Teva İlaçları › ATRIVO STERI-NEB 500 mcg/2 ml NEBULIZISYON için inhilasyon çözeltisi içeren TEK tozLUK ampül › Kullanma Talimatı

ATRIVO STERI-NEB 500 mcg/2 ml NEBULIZISYON için inhilasyon çözeltisi içeren TEK tozLUK ampül Kullanma Talimatı

Ipratropium Bromur Monohidrat }

Solunum Sistemi > Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) > İpratropium Bromür TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 22 May  2020

ATRİVO STERİ-NEB 500 mcg/2 ml Nebûlizasyon İçin İnhalasyon Çözeltisi İçeren Tek Dozluk Ampul

Bu ilaç ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılır.

Etken Madde

Her bir 2 mFlik tek dozluk ampul, 500 mikrogram ipratropium bromüre eşdeğer, 522 mikrogram ipratropium bromür monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ATRIVO STERI-NEB nedir ve ne için kullanılır?

2. ATRIVO STERI-NEB’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ATRIVO STERI-NEB nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ATRIVO STERI-NEB’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ATRIVO STERI-NEB nedir ve ne için kullanılır?

• ATRİVO STERİ-NEB ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılmak için hazırlanmış bir çözeltidir. NebülizatÖr cihazının içinde hava ile karışarak havada asılı zerrecikler (aerosol) oluşturur ve akciğerlere bu şekilde ulaşır.

ATRİVO STERİ-NEB her biri bir defada kullanılmak üzere hazırlanmış, 2 mFlik polietilen ampuller şeklinde piyasaya sunulmaktadır.

genişleterek havanın ciğerlerinize girip çıkmasını kolaylaştıran ve soluk alıp vermenizi rahatlatan ilaçlardır.

• Tıkayıcı havayolu hastalığı (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı - KOAH), nefes darlığına ve öksürüğe sebep olan, uzun dönemli bir akciğer hastalığıdır. KOAH terimi, kronik bronşit, amflzem ve astım gibi hastalıklar ile ilişkili bir tablo anlamına gelmektedir.

• ATRİVO STERİ-NEB, KOAH’taki bronş kasılmalarının idame tedavisinde bronş genişletici olarak kullanılır.

ATRİVO STERİ-NEB aynca, KOAH’ta ani ortaya çıkan (akut) bronş kasılmalannm tedavisi için inhale beta-agonist ilaçlar ile birlikte kullanılmaktadır.

1    *    (S)

• ATRİVO STERİ-NEB ’in etkisi, akciğerlerdeki ilaç yoğunluğunun sonucudur ve bölgeye özgü bir etkidir.

• Tek dozluk ampuller uygun nebülizatör cihazlan ile inhalasyon şeklinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. ATRİVO STERİ-NEB’in doğru bir şekilde kullanılması konusunda lütfen “3. ATRİVO STERİ-NEB nasıl kullanılır?” bölümüne ve bu kılavuzun sonunda bulunan Uygulama TalimatTna bakınız.


2.ATRIVO STERI-NEB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ATRIVO STERI-NEB'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- iprotropium bromüre ya da bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,

- Atropin ya da türevlerine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,

ATRIVO STERI-NEB'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eğer sizde aşağıdaki hastalıklar varsa bunları doktorunuza söylemeniz ve ilacınızı daha dikkatli kullanmanız gereklidir:

- Kistik fibrozis denilen nadir kalıtımsal hastalık,

- Prostat büyümesi ya da mesane boynunda tıkanıklık gibi idrar yapmayı güçleştiren durumlar,

- Göz içi basıncında artışa (glokom) karşı eğilim.

- ATRİVO STERİ-NEB uygulamasından sonra ani aşın duyarlılık reaksiyonlan oluşabilir; bu şekilde nadiren kurdeşen, ağız, dil ve boğazda şişmeler (anjiyoödem), döküntüler ve hınltıyla soluma vakalan görülmüştür.

- ATRİVO STERİ-NEB’in doğru bir şekilde nasıl kullanılacağım doktorunuz ya da eczacınızdan mutlaka öğreniniz. Çözeltinin ya da buğusunun gözleriniz ile temas etmemesi için dikkatli olmalısınız. ATRİVO STERİ-NEB ’in bir ağızlık parçası aracılığıyla kullanılması önerilir. Eğer ağızlık parçası yoksa ve nebülizatörün maskesi kullanılacaksa, bu maskenin yüzünüze tam olarak oturması gereklidir. Eğer göz içi basıncınız yüksek ise (glokom) veya gözlerinizde bu yönde bir eğilim (risk) varsa, gözlerinizi korumanız daha bir önem taşımaktadır.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ATRIVO STERI-NEB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ATRIVO STERI-NEB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ATRİVO STERİ-NEB’i hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Bebeğinizi emzirme döneminde ATRİVO STERİ-NEB’i yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Araba ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapılmamıştır.

*    2    (S)    « *

Ancak ATRİVO STERİ-NEB tedavisi sırasında baş dönmesi, göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumunda bozukluk, göz bebeğinde genişleme ve bulanık görme gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, araba kullanırken ya da makine işletirken dikkatli olmanız gereklidir. Eğer sizde yukarıda sözü edilen yan etkiler ortaya çıkarsa, araba kullanma ya da makine işletme gibi tehlike potansiyeli taşıyan işlerden uzak durmalısınız.

*    *    (S)

ATRIVO STERI-NEB'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 2 ml'de 17.0 mg sodyum klorür içermektedir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Eğer birlikte aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, daha bir dikkatli olmanız ve bu ilaçlan almakta olduğunuzu doktorunuza iletmeniz gereklidir:

- Ksantin türevleri (öm. teofılin), beta-adrenerjikler (öm. salbutamol) bronş genişletici etkiyi artırabilir,

- Dar-açı lı glokom öyküsü olan hastalarda ani glokom riski, aerosol şeklinde ipratropium bromür ve beta-adreneıjik ilaçlar (öm. salbutamol) aynı anda kullanıldıklarında artabilir,

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ATRIVO STERI-NEB nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarım izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

İlacınızı ister aralıklı isterse sürekli kullanın, önerilen günlük dozların aşılmaması tavsiye edilmektedir.

Eğer tedavi belirgin bir düzelme sağlamıyorsa veya hastanın durumu kötüleşiyorsa, yeni bir tedavi planının saptanması için doktora danışılmalıdır. Akut veya hızla kötüleşen bir nefes alıp vermede güçlük (dispne) durumunda, derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Doktorunuz başka türlü reçete etmediyse, aşağıdaki dozlar önerilmektedir:

Erişkinler/?aslılar/12 yasından büyük çocuklar

Ani ortaya çıkan (akut! atakların tedavisi

1 tek dozluk ampul; bu doz hastanın solunumunda düzelme sağlanıncaya kadar tekrarlanabilir.

Dozlar arasındaki süreyi, doktorunuz belirleyecektir.

ATRİVO STERİ-NEB bir inhale beta-agonist ilaç ile kombine halde uygulanabilir İdame tedavisi

Günde üç ya da dört kez 1 adet tek dozluk ampu1.

Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 2 mg’ı geçen günlük dozlar, tıbbi gözetim altında verilmelidir.

Doğru bir uygulama için, lütfen bu kılavuzun sonundaki uygulama talimatlarını dikkatle okuyunuz. Yine de emin olamazsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ATRİVO STERİ-NEB piyasada bulunan çeşitli nebülizatör cihazları veya intermitan pozitif basınçlı solunum cihazları (ventilatör) ile uygulanabilir. Başucu duvarında oksijen sisteminin mevcut olduğu durumlarda, çözeltinin en iyi uygulanma şekli, dakikada 6-8 litrelik bir akış hızı ile verilmesidir.

Bu ilaç kullanıma hazır olarak üretilmiştir; başka bir deyişle seyreltilmesi gerekmemektedir. Eğer seyreltim gerekli olur ise, 2 mL'lik tek dozluk ampuller serum fizyolojik ile son hacme kadar seyreltilebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Özel bilgi bulunmamaktadır

Eğer ATRİVO STERİ-NEB ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

Kullanmanız gerekenden daha fazla ATRIVO STERI-NEB kullanırsanız

ATRİVO STERİ-NEB’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ATRIVO STERI-NEB'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer tavsiye edilen ATRİVO STERİ-NEB dozlarından birini zamanında almayı unutursanız kaygılanmayınız ve hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise, bekleyiniz ve zamanı gelen dozunuzu alınız. Daha sonrasında ilacınızı önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ATRİVO STERİ-NEB ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

ATRİVO STERİ-NEB tedavisinin gereğinden Önce sonlandınlması, hastalığınızın ağırlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz

*    *    fSö

reçete ettiği sürece ATRİVO STERİ-NEB kullanmaya devam ediniz.

ATRİVO STERİ-NEB ile tedavinin süresine doktorunuz karar verecektir ve bu süre hastalığınızın durumuna bağlı olacaktır. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacımza sorunuz.

Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA14196
Satış Fiyatı 23.37 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 23.37 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699638523832
Etkin Madde Ipratropium Bromur Monohidrat
ATC Kodu R03BB01
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Solunum Sistemi > Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) > İpratropium Bromür
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ATRIVO STERI-NEB 500 mcg/2 ml NEBULIZISYON için inhilasyon çözeltisi içeren TEK tozLUK ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 May 202023.37 TL
18 May 202023.37 TL
15 May 202023.37 TL
8 May 202023.37 TL
30 Apr 202023.37 TL
24 Apr 202023.37 TL
17 Apr 202023.37 TL
10 Apr 202023.37 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları