Vem İlaçları › CARDENOR 4 mg/4 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 10 ampül › Kullanma Talimatı

CARDENOR 4 mg/4 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 10 ampül Kullanma Talimatı

Noradrenalin Bitartarat }

Kalp Damar Sistemi > Kardiyak Stimülanlar > Norepinefrin (Noradrenalin) Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 7 February  2014

CARDENOR 4mg/4ml İV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır.

•

Etken Madde

: Her ampul 8 mg norepinefrin tartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir.

•

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sodyum metabisülfıt, %10 tartarik asit (pH Ayarlamak için) ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARDENOR nedir ve ne için kullanılır?

2. CARDENOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CARDENOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CARDENOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CARDENOR nedir ve ne için kullanılır?

CARDENOR hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gdreken bir ilaçtır.

CARDENOR 10 adet 4 mİ çözelti içeren tip I cam ampullerden oluşmaktadır. Her pir ampul etkin madde olarak norepinefrin tartarat içerir.

CARDENOR çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonra damar içine uygulanır. CARDENOR aşağıdaki acil durumlarda kullanılır;

- Akut hipotansiyon durumlarında acil önlem olarak kan basıncının normale döndürülmesinde.


2.CARDENOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDENOR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Norepinefrine veya CARDENOR’un içeriğindeki diğer yardımcı maddefere alerji durumlarında.

 • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) durumlarında, çünkü hipertansif haltalar kan basıncının artışı altında norepinefrinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.
 • • Kan hacim eksikliğinden dolayı olan hipotansiyon durumlarında.

  • Kanda aşırı karbondioksit (hiperkapni), doku oksijen yetmezliği (hipoksi) fe tıkayıcı damar hastalığı durumlarında.

  • Prinzmetal’s Anjini diye adlandırılan dinlenme sırasında görülen kalp ile ilgili göğüs ağrısı durumlarında, çünkü bu hastalarda koroner (kalbin kan damarları) kan akımı miyokardiyal enfartüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.

 • Hipertroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) durumlarında böyle hastalar norepinefrinin etkilerine aşırı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydan^) gelebilir.
 • Kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında çünkü norepin|frin kalp kaslarının uyarı labi liri iğini artırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalaşna neden olabilir.
 • CARDENOR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • CARDENOR alt ekstremite bölgesi damarlarına enjekte edilmemelidir.
 • CARDENOR’un güçlü etkisi nedeniyle doz aşımı sonucu kan basıncında tehlikeli bir yükseliş riski her zaman vardır. Kan basıncının aşırı yükselmesi durumuifda tedavi durdurulmalıdır.
 • Kan damarlarını daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, damarlarda ki plazma hacminde bir düşüşe yol açabilir. Bu eksiklik su ve uygun tuzların yardımıyla kalıcı olarak giderilmelidir.
 • Şeker hastalığı (diyabet), dar açılı glokom veya prostat büyümesi durumun(|a dikkatli olunmalıdır.
 • Norepinefrin güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağrı hissederseniz acilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınıza çıkıyor olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARDENOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Norepinefrin plasentanın kan dolaşımını düşürebilir ve fetüsün kalp ritminin hız|anmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetüsün boğulmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında, eğer klinik faydaları, bebeğe olası risklerden daha fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczapınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Norepinefrin’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Emzirme

durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydasmı ve CARDENOR tedavisinin emziren anne açısından faydas|m dikkate alarak doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

CARDENOR’un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

CARDENOR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CARDENOR yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit içerir, bu (özellikle sülfitlere duyarlı hastalarda) çok nadiren ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospa^ma neden olabilir.

CARDENOR her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında ‘sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropan veya halotan gibi (kalp kaslarının uyarılabilirliğini arttıran ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olan maddeler) bazı ilaçlar ile norepinefrin kullanılmamalıdır.

Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda ve kullanılan Atropin sülfat, alerjide kullanılan antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfenif*amin) ile dikkatli kullanılmalıdır.

Ergotamin türevi bazı alkaloidler (guanetidin veya metildopa) norepinefrinin ^azopresör etkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.

Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin alan hastalarda kalp ritmi bozuklukları oluşabilir. Rezerpin, guanetidin ve kokain CARDENOR etkilerini arttırabilir.

Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik antidepresanlar (öm. İmipramin) ve mıonoamın oksidaz inhibitörleri ile kullanılmamalıdır.

Furosemid ve diğer diüretikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.

Norepinefrinin gliserol, asetoasetat, p-hidroksibutirat ve glukoz’un dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepfnefrin ile düşer.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CARDENOR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CARDENOR %5’lik glukoz çözeltisi içerisinde seyreltilerek size uygulanacaktır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

Uygulama yolu ve metodu

CARDENOR, tercihen kolunuzdaki geniş bir damara infüzyon ile uygulanacaktır.

Eğer CARDENOR ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimir doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDENOR kullanırsanız

ız var ise


CARDENOR hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. Bu gerekenden fazla ilaç verilmesi olası değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa d veya hemşireniz ile konuşunuz.

nedenle aktörünüz

daha sık duk, aşırı


Aşırı doz durumlarında veya aşırı duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şu etkile görülebilir: Hipertansiyon, ışıktan korkma, göğüs kemiğinin arkasında ağn, solu terleme ve kusma.

Tedavi:

Hastanın durumu stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.

Antidot: Fentolamin mezilat gibi bir alfa-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanılası. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

Uygulanması gerekenden fazla CARDENOR kullanıldığını düşünüyorsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CARDENOR'i kullanmayı unuttuysanız

Geçerli değildir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA14298
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680184750087
Etkin Madde Noradrenalin Bitartarat
ATC Kodu C01CA03
Birim Miktar 4+4
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 10
Kalp Damar Sistemi > Kardiyak Stimülanlar > Norepinefrin (Noradrenalin)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CARDENOR 4 mg/4 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 10 ampül Barkodu