Alfa Farma İlaçları › CALDOLON 100 mg/ml 4 ml IV infüzyonluk çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

CALDOLON 100 mg/ml 4 ml IV infüzyonluk çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Ibuprofen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen Alfa Farma İlaç Kimya San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme : 4 October  2013

CALDOLON 100 mg/mL IV İnfüzyonluk Çözelti İçeren Flakon

Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her 4 ml konsantre çözelti 400 mg ibuprofen içerir.

Yardımcı maddeler

Arginin, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALDOLON nedir ve ne için kullanılır?

2. CALDOLON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALDOLON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CALDOLON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CALDOLON nedir ve ne için kullanılır?

 • CALDOLON,    damar içine uygulanan renksiz ve berrak bir çözeltidir. Her 4 mL çözelti 400
 • mg ibuprofen    adı verilen bir etkin madde içerir. CALDOLON’un etkin maddesi olan

  ibuprofen, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir. 4 mL’lik flakon içerisinde takdim edilen konsantre çözelti kullanılmadan mutlaka seyreltilmelidir.

 • CALDOLON,    1 veya 25 adet 4 mL’lik flakon içeren karton kutuda takdim edilmektedir.
 • CALDOLON aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır.
 • - Hafif ve orta dereceli ağrı tedavisinde,

  - Opioid analjeziklerle beraber orta ve ileri dereceli ağrı tedavisinde,

  - Ateş tedavisinde, kullanılır.


  2.CALDOLON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CALDOLON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • İbuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

  • Astımınız veya kurdeşeniniz var ise veya daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,

  • Koroner arter by-pass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,

  • Aspirin triadınız (nazal polip, astım ve aspirine hassasiyet) var ise,

  • Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,

  • Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,

  • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,

  • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise,

  CALDOLON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; nefes darlığına yol açabilir, Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,

  • Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİİ ilaçlan uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Eğer kalp veya damar hastalıklarınız varsa, önceden inme geçirdiyseniz veya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığınız var ise ya da sigara içiyorsanız), tedavinizi doktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.
 • İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirilmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkar ise hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirir ise.
 • Gözde ödemli iltihap (papillit) olursa
 • Görme ile ilgili şikayetleriniz olursa
 • Diğer NSAİİ ilaçlar ile olduğu gibi, CALDOLON infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir. Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  CALDOLON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CALDOLON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Hamileliğinizin son 3. ayında iseniz CALDOLON kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CALDOLON’un etkin maddesi olan ibuprofenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CALDOLON’un araç ve makine kullanımı veya dikkatinizi tam olarak vermenizi gerektirecek işlerin yapılması sırasında kişi üzerindeki etkileri bakımından veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu tür işleri yaparken dikkatli olunmalıdır.

  CALDOLON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her 4 mililitresinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; dolayısıyla sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (öm. gentamisin, kanamisin, streptomosin)

  • Yüksek tansiyon ilaçları

  • ADE inhibitörleri, beta-blokerler ve diüretikler

  • Kolestiramin

  • Sülfonilüre

  • Mifepriston

  • CYP2C9 inhibitörleri (Karaciğerde ilaçlann etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu; örmvorikonazol, flukanazol)

  • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (öm. varfarin)

 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan pul cılklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit    ajanlar,
 • öm. Aspirin dipiridamol, klapidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)

 • Aspirin
 • Ginkgo biloba bitkisel özütü
 • İdrar söktürücüler (örn.,furosemid)
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. Digoksin, digitoksin)
 • Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon)
 • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen,
 • Lityum tuzlan (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal    eklem

  hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç)

 • Mifepriston (düşük ilacı)
 • Siklosporin
 • Takrolimus
 • Tiklopidin
 • Zidovudin
 • Klasik antihistaminikler (sedatif[yatıştıncı, sakinleştirici] etkili)
 • Fenitoin içeren epilepsi ilaçlarıyla, anksiyete (kaygı, endişe) tedavisinde    veya uyku
 • düzenleyici ilaçlarla

 • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik hastalıklann
 • tedavisinde kullanılır) iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyancı ilaçlar veya MAOİTer (psikiyatrik rahatsızlıklann tedavisinde kullanılır), bretilyum, betanidin,    guanitidin,

  debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlar

 • Moklobemid
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 • Ergot alkaloidler (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır)
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
 • Trisiklik antidepresanlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CALDOLON nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz, hemşireniz ya da eczacınız tarafından verilen tüm talimatlara dikkatle uyunuz.

Ağrı kesici etki için, 6 saatte bir 400-800 mg doz damar yolu ile uygulanır.

Ateş düşürücü etki için, 4-6 saatte bir 400 mg veya her 4 saatte bir 100-200 mg doz uygulanır.

Bir böbrek sorununuz varsa, doktorunuz daha düşük bir doz uygulayabilir.

Uygulamaların hangi sıklıkta yapılacağına doktorunuz karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

CALDOLON, yalnızca damar içi infüzyon yoluyla verilir. Bu uygulama minumum 30 dakika sürmelidir. İlaç kullanılmadan önce seyreltilmelidir.

Seyreltilmiş çözelti oda sıcaklığında 24 saat boyunca saklanabilir.

Uygulama öncesinde, çözelti içerisinde yabancı madde ve renklenme olup olmadığı görsel olarak incelenmelidir. Yabancı madde veya renklenme var ise çözelti kullanılmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar sindirim sisteminde oluşabilecek yan etkiler bakımından daha yüksek risk altındadırlar. Bu nedenle yaşlı hastalarda doz seçimi çok iyi yapılmalı, tedavi mümkün olan en düşük doz seviyesinden başlatılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü CALDOLON gibi NSAİİ’lerin kullanımı böbrek fonksiyonlarda bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Şiddetli böbrek, karaciğer ve kalp yetmezliğiniz varsa CALDOLON kullanmamalısınız.

Eğer CALDOLON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CALDOLON kullanırsanız

CALDOLON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CALDOLON kullanırsanız

Önerilenden daha yüksek dozlarda CALDOLON aldıysanız doktorunuz tarafından dikkatle takip edilmeniz gerekir.

CALDOLON'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CALDOLON ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz CALDOLON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuzdan habersiz tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CALDOLON tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Alfa Farma İlaç Kimya San. ve Tic. Ltd.Şti
Satış Fiyatı 104.14 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 104.14 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680041520303
Etkin Madde Ibuprofen
ATC Kodu M01AE01
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CALDOLON 100 mg/ml 4 ml IV infüzyonluk çözelti içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023104.14 TL
15 Sep 2023104.14 TL
8 Sep 2023104.14 TL
1 Sep 2023104.14 TL
29 Aug 2023104.14 TL
21 Aug 2023104.14 TL
14 Aug 2023104.14 TL
7 Aug 2023104.14 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları