BERIPLAST-P COMBI SET 3 ml trombin çözeltisi ve 3 ml fibrinojen çöz. içeren fibrin yapıştırıcı Kısa Ürün Bilgisi

Fibrin Yapistirici }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar
Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20 September  2012

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BERİPLAST P COMBİ SET, 3 mL trombin çözeltisi ve 3 mL fibrinojen çözeltisi içeren fibrin yapıştırıcı

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin Maddeler:

Kalitatif birleşimi Kombi Set I:

İnsan fıbrinojeni, koagülasyon Faktör XIII (insan), aprotinin (sığır)

Kombi Set II:

İnsan trombini, kalsiyum klorür

Kantitatif birleşimi Kombi Set I:

Her 1 mL

Flakon 1 Fibrinojen Konsantresi

Toplam kuru madde

174 mg

Fibrinojen (insan plazma protein fraksiyonu)

90 mg

Koagülasyon Faktör XIII (insan plazma protein fraksiyonu)

60 IU

Flakon 2 Aprotinin Çözeltisi

Hacim

1 mL

Sığır akciğeri kaynaklı aprotinin

1000 KIU*

denktir

0.56 PEU**

KIU = Kallikrein İnaktivatör Ünitesi

PEU = Ph. Eur. Unit (Avrupa Farınakopesi Ünitesi, 1 PEU = 1800 KIU)

Kombi Set II:

Her 1 mL

Flakon 3 Trombin

Toplam kuru madde

7.6 mg

Trombin aktivitesi (insan plazma protein fraksiyonu ile)

500 IU

Flakon 4 Kalsiyum Klorür Solüsyonu

Hacim

1 mL

Kalsiyum klorür dihidrat

5.9 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Sodyum klorür

Sodyum L- glutamat monohidrat Sodyum sitrat dihidrat


Doku yapıştırıcı için toz ve çözücüsü Berrak ve hafif opak çözelti.


4.1. Terapötik endikasyonlar

BERİPLAST P COMBİ SET, standart cerrahi tekniklerinin yetersiz olduğu durumlarda destekleyici tedavi olarak, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Hemostazın sağlanması (kanayan gastroduodenal ülserlerin endoskopik tedavisi de

dahil)

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi

Uygulanacak olan BERİPLAST P COMBİ SET’ in hacmi ve uygulama sıklığı her zaman hastanm klinik durumuna göre doktor tarafmdan belirlenmelidir.

Uygulanacak olan BERİPLAST P COMBİ SET’ in dozu aşağıdaki değişkenlere bağlıdır;

• Cerrahi müdahalenin tipi

• Amaçlanan uygulama alanının boyutu

• Uygulama sayısı

Klinik uygulamalarda BERİPLAST P COMBİ SET için bireysel dozun, 0.5- 4 mL arasında olduğu tespit edilmiştir. Bazı işlemlerde (örneğin karaciğer travması veya geniş yanık yüzeylerin kapatılması) için daha fazla hacimler (10 mL’den daha fazla) gerekebilir.

Uygulanacak başlangıç BERİPLAST P COMBİ SET miktan, amaçlanan uygulama alanının tamamını kapatacak kadar olmalıdır. Gerekli durumlarda uygulama tekrarlanabilir.

Uygulama şekli

Yalnız epilezyonel kullanım içindir. İntravenöz olarak uygulanmamalıdır! BERİPLAST P COMBİ SET kullanılırken yara yüzeyinin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Hazırlanmış çözelti dokuya direkt uygulanmalıdır. Çözelti aşağıdaki bilgilere göre hazırlanmalıdır.

Çözeltilerin hazırlanması

• BERİPLAST P COMBİ SET’ i hazırlamadan önce oda sıcaklığına getiriniz (+25°C’ den fazla olmamalıdır).

• Kombi Setler I ve İT yi içeren kartonu dış kutusundan çıkarınız ve dik bir pozisyonda yerleştiriniz.

• Steril blister ambalajı açmayınız ve Kombi Setler I ve İT yi karton kutusunda bırakınız.

• Her bir seti ayrı ayrı hazırlayınız.

• Solventleri solvent flakonlarından (II ve IV) liyofılizat flakonlarına (I ve III) transfer etmek için dik duran Kombi Setlerin üstüne kuvvetli bir baskı uygulayın.

• Solvent, transfer aleti vasıtasıyla vakumun içine çekilir.

• Daha sonra oda sıcaklığında bırakınız. Bir iki dakika sonra hazırlama işlemi tamamlanır. Oluşan hava kabarcıkları viskoz çözeltiyi bulanık gibi gösterebilir, fakat bu gibi bulanıklık önemli değildir.

• Karton kutunun boş yerine (sağ taraftaki boşluğa) hazırlama tarih ve zamanını not edin.

• Hazırlamadan sonra Kombi Setler I ve ITnin dik bir pozisyonda saklandığından emin olunmalıdır.

• Kullanmadan önce steril blister ambalajı yırtarak açınız ve boş flakonları (II ve IV) ile transfer aletlerini ayırınız.

• Flakon I’i (fibrinojen solüsyonu/mavi işaretli) eğiniz ve içeriğini mavi skalalı şırıngaya çekiniz. Flakon IlI’ün (trombin solüsyonu/kırmızı işaretli) içeriğini ikinci kırmızı skalalı şırınga içine tamamen çekiniz.

Hazırlanmış çözeltiler (flakon I ve III) dokuya lokal olarak (sırasıyla veya kombine olarak) uygulanabilir.

Diğer hemostatik maddelerden farklı olarak, BERİPLAST P COMBİ SET uygulamadan sonra yerinde kalır ve normal pıhtı erimesinin fizyolojik işlemi gibi uzaklaştırılır.

BERİPLAST P COMBİ SET uygulanmadan önce, yara yüzeyi kuru olmalıdır.

Uygulama

Fibrinojen çözeltisi ve trombin çözeltisinin ayrı ayrı uygulanması:

• Fibrinojen çözeltisini adhezyon gerektiren doku bölgesine uygulayın ve hemen üstüne trombin içeren çözeltiyi yayınız.

• Adhezyon gerektiren dokular geçici adhezyon elde edilene kadar birkaç dakika süre ile sabit tutulmalıdır.

Uygulama takımı (Pantaject *j ile ortak uygulama:

Fibrinojen çözeltisi ve trombin çözeltisinin ortak uygulaması için, uygulama takımı

kullanılabilir.

*Pantaject : Ortak uygulamayı kolaylaştırıcı aparat.

Uygulama takımının (Pantaject ) hazırlanması:

• Fibrinojen çözeltisi (mavi skala) ve trombin çözeltisi (kırmızı skala) ile

doldurulmuş iğneleri enjektörlerden çıkarınız (uygulama takımının (Pantaject ) üzerindeki şemaya bakınız).

(A) Y- parçayı enjektör tutucunun konik girinti yerine takınız.

(B) Y- parçaya fibrinojen çözeltisi (mavi skala) ve trombin çözeltisi (kırmızı skala) ile dolu olan tüberkülin şırıngalarını takınız.

(C) Her iki enjektörüde şırınga tutucuya sıkıca tutturunuz.

(D) Şırınga pistonlarının tıkanmasını önlemek ve muntazam bir ileri doğru hareket

sağlamak için kavrama plağını şırınga pistonlarına takınız

(E) Son olarak uygulama kanülünü veya püskürtme ucunu (her ikisi de Luer Lock

bağlantılıdır) sıkıca vidalayınız.

Geniş yara yüzeylerini kapatmak için, fibrin yapıştırıcı sprey uçları kullanılarak püskürtülebilir, veya poliglikolik asit veya kollajen örtü ile kombine olarak kullanılabilir.

Yara bölgesinde kullanmadan önce, sistemin tıkanıp tıkanmadığı kontrol edilmelidir.

Dirençle karşılaşırsanız kesinlikle şırınga pistonunu itmeyiniz!

Çok kısa süre bile olsa uygulamaya ara vermek ya sprey ucunun veya uygulama kanülünün tıkanmasına neden olur. Bu gibi durumlarda sprey ucu veya uygulama kanülü artık kullanılmaz ve değiştirilmesi gerekir. Bu amaçla BERİPLAST P COMBİ SET 3 mİ paketlerinde 3 adet steril sprey başlığı ve 4 adet steril uygulama kanülü bulunmaktadır.

Enjeksiyon yapar gibi kavrama plakasına düzenli bir baskı uygulayarak, fibrin yapıştırıcı ince ve düzenli bir aeresol gibi sprey ucundan püskürtülür. En iyi mesafe yaklaşık lOcrn’ dir. Kaplanacak olan doku üzerinde ince bir fibrin yapıştırıcı tabakası oluşturur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

BERİPLAST P COMBİ SET’ in böbrek/ karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili yapılan bir klinik çalışma yoktur. Pazarlama sonrası deneyim süresince BERİPLAST COMBİ SET’ in kullanımı sonucu bu hastalara özel herhangi bir güvenlik sorunu ortaya çıkmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

BERİPLAST P COMBİ SET’ in çocuklarda ve adölesanlarda güvenliği ve etkinliği henüz kontrollü klinik çalışmalar ile belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

Arteriyel ve kuvvetli venöz kanamalarda kullanılmamalıdır.

İntravasküler olarak uygulanmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Virüs güvenliliği:

İnsan kanı veya plazmasından hazırlanan tıbbi ürünlerin kullanımından kaynaklanan enfeksiyonların önüne geçmek için alman standart önlemler, vericilerin seçilmesini, bireysel bağışların ve plazma havuzlarının belli enfeksiyon belirteçleri için izlenmesini ve virüslerin etkisizleştirilmesi/ uzaklaştırılması için etkili üretim basamaklarını kapsamaktadır. Buna karşın, insan kanı veya plazmasından hazırlanan ürünler uygulandığında, enfeksiyona neden olacak ajanların geçişi olasılığı bertaraf edilememektedir. Bu durum bilinmeyen veya gelişmekte olan virüsler ve diğer patojenler için de geçerlidir.

Alman önlemlerin HIV, HBV ve HCV gibi zarflı virüsler için etkili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu önlemlerin zarfsız HAV ve Parvovirüs B 19 gibi virüslere karşı etkinliği ise sınırlıdır.

Bu ürün insan kanından üretilmiş olmasına rağmen, virüsler ve teorik olarak Creutzfoldt-Jacob hastalığı (CJD) ajanı taşıyabilme riski bulunmaktadır.

Parvovirüs B 19 enfeksiyonu hamile kadınlarda ciddi reaksiyonlara (fetal enfeksiyon) sebep olabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemi bozukluğu ya da eritropoetin yüksekliği görülen (örn: hemolitik anemi) hastalarda da tehlikelidir.

Hasta ile ürün serisi arasındaki bağlantıyı koruyabilmek amacı ile hastaya her BERİPLAST P COMBİ SET uygulandığında ürünün ismi ve seri numarasının kayıt edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

BERİPLAST P COMBİ SET sadece lokal- epilezyonel uygulama için kullandabilir. BERİPLAST P COMBİ SET, intravasküler olarak uygulanmaz!

Eğer bu preparat yanlışlıkla intravasküler olarak uygulanırsa tromboembolik komplikasyonlar oluşabilir. Alerjik veya anafılaktik reaksiyonlar oluşması halinde (yaygm ürtiker, göğüs sıkışması, hışırtı, hipotansiyon) uygulamaya hemen son verilmeli ve uygun bir tedaviye başlanmalıdır. Terapötik önlemler yan etkinin yapısına ve ciddiyetine bağlıdır. Bakınız Bölüm

4.8.   ‘ İstenmeyen Etkiler ’ ’

BERİPLAST P COMBİ SET hayvansal kökenli sığır proteini (aprotinin) içermektedir. Sığır aprotinini lokal uygulandığı halde anafılaktik reaksiyon oluşma riski vardır. Önceki uygulamalarda iyi tolere edildiği durumlarda bile hala yüksek risk oluşturmaktadır. Bundan dolayı aprotinin ve aprotinin içeren ürünlerin her kullanımında hasta ile ürün serisi arasındaki bağlantıyı koruyabilmek amacı ile hastaya her BERİPLAST P COMBİ SET uygulandığında ürünün ismi ve seri numarasının kayıt edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Şok durumda şok tedavisi için uygulanan standart medikal tedavi uygulanmalıdır.

İstenmeyen bölgelerde doku yapışmasını önlemek için sadece yaralı bölgeye uygulanmalıdır.

Lokal enjeksiyon için özel not:

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Benzer ürünler veya trombin çözeltileri ile benzer olarak BERİPLAST P COMBİ SET içinde alkol, iyot veya ağır metaller (örn: antiseptik çözeltiler) bulunan çözeltilere maruz kaldıktan sonra doğal özellikleri bozulabilir. BERİPLAST P COMBİ SET uygulanmadan önce bu gibi maddeler mümkün olduğu kadar uygulama bölgesinden uzaklaştırılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

BERİPLAST P COMBİ SET’ in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip etkilemediğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda planlanmış bir gebelikten önce uygun bir alternatif tedaviye geçilmelidir.

Gebelik dönemi

BERİPLAST P COMBİ SET’ in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ ve-veya/ doğum /ve-vaya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir ve insanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. BERİPLAST P COMBİ SET gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

BERİPLAST P COMBİ SET’ in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. BERİPLAST P COMBİ SET’ in süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da BERİPLAST P COMBİ SET tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısmdan faydası ve BERİPLAST P COMBİ SET tedavisinin emziren anne açısmdan faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Geçerli değildir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Aşağıdaki istenmeyen etkiler klinik çalışmalara ve pazarlama deneyimlerine göre belirlenmiştir. Aşağıda standart frekans kategorileri kullanılmıştır.

Çok yaygm (> 1/10); yaygm (>1/100 ila < l/10);yaygın olmayan (>1/1.000 ila < 1/100);

seyrek (>1/10.000 ila <l/1.000);çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek:

• Alerjik (hipersensitivite) reaksiyonlar; anjioödem, enjeksiyon veya infüzyon bölgesinde yanma, batma, üşüme hissi, al basması, jeneralize ürtiker, baş ağrısı, ürtiker, hipotansiyon, letarji, mide bulantısı, huzursuzluk, taşikardi, göğüste daralma, titreme, kusma, hırıltılı soluma.

İzole vakalarda bu yan etkiler şok içeren ciddi anafılaksiye neden olabilir.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar:

Seyrek:

• Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek:

• Karın ağrısı

• Mide bulantısı,

• Kusma

• intramural hematom

• Pankreatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek:

• Kızarıklık

• Döküntü

• Kaşıntı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek:

• Geçici deri reaksiyonları

• Uygulama bölgesinde hafif ağrı, hassasiyet, şişkinlik.

• Ateş, keyifsizlik, sersemlik ve yorgunluk

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı ile ilgili bir çalışma bildirilmemiştir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik gurup: Lokal hemostatikler ATC kodu: B02BC

5.2. Farmakokinetik özellikler

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tek doz toksisite datalarında BERİPLAST P COMBİ SET ’ in insanlara özel herhangi bir tehlikesinin olduğu gözlenmemiştir. Özel uygulama metodu kadar iyi olan doğasından dolayı ürün için genotoksisite ve karsinojenite çalışmaları yapılmamıştır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.   Yardımcı Maddelerin Listesi Kombi Set I

Flakon I: Toz

İnsan albumini

L-arginin hidroklorür

L-izolösin

Sodyum klorür

Sodyum sitrat dihidrat

Sodyum L-glutamat monohidrat

Flakon II: Çözücü Sodyum klorür Enjeksiyonluk su

Kombi Set II

Flakon III: Toz Sodyum klorür (elektrolit)

Sodyum sitrat dihidrat (tampon madde)

6.2. Geçimsizlikler

BERİPLAST P COMBİ SET, uygun çözücülerden başka tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

BERİPLAST P COMBİ SET belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

BERİPLAST P COMBİ SET’ i, +2 °C ila +8 °C sıcaklıkta buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. Donmuş ürünü çözüp kullanmayınız. Işıktan koruyunuz.

Sulandırıldıktan sonraki fızikokimyasal stabilite oda sıcaklığında 24 saattir (maksimum +25 °C). Mikrobiyolojik olarak bakıldığında, sulandırma metodu mikrobiyal kontaminasyonu engelleyecek koşullarda yapılmadıkça, sulandırılarak kullanıma hazırlanan ürünler hemen kullanılmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Enjeksiyon flakonlan:

Tip II renksiz cam flakonlar kauçuk tıpa ve alüminyum kapak ile mühürlenmiştir.

BERİPLAST P COMBİ SET kutusu:

Kutu A

Bir transfer aleti ile birbirine bağlantılı bulunan I. ve II flakonlardan meydana gelen, fibrinojen çözeltisinin hazırlanması için Kombi-Set I’ i içermektedir.

- Flakon I: Fibrinojen ve koagülasyon Faktör XIII kuru maddesi.

Bir transfer aleti ile birbirine bağlantılı bulunan III. ve IV. flakonlardan meydana gelen ve trombin çözeltisinin hazırlanması için Kombi-Set II’ yi içermektedir.

- Flakon III: Trombin kuru maddesi

- Flakon IV: Kalsiyum klorür çözeltisi

Kutu B

Uygulama setini içermektedir.

- 2 steril tek kullanımlık 3mF lik enjektör

- Pantaject uygulama takımı (Y parçası, enjektör tutucu ve kavrama plağı içeren)

- 3 steril tek kullanımlık sprey ucu

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik’Terine uygun olarak imha edilmelidir.

Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez. Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA01265
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699738980511
Etkin Madde Fibrin Yapistirici
ATC Kodu V03AK
Birim Miktar 3
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 4
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar
İthal ( ref. ülke : Slovenya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 
BERIPLAST-P COMBI SET 3 ml trombin çözeltisi ve 3 ml fibrinojen çöz. içeren fibrin yapıştırıcı Barkodu