BUTIROL 7.5 mg/5 ml 100 ml şurup Kısa Ürün Bilgisi

Butamirat Sitrat }

Solunum Sistemi > Öksürük İlaçları > Butamirat Sitrat
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | 30 December  1899

 • 1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  BUTİROL 7.5 mg/5 ml şurup

 • 2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde

  Her 5 ml şurup, 7,5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/ml) içerir.

  Yardımcı maddeler

  Her 5 ml şurup;

  Sorbitol, sıvı, kristalize olmayan (%70) 2500 mg Fruktoz 400 mg

  Sodyum benzoat 5 mg

  Azorubin (Carmoisine) (E122) 0,005 mg

  Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

  Şurup

  Pembe renkli, berrak çözelti


  4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

   4.1. Terapötik endikasyonlar

   BUTİROL aşağıdaki durumlarda endikedir:

    Çeşitli nedenlerden kaynaklı öksürüğün semptomatik tedavisi

    4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

    Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

    6–12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 10 ml (15 mg)

    12 yaş üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 15 ml (22,5 mg)

    Yetişkinlerde: Günde 4 defa 15 ml (22,5 mg)

    Doktor tarafından reçete edilmediği sürece, maksimum tedavi süresi 7 gündür (bkz. bölüm 4.4).

    Etkinlik için gerekli en düşük doz, en kısa tedavi süresi için kullanılmalıdır

    Uygulama şekli:

    Oral yoldan kullanılır.

    Dereceli ölçek her kullanımda yıkanıp kurulanmalıdır.

    Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

    Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

    BUTİROL böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

    Pediyatrik popülasyon:

    BUTİROL Şurup'un 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı kontrendikedir. 6 yaşın altında kullanımı önerilmez.

    Geriyatrik popülasyon:

    BUTİROL'ün yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

    4.3. Kontrendikasyonlar

    BUTİROL, butamirat sitrata veya ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

    3 yaşın altında kullanımı kontrendikedir.

    4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

    Öksürük refleksinin butamirat tarafından inhibisyonuna bağlı olarak, ekspektoranların eş zamanlı kullanımı, mukusun solunum sisteminde birikmesine neden olabilir ki bu durum bronkospazm ve havayolu infeksiyonu riskini artırır. Bu nedenle BUTİROL'ün ekspektoranlarla eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

    6 yaşın altında kullanılması önerilmez.

    Öksürüğün kötüleştiği ya da 7 günden daha uzun sürdüğü ve/veya ateş ya da inatçı baş ağrısının eşlik ettiği hastalarda altında yatan nedenlerin değerlendirilmesi için bir doktor veya eczacıya danışılmalıdır.

    BUTİROL, sorbitol ve fruktoz içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. Sorbitol gastrointestinal rahatsızlık ve hafif laksatif etkiye neden olabilir.

    Bu tıbbi ürün boyar madde olarak azorubin içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

    4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

    Eş zamanlı olarak ekspektoran uygulanmasından kaçınılmalıdır (bkz 4.4)

    4.6. Gebelik ve laktasyon

    Gebelik kategorisi: C

    Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Butamirat sitratın fetüs ve yenidoğan etkileri tam olarak bilinmediğinden ilacı kullanmak zorunda olanlar uygun bir doğum kontrol yöntemiyle gebelikten korunmalıdır.

    Gebelik dönemi

    Butamirat sitrat için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve- veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bk. bölüm5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

    Gebeliğin ilk 3 ayı süresince BUTİROL kullanımından kaçınılmalıdır. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra BUTİROL ancak doktor tarafından kesin gereklilik görülürse kullanılmalıdır.

    Laktasyon dönemi

    Butamirat sitratın ve/veya metabolitlerinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da BUTİROL tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına / tedaviden kaçınılıp, kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve BUTİROL tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

    Üreme yeteneği / Fertilite

    Üreme toksisitesi ile ilgili çalışmalarda güvenliliğe dair bir risk gözlenmemiştir (bkz. bölüm

    5.3).

    4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

    BUTİROL nadir durumlarda uyku haline neden olabilir. Bu nedenle araç veya makine kullanımı üzerine minör etkisi olabilir. Araç veya diğer dikkat gerektiren işler yapılırken (örn.makine kullanımı) dikkatli olunmalıdır.

    4.8. İstenmeyen etkiler

    İstenmeyen etkilerin sıklık sıralaması aşağıdaki gibidir:

    Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100) seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

    Sinir sistemi hastalıkları Seyrek: Uyku hali Gastrointestinal hastalıklar Seyrek: Bulantı, ishal

    Deri ve deri altı doku hastalıkları

    Seyrek: Ürtiker

    Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

    Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

    4.9. Doz aşımı ve tedavisi

    Aşırı dozda BUTİROL alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyku hali, bulantı, kusma,

    ishal, sersemlik ve hipotansiyon.

    Tedavi

    İlave tedavi, klinik olarak belirtildiği gibi veya mümkün olduğunda ulusal zehir merkezi tarafından önerildiği şekilde yapılmalıdır. Bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı durumunda gerektiğinde uygun izleme ile destekleyici bir tedavi uygulanmalıdır.


    5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

     5.1. Farmakodinamik özellikler

     Farmakoterapötik grup: Öksürük baskılayıcı diğer ilaçlar

     ATC kodu: R05D B13

     Etki mekanizması

     BUTİROL'ün etkin maddesi butamirat sitrat, opioid olmayan bir öksürük baskılayıcıdır.

     Etkin madde

     Her 5 ml şurup, 7,5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/ml) içerir.

     Alımda şurup, gliserolün nemlendirme özelliği ile tahriş olmuş boğazı kaplamak ve yatıştırmaya yardımcı olabilir.

     5.2. Farmakokinetik özellikler

     Genel Özellikler:

     Emilim:

     Eldeki verilere dayanılarak, butamirat oral alımını takiben iyi ve hızlı emilir ve fenil-2-butirik asit ve dietilaminoetoksietanole hidrolize olur. Besin alımının etkisi araştırılmamıştır. 2- fenilbutirik asit ve dietilaminoetoksietanol'e maruziyet 22,5 mg-90 mg doz aralığında tamamen orantılıdır.

     Butamirat 22,5 mg, 45 mg, 67,5 mg ve 90 mg dozların uygulamasının 5-10. Dakikaları içinde kanda, ölçülebilir konsantrasyonlarda tespit edilmektedir. Tüm dozlar için maksimum plazma konsantrasyonlarına 1 saat içinde, 90 mg için 16,1 nanogram/ml ortalama değerle ulaşılmaktadır.

     Başlıca metabolit olan fenil-2-butirik asitin, 90 mg (3052 nanogram/ml) uygulanmasını takiben ortalama maksimum plazma konsantrasyonuna yaklaşık 1,5 saat sonra ulaşılır. 90 mg (160 nanogram/ml) uygulanmasını takiben dietil-aminoetoksietanolün ortalama plazma konsantrasyonuna 0,67 saat içinde ulaştığı gözlenmiştir.

     Dağılım:

     Butamirat sitrat, yüksek oranda proteinlere bağlanmasının yanında, 81-112 L (kg olarak vücut ağırlığına göre) arasında, geniş bir dağılım hacmine sahiptir. 2-fenilbutirik asit tüm dozlarda (22,5-90mg) yüksek oranda (%89,3-91,6) plazma proteinlerine bağlanır. Dietilaminoetoksietanol bir derece (%28,8-45,7) proteinlere bağlanma gösterir. Butamiratın plasentayı geçip geçmediği veya süt ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

     Biyotransformasyon:

     Butamirat sitratın, temel olarak fenil-2-butirik asit ve dietilaminoetoksietanole hidrolizi 5 dakika içinde ölçülebilir konsantrasyonlara ulaşacak şekilde hızla gerçekleşir. Çeşitli türler üzerinde yapılan çalışmalara dayanılarak, her iki ana metabolitin de öksürük rahatlatıcı etkileri

     olduğu varsayılmaktadır. Dietilaminoetoksietanol ile ilgili insanlardan elde edilen veri yoktur. Fenil-2-butirik asit, ayrıca para pozisyonunda hidroksilasyon yoluyla kısmi biyotransformasyona uğrar.

     Eliminasyon:

     24 saat sonra temel metabolitler (%77) 2-fenilbutirik asit ve parahidroksi 2-fenilbutirik asittir. 2-fenilbutirik asit, dietilaminoetoksietanol ve parahidroksi 2-fenilbutirik asit atılımı başlıca böbrekler yoluyla gerçekleşir.Üriner 2-fenilbutirik asit konjugat düzeyleri plazmadan çok daha yüksektir. Butamirat sitrat üre içinde 48 saate kadar tespit edilebilir ve 96 saatlik numuneleme periyodunda üre içinde atılan butamirat miktarı 22,5 mg, 45 mg, 67,5 mg ve 90 mg dozlarda sırasıyla %0,02, %0,02, %0,03 ve %0,03'tür. Butamirat sitratın, butamirata ya da konjuge olmamış 2-fenilbutirik aside kıyasla önemli bir yüzdesi dietilaminoetoksietanol olarak üre içinde atılır. 2-fenilbutirik asit, butamirat ve dietilaminoetoksietanol için ölçülen eliminasyon yarı ömrü sırasıyla 23,26-24,42, 1,48-1,93 ve 2,72-2,90 saattir.

     Hastalardaki karakteristik özellikler

     Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluklarının butamiratın farmakokinetik parametreleri

     üzerine etkisi bilinmemektedir.

     5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

     Butamirat için, önerilen dozlarda ve kullanımda klinik olmayan güvenlik datası, uygun bulguları ortaya çıkarmamıştır.

     Karsinojenez ve mutajenez

     Butamirat için, karsinojenite datası mevcut olmamakla birlikte in-vitro ve in-vivo genotoksisite

     datası genotoksik potansiyeli olduğunu göstermemektedir.

     Üreme toksisitesi

     Sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda üreme veya gelişimsel toksisite kanıtı görülmemiş olmasına rağmen, gebeliğin 6 ila 18. günlerinde maksimum klinik dozda, yaklaşık 2,3-, 4,6- ya da 18,5 kat daha fazla (insan eşdeğer dozu baz alındığında) oral doz alan tavşanlarda tedaviye bağlı maternal ölümler gözlenmiştir.

     6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

      6.1. Yardımcı maddelerin listesi

      Sorbitol, sıvı, kristalize olmayan (%70) Gliserol

      Sodyum benzoat Ahududu Aroması Sükraloz

      Fruktoz

      Sitrik Asit Monohidrat Sodyum Sitrat Dihidrat Tutti Frutti Aroması

      Azorubin (Carmoisine) (E122) Saf su

      6.2. Geçimsizlikler

      Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

      6.3. Raf ömrü

      36 ay

      6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

      25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

      6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

      Primer ambalaj: PE vistop kapağı olan Tip II renkli cam şişe. 15 ml'lik 5, 10 ve 15 ml'ye işaretli ölçek

      100 ml'lik renkli şişe

      6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

      Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak imha edilmelidir.

      Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA10331
  Satış Fiyatı 78.28 TL [ 15 Apr 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 78.28 TL [ 5 Apr 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699580570083
  Etkin Madde Butamirat Sitrat
  ATC Kodu R05DB13
  Birim Miktar 7.5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Solunum Sistemi > Öksürük İlaçları > Butamirat Sitrat
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
  BUTIROL 7.5 mg/5 ml 100 ml şurup Barkodu