Deva İlaçları › AURORIX 300 mg 30 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

AURORIX 300 mg 30 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Moklobemid }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Moklobemid Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 1 June  2020

AURORİX 300 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile uyguma içindir.

Etken Madde

Her bir tablette 300 mg moklobemid

Yardıma maddeler;

Tablet çekirdeği: Laktoz, mısır nişastası, povidon, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat

Film kaplama: Hidroksipropilmetilselüloz, etilselüloz dispersiyonu, polietilen glikol 6000, talk, titanyum dioksit (El 71).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AURORIX nedir ve ne için kullanılır?

2. AURORIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AURORIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AURORIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AURORIX nedir ve ne için kullanılır?

AURORİX moklobemid etkin maddesi içermektedir. AURORİX, antidepresan adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

AURORİX depresyon ve sosyal fobi tedavisinde kullanılır. AURORlX, beyinde sinirlerarası iletiden sorumlu olan bazı önemli kimyasalların düzeyini artırarak iş görür. Bu artış depresyona ve sosyal fobinizin tedavisine yardımcı olur.


2.AURORIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AURORIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    AURORİX’ in etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşınduyarlılık) varsa,

•    Kafanızda karışıklığa yol açan, gerçek ile bağlantınızı koparan ya da net düşünme ve karar verme yetinizi bozan ve aniden ortaya çıkan ciddi bir ruhsal sorununuz varsa (akut onfüzyonel durumlar),

•    Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan, selejilin adı verilen bir ilaç alıyorsanız,

•    Klinik deneyim yetersiz olduğundan çocuklarda kullanılmamalıdır.

•    Depresyon tedavisinde kullanılan ve sempatomimetikler, M AO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, meperidin, thioridazin, dekstrometorfan ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri olarak isimlendirilen İlaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

AURORIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Manik depresyon adı da verilen “bipolar bozukluğunuz” varsa,

•    Kendinize zarar vermeyi ya da kendinizi öldürmeyi düşünmüş ya da denemiş iseniz,

•    Tiroid beziniz aşın çalışıyorsa,

•    Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,

•    Adrenal bezlerinizin birinde büyüme varsa (feokromositoma)

•    Öksürük, soğuk algınlığı ilaçlan içeriğinde olabilen dekstrometorfanın birlikte kullanımı tavsiye edilmez.

•    Petidin (ağn tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımı önerilmemektedir.

•    Depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa bazen kendinize zarar vermek ya da kendinizi öldürmeyi düşünebilirsiniz. Bu özellikle antidepresan tedaviye başladığınızda artabilir; bu ilaçlann tümünün etkili olması için genellikle 2 hafta ve bazen daha uzun zaman geçmesi gerekir.

Antidepresan ilaçlann özellikle çocuklar ve 24 yaşma kadar olan gençlerdeki kullanımlannın, intihar düşünce ya da davramşlanm arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylannda, ilaç dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşın hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakından izlenmesi gereklidir. Çocuklarda, ilacın etkisi üzerine klinik deneyim yetersiz olduğundan, AURORIX pediyatride kullanılmamalıdır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AURORIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AURORİX kullanırken tiramin içeren yiyecekleri fazla miktarda tüketmeyiniz. Bunlar eski peynir, maya ekstreleri, mayalanmış soya fasulyesi ürünlerini içerir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın gebelik dönemine yönelik güvenliliği ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, hamile iseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız AURORİX’i kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AURORİX,in etkin maddesi anne sütüne çok az miktarda geçmesine karşın, ilaç tedavisinin devamının emziren anneye olabilecek yararı ile bebek için oluşabilecek riskleri tartılmalıdır. Bebeğinizi emziriyorsanız AURORİX’i kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

AURORİX,in araç ya da makine kullanmanızı etkileme olasılığı yoktur. Özellikle AURORİX tedavisine ilk başladığınızda araç ya da makine kullanmanız üzerinde herhangi bir etki fark ederseniz, doktorunuzla konuşunuz.

AURORIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AURORİX tabletlerin her biri 26.50 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğunu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz galaktoz-malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacı kullanmamalan gerekir.

Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AURORİX’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız;

• Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (fluoksetin, paroksetin) ya da trisiklik antidepresanlar (klomipramin) gibi depresyon ya da anksiyeteniz (kaygı, endişe durumu) için kullanılan diğer ilaçlar

•    Birçok öksürük ilacında bulunan dekstrometorfan isimli ilaç

•    Petidin (bir tür ağn kesici ilaç)

•    Selejilin (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç).

AURORtX alırken aşağıdaki İlaçlan kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

•    Simetidin (mide ülseri, asit yutulması ya da reflü hastalığında kullanılır)

• Birçok öksürük ve soğuk algınlığı ilacında bulunan efedrin, psödoefedrin ve fenilpropanolamin isimli ilaçalr

•    Morfin ya da fentanil (ağn kesici)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AURORIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

AURORİX’ i daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Depresyon tedavisinde;

•    Genel başlangıç dozu ikiye bölünmüş doz olarak alman günde 300 mg’dır. Ağır depresyonda doz 600 mg/gün'e kadar yükseltilebilir.

•    Doktorunuz sizin için en uygun dozu bulmak için dozu azaltabilir ya da artırabilir. İlacın etkinliğinin tayini için tedaviye en az 4-6 hafta devam edilmelidir,

•    En yüksek günlük doz 600 mg’ dır.

Sosyal fobi tedavisinde;

•    Önerilen AURORİX dozu, iki doza bölünerek verilen günde 600 mg’dır.

•    İleri tedaviye gereksiniminiz olup olmadığım belirlemek için, dozunuz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla yeniden değerlendirilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

AURORİX tabletleri yemeğinizin sonunda alınız.

Tableti bir miktar su ile yutarak kullanınız.

Özel kullanım durumları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda AURORİX dozunun özel olarak ayarlanması gerekmemektedir.

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda AURORİX dozunun özel olarak ayarlanması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği: Eğer karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz sizin için doğru olan doza karar verecektir. Bu genellikle yukarıda belirtilen başlangıç dozundan daha düşük olacaktır.

Eğer AURORİX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir İzleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AURORIX kullanırsanız

Tek başına moklobemidin doz aşımı, genellikle hafif ve geri dönüşümlü merkezi sinir sistemi belirtilerine ve mide-barsakta tahrişe yol açmaktadır.

AURORİX’in birden fazla ilaçla birlikte doz aşımı (örneğin, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili diğer ilaçlarla birlikte) yaşamı tehdit edici olabilir. Dolayısıyla bu vakalar uygun tedavinin gerçekleştirilebilmesi için hastaneye yatırılmalı ve yakından takip edilmelidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AURORIX kullanırsanız

AURORIX'i kullanmayı unuttuysanız

AURORIX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AURORİX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun önerdiği süre boyunca AURORİX’i kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzla konuşmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA01041
Satış Fiyatı 29.06 TL [ 1 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 29.06 TL [ 29 May 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525094599
Etkin Madde Moklobemid
ATC Kodu N06AG02
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Moklobemid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AURORIX 300 mg 30 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
1 Jun 202029.06 TL
29 May 202029.06 TL
22 May 202029.06 TL
18 May 202029.06 TL
15 May 202029.06 TL
8 May 202029.06 TL
30 Apr 202029.06 TL
24 Apr 202029.06 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları