AZELTIN 200 mg 15 ml oral süspansiyon Kısa Ürün Bilgisi

Azitromisin }

 • 1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  AZELTİN® 200 mg/5 ml oral süspansiyon için kuru toz

 • 2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde

  Azitromisin dihidrat 209,64 mg/5 ml

  Yardımcı maddeler

  Sakkaroz 3850,03 mg/5 ml

  Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

  Oral süspansiyon hazırlanması için kuru toz. Beyaz renkte, ahududu-muz kokulu, homojen toz.


  4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

   4.1. Terapötik endikasyonlar

   AZELTİN®, duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, Streptococcus pneumonia veya Haemophilus influenza'nın neden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnömoni vakaları gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; akut otitis media'da ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarında endikedir.

   Streptococcus pyogenes'in neden olduğu farenjit/tonsilit tedavisinde penisilin alerjisi varlığında kullanılır.

   AZELTİN®, erkeklerde ve kadınlarda cinsel temasla bulaşan ve Chlamydia trachomatis'e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilus ducreyi'ye bağlı yumuşak doku ülseri ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae'ya bağlı komplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonu olmadığı saptanmalıdır.

   4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

   AZELTİN® günlük tek doz olarak verilmelidir.

   Enfeksiyona göre doz uygulama süresi aşağıda verilmiştir.

   Yetişkinler

   Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, tek bir oral doz olarak alınan 1.000 mg'dır.

   S.pyogenes tonsilit/farenjitin tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

   Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle 500 mg olarak verilen 1.500 mg'dır. Penisilin ve/veya sefalosporinlere alerjisi olan hastalar için reçete edilirken yerel tedavi kılavuzları takip edilmelidir.

   Uygulama şekli:

   Ağızdan alınır.

   Enfeksiyona göre doz uygulama süresi aşağıda verilmiştir. AZELTİN® yemeklerle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.

   Hazırlanışı:

   Toz bulunan şişeyi çalkalayınız.

   Daha sonra ölçekteki işaretine kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyup şişe muhteviyatına ilave ederek iyice çalkalayınız. Sulandırmadan sonra 5 mL'lik ölçek 200 mg azitromisin ihtiva eder. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalayınız.

   Kaşığın kullanımı:

   Süspansiyon, üzerinde doz miktarlarını belirten çizgiler bulunan ölçekli kaşık ile kullanılır.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliği:

   Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğu olan hastalarda (GFR 10-80 mL/dak), doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (GFR< 10 ml/dak) azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.4).

   Karaciğer yetmezliği:

   Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğu olan hastalarda, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir. Azitromisin karaciğerde metabolize edildiği ve safra ile atıldığı için, şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Bu durumdaki hastalarda azitromisin tedavisi ile ilgili herhangi bir çalışma yürütülmemiştir (bkz. bölüm 4.4).

   Pediyatrik popülasyon:

   45 kg'ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda tonsilit/farenjit dışında herhangi bir tedavi için maksimum tavsiye edilen toplam doz 3 gün süreyle uygulanan

   1.500 mg (günde tek doz 500 mg)'dır.

   Streptokokal farenjit tedavisi haricinde, çocuklara uygulanan doz, 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg/gün veya alternatif olarak ilk gün tek doz 10 mg/kg, 2-5. günler günde tek doz 5 mg/kg olarak 5 gün içinde verilmek üzere toplam 30 mg/kg'dır.

   Akut otitis media tedavisi için yukarıda belirtilen dozlara alternatif olarak 30 mg/kg tek doz olarak verilebilir.

   Ağırlık (kg)

   3 Günlük Tedavi

   Günde 1 kez uygulanır.

   5 Günlük Tedavi

   Günde 1 kez uygulanır.

   Toplam Doz

   1.Gün

   2. ve 3. Günler

   1.Gün

   2.-5. Günler

   < 15 kg

   2,5 ml

   (100) mg

   2,5 ml

   (100 mg)

   2,5 ml

   (100 mg)

   1,25 ml

   (50 mg)

   30 mg/kg

   15-25 kg

   5 ml

   (200 mg)

   5 ml

   (200 mg)

   5 ml

   (200 mg)

   2,5 ml

   (100 mg)

   600 mg

   26-35 kg

   7,5 ml

   (300 mg)

   7,5 ml

   (300 mg)

   7,5 ml

   (300 mg)

   3,75 ml

   (150 mg)

   900 mg

   36-45 kg

   10 ml

   (400 mg)

   10 ml

   (400 mg)

   10 ml

   (400 mg)

   5 ml

   (200 mg)

   1.200 mg

   45 kg'ın üstü

   Erişkin dozu

   6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkinliği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.

   Pediyatrik streptokokal farenjit için, azitromisinin 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg veya 20 mg/kg uygulanmasının etkili olduğu gösterilmiştir, ancak günde 500 mg'lık doz aşılmamalıdır. Bu iki doz aralığının karşılaştırıldığı klinik çalışmalarda, klinik etkinlik benzer olmuştur, ancak, 20 mg/kg/gün dozunda daha yüksek bakteriyolojik eradikasyon görülmüştür. Penisilin, akut romatizmal ateş profilaksisi dahil Streptococcus pyogenes farenjitinin tedavisinde genellikle tercih edilen ilaçtır.

   Geriyatrik popülasyon:

   Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır. Yaşlı hastaların süregelen proaritmik durumları olabileceğinden, kardiyak aritmi ve torsades de pointes oluşma riski açısından hastalara özel olarak dikkat gösterilmesi tavsiye edilir.

   4.3. Kontrendikasyonlar

   Bu ilacın kullanımı, azitromisin ya da makrolid veya ketolid antibiyotiklerinin herhangi birine, eritromisine ya da bölüm 6.1' de listelenen yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir (ayrıca bkz. Bölüm 4.4).

   4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

   Hipersensitivite

   Eritromisin ve diğer makrolidlerde olduğu gibi anjiyoödem, akut generalize ekzantematöz püstülozis (AGEP), anafilaksi (nadiren ölümcül), Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroz (nadiren ölümcül), eozinofili ve sistemik semptomlar ile ilaç reaksiyonu (DRESS) sendromu dahil nadir ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Azitromisinin uygulanması ile ilişkili bu reaksiyonların bir kısmı nüks edebilmektedir ve bu nedenle uzun süreli gözlem ve tedavi gerektirmektedir.

   Eğer bir alerjik reaksiyon oluşursa ilaç kesilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Hekim tedavinin kesilmesinden sonra alerjik semptomların tekrar ortaya çıkma ihtimalinin farkında olmalıdır.

   Hepatotoksisite:

   Azitromisin, çoğunlukla hepatobiliyer yol üzerinden elimine edildiği için, AZELTİN® ciddi hepatik rahatsızlığı olan hastalara dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

   Azitromisin tedavisinde anormal karaciğer fonksiyonu, hepatit, kolestatik sarılık, hepatik nekroz ve hepatik yetmezlik gibi rahatsızlıklar (bazıları ölüm ile sonuçlanabilen) rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.8). Bazı hastaların daha önceden hepatik rahatsızlığı olabilir ya da diğer hepatotoksik ilaçları kullanmış olabilirler.

   Sarılığa bağlı olarak hızla gelişen asteni, koyu renkli idrar, kanamaya eğilim ya da hepatik ensefalopati gibi hepatik fonksiyon bozukluğu bulgu ve belirtileri görüldüğü zaman karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Hepatik fonksiyon bozukluğu oluşursa azitromisin tedavisi durdurulmalıdır.

   Ergot türevleri:

   Ergot türevleri ile birlikte makrolid grubu antibiyotik kullanan hastalarda ergotizm meydana gelmiştir. Azitromisin ile ergot türevlerinin arasındaki etkileşime dair veri mevcut değildir. Teorik olarak ergotizm olasılığı bulunduğundan, azitromisinin ergot türevleriyle birlikte kullanımı önerilmez.

   Süperenfeksiyon

   Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi, hastaların mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı süperenfeksiyon bulguları açısından gözlenmesi önerilir. Süperenfeksiyon gelişmesi durumunda azitromisin tedavisi kesilmesi ve uygun tedavi başlatılması durumu gerekebilir.

   Clostridium difficile ilişkili diyare

   Clostridium difficile ile ilişkili diyare (CDAD), azitromisin dahil birçok antibakteriyel ajanların kullanımıyla rapor edilmiştir ve hafif dereceli diyareden fatal kolite kadar değişkenlik gösterebilir. Antibakteriyel ajanlar ile tedavi, C.difficile'nin aşırı çoğalmasını sağlayacak şekilde kolonun normal florasını değiştirmektedir.

   C.difficile, CDAD'ye neden olan A ve B toksinleri üretir. C.difficile'nin aşırı toksin üreten suşları, artmış morbidite ve mortaliteye sebep olur; bu enfeksiyonlar antimikrobiyal tedaviye dirençli olabilirler ve kolektomiye gerekebilir. CDAD antibiyotik kullanan tüm diyare hastalarında dikkate alınmalıdır. CDAD'nin antibakteriyel ajanların verilişinden 2 ay sonra ortaya çıktığı rapor edildiği için hasta hikayesine/ hastanın tedavi geçmişine dikkat edilmelidir. Azitromisin tedavisinin kesilmesi ve C. difficile için spesifik tedavi uygulanması düşünülmelidir.

   Renal Yetmezlik

   Ciddi böbrek fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda (GFR <10 mL/dak), azitromisinin sistemik maruziyetinde %33'lük bir artış gözlenmiştir (bkz. Bölüm 5.2).

   Streptokok enfeksiyonları

   Streptococcus pyogenes'e bağlı farenjit/tonsillit tedavisinde ve ayrıca akut romatizmal ateşin profilaksisinde penisilin genellikle ilk tedavi seçeneğidir. Azitromisin genel olarak orofarenks içindeki streptokoklara karşı etkilidir, ancak azitromisinin akut romatizmal ateşin önlenmesindeki etkinliğini gösteren hiçbir veri yoktur.

   QT aralığında uzama

   Azitromisinin de içinde olduğu makrolid grubu ile tedavi edilen hastalarda, kardiyak aritmi ve torsades de pointes riskine işaret eden uzamış kardiyak repolarizasyon ve QT aralığı görülmüştür. (bkz. Bölüm 4.8).

   Bu nedenle, aşağıdaki durumlar kardiyak arreste yol açabilen ventriküler aritmiler (torsades de pointes dahil) için artmış riske yol açabileceğinden, varolan proaritmik zemini olan hastalarda (özellikle kadın ve yaşlı hastalar) azitromisin dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıda yer alan hasta gruplarına azitromisin reçete edilirken ölüme neden olabilecek QT uzaması riski nedeniyle yarar-risk analizi yapılmalıdır.

    Kompanse edilemeyen kalp yetmezliği ya da bradiaritmiler, uzamış konjenital QT sendromu, torsades de pointes öyküsü olan, bilinen QT aralığı uzamış olan hastalar

    QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları kullanan hastalar

    Düzeltilmemiş hipokalemi veya hipomagnezemi, sınıf IA (kinidin, prokainamid) veya sınıf III antiaritmik ajanların kullanılma durumları (dofetilid, amiodaron, sotalol) sisaprid ve terfenadin; pimozid gibi antipsikotik ajanlar; sitalopram gibi antidepresanlar; moksifloksasin ve levofloksasin gibi florokinolonlar

    Klinik olarak belirgin bradikardi, kardiyak aritmi veya ciddi kardiyak yetmezlik

    Mevcut proaritmisi olan kadın ve yaşlı hastalar

   ilaçla ilişkili QT aralığı uzaması durumuna daha duyarlı olabilir.

   Myastenia gravis'in şiddetlenmesi

   Azitromisin kullanan hastalarda myastenia gravis semptomlarının şiddetlenmesi ve miyastenik sendromun başlangıcı bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.8).

   Bu ürün sakkaroz içermektedir. Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

   4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

   Antasitler

   Azitromisinin antasitler ile beraber kullanım etkisinin araştırıldığı bir farmakokinetik çalışmada doruk serum konsantrasyonu yaklaşık %25 azalmasına rağmen toplam biyoyararlanım üzerine bir etki görülmemiştir. Hem azitromisin hem de antasit alan hastalarda, ilaçlar beraber kullanılmamalıdır.

   Setirizin

   Sağlıklı gönüllülerde 5 günlük azitromisin tedavisiyle birlikte 20 mg setirizin uygulandığında kararlı durumda farmakokinetik bir etkileşim görülmemiş ve QT aralığında önemli değişiklik olmamıştır.

   Didanozin (Dideoksinozin)

   HIV pozitif olan 6 hastaya 1.200 mg/gün azitromisin ile birlikte 400 mg/gün didanozin uygulandığında, didanozinin kararlı durum farmakokinetik özelliklerinde plaseboya göre fark saptanmamıştır.

   Digoksin ve kolşisin

   Azitromisin dahil makrolid grubu antibiyotikleri ile digoksin ve kolşisin gibi P-glikoprotein substratlarının birlikte uygulanması sonucu P-glikoprotein substratlarının plazma seviyesinde artış rapor edilmiştir. Bu yüzden, azitromisin ve digoksin gibi P-glikoprotein substratları ile birlikte uygulandığında serum digoksin seviyelerinin artması ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Azitromisin tedavisi boyunca ve bırakıldıktan sonra, klinik gözlemleme ve serum digoksin düzeylerinin takibi yapılmalıdır.

   Zidovudin

   1.000 mg'lık tek doz ve 1.200 mg veya 600 mg'lık çoklu doz azitromisin, zidovudin veya glukronid metabolitinin plazma farmakokinetiği veya idrarda atılımı üzerinde çok az etkide bulunmuştur. Ancak azitromisin kullanımı, periferik kandaki mononükleer eritrositlerde klinik olarak aktif metabolit olan fosforlanmış zidovudin konsantrasyonlarını arttırmıştır. Bu sonucun klinik önemi açık olmamakla beraber, hastalar için faydalı olabilir.

   Azitromisin hepatik sitokrom P450 sistemi ile önemli etkileşime girmez. Azitromisinin, eritromisin ve diğer makrolidlerde görülen farmakokinetik ilaç etkileşimlerine girmesi beklenmemektedir. Azitromisin kullanımı sırasında, sitokrom-metabolit kompleksi aracılığıyla hepatik sitokrom P450 indüksiyonu ya da inaktivasyonu gözlenmez.

   Ergot türevleri

   Konvülsif ergotizm başlatma potansiyeli dolayısıyla, azitromisinin ergot türevleriyle birlikte kullanımı önerilmez (bkz. Bölüm 4.4).

   Azitromisinin ile aşağıda listelenen ve önemli ölçüde sitokrom P450 aracılığıyla metabolizmaya uğrayan ilaçlarla farmakokinetik çalışmalar yapılmıştır.

   HMG-CoA redüktaz inhibitörü (statinler)

   Atorvastatin (10 mg/gün) ve azitromisinin (500 mg/gün) birlikte kullanımı, atorvastatinin plazma konsantrasyonlarını değiştirmemiştir (HMG CoA-redüktaz inhibisyonu testine dayanılarak). Bununla birlikte, pazarlama sonrası dönemde azitromisin ile birlikte statin alan hastalarda rabdomiyoliz durumu rapor edilmiştir.

   Karbamazepin

   Azitromisin ve karbamazepinin aynı anda verildiği, sağlıklı gönüllülerde yapılan bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında karbamazepin veya aktif metabolitlerinin plazma seviyeleri üzerine hiçbir anlamlı etki gözlenmemiştir.

   Simetidin

   Azitromisinden 2 saat önce tek doz olarak verilen simetidinin, azitromisin farmakokinetiği üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada azitromisin farmakokinetiğinde herhangi bir değişiklik görülmemiştir.

   Siklosporin

   Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir farmakokinetik çalışmada 3 gün süresince günde 500 mg oral doz azitromisin ve ardından bir defada oral olarak 10 mg/kg siklosporin verilmiştir ve bu siklosporinin maksimum konstanrasyon (C) ve eğri altındaki alanın (EAA)anlamlı şekilde yükselmesi (sırasıyla %24 ve %21) ile sonuçlanmıştır, bununla birlikte EAAdeğerinde belirgin bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle söz konusu ilaçların aynı zamanda kullanımında temkinli olunmalıdır. Eğer aynı zamanda kullanım zorunluysa, siklosporin düzeyleri izlenmeli ve doz gerekli şekilde ayarlanmalıdır.

   Efavirenz

   7 gün süresince günde tek doz 600 mg azitromisin ve 400 mg efavirenzin birlikte kullanımı sonucunda klinik açıdan önemli farmakokinetik etkileşim olmamıştır.

   Flukonazol

   Tek doz 1.200 mg azitromisinin tek doz 800 mg flukonazol ile birlikte uygulanması sonucunda, azitromisin flukonazolün farmakokinetiğini değiştirmemiştir. Flukonazol ile birlikte kullanım azitromisinin total maruziyetinde ve yarı ömründe değişikliğe yol açmasa da, azitromisinin Cdeğerinde klinik olarak anlamlı olmayan bir azalma (%18) kaydedilmiştir.

   İndinavir

   1.200 mg'lık tek doz azitromisin ile birlikte 5 gün süreyle günde üç kez 800 mg indinavirin birlikte kullanımı, indinavirin farmakokinetik özellikleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye yol açmamıştır.

   Metilprednizolon

   Sağlıklı gönüllülerde yapılan farmakokinetik etkileşim çalışmasında, azitromisin metilprednizolonun farmakokinetik özellikleri üzerine önemli herhangi bir etkiye yol açmamıştır.

   Midazolam

   Sağlıklı gönüllülerde, 3 gün süreyle 500 mg/gün azitromisin ve 15 mg tek doz midazolamın birlikte kullanımı, midazolamın farmakokinetiği ve farmakodinamiği üzerinde klinik olarak önemli değişikliğe yol açmamıştır.

   Nelfinavir

   1.200 mg azitromisin ve kararlı durumda nelfinaviri (günde üç defa 750 mg) beraber uygulanması azitromisin konsantrasyonlarında artışa neden olmuştur. Klinik olarak anlamlı advers etkiler gözlenmemiş, doz ayarlanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

   Rifabutin

   Rifabutin ve azitromisinin beraber uygulanması her iki ilacın da serum konsantrasyonlarını etkilememiştir.

   Azitromisin ve rifabutini beraber alan hastalarda nötropeni görülmüştür. Rifabutin kullanımı ile nötropeni görülmekle beraber, azitromisin kombinasyonu ile ilgili kesin bir ilişki ortaya konmamıştır (bkz. bölüm 4.8).

   Sildenafil

   Normal sağlıklı erkek gönüllülerde azitromisin (3 gün süreyle 500 mg/gün) sildenafil ya da dolaşımdaki major metabolitinin EAA ve Cdeğerleri üzerinde etkide bulunmamıştır.

   Teofilin

   Teofilin ve azitromisin sağlıklı gönüllülere birlikte uygulandığında klinik olarak önem taşıyan herhangi bir farmakokinetik etkileşim bulunmamıştır.

   Terfenadin

   Farmakokinetik çalışmalar azitromisin ve terfenadin arasında hiçbir etkileşim olmadığını göstermiş olsa da bildirilen bazı vakaların bulunması bu olasılığın tamamen dışlanmayacağını göstermektedir. Azitromisin ve terfenadin birlikte kullanıldığında dikkatli takip önerilir.

   Triazolam

   Sağlıklı 14 gönüllüde 1. günde 500 mg ve 2. günde 250 mg azitromisin ile birlikte 2. günde 0,125 mg triazolam verildiğinde, triazolamın farmakokinetik değişkenlerinde plaseboya göre herhangi önemli bir etki görülmemiştir.

   Trimetoprim/sulfametoksazol

   7 gün süreyle trimetoprim/sulfametoksazol (160 mg/800 mg) ve 7. günde 1.200 mg azitromisinin birlikte kullanımı trimetoprim ya da sulfametoksazolün doruk konsantrasyonlarında, total maruziyette ya da idrar atılımlarında anlamlı değişikliğe yol açmamıştır. Azitromisin serum konsantrasyonları, diğer çalışmalarda görülene benzer olmuştur.

   Kumarin benzeri oral antikoagülanlar

   Bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında, azitromisin, sağlıklı gönüllülere 15 mg'lık tek bir doz halinde uygulanan varfarinin antikoagülan etkisini değiştirmemiştir.

   Pazarlama sonrası dönemde, azitromisinin kumarin benzeri oral antikoagülanlar ile beraber uygulanmasının ardından antikoagülan etkinin potansiyalize olduğuna dair raporlar mevcuttur. Kesin bir ilişki ortaya konmamışsa da kumarin benzeri oral antikoagülan alan

   hastalarda azitromisin kullanılırken protrombin zamanının izlenme sıklığına karar verilmelidir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Özel popülasyonlar için ilaç etkileşimleri konusunda yeterli bilgi yoktur.

   Pediyatrik popülasyon:

   Pediyatrik popülasyon için ilaç etkileşimleri konusunda yeterli bilgi yoktur.

   4.6. Gebelik ve laktasyon

   Genel Tavsiye:

   Gebelik kategorisi: B

   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

   Hayvanlar üzerinde yapılan hafif- orta düzeyde maternal toksik dozlarla yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler bakımından yetersizdir. Bu sebepten dolayı gebe kalmayı planlayan kadınlarda kullanılırken uygun doğum kontrol yöntemleri uygulanmalı, gebelik şüphesi olanlarda ise gebe olup olmadığı netleştirilerek karar verilmelidir. .

   Gebelik dönemi

   Gebelerde azitromisin kullanımına ilişkin yeterli klinik veri bulunmamaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/ doğum /ve- veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Bölüm 5.3). Bu çalışmalarda azitromisinin plasentaya geçerek fetüse ulaştığı görülmüş, ancak fetüse zararı konusunda herhangi bir kanıt bulunamamıştır. İnsan için potansiyel risk bilinmemektedir. Azitromisinin gebelik sürecindeki güvenliliği henüz netleşmediği için sadece mutlaka gerekli olduğunda gebelik sırasında kullanılmalıdır.

   Laktasyon dönemi

   Azitromisinin insan sütüne geçtiği rapor edilmiştir; ancak emziren annelerde insan sütü ile azitromisin atılımının farmakokinetiği ile karakterize yeterli ve kontrollü çalışma mevcut değildir. Bu nedenle azitromisin emziren kadınlarda, sadece anne için potansiyel yararlarının bebek için potansiyel riskten ağır bastığı durumda kullanılmalıdır.

   Üreme yeteneği/fertilite

   Sıçanlar üzerinde yürütülen fertilite çalışmalarında, azitromisin uygulanmasını takiben gebelik oranlarında azalma görülmüştür. Bu bulgunun insanlar ile ilişkisi bilinmemektedir.

   4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

   Azitromisinin hastanın araç ya da makine kullanma kabiliyeti üzerine etkisi olduğunu gösteren kanıt bulunmamaktadır.

   4.8. İstenmeyen etkiler

   İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir:

   Çok yaygın (≥l/10); yaygın (≥l/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥l/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

   Enfeksiyonlar ve Enfestasyonlar

   Yaygın olmayan : Kandidiyazis, oral kandidiyazis, vajinal enfeksiyon Bilinmiyor : Psödomembranöz kolit (bkz. Bölüm 4.4)

   Kan ve lenf sistemi hastalıkları

   Yaygın olmayan : Lökopeni, nötropeni

   Bilinmiyor : Trombositopeni, hemolitik anemi

   Bağışıklık sistemi hastalıkları

   Yaygın olmayan : Anjiyoödem, hipersensitivite

   Bilinmiyor : Anaflaktik reaksiyonlar (bkz. Bölüm 4.4)

   Metabolizma ve beslenme hastalıkları

   Yaygın : Anoreksi

   Psikiyatrik hastalıklar

   Yaygın olmayan : Sinirlilik Seyrek : Ajitasyon

   Bilinmiyor : Agresif tepkiler, kaygı

   Sinir sistemi hastalıkları

   Yaygın : Sersemlik, baş ağrısı, parestezi, disguzi Yaygın olmayan : Hipoestezi, somnolans, insomnia

   Bilinmiyor : Senkop, konvülsiyon, psikomotor hiperaktivite, anosmi, aguzi, parosmi, Myastenia gravis (bkz. Bölüm 4.4)

   Göz hastalıkları

   Yaygın : Görme bozukluğu

   Kulak ve iç kulak hastalıkları

   Yaygın : Sağırlık

   Yaygın olmayan : Duyma bozukluğu, kulak çınlaması Seyrek : Vertigo

   Kardiyak hastalıkları

   Yaygın olmayan : Palpitasyon

   Bilinmiyor : Torsades de pointes, ventriküler taşikardi gibi aritmiler (bkz. Bölüm 4.4)

   Vasküler hastalıklar

   Bilinmiyor : Hipotansiyon

   Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

   Yaygın olmayan : Dispne, epistaksis

   Gastrointestinal hastalıklar

   Çok yaygın : Diyare, abdominal ağrı, bulantı, şişkinlik Yaygın : Kusma, dispepsi

   Yaygın olmayan : Gastrit, konstipasyon

   Bilinmiyor : Dilde renk değişikliği, pankreatit

   Hepato-biliyer hastalıklar

   Yaygın olmayan : Hepatit

   Seyrek : Karaciğer fonksiyon anormallikleri

   Bilinmiyor : Karaciğer yetmezliği (nadiren ölümle sonuçlanan bkz. Bölüm 4.4), fulminan hepatit, hepatik nekroz, kolestatik sarılık

   Deri ve deri altı doku hastalıkları

   Yaygın : Kaşıntı ve döküntü

   Yaygın olmayan : Stevens Johnson Sendromu, fotosensitivite reaksiyonları, ürtiker Seyrek : Akut generalize ekzantematöz püstülozis

   (AGEP)*+, eozinofili ve sistemik semptomlarla ilaç reaksiyonu (DRESS sendromu)*+

   Bilinmiyor : Toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme

   Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

   Yaygın : Artralji

   Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

   Bilinmiyor : İnterstisiyel nefrit ve akut renal yetmezlik

   Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

   Yaygın : Yorgunluk

   Yaygın olmayan : Ödem, göğüs ağrısı, kırgınlık/halsizlik, asteni

   Araştırmalar

   Yaygın : Lenfosit sayısında azalma, eozinofil sayısında artma, kan bikarbonat düzeyinde azalma

   Yaygın olmayan : Aspartat aminotransferaz artışı, alanin aminotransferaz artışı, kan bilirubini yükselmesi, kan üresinde yükselme, kan kreatininde artış, anormal kan potasyumu seviyesi,

   Bilinmiyor : Elektrokardiyografide QT uzaması (bkz. Bölüm 4.4)

   * Pazarlama sonrası bildirilen yan etkiler

   + Yan etki sıklığı, “3 Kuralı” kullanılarak hesaplanan %95 güven aralığının tahmini üst sınırı ile temsil edilir.

   Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

   Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

   4.9. Doz aşımı ve tedavisi

   Tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda görülen advers etkiler, normal dozlarda görülenlere benzer olmuştur. En belirgin doz aşımı semptomları geri dönüşlü duyma kaybı, şiddetli bulantı, kusma ve diyaredir. Doz aşımı durumunda medikal kömür kullanımı ve genel semptomatik ve destekleyici tedavi endikedir.


   5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

    5.1. Farmakodinamik özellikler

    Farmakoterapötik grup: Sistemik kullanım için makrolid sınıfı antibakteriyeller ATC kodu: J01FA10

    Etki mekanizması:

    Azitromisin azalid grubu makrolid antibiyotiktir.

    Bu molekül, eritromisin A'nın lakton halkasına bir nitrojen atomunun eklenmesi ile oluşturulmuştur. Azitromisinin kimyasal adı 9-deoksi-9a-aza-9a-metil-9a homoeritromisin A'dır. Moleküler ağırlığı 749,0'dır.

    Azitromisinin etki mekanizması, 50S ribozomal alt birimin 23S rRNA kısmına bağlanarak ve peptidlerin translokasyonunu inhibe ederek bakteriyel protein sentezinin baskılanmasına dayanmaktadır.

    Direnç mekanizması:

    Azitromisine karşı direnç doğal veya kazanılmış olabilir. Bakterilerde üç ana direnç mekanizması vardır: bunlar hedef bölge değişikliği, antibiyotik girişinde değişiklik ve antibiyotiğin modifikasyonudur.

    Azitromisin, eritromisine dirençli gram pozitif izolatlar ile çapraz direnç gösterir. Özellikle Streptococcus pneumoniae ve Staphylococcus aureus'ta zaman içinde makrolid duyarlılığında bir azalma olduğu kaydedilmiştir. Benzer şekilde, Streptococcus viridans ve Streptococcus agalactiae (Grup B) streptokokları arasında diğer makrolidlere ve linkozamidlere karşı duyarlılığın azaldığı gözlenmiştir

    Kesme noktaları:

    Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Komitesi (EUCAST) tarafından yayınlanan tipik bakteriyel patojenler için azitromisin kesme noktaları:

    Minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) kesme noktaları (mg/L)

    Duyarlı

    Dirençli

    Staphylococcus türleri

    ≤1

    >2

    Streptococcus A, B, C ve G grupları Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae

    ≤0,25

    ≤0,25

    ≤0,12

    >0,5

    >0,5

    >4

    Moraxella catarrhalis

    ≤0,25

    >0,5

    Neisseria gonorrhoeae

    ≤0,25

    >0,5

    Duyarlılık

    Kazanılmış direncin prevalansı, seçilen türler için coğrafi olarak ve zamanla değişebilir. (Özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde, dirençle ilgili yerel bilgiler yararlı olabilir.) Lokal direnç prevalansı, tedavide kullanılacak ajanın bazı enfeksiyon tiplerindeki kullanımı için soru işareti yaratırsa gerekli olduğunda uzman tavsiyesi alınmalıdır.

    Tablo: Azitromisinin anti-bakteriyel spektrumu

    Yaygın duyarlı türler

    Aerobik Gram pozitif mikroorganizmalar

    Staphylococcus aureus

    Metisiline duyarlı

    Streptococcus pneumoniae

    Penisiline duyarlı

    Streptococcus pyogenes (Grup A)

    Aerobik Gram negatif mikroorganizmalar

    Haemophilus influenzae

    Haemophilus parainfluenzae

    Legionella pneumophila

    Moraxella catarrhalis

    Neisseria gonorrhoeae

    Pasteurella multocida

    Anaerobik mikroorganizmalar

    Clostridium perfringens

    Fusobacterium türleri

    Prevotella türleri

    Porphyromonas türleri

    Diğer mikroorganizmalar

    Chlamydia trachomatis

    Kazanılmış direncin sorun yaratabileceği

    türler

    Aerobik Gram pozitif mikroorganizmalar

    Streptococcus pneumoniae Penisiline orta duyarlı Penisiline dirençli

    Doğal dirençli organizmalar

    Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

    Enterococcus faecalis

    Stafilokoklar MRSA, MRSE*

    Anaerobik mikroorganizmalar

    Bacteroides fragilis grubu

    *Metisilin dirençli stafilokokların makrolidlere karşı kazanılmış direnç prevalansı çok yüksektir ve azitromisine nadiren duyarlı oldukları için bu sınıfta verilmiştir.

    Pediatrik popülasyon

    Çocuklarda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda, sıtma tedavisi için azitromisin kullanımı, komplike olmayan sıtmanın tedavisinde önerilen sıtma ilaçlarına eşdeğerlik saptanmadığından ne monoterapi olarak ne de klorokin veya artemisinin bazlı ilaçlarla kombine olarak önerilmemektedir.

    5.2. Farmakokinetik özellikler

    Genel özellikler

    Emilim:

    İnsanlarda oral uygulamayı takiben biyoyararlanımı yaklaşık %37'dir. İlacı aldıktan sonra doruk plazma konsantrasyonuna 2-3 saatte ulaşılır.

    Dağılım:

    Oral yolla alınan azitromisin, vücutta geniş çapta dağılır. Farmakokinetik çalışmalarda, dokularda ölçülen azitromisin konsantrasyonlarının plazmada ölçülenlere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek (50 kat kadar) olduğu görülmüştür. Bu durum azitromisinin dokulara kuvvetli bir şekilde bağlandığını göstermektedir.

    Serum proteinlerine bağlanma, plazma konsantrasyonuna göre değişmektedir ve 0,5 mikrogram/mL'de %12 ila 0,05 mikrogram azitromisin/mL serumda %52 arasında değişir. Kararlı haldeki ortalama dağılım hacmi 31,1 L/kg olarak hesaplanmıştır.

    Biyotransformasyon:

    İnsan safrasında özellikle yüksek konsantrasyonlarda değişmemiş azitromisin bulunmuştur. Safrada ayrıca, N- ve O-demetilasyondan, desosamin ve aglikon halkalarının hidroksillenmesinden ve kladinöz konjügatın parçalanmasından oluşan 10 metabolit tespit edilmiştir. Sıvı kromatografi ve mikrobiyolojik analiz sonuçlarının karşılaştırılması, azitromisinin metabolitlerinin mikrobiyolojik olarak aktif olmadığını göstermiştir.

    Hayvan çalışmalarında fagositlerde yüksek azitromisin konsantrasyonları gözlenmiştir. Deneysel modellerde, aktif fagositoz sırasında daha yüksek konsantrasyonlarda azitromisin uyarılmamış fagositlerden verilmiştir. Hayvan modellerinde bu durum enfeksiyon bölgesine yüksek konsantrasyonlarda azitromisin ulaştırılması ile sonuçlanmıştır.

    Eliminasyon:

    Terminal plazma yarı ömrü, dokudan temizlenme yarı ömrünü (2 ila 4 gün) yansıtmaktadır.

    İntravenöz yoldan uygulanan bir dozun yaklaşık %12'si, takip eden üç gün içinde idrarda değişmeden atılır.

    5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

    Çoklu azitromisin dozları verilen farelerde, sıçanlarda ve köpeklerde, birçok dokuda (örneğin göz, dorsal kök gangliyonlar, karaciğer, safra kesesi, böbrek, dalak ve/veya pankreas) fosfolipidoz (hücre içi fosfolipid birikimi) gözlenmiştir. Fosfolipidoz, yenidoğan farelerin ve köpeklerin dokularında da benzer derecede gözlenmiştir. Azitromisin tedavisinin kesilmesinden sonra etkinin geri dönüşlü olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçların hem hayvanlar hem de insanlar için önemi bilinmemektedir.

    Karsinojenik potansiyel:

    Azitromisin sadece kısa süreli tedavi için endike olduğundan ve kanserojen aktivite göstergesi herhangi bir belirti olmadığından, karsinojenik potansiyeli değerlendirmek için hayvanlarda uzun süreli bir çalışma yapılmamıştır.

    Mutajenik potansiyel:

    İn vivo ve in vitro test modellerinde potansiyel genetik ve kromozom mutasyonlarına dair kanıt bulunmamıştır.

    Üreme toksisitesi:

    Embriyotoksik etkiler için yapılan hayvan çalışmalarında, farelerde ve sıçanlarda teratojenik etki gözlenmemiştir. Sıçanlarda 100 ve 200 mg/kg vücut ağırlığı/gün azitromisin dozları, fetal kemikleşmenin hafif geriliğine ve maternal ağırlık artışına yol açmıştır. Sıçanlarda yapılan peri ve postnatal çalışmalarda, 50 mg/kg/gün ve üzeri azitromisin dozları ile tedavi sonrası hafif retardasyon gözlenmiştir.

    6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

     6.1. Yardımcı maddelerin listesi

     Sakkaroz

     Anhidr tribazik sodyum fosfat Sodyum benzoat (E211) Hidroksi propil selüloz (E463) Xanthan gum (E415)

     Sodyum sakkarin (E954) Muz aroması

     Ahududu aroması

     6.2. Geçimsizlikler

     Geçerli değildir.

     6.3. Raf ömrü

     24 ay.

     6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

     Sulandırılmış olarak, 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında 5 gün stabildir. Sulandırmadan önce 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

     6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

     Karton kutu içerisinde, sulandırıldıktan sonra her 5 ml'sinde (1 ölçek) 200 mg azitromisine eşdeğer azitromisin dihidrat içeren 15 ml'lik ve 30 ml'lik beyaz bir plastik kapak ile kapatılmış beyaz, opak, HDPE şişe; 5 mL'lik ölçekli kaşık ve su ölçeği ile birlikte sunulmaktadır.

     6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

     Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

     Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA01075
  Satış Fiyatı 54.14 TL [ 17 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 54.14 TL [ 10 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699578280017
  Etkin Madde Azitromisin
  ATC Kodu J01FA10
  Birim Miktar 200
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 15
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
  AZELTIN 200 mg 15 ml oral süspansiyon Barkodu