CALCIUM FOLINATE DBL 300 mg/30 ml flakon enjektabl sol. Kısa Ürün Bilgisi

Kalsiyum Folinat }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Calcium folinate
Orna İlaç Tekstil Kimyevi Maddeler San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. | 5 April  2013

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CALCIUM FOLINATE DBL 300 mg / 30 mİ Enjektabl Solüsyon

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: 1 mİ enjeksiyonluk çözelti 10 mg kalsiyum folinat içerir.

Her ml’de 3.37 mg sodyum içerir.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk / infıizyonluk çözelti içeren ampul Berrak, renksiz, açık sarı renkli çözelti.


4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

• Metotreksat tedavisinde kalsiyum folinat uygulaması:

Kalsiyum folinat uygulaması doz rejimi metotreksatın yüksek ya da orta dozda uygulanmasına ve pozolojisine bağlı olduğu için metotreksat protokolü, kalsiyum folinat uygulaması doz rejimini belirleyecektir. Bu nedenle en iyi yöntem CALCIUM FOLINATE DBL’nin dozunu ve uygulama metodunu metotreksatın yüksek veya orta dozda uygulanmasına göre ayarlamaktır.

Aşağıdaki rehber erişkinlerde, yaşlılarda ve çocuklarda kullanılan doz rejiminin bir örneğidir.

Kalsiyum folinat uygulaması, enteral absorpsiyondan emin olunamadığı diğer gastrointestinal bozukluklan (kusma, diyare, subileus vb) olan veya malabsorpsiyon sendromlu hastalarda parenteral uygulama ile yapılmalıdır. 25-50 mg üzerindeki dozlar CALCIUM FOLINATE DBL’ nin doyurulabilir enteral absorpsiyonu nedeniyle parenteral verilmelidir.

Kalsiyum folinat uygulaması 500 mg / m2 (vücut yüzeyine göre) dozunu aşan metotreksat dozlarında gereklidir ve 100-500 mg / m2 (vücut yüzeyine göre) olan metotreksat dozlarında ise düşünülmelidir.

CALCIUM FOLINATE DBL’ nin kullanımının dozaj ve süresi metotreksatın dozaj ve uygulama metoduna ve / veya toksisite semptomlarının ortaya çıkmasına ve metotreksatın bireysel atılım kapasitesine bağlıdır.

Kural olarak ilk CALCIUM FOLINATE DBL dozu 15 mg (6-12 mg/m2), metotreksat infuzyonunun başlamasından 12-24 saat sonra (24 saatten geç olmayacak şekilde) verilir.

Aynı doz, 72 saat boyunca her 6 saatte bir tekrarlanır. Birkaç parenteral dozdan sonra oral uygulamaya geçilebilir.

CALCIUM FOLINATE DBL uygulamasına ek olarak metotreksatın hızlı atıldığından emin olmak için yapılan ölçümler (yüksek idrar atılımınm devamı ve idrarın alkalileştirilmesi) kalsiyum folinat tedavisinin ayrılmaz parçalandır. Böbrek fonksiyonlan, serum kreatinin düzeyi gün boyunca ölçülerek gözlenmelidir.

Metotreksat infüzyonu başladıktan 48 saat sonra rezidüel metotreksat düzeyi ölçülmelidir. Eğer rezidüel metotreksat düzeyi <0.5 jimol /1 ise ilave doz gerekli değildir.

Eğer rezidüel metotreksat düzeyi > 0.5 j-imol / 1 ise CALCIUM FOLINATE DBL dozu aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

Metotreksat uygulamasının başlamasından 48 saat sonra kandaki rezidüel metotreksat düzeyi

Metotreksat dozu > 0.05 j^ımol / T nin altına düşünceye kadar ya da 48 saat boyunca her 6 saatte bir uygulanacak ilave CALCIUM FOLINATE DBL dozu

>0.5 \ım
ol /1

15 mg / m2

> 1.0 jumol / 1

100 mg / m2

>2.0 nmol /1

200 mg / m2

• Folik asit antagonistleri trimetreksat, trimetoprim ve primetamin antidotu olarak: Trimetreksat toksisitesi:

Korunma: Kalsiyum folinat, trimetreksat tedavisi sırasında ve son trimetreksat dozundan 72 saat sonrasına kadar her gün uygulanmalıdır.

Kalsiyum folinat, intravenöz yolla 6 saatte bir 20 mg / m2 dozda 5-10 dakikalık infüzyonlarla günde toplam 80 mg / m2, ya da oral yolla 4 kez 20 mg / m2 dozda eşit aralıklarla uygulanır. Kalsiyum folinatın, kalsiyumunun günlük dozlan trimetreksatın hematolojik toksisitesine bağlı olarak ayarlanmalıdır.

9 « 1 «

Doz aşımında (muhtemelen trimetreksatın 90 mg/m ’nin üzerinde kalsiyum folinat ile birlikte uygulanmaması halinde oluşur): Trimetreksat uygulanması kesildikten sonra kalsiyum folinat 3 gün boyunca her 6 saatte bir 40 mg / m2 i.v. verilir.

Trimetoprim toksisitesi:

Trimetoprim uygulaması kesildikten sonra normal kan değerlerine ulaşana kadar 3-10 mg/ gün kalsiyum folinat uygulanır.

Primetamin toksisitesi:

Yüksek doz ya da uzun süreli düşük doz primetamin uygulanmasında periferik kan değerleri baz alınarak eş zamanlı olarak 5-50 mg / gün kalsiyum folinat uygulanmalıdır.

kullanılmaktadır ve örnek olarak verilir. Bu kombinasyonun çocuklarda kullanımı ile ilgili veriler yoktur.

Ayda iki kez uygulanan rejim: CALCIUM FOLINATE DBL 200 mg / m2 2 saatten daha uzun süren intravenöz infüzyonu takiben, 400 mg / m2 bolus enjeksiyon 5-FU veya 22 saatlik 5-FU (600 mg / m2) infuzyonu şeklinde ardışık iki gün süreyle her iki haftada bir 1. ve 2. günlerde verilir.

Haftalık rejim: CALCIUM FOLINATE DBL 20 mg / m2 i.v. bolus enjeksiyonla veya 200-500 mg / m2 i.v. infüzyonla 2 saatten daha uzun sürede ve 500 mg/m2 5-FU i.v. bolus enjeksiyon ile CALCIUM FOLINATE DBL infüzyonunun ortasında ve sonunda uygulanır.

Aylık rejim: CALCIUM FOLINATE DBL 20mg/m2 bolus enjeksiyonla veya 200- 500mg /m2 2 saatlik i.v. infüzyonu takiben 425 ya da 370 mg /m2 5-FU i.v. bolus enjeksiyonla birbirini takip eden 5 gün boyunca verilir.

5-FU ile kombinasyon tedavisinde hastanın sağlık durumuna, klinik cevabına ve 5-FU’nun ürün bilgisinde belirtilmiş olan doz kısıtlayıcı toksisiteye bağlı olarak 5-FU dozunun modifikasyonu ve tedavisiz aralıklar gerekli olabilir. CALCIUM FOLINATE DBL dozunda bir azaltma gerekli değildir.

Tekrarlanan kürlerin sayısı klinisyenin takdirine bağlıdır.

• Megaloblastik iyatrojenik anemide:

Günde 1 mg kalsiyum folinat verilir. 1 mg/gün üzerindeki dozların daha etkili olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır. Aynca doz 1 mg/gün üzerine çıktığında, idrardan folat kaybı logaritmik olarak artmaktadır. Malabsorbsiyon sendromu veya sindirim bozukluklan (kusma, diyare) olan hastalarda, oral yol yerine parenteral yol tercih edilir.

Uygulama şekli:

CALCIUM FOLINATE DBL, intramüsküler veya intravenöz yolla uygulanır (bolus veya infüzyon).

İntravenöz uygularken çözeltinin kalsiyum içeriği nedeniyle dakikada 160 mg’dan yüksek dozlarda verilmemesi gerekir.

İntravenöz infüzyon için, kalsiyum folinat kullanılmadan önce %0.9 sodyum klorür veya %5 glukoz çözeltisi ile seyreltilmelidir. (Bkz. Bölüm 6.6).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği, geciken metotreksat ekskresyonuna neden olabilir. Bu durumda kalsiyum folinatın daha yüksek dozlarda kullanılması veya uygulamanın uzatılması gerekebilir. Bu ilacm böbrekler yoluyla atılması nedeniyle böbrek bozukluğu olan hastalarda toksik reaksiyon riski daha yüksektir.

Kalsiyum folinat böbrekler aracılığıyla atıldığı için, böbrek hastalığı (bozukluğu) olan hastalarda istenmeyen etkilerin riski artabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Ek bilgi verilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Yüksek miktarlarda kalsiyum folinat, bazı antiepileptik ilaçlarm etkinliğine müdahale edebilir ve yatkınlığı olan pediyatrik hastalarda nöbet sıklığında artış meydana getirebilir (Bkz: Bölüm

4.5).

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

• CALCIUM FOLINATE DBL ya da ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığı olanlarda,

• Pemisiyöz anemi veya B12 vitamini eksikliğine bağlı diğer anemilerde kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kalsiyum folinat, sadece intramüsküler ya da intravenöz enjeksiyonla verilmeli intratekal uygulanmamalıdır. Aşın doz intratekal metotreksat uygulamasını takiben intratekal kalsiyum folinat uygulanması sonucu ölüm vakası bildirilmiştir.

Kalsiyum folinat, metotreksat veya 5-fluorourasil ile birlikte, sadece kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ajanlann uygulanması konusunda tecrübeli bir hekim gözetiminde kullanılmalıdır.

Kalsiyum folinat tedavisi, pemisiyöz anemi ve B12 vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişen diğer anemileri maskeleyebilir.

Dolaylı ya da dolaysız olarak DNA sentezini inhibe eden bir çok sitotoksik ilaç makrositozise neden olur (hidroksikarbamid, sitarabin, merkaptopürin, tiyoguanin). Bu tür makrositozlar kalsiyum folinat ile tedavi edilmemelidir.

Fenobarbital, fenitoin, pirimidon ve süksinimidlerle tedavi edilen epileptik hastalarda antiepileptik ilacın plazma konsantrasyonunun azalmasına bağlı olarak krizlerin sıklığında artma riski vardır. Klinik izleme, plazma konsantrasyonlannın takibi sırasında CALCIUM FOLINATE DBL uygulaması sırasında ve tedavi kesildikten sonra gerekli dummlarda antiepileptik ilaç dozunun ayarlanması önerilir (Bkz. Bölüm 4.5).

CALCIUM FOLINATE DBL / 5-fluorourasil kombinasyonu:

CALCIUM FOLINATE DBL özellikle yaşlılarda ya da fiziksel performansı düşük hastalarda 5-fluorourasilin toksisite riskini artırabilir. En yaygm belirtiler lökopeni, mukozit, stomatit ve / veya doz kısıtlayıcı olabilen diyaredir. Kalsiyum folinat ve 5-fluorourasil kombine olarak kullanıldığında, toksisite görülmesi durumunda 5-fluorourasil dozu tek başına kullanım dozuna göre daha fazla azaltılmalıdır.

Gastrointestinal toksisite semptomlan olan hastalarda şiddetine bakılmaksızın, bütün semptomlar tam olarak ortadan kalkana kadar 5-fluorourasil/ CALCIUM FOLINATE DBL kombine tedavisine başlanmamalı ve devam edilmemelidir.

Diyare gastrointestinal toksisitenin bir işareti olabileceği için diyaresi olan hastalar, bütün semptomlar tam olarak ortadan kalkana kadar dikkatle izlenmelidir. Çünkü ölüme yol açan hızlı klinik bozulma meydana gelebilir. Eğer diyare ve/veya stomatit meydana gelirse semptomlar tam olarak ortadan kalkana kadar 5-FU dozunun azaltılması doğru olur. Özellikle yaşlı ve fiziksel performansı düşük hastalar hastalıkları nedeniyle bu tür toksisitelere eğilimlidir. Bu nedenle bu tür hastalar tedavi edildiğinde özel bakım gösterilmelidir.

Yaşlı hastalarda ve başlangıç radyoterapisi gören hastalarda düşük doz 5-FU ile başlanması önerilir.

5-fluorourasil / kalsiyum folinat kombinasyonu alan hastalarda kalsiyum düzeyleri gözlenmeli ve eğer kalsiyum düzeyleri düşükse ilave kalsiyum verilmelidir.

CALCIUM FOLINATE DBL / metotreksat kombinasyonu:

Metotreksat toksisitesinin azaltılması için spesifik ayrıntılara metotreksatın kısa ürün bilgilerinden bakınız.

Kalsiyum folinatın metotreksat ve/veya metabolitlerinin böbrekte çökmesine bağlı nefrotoksisite gibi hematolojik olmayan toksisiteleri üzerine etkisi yoktur. Gecikmiş erken metotreksat eliminasyonu gösteren hastalar geri dönüşümlü böbrek yetmezliğine ve metotreksat ile ilişkili olan tüm toksisitelere (Lütfen metotreksat kısa ürün bilgilerine bakınız) yatkın olan hastalardır. Daha önceden var olan veya metotreksatın indüklediği renal yetmezlik metotreksatın gecikmiş atılımı nedeniyle olabilir ve kalsiyum folinatın daha yüksek dozda veya daha uzun sürede verilmesini gerektirebilir.

Özellikle, merkezi sinir sistemi tümörlerinde tekrarlayan uygulamalardan sonra kalsiyum folinat aşırı birikmesi olabileceğinden kalsiyum folinatın aşırı fazla dozlarından kaçınılmalıdır. Çünkü bu metotreksatın antitümör aktivitesini zayıflatabilir.

Her iki tıbbi ürün de aynı transport sistemini kullandığı için membran transportunun azalması sonucu metotreksata direnç oluşturduğu gibi kalsiyum folinata da direnç gelişir.

Metotreksat gibi bir folik asit antagonistinin kaza ile yüksek dozda alınması durumunda acil olarak tedavi edilmelidir. Metotreksat uygulaması ve kalsiyum folinat uygulaması arasındaki zaman aralığı arttıkça kalsiyum folinatın toksisiteyi azaltmaktaki etkinliği azalır.

Laboratuvar bulgu anormallikleri ya da klinik olarak toksisite gözlendiği zaman hastanın aldığı diğer ilaçlarm metotreksat ile etkileşme (öm; metotreksat atılımım ya da serum albuminine bağlanmasını etkileyen ilaçlar) olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

5- Fluorourasil ile birlikte verilen kalsiyum folinat, farmakokinetik özellikleri değiştirmeksizin 5- fluorourasilin etkinliğini ve aynı zamanda gastrointestinal toksisitesini (stomatit, diyare, kusma) artırır. Böyle bir durumda 5- fluorourasil dozu azaltılmalıdır (Bkz, Bölüm 4.4).

Kalsiyum folinat bir folik asit antagonisti (ko-trimoksazol, primetamin gibi) ile birlikte verildiğinde folik asit antagonistinin etkisi azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.

Kalsiyum folinat yüksek dozlarda verilirse fenobarbital, fenitoin, primidon ve süksinimidler gibi antiepileptik ilaçların plazma konsantrasyonlarını ve antiepileptik etkilerini azaltarak duyarlı çocuklarda konvülsif krizlerin sıklığım artırır.

Kalsiyum folinat, sistemik uygulanmasından sonra küçük miktarlarda beyin omurilik sıvısının içine geçer ve intratekal uygulanan metotreksatın etkinliğini azaltabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlarla ilgili etkileşim çalışmaları bildirilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Fenobarbital, fenitoin, primidon gibi ilaçların antiepileptik etkilerini azaltarak, duyarlı çocuklarda nöbet sıklığının artmasına neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.2 ve 4.5).

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

CALCIUM FOLINATE DBL’ nin doğum kontrol yöntemleri üzerine bir etkisi bulunduğuna dair veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya / embriyonal / fetal gelişim / ve-veya / doğum / ve-veya / doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

CALCIUM FOLINATE DBL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamilelik ve emzirme döneminde CALCIUM FOLINATE DBL sadece kesin endikasyonda, annede oluşturacağı faydalar fetusta oluşabilecek olası zararlı etkilerden daha ağır bastığı hallerde reçete edilmelidir. Metotreksat tedavisi gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir ancak metotreksat ile ya da diğer folik asit antagonistleri ile tedavinin gebelik veya laktasyona rağmen yapıldığı durumlarda, kalsiyum folinatın toksisiteyi azaltmak ya da etkileri önlemek için kullanılmasında bir kısıtlama yoktur.

5-fluorourasil genellikle gebelik sırasında ve süt verme döneminde kontrendikedir; bu 5-fluorourasilin kalsiyum folinat ile kombine kullanımında da geçerlidir.

Kombine kullanılacak tıbbi ürünlerin kısa ürün bilgilerine de bakınız.

Laktasyon dönemi

Kalsiyum folinatın insanda anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. CALCIUM FOLINATE DBL’ nin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır. Emzirmenin ya da CALCIUM FOLINATE DBL tedavisinin durdurulup durdurulmayacağma ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve CALCIUM FOLINATE DBL tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonlar, sistem organ sınıfı ve görülme sıklığına göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır: Çok yaygm (>1 / 10); yaygm (>1 / 100 ila <1 / 10); yaygm olmayan (>1 / 1000 ila <1 / 100); seyrek (> 1 / 10.000 ila <1 / 1000); çok seyrek (<1 / 10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Bilinmiyor: Trombositoz

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyonlar ve ürtikerin de dahil olduğu aleıjik reaksiyonlar Psikiyatrik bozukluklar

Seyrek: Yüksek dozlardan sonra uykusuzluk, ajitasyon, depresyon Sinir sistemi bozuklukları

Seyrek: Epileptik atakların sıklığında artış (Bkz: Bölüm 4.5)

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal bozukluklar

Bilinmiyor: Wheezing (solunum esnasında duyulan ıslık şeklindeki ses)

Gastrointestinal bozukluklar

Çok yaygın: 5-Fluorourasil ile kombinasyon aylık tedavisinde; bulantı ve kusma, haftalık tedavisinde; hastaneye yatmakla ve hatta ölümle sonlanan toksisitenin yüksek derecelerinde diyare, ve dehidratasyon

Seyrek: Haftalık ve aylık uygulamalarda da yüksek dozlardan sonra gastrointestinal bozukluklar

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

Bilinmiyor: Kızarıklık, kaşıntı, eritem

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Önerilenden daha yüksek dozda CALCIUM FOLINATE DBL alan hastalarda herhangi bir sekel bildirilmemiştir. Bununla birlikte aşın miktarda kalsiyum folinat, folik asit antagonistlerinin kemoterapötik etkisini yok edebilir.

Yüksek dozda 5-fluorourasil ve kalsiyum folinat kombinasyonu olduğunda 5-FU doz aşımı ile ilgili bilgiler izlenmelidir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antineoplastik tedavide kullanılan detoksifıyanlar ATC kodu: V03A F03

Kalsiyum folinat 5-formil tetrahidrofolik asidin kalsiyum tuzudur. Folinik asidin aktif metabolitidir ve sitotoksik tedavide nükleik asit sentezi için esansiyel koenzimdir.

Kalsiyum folinat sıklıkla metotreksat gibi folat antagonistlerinin etkisini tersine çevirmek ve

Kalsiyum folinat ve folat antagonistleri aym membran transport taşıyıcısını paylaşırlar ve folat antagonistlerinin effluksunu stimüle ederek hücre içine taşınma için yarışırlar. Aynca folat havuzundaki azalmayı yerine koyarak hücreleri folat antagonistlerinin etkisinden korurlar. Kalsiyum folinat H4 folatının önceden indirgenmiş kaynağı olarak görev yapar, bu nedenle folat antagonistlerinin blokajını baypas edebilir ve folik asit olarak çeşitli koenzimler için bir kaynak sağlar.

Kalsiyum folinat aynca sık olarak fluoropiridinin (5-FU) biyokimyasal modülasyonunda onun sitotoksik aktivitesini artırmak için kullanılır. 5-FU, pirimidin biyosentezine katılan anahtar enzim olan timidilat sentazı (TS) inhibe eder. Kalsiyumfolinat intrasellüler folat havuzunu artırarak TS inhibisyonunu artırır. Böylece 5FU-TS kompleksi stabilize olur ve aktivite artar.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Kalsiyum folinat beyaz ya da açık sarı higroskopik tozdur. Suda eser miktarda, etanol (%96) ve asetonda pratik olarak çözünmez.

Emilim:

İntramüsküler uygulamayı takip eden sistemik yararlanım, intravenöz uygulama ile kıyaslanabilir olmakla birlikte, daha düşük doruk plazma düzeyleri elde edilmiştir. Bir doz intravenöz 25 mg kalsiyum folinat uygulamasından sonra indirgenmiş folatlann ortalama maksimum konsantrasyonu 1259 ng / mİ (897-1625 ng / ml)’dir.

Dağılım:

Kalsiyum folinatın dağılım hacmi bilinmemektedir. İndirgenmiş folatlann maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi ortalama 10 dakikadır. İndirgenmiş folatlann bu başlangıçtaki artışı, 10 dakika sonra 1206 ng / mlTik plazma konsantrasyonuna ulaşan 5-CHO-THF metabolitine (S. faecalis
dozajıyla değerlendirilmiştir) bağlıdır. Daha sonra bu maddelerde belirgin azalmayla birlikte ilacm baskın formu olan aktif
5
-CH
3
-THF metaboliti oluşur. 5-CH3-THF‘nin maksimum plazma konsantrasyonu 1,3 saat sonra 258 ng/ml olur. Plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki alan L-kalsiyum folinat, D-kalsiyum folinat ve
5
-CH
3
-THF için sırasıyla 28.4 ± 3.5; 956
±
97 ve 129±12 ng / dakikadır. Yüksek doz (200 mg / m2) L-kalsiyum folinat ve D-kalsiyum folinat için de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 25 mg kalsiyum folinatın i.m. enjeksiyonundan 52 dakika sonra tetrahidrofolatlann maksimum plazma konsantrasyonu 436 ng / ml’dir. İntramüsküler uygulamadan 28 dakika sonra 5-CHO-THF’nin maksimum plazma konsantrasyonu 360 ng / mİ ve 1,5 saat sonra S-CFk-THF’nin seviyesi indirgenmiş folat değerlerinin % 50’sine çıkar. 5-CH3- THF’nin 2,8 saat sonraki maksimum plazma konsantrasyonu 226 ng / ml’dir. ASC ve indirgenmiş folatlann (5-CH3-THF ve 5-CHO-THF) i.m. ve i.v. uygulamalan arasında, plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Bivotransformasvon:

Kalsiyum folinatın L-formu (L-5-formil-tetrahidrofolat, L-5-formil-THF) aktif enantiomerdir. Parenteral uygulamadan sonra kalsiyum folinat, ana metabolik ürünü olan 5-metiltetrahidrofolik asite (5-CH-THF) dönüşür.

Eliminasyon:

Aktif L-formunun eliminasyon yanlanma ömrü 32 - 35 dakika ve D-formunun 352-485 dakikadır. Aktif metaboliti erin toplam terminal yanlanma ömrü yaklaşık 6 saat kadardır (intramüsküler ve intravenöz uygulamada).

Böbreklerden 5 ve 10-formiltetrahidrofolat (CHO-THF) olarak atılır, i.v. dozun %83’ü 24 saatlik idrarda saptanabilir, i.v. dozun % 31 ’i 5-metiltetrahidrofolat olarak atılır, %5-8’i dışkı ile atılır.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Bu Kısa Ürün Bilgisi’nin diğer bölümlerinde yer alan bilgiler haricinde klinik güvenlilik açısından anlamlı kabul edilebilecek klinik öncesi bilgi bulunmamaktadır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Enjeksiyonluk su,

6.2. Geçimsizlikler

Kalsiyum folinatın enjektabl formu ile droperidolün, fluorourasilin, foskametin ve metotreksatın enjektabl formları arasında geçimsizlik bildirilmiştir.

Droperidol:

Droperidol 1.25 mg / 0.5 mİ ile 5 mg / 0.5 mİ kalsiyum folinatın şınnga içinde direkt olarak kanştınldığında 25°C’de 5 dakikada çökelti oluşur ve bunu takiben 8 dakikalık santrifüj ile tam çökme sağlanır.

Y kolu hava ile temizlenmeden arka arkaya droperidol 1.25 mg / 0.5 mİ ile 5 mg / 0.5 mİ kalsiyum folinat uygulanmasıyla Y kolunda ani çökelti oluşumu gözlenir.

5-Fluorourasil:

1000 mg kalsiyum folinat ile 5000 mg 5-fluorourasil ve 40ml serum fizyolojik infüzyon pompasında, oda sıcaklığında, 48 saat stabildir. Diğer karışımlar ile ilgili bir sonuç yoktur buna rağmen enjeksiyon / infüzyon için CALCIUM FOLINATE DBL oksaliplatin veya irinotekan gibi diğer ilaçlarla kanştınlmamalıdır.

Foskamet:

Foskamet 24 mg/ml, kalsiyum folinat 20 mg/ml ile bulanık san bir çözelti oluşturduğu bildirilmiştir.

6.3 Rafömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Işıktan korunarak, orijinal kutusu içinde, 2-8 °C arasında saklanır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Tip I cam flakonda ve karton kutulardadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak imha edilmelidir.

Hazırlama talimatları:

CALCIUM FOLINATE DBL kullanılmadan önce görsel olarak incelenmelidir. Enjeksiyon veya infüzyon çözeltileri berrak sarımsı bir renkte olmalıdır.

Eğer bulanık bir görünüm varsa veya parçacıklar gözlemleniyorsa, çözelti atılmalıdır. Enjeksiyon veya infüzyon için hazırlanan kalsiyum folinat çözeltisi yalnızca tek kullanım içindir. Kullanılmayan ve arta kalan çözeltiler atılmalıdır.

CALCIUM FOLINATE DBL intramüsküler veya intravenöz yolla uygulanır (bolus veya infüzyon). İntravenöz uygularken çözeltinin kalsiyum içeriği nedeniyle dakikada 160 mg’dan fazla dozlarda verilmemesi gerekir.

İntravenöz infüzyon olarak uygulanabilmesi için CALCIUM FOLINATE DBL %5 glukoz veya %
0,9 sodyum klorür ile sulandınlabilir.

İNTRATEKAL OLARAK UYGULANMAMALIDIR.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Orna İlaç Tekstil Kimyevi Maddeler San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA01551
Satış Fiyatı 49.61 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 49.61 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699643770177
Etkin Madde Kalsiyum Folinat
ATC Kodu V03AF03
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Calcium folinate
İthal ( ref. ülke : Ingiltere ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
CALCIUM FOLINATE DBL 300 mg/30 ml flakon enjektabl sol. Barkodu