Adeka İlaçları › ANTI-EM 50 mg 20 tablet › Kısa Ürün Bilgisi

ANTI-EM 50 mg 20 tablet Kısa Ürün Bilgisi

Dimenhidrinat }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar
Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | 30 December  1899

 • 1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  ANTİ-EM 50 mg tablet

 • 2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde

  Dimenhidrinat 50 mg

  Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat 16.50 mg

  Etanol %96 ........................................ --

  Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

  Tablet.

  Yuvarlak, düz yüzeyli, bir yüzü çentikli, beyaz tablet.


  4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

   4.1. Terapötik endikasyonlar

    Hareket hastalıkları: ANTİ-EM hareket ile ilgili olarak oluşan özellikle mide bulantısı, kusma ve/veya vertigonun tedavisinde ya da önlenmesinde kullanılır.

    4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

    Hareket hastalığının tedavisinde:

    Her 4-6 saatte bir, 50-100 mg kullanılır. 24 saatte toplam 400 mg'dan fazla alınmamalıdır.

    Meniere hastalığının tedavisinde:

    Günde 3 kez 25-50 mg kullanılır.

    Uygulama şekli:

    Ağızdan kullanım içindir. Yemeklerle veya yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Hareket hastalığını önlemek için ilk doz harekete başlamadan önce yaklaşık yarım saat önceden alınmalıdır.

    Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :

    Böbrek yetmezliği:

    Böbrek yetmezliği hastalarının ANTİ-EM kullanmaması ya da düşük doz kullanması ya da tedavi boyunca kontrol altında tutulması gerekebilir.

    Karaciğer yetmezliği:

    Karaciğer yetmezliği hastalarının ANTİ-EM kullanmaması ya da düşük doz kullanması ya da tedavi boyunca kontrol altında tutulması gerekebilir.

    Pediyatrik popülasyon:

    Hareket hastalığının tedavisinde:

    6-12 yaş: Her 6-8 saatte bir, 25-50 mg kullanılabilir. 24 saatte toplam 150 mg'dan fazla alınmamalıdır.

    2-5 yaş: Her 6 -8 saatte bir, 12,5-25 mg kullanılabilir. 24 saatte toplam 75 mg'dan fazla alınmamalıdır. Alternatif olarak 1,25 mg/kg ya da 37,5 mg/m olarak verilebilir.‌

    2 yaş altı çocuklarda doktor tarafından verilmedikçe kullanılmamalıdır.

    Geriyatrik popülasyon:

    Yaşlı hastaların ANTİ-EM kullanırken dikkatli olması gerekmektedir. Hipereksitabilite, sedasyon, ağız kuruluğu, baş dönmesi ve üriner retansiyon gibi etkiler görülebilir.

    4.3. Kontrendikasyonlar

    Dimenhidrinat veya içindeki diğer bileşiklere karşı hassasiyeti olanlarda, yeni doğanlarda, laktasyon dönemindeki hastalarda ve astım gibi solunum problemi yaşayan hastalarda kontrendikedir.

    4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

    Mental dikkatliliğin ya da fiziksel koordinasyonun gerektiği tehlikeli aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gerekli yetiyi azaltabilir (Bkz. Bölüm 4.7). Diğer MSS depresanları ile birlikte kullandığında sedasyon gerçekleşebilir (Bkz. Bölüm 4.5).

    Karaciğer veya böbrek hastalığı, astım, amfizem gibi solunum problemleri, ülser, obstrüksiyon gibi mide problemleri ya da zihin/duygu durum değişiklikleri yaşayan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Nöbet geçiren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Antikolinerjik tedavi (glokom açı kapanması, idrar yapmada sorunu olanlarda ve mesane boyu obstrüksiyonu durumlarında, prostat bezi büyümesi) ile ağırlaşabilme durumlarında ilacın antikolinerjik etkisi düşünülmelidir. Kalp rahatsızlığı ya da düzensiz kalp atımı (kardiyak aritmi) olanlarda, dikkatli kullanılmalıdır. Ototoksik belirtileri maskeleyebileceğinden, bilinen ototoksik ilaçlarla birlikte kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır. Bu hastalar tedavi süresince yakın gözetim altında tutulmalıdır. Hipertiroidisi olan veya tiroid preparatları alan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü istenmeyen kardiyovasküler etki ihtimali olabilir.

    ANTİ-EM, her bir tablette 16,50 mg laktoz monohidrat içermektedir. Bu nedenle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

    4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

    MSS depresanları (anksiyolitikler, barbitüratlar, uyku ilaçları ve trankilizanlar ve alkol v.b.): ANTİ-EM MSS ilaçlarının etkisini arttırabilir. ANTİ-EM diğer MSS depresanları ve alkol ile birlikte kullanılırsa doz aşımını engellemek amacıyla dikkatli olunmalıdır.

    Antikolinerjik etkili ilaçlar (benzotrapin, triheksifenidil v.b.): ANTİ-EM ayrıca antikolinerjik aktiviteye sahiptir, trisiklik antidepresanları içeren diğer antikolinerjik ilaçların etkilerini güçlendirebilir.

    Ototoksik ilaçlar (aminoglikosidler, sisplatin, kıvrım diüretikler, salisilatlar, vankomisin v.b.): ANTİ-EM aminoglikosit antibiyotik ya da diğer ototoksik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ototoksisitenin erken semptomlarını maskeleyebilir.

    Bazı ilaçlar ANTİ-EM ile etkileşime girebilir: Cilde uygulanan antihistaminler (difenhidramin kremler, merhemler, spreyler), antispasmodikler (atropin, belladon alkaloidleri v.b.), kulağa

    zarar veren bazı antibiyotikler (gentamisin gibi aminoglikosidler v.b.), Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (benzotropin, triheksifenidil gibi antikolinerjikler), MAO inhibitörleri (furazolidon, isokarboksazid, linezolid, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasajilin, selejilin, tranilsipromin), skopolamin, trisiklik antidepresanlar (amitriptilin v.b.).

    Ayrıca bazı ilaçlar ANTI-EM ile birlikte kullanıldığında sersemliği arttırır: Bazı antihistaminler (difenhidraminler v.b.), anti nöbet ilaçları (karbamazepin v.b.), uyku ve anksiyete ilaçları (alprazolam, diazepam, zolpidem v.b.), kas gevşeticiler , narkotik ağrı kesiciler (kodein v.b.), psikiyatrik ilaçlar (klorpromazin, risperidon, amitriptilin, trazodon v.b.), bitkisel ilaçlar (kava, hypericum, gotu kola, valerian v.b.).

    Diğer ilaçlar: Dimenhidrinatın hayvanlardaki hepatik mikrozomal enzimleri azalttığı bildirilse de, insanlarda diğer ilaçların metabolizmasını etkilediğine dair herhangi bir veri mevcut değildir.

    Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

    Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

    Pediyatrik popülasyon:

    Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

    4.6. Gebelik ve laktasyon

    :

    Gebelik kategorisi B'dir.

    Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (kontrasepsiyon):

    ANTI-EM'in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara herhangi bir etkisi veya doğum kontrolü (kontrasepsiyon) için kullanılan ilaçlarla herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir.

    Gebelik dönemi:

    Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, dimenhidrinatın gebelik üzerinde ya da fetüsün/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi bir önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir.

    Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonel/fetal gelişim/doğum/ ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. Kısım 5.3).

    Gebe kadınlarda iyi kontrol edilmiş ve yeterli çalışma yoktur. Şu ana kadar yapılan klinik çalışmalarda, gebe kadınlarda herhangi bir trimesterde ilacın alımıyla abnormalite riskinde bir artış görülmemiştir. Fetüse zarar verme ihtimali çok uzak olarak gözükse de ANTİ-EM yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.

    Laktasyon dönemi:

    Dimenhidrinat az miktarda anne sütüne geçmektedir. Bu sebeple, emzirilen infantlarda yan etki potansiyeli vardır. Emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

    Üreme yeteneği / Fertilite:

    İnsanlarda kullanılan dozun (mg/kg baz alınarak) 20–25 katına kadar olan dimenhidrinat dozu ile sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda, bozulmuş bir fertilite verisi elde edilmemiştir.

    4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

    Araç ve makine kullarken dikkatli olunmalıdır. ANTI-EM sersemlik, baş dönmesi ya da bulanık görmeye sebep olabilir.

    4.8. İstenmeyen etkiler

    Advers ilaç reaksiyonları aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

    Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

    Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

    Seyrek: Lökopeni, nötropeni, trombositopeni, hemolitik anemi

    Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

    Seyrek: Anoreksi, kan diskrazi

    Psikiyatrik hastalıklar

    Seyrek: Halüsinasyon, sinirlilik, kabus

    Sinir sistemi hastalıkları:

    Yaygın: Uyuşukluk

    Seyrek: Sersemlik, heyecan, baş ağrısı, kavrama bozukluğu, tonik-klonik nöbet, ağız kuruluğu

    Çok seyrek: Paradoksikal MSS uyarımı

    Göz hastalıkları:

    Seyrek: Bulanık görme, çift görme gibi optik değişiklik

    Kulak ve iç kulak hastalıkları

    Seyrek: Kulak çınlaması

    Kardiyak hastalıklar:

    Seyrek: Ekstrasistol, taşiaritmi

    Vasküler hastalıklar:

    Seyrek: Hipotansiyon, kan diskrazi

    Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

    Yaygın: Zayıf bronşiyal sekresyon

    Seyrek: Burunda kuruluk, boğazda kuruluk

    Gastrointestinal hastalıklar:

    Seyrek: Kramplı karın ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, diyare, iştah azalması, ağız kuruluğu

    Deri ve deri altı doku hastalıkları:

    Seyrek: Alerjik reaksiyonlar, deride döküntü, ürtiker, deride kaşıntı/şişme (özellikle yüz, dil, boğaz), deride fotosensitivite, hiperhidroz, anaflaktik şok

    Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

    Seyrek: Disüri, sık idrara çıkma

    Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

    Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; eposta: tufam@titck.gov.tr ; tel: 0800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

    4.9. Doz aşımı ve tedavisi

    Doz aşımı semptomları göz bebeğinde büyüme, flushing, ateş, halüsinasyon, güçsüzlük, tremor, kas çekilmesi, bilinç kaybı ve nöbettir. Çocuklarda ilk olarak heyecanlanma daha sonra koordinasyon bozukluğu ve sersemlik görülür.


    5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

     5.1. Farmakodinamik özellikler

     :

     Farmakoterapötik grup: Aminoalkileterler

     ATC kodu: R06AA11

     Dimenhidratın farmakolojik etkileri asıl difenhidraminin kısmından kaynaklandığı düşünülür. Difenhidramin gibi dimenhidrinat MSS depresanlarına, antikolinerjik, antiemetik, antihistaminik ve lokal anestezik etkilere sahiptir. Antiemetik aksiyonunun asıl mekanizması bilinmemesine rağmen dimenhidrinatın vestibular stimülasyonun inhibe ettiği, otolit sistemde ilk etki ettiği ve daha yüksek dozlarda semisirküler kanallarda etki ettiği gösterilmiştir. Dimenhidrinat asetilkolini inhibe eder, bazı araştırmacılar bunun birincil mekanizması olduğuna inanır. Çünkü vestibular ve retiküler sistemdeki kolinerjik stimülasyon hareket hastalığının etkileri mide bulantısı ve kusmadan sorumludur. MSS depresan etkilerine tolerans genellikle birkaç günlük tedavi sonrasında gerçekleşir ve uzun dönem kullanımdan sonra antiemetik etkide azalma olabilir.

     5.2. Farmakokinetik özellikler

     :

     Genel özellikler

     Emilim:

     Dimenhidrinat oral olarak alımından sonra iyi bir şekilde absorbe edilir.

     Dağılım:

     Dağılım ve metabolik sonu üzerine çok az veri bulunmaktadır. Diğer antihistaminikler gibi ilaç, vücut organlarına geniş bir şekilde dağılır, plasentaya geçer.

     Biyotransformasyon:

     Karaciğerde metabolize olur.

     Eliminasyon:

     İdrarla elimine edilir. Az miktarda dimenhidrinat süte geçer.

     5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

     İnsanlarda kullanılan dozun (mg ya da kg baz alınarak) 20-25 katına kadar olan dimenhidrinat dozu ile sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda, bozulmuş bir fertilite verisi elde edilmemiştir.

     6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

      6.1. Yardımcı maddelerin listesi

      Mısır nişastası

      Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı) Povidon

      Mikrokristal selüloz Kolloidal silikon dioksit Etanol %96 * Magnezyum stearat Talk

      * Bitmiş üründe bulunmamaktadır.

      6.2. Geçimsizlikler

      Bilinen bir geçimsilizliği yoktur.

      6.3. Raf ömrü

      60 ay

      6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

      Orijinal ambalajında ve 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

      6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

      Normal ambalaj: 12 ve 20 tablet içeren blisterde, karton kutuda

      Klinik ambalaj: 500 adet tablet

      1000 adet tablet

      6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

      Kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Amblaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

      Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz. Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA00785
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuTakibi Zorunlu Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699587011220
  Etkin Madde Dimenhidrinat
  ATC Kodu A04AD
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
  ANTI-EM 50 mg 20 tablet Barkodu