CARBOPLATIN DBL enj. sol. 50 mg/5 ml 1 flakon Kısa Ürün Bilgisi

Karboplatin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Karboplatin
Orna İlaç Tekstil Kimyevi Maddeler San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. | 17 November  2011

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CARBOPLATIN DBL 50 mg/5 ml Enjektabl Solüsyon İçeren Flakon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 1 mTsinde 10 mg karboplatin bulunur.

Enjeksiyonluk su

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Flakon

5 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren berrak, renksiz veya neredeyse renksiz partikül içermeyen çözelti


4.1. Terapötik endikasyonlar

- Över karsinomu,

- Testis germ hücre tümörleri,

- Küçük hücreli akciğer kanseri,

- Diğer maligniteler:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve sûresi:

Böbrek fonksiyonu normal olan ve daha önce tedavi uygulanmamış erişkin hastalar için önerilen karboplatin dozu, 15 ila 60 dakikalık infüzyon ile tek doz şeklinde uygulanan 400 mg/m2,dir. Tedavi, önceki enjeksiyonluk karboplatin küründen sonra 4 hafta süreyle ve/veya nötrofil sayımı en az 2,000 hücre/mm3 ve trombosit sayımı en az 100,000 hücre/mm3 oluncaya kadar tekrarlanmamalıdır.

Daha önce miyelosüpresif tedavi ve/veya radyoterapi uygulanması veya anlamlı ölçüde düşük performans durumu gibi risk faktörleri olan hastalar için (ECOG- Zubrod 2-4 veya Kamofsky < 80), başlangıç karboplatin dozunun % 20-25 oranında azaltılması önerilmektedir.

Daha sonraki tedavi kürlerinde dozaj ayarlaması için, enjeksiyonluk karboplatin ile tedavinin ilk kürleri sırasında haftalık kan sayımlarıyla hematolojik düşme düzeylerinin tayin edilmesi önerilir.

Kombinasyon kemoterapisi:

Diğer miyelosüpresif maddelerle kombinasyon halinde optimal karboplatin kullanımı seçilen rejim ve dozlam planına göre dozaj ayarlamaları gerektirmektedir.

Uygulama şekli:

Karboplatin sadece intravenöz yolla kullanıma yöneliktir. Çözelti kısa süreli (15 ila 60 dakika) intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır.

Çözelti %5 glukoz veya %0,9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilebilir.

Hazırlama ve uygulama için, tehlikeli maddelere yönelik güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Hazırlama işlemi, koruyucu eldivenler, yüz maskesi ve koruyucu giysiler kullanan, güvenli kullamm konusunda eğitimli personel tarafından gerçekleştinlmelidir.

Enjeksiyonluk karboplatine temas edebilecek alüminyum parçalar içeren iğneler veya intravenöz infüzyon setleri hazırlama veya uygulama için kullanılmamalıdır. Alüminyum karboplatin enjeksiyonu ile reaksiyona girer ve çökelti oluşumuna ve/veya potens kaybına £ yol açar.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

BÖbrek/Karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerens değerleri < 60 ml/dak. olan hastalar, şiddetli miyelosüpresyona (Kemik iliğinin baskılanması) yönelik daha yüksek risk altındadır. Şiddetli lökopeni, nötropeni veya trombositopeni sıklığı aşağıda verilen dozaj tavsiyeleri ile yaklaşık %25 düzeyinde tutulmuştur:

Kreatinin Klerensi Başlangıç Dozu (Gün 1)

41-59 mL/dak. 250 mg/m2 I.V.

16-40 mL/dak. 200 mg/m2 I.V.

Kreatinin klerensi dakikada 15 mL veya daha az olan hastalarda karboplatin kullanımına ilişkin tedavi tavsiyesine olanak verecek yeterli veriler mevcut değildir.

Yukarıda verilen dozlama tavsiyelerinin tümü, ilk tedavi kürü için geçerlidir. Müteakip dozajlar, hastamn toleransına ve kabul edilebilir miyelosüpresyon düzeyine göre ayarlanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda spesifik dozaj önerilerinin yapılabilmesi için yeterli deneyim yoktur.
Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

CARBOPLATIN DBL aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.

- Karboplatin ve/veya platin içeren bileşiklere ve ilacm içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlılığı olan hastalarda,

- Şiddetli miyelosüpresyonlu hastalarda,

- Öncesinde mevcut olan şiddetli böbrek yetmezliği (Kreatinin klerensi < 30ml/dak) olan hastalarda,

- Gebe kadınlarda,

- Emzirme döneminde,

- Kanamalı tümörleri olan hastalarda,

- Çocuklarda,

- San humma aşısı ile eşzamanlı kullanım (Bkz. Bölüm 4.5).

4.4.   Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

Enjeksiyonluk karboplatin yalnızca kanser kemoterapi ilaçlan konusunda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır. Kan sayımlan ile böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri düzenli olarak yapılmalı; kemik iliğinin anormal depresyonu ya da anormal böbrek veya karaciğer fonksiyonu görülürse ilaç bırakılmalıdır.

Hematolojik toksisite:

Lökopeni, nötropeni ve trombositopeni doza bağımlı ve doz siniri ayıcıdır. Enjeksiyonluk karboplatin ile tedavi sırasında, periferik kan sayımlan sıklıkla ve toksisite durumunda ise iyileşme sağlanana kadar izlenmelidir. En düşük nokta, tek başına karboplatin enjeksiyonu verilen hastalarda ortalama 21. günde, karboplatin enjeksiyonunu diğer kemoterapötik ajanlar ile birlikte alan hastalarda ise 15. günde görülür. Genelde, enjeksiyonluk karboplatinin tek aralıklı dozlan, lökosit, nötrofil ve trombosit sayımlan normale dönene kadar tekrarlanmamalıdır. Tedavi, önceki enjeksiyonluk karboplatin küründen sonra 4 hafta süreyle ve/veya nötrofil sayımı en az 2000 hücre/mm3 ve trombosit sayımı en az

100,000 hücre/mm3 oluncaya kadar tekrarlanmamalıdır.

Anemi yaygın ve kümülatif şekilde görülerek, çok nadir olarak transfüzyon gerektirir.

Miyelosüpresyonun şiddeti, Önceden tedavi görmüş (Özellikle sisplatin ile) ve/veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda artar. Bu hasta gruplarında, ilk enjeksiyonluk karboplatin dozlan uygun şekilde azaltılmalı (Bkz. Bölüm 4.2) ve etkileri kürler arasında kan sayımlan tekrarlanarak dikkatlice izlenmelidir. Enjeksiyonluk karboplatinin diğer miyelosüpresif tedavi şekilleri ile kombinasyon tedavisi, artıncı etkileri en aza indirmek üzere dozajlar ve zamanlama bakımından çok dikkatli biçimde planlanmalıdır.

Aleıjik reaksiyonlar:

Diğer platin bazlı ilaçlarla olduğu gibi, en çok perfüzyon sırasında görülen alerjik reaksiyonlar ortaya çıkararak, perfiizyonun kesilmesini ve uygun bir semptomatik tedavi uygulanmasını gerektirebilir. Tüm platin bileşikleri ile bazen ölümcül olan çapraz reaksiyonlar bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.3 ve Bölüm 4.8).

Renal toksisite:

Karboplatinin hematopoietik sistem üzerindeki etkileri böbrek fonksiyonu normal olanlara kıyasla böbrek yetmezliği olan hastalarda daha belirgin ve daha uzun sürelidir. Bu riskli grupta karboplatin tedavisi özellikle dikkatli şekilde uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama yöntemi).

Nörolojik toksisite:

Periferik nörolojik toksisite, parestezi ve osteotendinöz reflekslerde azalmayla sınırlı olacak şekilde genellikle yaygm ve hafif olmakla birlikte, sıklığı 65 yaş üzeri hastalarda ve/veya önceden sisplatin ile tedavi görmüş hastalarda artar. Düzenli aralıklarla izleme ve nörolojik muayeneler gerçekleştirilmelidir.

Böbrek yetmezliği olan hastalara tavsiye edilenlerden daha yüksek dozlarda enjeksiyonluk karboplatin verildiğinde, görme kaybı dahil olmak üzere görme bozuklukları bildirilmiştir. Bu yüksek dozların bırakılmasının ardından birkaç hafta içerisinde görmenin tamamen veya anlamlı derecede iyileştiği görülmüştür.

Geriyatrik kullamm:

Karboplatin ve siklofosfamid ile kombinasyon tedavisinin yer aldığı çalışmalarda, karboplatin ile tedavi edilen hastalarda şiddetli trombositopeni gelişme olasılığı genç hastalardan daha fazla idi. Yaşlılarda böbrek fonksiyonu çoğu kez azaldığından, dozaj belirlenirken böbrek fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2).

Diğer:

Karboplatin tedavisi sırasında işitme kusurları bildirilmiştir. Ototoksisite, çocuklarda daha belirgin olabilir. Pediyatrik hastalarda, gecikmiş başlangıçlı işitme kaybı vakaları bildirilmiştir. Bu popülasyonda, uzun süreli odyometrik izlem tavsiye edilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Tümöral hastalıklarda trombotik risk artışı nedeniyle sıklıkla antikoagülan tedavi uygulanır. Hastanm oral antikoagülanlar ile tedavisine karar verildiğinde, hastalıklar sırasında koagülasyon eğilimindeki değişkenliğin fazla olması ve oral antikoagülan ve antikanser kemoterapi arasındaki etkileşim olasılığı, INR (Uluslararası Normalize Edilmiş Oran) izleme sıklığının artırılmasını gerektirir.

Eş zamanlı kullanım kontrendikasyonu:

- San humma aşısı: Ölümcül yaygm aşı hastalığı riski (Bkz. Bölüm 4.3).

Tavsiye edilmeyen eş zamanlı kullanım

- Canlı atenüe aşılar (San humma haricinde): Sistemik, olasılıkla ölümcül hastalık riski. Bu risk, altta yatan hastalık nedeniyle immün sistemi baskılanmış hastalarda artmıştır.

Bu durumda (Poliomyelit) inaktif aşı kullanılır.

- Fenitoin, fosfenitoin

Sitotoksik ilaç tarafından fenitoinin sindirim sisteminden emiliminde azalma olasılığına bağlı olarak konvülsiyonlann alevlenme riski veya feniotinin hepatik metabolizmasının artmasına bağlı olarak sitotoksik ilacın toksisitesinde artış ya da etkinlik kaybı riski.

Dikkat edilmesi gereken eşzamanlı kullanım

- Siklosporin (Ve ekstrapolasyon ile takrolimus ve sirolimus):

Lenfoproliferasyon riski ile birlikte aşın immünosüpresyon.

- Aminoglikozidler:

Karboplatin ile aminoglikozid antibiyotiklerin eşzamanlı kullanımı, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda kümülatif nefrotoksisite ve kulak toksisitesi nedeniyle dikkate alınmalıdır.

- Kıvnm diüretikleri

Karboplatin ile kıvnm diüretiklerinin eşzamanlı kullanımı, kümülatif nefrotoksisite ve kulak toksisitesi nedeniyle dikkate alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerens değerleri < 60 ml/dak. olan hastalar, şiddetli miyelosüpresyona (Kemik iliğinin baskılanması) yönelik daha yüksek risk altındadır. Şiddetli lökopeni, nötropeni veya trombositopeni sıklığı aşağıda verilen dozaj tavsiyeleri ile yaklaşık %25 düzeyinde tutulmuştur:

Kreatinin Klerensi Başlangıç Dozu (Gün 1)

41-59 mL/dak. 250 mg/m2 I.V.

16-40 mL/dak. 200 mg/m2 I.V.

Kreatinin klerensi dakikada 15 mL veya daha az olan hastalarda karboplatin kullanımına ilişkin tedavi tavsiyesine olanak verecek yeterli veriler mevcut değildir.

Yukarıda verilen dozlama tavsiyelerinin tümü, ilk tedavi kürü için geçerlidir. Müteakip dozajlar, hastamn toleransına ve kabul edilebilir miyelosüpresyon düzeyine göre ayarlanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi D’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar tedavi sırasında hamile kalmamaları konusunda uyarılmalıdırlar ve etkili doğum kontrolü uygulamalıdırlar.

Gebelik dönemi

Karboplatin’in gebelik ve/veya fetüs/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.

İlacm uygulandığı sıçanlarda organojenez sırasında enjeksiyonluk karboplatinin embriyotoksik ve teratojenik olduğu gösterilmiştir. Hamile kadınlarda kontrollü çalışmalar

yürütülmemiştir. Eğer karboplatin hamilelik sırasında kullanılmış ise veya hasta karboplatin kullanırken hamile kalmış ise, hasta, karboplatin tedavisinin fetüs üzerindeki olası zararlı etkileri hakkında bilgilendirilmelidir.

CARBOPLATIN DBL, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Laktasyon donemi

Karboplatinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Laktasyon döneminde tedavi gerekli görülmüş ise, emzirme sonlandmlmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Antineoplastik tedavi gören hastalarda, amenore veya azoospermiye yol açan gonadal süpresyon ortaya çıkabilir. Bu etkiler, doza ve tedavinin uzunluğuna bağlı olup, geri dönüşümsüz olabilir. Tek ajanların etkilerini değerlendirmeyi zorlaştıran, çeşitli antineoplastik ilaç kombinasyon!arının yaygın kullanımı, testis veya över fonksiyon bozukluğu derecesinin tahminini güç hale getirir.

Karboplatin tedavisi uygulanan üreme çağındaki erkek hastalara, tedavi sırasında ve tedaviden sonra en az altı ay süreyle çocuk sahibi olmamaları önerilmelidir. Erkek hastalara aynca, karboplatin tedavisinin fertilite üzerinde irreversibl etki yaratma olasılığı nedeniyle tedaviye başlamadan önce spermlerin korunmasına yönelik danışmanlık alması önerilmelidir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonların sıklığı, tek ajan olarak enjeksiyonluk karboplatin alan 1,893 hastanın kümülatif veri tabanına ve pazarlama sonrası deneyime dayanmaktadır.

Liste, sistem organ sınıfı, MEdDRA tercih edilen terimi ve aşağıdaki sıklık kategorileri kullanılarak ifade edilen sıklık ile verilmiştir: Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Sistem Organ Sınıfı

Sıklık

MedDRA Terimi

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygm

Enfeksiyonlar*

İyi huylu ve kötü huylu neoplazmalar (Kistler ve polipler dahil)

Bilinmiyor

Tedaviye bağlı sekonder malignite

Kan ve lenf sistemi hastalıklan

Çok yaygm

Trombositopeni, nötropeni, lökopeni, anemi

Yaygm

Hemoraji*

Sistem Organ Sınıfı

Sıklık

MedDRA Terimi

Bilinmiyor

Kemik iliği yetmezliği, febril nötropeni, hemolitik-üremik sendrom

Bağışıklık sistemi hastalıklan

Yaygın

Hipersensitivite, anafılaktoid reaksiyon

Metabolizma ve beslenme hastalıklan

Bilinmiyor

Dehidrasyon, anoreksi, hiponatremi

Sinir sistemi hastalıklan

Yaygın

Periferik nöropati, parestezi, osteotendinöz reflekslerde azalma, duyusal bozukluk, disgüzi

Bilinmiyor

Serebrovasküler olay*

Göz hastalıkları

Yaygın

Görme bozukluğu Nadir görme kaybı vakaları

Kulak ve iç hastalıklan

Yaygm

Ototoksisite

Kardiyak hastalıklar

Yaygın

Kardiyovasküler bozukluk*

Bilinmiyor

Kalp yetmezliği*

Vasküler hastalıklar

Bilinmiyor

Embolizm*, hipertansiyon, hipotansiyon

Solunum, göğüs bozukluklan ve mediastinal hastalıklar

Yaygın

Solunum bozukluğu, interstisyel akciğer hastalığı, bronkospazm

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygm

Kusma, bulantı, kusma, kann ağnsı

Yaygın

Diyare, konstipasyon, mukoz membran bozukluğu

Bilinmiyor

Stomatit

Deri ve deri altı doku hastalıklan

Yaygın

Alopesi, cilt hastalığı

Bilinmiyor

Ürtiker, döküntü, eritem, kaşıntı

Kas iskelet bozukluklan, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın

Kas iskelet sistemi hastalığı

Böbrek ve idrar yolu hastalıklan

Yaygın

Urojenital hastalık

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın

Asteni

Bilinmiyor

Enjeksiyon yeri nekrozu, enjeksiyon yeri reaksiyonu, enjeksiyon yeri ekstravazasyonu, enjeksiyon yeri eritemi, halsizlik

Araştırmalar

Çok yaygın

Kreatinin renal klerensİnde azalma, kanda üre artışı, kanda alkalen fosfataz artışı, aspartat aminotransferaz artışı, anormal karaciğer fonksiyon testi, kanda sodyum azalması, kanda potasyum azalması, kanda kalsiyum azalması, kanda magnezyum azalması

Yaygın

Kanda bilirubin artışı, kanda kreatinin artışı, kanda ürik asit artışı

* < % 1 oranında ölümcü

, < %1 oranında ölümcül kardiyovasküler olaylar kalp

yetmezliği, embolism ve serebrovasküler olay kombinasyonunu içerir.

Kan ve lenf sistemi hastalıklan

Miyelotoksisite karboplatinin doz kısıtlayıcı toksisitesidir. Başlangıç değerleri normal olan hastalarda, 50.000/mm3 altındaki trombosit sayımlan ile hastalann %25’inde trombositopeni 1,000 mm3 altmdaki granülosit sayımlan ile hastalann % 18’inde nötropeni ve 2,000 mm3 altındaki beyaz kan hücresi sayımları ile hastalann %14’ünde lökopeni ortaya çıkmıştır. En düşük nokta genellikle gün 2l’de ortaya çıkar. Enjeksiyonluk karboplatinin diğer miyelosüpresif bileşikler veya tedavi şekilleriyle kombinasyonu, miyelosüpresyonu kötüleştirebilir.

Miyelotoksisite, özellikle sisplatin ile önceden tedavi görmüş hastalarda ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda daha şiddetli görülür. Performans durumu düşük olan hastalarda da lökopeni ve trombositopeni artışı gözlenmiştir. Bu etkiler, genellikle geri dönüşümlü olmakla birlikte, karboplatin verilen hastalann sırasıyla %4 ve %5’inde enfeksiyöz ve hemorajik komplikasyonlara yol açmıştır. Bu komplikasyonlar, hastalann %1 ’den daha azında Ölüm vakasıyla sonuçlanmıştır.

Normal başlangıç değerleri olan hastalann %15’inde, 8 g/dL’nin altmdaki hemoglobin değerleri ile anemi gözlenmiştir. Anemi insidansı, karboplatin enjeksiyonuna artan maruziyet ile birlikte artış gösterir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Ürün enjekte edildikten sonraki dakikalarda, bazen ölümcül olan anafılaktik reaksiyonlar ortaya çıkabilir: Yüz ödemi, dispne, taşikardi, düşük kan basıncı, ürtiker, anafılaktik şok, bronkospazm.

Sinir sistemi hastalıklan

Enjeksiyonluk karboplatin verilen hastalann %4’ünde periferik nöropati (çoğunlukla parestezi ve osteotendinöz reflekslerde azalma) ortaya çıkmıştır. 65 yaş üzeri, önceden sisplatin ile tedavi görmüş hastalar ve enjeksiyonluk karboplatin ile uzun süreli tedavi alan hastalar yüksek risk altındadır.

Hastalann %1’inde klinik olarak anlamlı duyusal bozukluklar (Görme bozukluklan ve tat değişiklikleri) meydana gelmiştir.

Nörolojik yan etkilerin genel sıklığı, enjeksiyonluk karboplatini kombinasyon halinde alan hastalarda artmıştır. Bu, daha uzun kümülatif maruziyet ile de ilgili olabilir.

Kulak ve iç kulak hastalıklan

Yüksek frekans aralığındaki (4,000- 8,000 Hz) duyma kaybı ile konuşma aralığı dışındaki işitme bozukluklan, %15’lik bir frekans ile bir seri odiyometrik incelemeler ile bulunmuştur. Hipoakuzinin çok seyrek olgulan raporlanmıştır.

Daha önce sisplatin ile tedavi edilen ve bu şekilde tedavi ile ilişkili işitme kaybı gelişen hastalarda, karboplatin ile tedavi sırasında bazen duyma fonksiyonunda daha ileri bir alevlenme meydana gelmektedir.

Gastrointestinal hastalıklar

Hastalann %65’inde kusma meydana gelmiş olup, bunlann üçte biri şiddetli düzeydedir. İlave olarak hastalarm %15’inde bulantı meydana gelmiştir. Önceden tedavi görmüş hastalann (Özellikle önceden sisplatin ile tedavi edilen hastalar) kusmaya daha çok eğilimli olduğu görülmüştür. Bulantı ve kusma genellikle tedaviden sonraki 24 saat içinde kaybolur ve antiemetik ilaçlara yanıt verir ve bu ilaçlarla önlenebilir. Kusma daha çok enjeksiyonluk karboplatin ile diğer emetojenik bileşiklerin kombinasyonunda meydana gelir.

Diğer gastrointestinal şikayetler, hastalann %8’inde ağn ve hastalann %6’ında diyare ve konstipasyonu içermektedir.

Böbrek ve idrar yolu hastalıklan

Karboplatin enjeksiyonu yüksek hacimli sıvı hidrasyonu ve/veya zorunlu diürez olmadan verilmiş olmasına karşın, normal dozlarda verildiğinde, seyrek olarak anormal böbrek fonksiyonu gelişmiştir. Hastalann %6’sında serum kreatinin yüksekliği, %14’ünde kan üre azotu yüksekliği ve %5’inde ürik asit yüksekliği ortaya çıkmıştır. Bunlann çoğu hafif ve hastalann yaklaşık yarısında geri dönüşümlüdür. Kreatinin klerensinin, karboplatin enjeksiyonu verilen hastalarda en hassas böbrek fonksiyonu olduğu kanıtlanmıştır. Karboplatin enjeksiyon tedavisi sırasında, başlangıç değeri 60 mL/dak. veya daha fazla olan hastalann %27’sinde kreatinin klerensİnde bir azalma meydana gelmiştir.

Araştırmalar

Hastalann %29’unda serum sodyum, % 20’sinde serum potasyum, %22’sinde serum kalsiyum ve %29’unda serum magnezyum değerlerinde azalma görülmüştür. Özellikle, erken hiponatremi vakalan bildirilmiştir. Elektrolit kayıplan minör düzeydedir ve genellikle klinik semptom olmadan seyreder.

Normal başlangıç değerleri olan hastalann %5’inde toplam bilirubin, %15’inde SGOT ve %24’ünde alkalen fosfataz yüksekliği gibi karaciğer fonksiyonunda değişiklik gözlenmiştir. Bu değişiklikler genel olarak hafif ve hastalann yaklaşık yansında geri dönüşümlü olmuştur.

Yüksek dozlarda karboplatin verilen ve otolog kemik iliği nakli yapılan sınırlı hasta gruplannda, karaciğer fonksiyon testlerinde ciddi yükselme meydana gelmiştir.

Yüksek doz karboplatin verilişinden sonra, akut fulminan karaciğer hücre nekrozu vakalan gözlenmiştir.

Diğer istenmeyen etkiler;

Karboplatin içeren sitotoksik kombinasyon tedavilerinden sonra sekonder akut maligniteler bildirilmiştir.

Nadiren alopesi, üşüme ile ateş, mukozit, asteni, halsizlik ve disgüzi bildirilmiştir.

İzole vakalarda, hemolitik-üremik sendrom ortaya çıkmıştır.

İzole kardiyovasküler olay (Kalp yetmezliği, embolizm) vakalannın yanı sıra izole serebrovasküler olay vakalan bildirilmiştir.

Hipertansiyon vakalan bildirilmiştir.

Lokai reaksiyonlar:

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Karboplatin için spesifik bir antidot yoktur. Aşın doz, böbrek, karaciğer ve işitme hasanna ve ya da miyelosupresyona neden olabilir. Tavsiye edilenden daha yüksek enjeksiyonluk karboplatin dozlan, görme kaybına neden olmaktadır (Bkz. Bölüm 4.4).


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ilaçlar (Platin Bileşikleri)

ATC Kodu: L01XA02

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

İntravenöz uygulamadan sonra, değişmemiş karboplatinin, ultrafıltre olan platinyum ve total platinyum içeriğinin maksimum plazma konsantrasyonu ve EAA (Eğri altı alan) değeri uygulanan doz ile lineerlik gösterir.

Dağılım:

Kısa süreli (<1 saat) infüzyon şeklinde uygulamadan sonra, plazma konsantrasyonlan ilk fazın kinetiğine göre iki fazda azalır. Protein bağlanmamış, değişmemiş karboplatin ve platinyumun başlangıç yanlanma Ömrü (Ta 1/2) 90 dakika ve toplam platinyum için 100 dakikadır. Protein bağlanmamış platinyumun terminal yarılanma ömrü (Tp m) 6 saat ve toplam platinyum için 24-40 saattir.

Tekrarlanan uygulamalardan sonra (5 gün, intravenöz olarak uygulanan karboplatin tek dozlan) plazmada platinyum birikimi olmamaktadır. İlk uygulama günündeki farmakokinetik parametreler, 2-5 günlük uygulamalardan sonrakilerle hemen hemen aynıdır.

Eliminasyon:

Karboplatin plazma proteinlerine dozlama sonrası 4. saatte %20-25 oranında bağlanır ve 24. saatte bu oran %90’dan büyüktür. Karboplatin esas olarak böbrekler yoluyla atılmaktadır. Uygulanan dozun %60-80’i 24 saatte idrara geçmektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi çalışmalarda, karboplatinin sitotoksik, mutajenik ve embriyotoksik olduğu gösterilmiştir. Ürün esas olarak Avrupa Birliği ülkelerindeki ruhsatlanmış diğer ürünlere benzerdir. Bu tıbbi ürünün kullanımı iyi bir şekilde bilinmektedir ve etkinliği çeşitli yayınlar tarafından kanıtlanmıştır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Karboplatinin antineoplastik aktivitesinde azalmayı ve çözelti oluşma riskini azaltmak için, enjeksiyonluk karboplatine temas edebilecek alüminyum parçalar içeren iğneler, şırıngalar, kateterler ve intravenöz infüzyon setleri hazırlama veya uygulama için kullanılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Açılmamış tıbbi ürün: 24 ay

Çözelti flakondan kullanımdan hemen önce çekilmelidir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C’nin altmdaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Tek bir kullanım içindir.

CARBOPLATIN DBL ve diğer sitotoksik ilaçlann hamile kadınlarla temasından ve hamile personel tarafından uygulanmasından, taşınmasından sakınılmalıdır.

İnfüzyon çözeltisinin hazırlanmasında ve atılmasında sitotoksik ilaçlann kullanımı konusunda eğitimli sağlık görevlileri görev almalıdır. Uygulama için özel bir hazırlama alanı aynlmalıdır. Personel için uygun kıyafet, maske, koruyucu gözlük ve eldiven temin edilmelidir.

İlacın veya kontamine maddelerin imhası:

Atık yakımı: 1000 °C

Kimyasal: Büyük hacimdeki sularla seyreltilir; 48 saat bekletilir.

Cilt ile temas: Su ile yıkanır.

Sıvı atıklar, bol su ile yıkanmalıdır.

CARBOPLATIN DBL infüzyon çözeltisinin hazırlanmasında ve hem artan tıbbi ürünün hem de artan diğer çözücü ve çözeltilerin tamamının atılmasında sitotoksik ilaçlar için kullanılan standart prosedürler ve zararlı atıkların imha edilmesi için yürürlükte olan yasal gereklilikler göz önünde tutulmalıdır ve bu gerekliliklere uygun olarak imha edilmelidirler. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri” ne uygun olarak imha edilmelidir.

HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Orna İlaç Tekstil Kimyevi Maddeler San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA01645
Satış Fiyatı 73.75 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 73.75 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699643770030
Etkin Madde Karboplatin
ATC Kodu L01XA02
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Karboplatin
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
CARBOPLATIN DBL enj. sol. 50 mg/5 ml 1 flakon Barkodu