmüştür (bir yaş üzerinde). Birden fazla dozlamanın (günde üç kez 10 mg/kg) ardından Cmaks ve EAA değerinde belirgin bir artış gözlenmemiştir.

    Şiddetli sepsis görülen 10 çocukta, 1 yaşından küçüklerde 10 mg/kg’ın 1 saat intravenöz infüzyonundan sonra Cmaks değeri 6,1 mg/mL (aralık 4,6-8,3 mg/L) olurken 1-5 yaş arası çocuklarda bu değer 7,2 mg/L (aralık 4,7-11,8 mg/L) olmuştur. EAA değerleri ise, ilgili yaş gruplarında 17,4 mg*saat/L (aralık 11,8-32 mg*saat/L) ve 16,5 mg*saat/L (aralık 11-23,8 mg*saat/L) olmuştur.

    5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

    Klinik dışı veriler tek doz toksisitesi, tekrarlanan doz toksisitesi, karsinojenik potansiyel veya üreme toksisitesi ile ilgili konvansiyonel çalışmalar temelinde insanlar için herhangi belirli bir tehlike olmadığını göstermektedir. Diğer bazı kinolonlar gibi siprofloksasin de klinik açıdan anlamlı maruziyet düzeylerinde hayvanlarda fototoksik bulunmuştur.

    Fotomutajenisite/fotokarsinojenisite ile ilgili veriler, in vitro deneylerde ve hayvan deneylerinde siprofloksasin için zayıf bir fotomutajenik veya fototümorojenik bir etki göstermiştir. Bu etki, diğer giraz inhibitörlerininkine benzer bulunmuştur.

    Artiküler tolerans çalışmaları:

    Diğer giraz inhibitörleri gibi gelişmemiş hayvanların ağırlık taşıyan eklemleri üzerinde hasara neden olur. Kıkırdak hasarının derecesi yaş, tür ve doza göre değişir. Hasar eklemlere fazla yüklenilmemek suretiyle azaltılabilir. Gelişmiş hayvanlar (sıçan,köpek) ile yapılan çalışmalarda kartilaj hasarına dair delil bulunmamıştır. Genç beagle köpeklerinde terapötik dozlarda siprofloksasin kullanımı ile 2 hafta sonunda ciddi eklem değişiklikleri saptanmıştır, bu değişiklikler 5 ay sonra da gözlenmeye devam etmiştir.