Sandoz İlaçları › CARVEXAL 25 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

CARVEXAL 25 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Karvedilol }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Karvedilol Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

CARVEXAL 25 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir.

Etken Madde

Karvedilol 25 mg

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, krospovidon, povidon K-30, kolloidal silikon anhidr, magnezyum stearat

O

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARVEXAL nedir ve ne için kullanılır?

2. CARVEXAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CARVEXAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CARVEXAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CARVEXAL nedir ve ne için kullanılır?

/    CARVEXAL, karvedilol adı verilen bir etkin madde içerir. Bu, “beta-blokörler” adı verilen

bir gruba dahildir. CARVEXAL aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Yüksek kan basmcı (hipertansiyon)
 • Anjina (kalbiniz yeterince oksijen almadığı zaman oluşan göğüs ağrısı veya rahatsızlık)
 • Kronik kalp yetmezliği
 • Doktorunuz CARVEXAL dışında durumunuzu tedavi etmek için başka ilaç da verebilir.


  2.CARVEXAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CARVEXAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Karvedilol veya CARVEXAL’in içindekilerden herhangi birine aleıjiniz varsa
 • Astım veya başka akciğer hastalıkları sebebiyle göğsünüzde hırıltı yaşadıysanız.
 • Damardan verilen ilaçlar (intravenöz) ile tedavi edilen, ciddi sıvı tutulumu yaşıyorsanız (ellerin, bileklerin ve ayakların şişmesi).
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa.
 • Kalbinizde sorun varsa (örneğin ‘kalp bloğu’ veya kalp atışının yavaşlaması).
 • CARVEXAL belli türde kalp sorunu olan kişiler için daha az uygundur.

 • Kan basmcımz düşükse.
 • Metabolik asidoz (kanınızın asit değeri yüksekse)
 • Böbrek üstü bezlerinizde büyüme varsa (feokromositoma)
 • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu (Steven Johnson sendromu (SJS) ve Toksik Epidermal Nekroliz (TEN)) görüldüğü takdirde CARVEXAL kullanmayı derhal bırakınız.
 • CARVEXAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Böbreklerinizde rahatsızlığınız varsa.
 • Diyabetiniz varsa (kan şekerinin yüksek olması).
 • Kontakt lens kullanıyorsanız.
 • Geçmişte tiroid ile ilgili rahatsızlık geçirdiyseniz.
 • Ciddi aleıjik reaksiyon geçirdiyseniz (örneğin, vücudun aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin şişmesi, şiddetli döküntü).
 • Aleıjmiz varsa ve sizi duyarlı hale getirecek tedavi alıyorsanız.
 • El ve ayak parmaklarınızdaki kan dolaşımınızda sorunlar varsa (Raynaud fenomeni)
 • Beta blokör grubundan ilaçlar aldıktan sonra, ‘sedef adı verilen deri hastalığı geçirdiyseniz.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CARVEXAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CARVEXAL su ile alınmalıdır. Kronik kalp yetmezliği hastalarında CARVEXAL yiyecekle birlikte verilmelidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CARVEXAL’in hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. CARVEXAL gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  CARVEXAL kullanırken, baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Bunun, tedaviye başladığınızda veya tedavinizde değişiklik yapıldığında ve alkol tükettiğinizde görülme ihtimali daha yüksektir. Eğer baş dönmesi yaşıyorsanız, araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız. CARVEXAL alırken, araba kullanmanızı, alet veya makine kullanmanızı etkileyebilecek herhangi bir sorun yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

  CARVEXAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CARVEXAL laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle, aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında

  bilgi veriniz.

  o • idrar söktürücüler (diüretikler), kalsiyum kanalı blokörleri (örneğin diltiazem veya verapamil) dahil olmak üzere kalbiniz ve kan basıncınızın tedavisinde kullandığınız diğer ilaçlar
 • izokarboksit ve fenelzin gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (depresyon tedavisinde kullanılır).
 • İnsülin ve metformin gibi diyabet için kullanılan ilaçlar
 • Klonidin (yüksek kan basmcım, migren ve menopoz sırasındaki ateş basmalarım tedavi etmek için kullanılır).
 • Rifampisin (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • Simetidin (sindirim güçlüğü, mide yanması ve mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır)
 • Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır)
 • Fluoksetin (depresyon tedavisi için kullanılır)
 • Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (aspirin, indometazin ve ibuprofen gibi)
 • Beta blokörler (göğüste sıkışma hissi, astıma bağlı hırıltı veya diğer göğüs ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan salbutamol ve terbutalin sülfat gibi ilaçlar)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.CARVEXAL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  CARVEXAL’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacımza danışınız.

  Kronik kain yetmezliği

  Kalp yetmezliği için kullanıldığında, CARVEXAL ile tedavinin uzman doktor tarafından başlatılması gereklidir.

  Tabletleri, yemek ile birlikte almalısınız.

  Normal başlangıç, iki hafta boyunca günde iki defa 3.125 mg’dır.

  Doktorunuz bundan sonra, dozu yavaş yavaş haftalara yayarak günde iki defa 25 mg’a kadar yükseltecektir. Eğer kilonuz 85 kg’dan (187 lb) fazla ise, doz günde iki defa 50 mg’a kadar arttırılabilir.

  İki haftadan daha fazla süre boyunca CARVEXAL almayı bıraktıysanız, doktorunuz ile konuşmalısınız. Başlangıç dozuna geri dönmek gerekecektir.

  Yüksek kan basıncı:

  Normal başlangıç dozu, iki gün boyunca günde bir defa 12.5 mg’dır. İki gün sonra, doz, genellikle günde bir defa 25 mg’dır.

  Eğer kan basıncınız kontrol altına alınmamışsa, doktorunuz dozu haftalara yayılacak şekilde yavaş yavaş 50 mg’ye kadar yükseltebilir.

  Eğer yaşlıysanız, kan basıncınızın kontrol edilmesi için günde bir defa 12.5 mg'dan daha fazla ilaca ihtiyaç duymayabilirsiniz.

  Aneina:

  Başlangıç dozu, iki gün süre ile günde iki kez 12.5 mg İki günden sonra, günde iki kez 25 mg’dır.

  Uygulama yolu ve metodu


  Her tableti bir bardak sıvı ile yutunuz.

  •    Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz başlangıç dozunuza ve uzun süreli olarak almanız gereken en iyi doza karar verecektir. Normal maksimum doz daha küçük dozlarda alınarak (dozlar bölünerek) günde bir defa 50 mg’dır.

  •    özel kullanım durumlan:

  Böbrek yetmezliği:

  Değişik derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili mevcut verilere göre, orta ve ağır şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol doz şemasmda değişiklik önerilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer CARVEKAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CARVEXAL kullanırsanız

  Eğer kullanmanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CARVEXAL kullanırsanız

  Almanız gerekenden fazla tablet aldıysanız aşağıdaki etkiler oluşabilir:

 • kalp atışının yavaşlaması
 • baş dönmesi ve sersemlik hissi
 • nefessiz kalmak
 • aşın yorgunluk.
 • CARVEXAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CARVEXAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir doz almayı unutursanız, hatırladıktan sonra en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozu alma zamanına yakınsa, kaçırılan dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CARVEXAL ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz ile konuşmadan önce bu ilacı kullanmayı kesmeyiniz. Doktorunuz, bırakılacağı zaman CARVEXAL almayı ani değil 1 ila 2 hafta içinde yavaş yavaş bırakmanızı önerecektir. Bu ilacın kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09187
Satış Fiyatı 25.16 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.16 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516017347
Etkin Madde Karvedilol
ATC Kodu C07AG02
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Karvedilol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CARVEXAL 25 mg 30 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202125.16 TL
6 Sep 202125.16 TL
27 Aug 202125.16 TL
16 Aug 202125.16 TL
9 Aug 202125.16 TL
30 Jul 202125.16 TL
26 Jul 202125.16 TL
16 Jul 202125.16 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları