CEBEMYXINE 5 ml göz damlası Kısa Ürün Bilgisi

Neomisin Sülfat + Polimiksin Sülfat }

Duyu Organları > Antienfektifler > Basitrasin + neomisin sulfat
Abdi İbrahim İlaç Pazarlama Anonim Şirketi [ İptal Firma ] | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CEBEMYXINE göz damlası

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: 5 mİ. damla; etkin madde olarak 17.000 IU neomisin sülfat, 50.000 IU polimiksin B sülfat içermektedir

Benzalkonyum klorür 0.25 mg/ 5 mİ


6

.l’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Göz damlası.

Berrak çözelti.


4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Enfeksiyonun şiddetine göre genellikle 7 gün süre ile günde 3-8 kez birer damla.

Uygulama şekli:

Göze damlatılarak uygulanır.

Şişe açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Damlalığın ucu hiçbir yere dokundunılmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.

Pediyatrik popttlasyon : Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

İçindeki maddelerden herhangi birine karşı oluşmuş aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

4.4.   Özel kullanım uyardan ve önlemleri

Neomisin’e karşı duyarlılık genellikle göz kapağı ve konjunktivanın kızarma ve ödemi biçiminde görülür. Uzun süreli kullanımda hastalar bu açıdan gözlenmeli ve gerekirse kullanımdan vazgeçilmelidir, ilaç kesildiğinde belirtiler kaybolacaktır.

Diğer antibiyotik preparatlarında olduğu gibi uzun süre kullanım dirençli organizmaların oluşmasına neden olabilir. Bu durumda gerekli önlemler alınmalıdır. Kanamisin, paromomisin, streptomisin ve muhtemelen gentamisinle çapraz reaksiyon riski vardır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Topikal oftalmik kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/ doğum/ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

CEBEMYXINE gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

Kesinlikle kullanılması gerekli ise, fetus üzerindeki risk/yarar oranı değerlendirilerek, doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

İlacın anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, kesinlikle kullanılması gerekli ise, risk/yarar oranı değerlendirilerek, doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>
1

/

10.000

ila <

1

/

1

.

000

); çok seyrek (<

1

/

10

.

000

), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

GÖZ hastalıkları

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Oküler kullanım ile ilgili olarak herhangi bir doz aşımı bildirilmemiştir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Oitalmolojikler, antibiyotikler ATC kodu: S01AA30

5.2. Farmakokinetik özellikler

Oküler uygulama ile ilgili olarak emilim, dağılım, biyotransformasyon ve eliminasyon verileri bildirilmemiştir.

Polimiksin B Sülfat:

LD50 : 790 mg/kg; oral-fare LD50 : 20500 mcg/kg; ip-fare LD50 : 59500 mcg/kg; sc-fare LD50 : 5400 mcg/kg; iv-fare LD50 : 58 mg/kg; sc-kobay

Neomisin Sülfat:

LD50 : 200 mg/kg; sc-sıçan LD50 : 305 mg/kg; ip-fare LD50 : 190 mg/kg; sc-fare LD50 : 17400 mcg/kg; iv-fare LD50 : 142 mg/kg; im-fare

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir,

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

5 ml’lik çözelti içeren plastik şişe

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” “Ambalaj ve Ambalaj Atıklan Kontrolü YönetmeliğF’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama Anonim Şirketi [ İptal Firma ]
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699704610763
Etkin Madde Neomisin Sülfat + Polimiksin Sülfat
ATC Kodu S01AA30
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > Antienfektifler > Basitrasin + neomisin sulfat
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 
CEBEMYXINE 5 ml göz damlası Barkodu