Ulm İlaçları › AMLONEB 10mg/5mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

AMLONEB 10mg/5mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Amlodipin + Nebivolol }

Kalp Damar Sistemi Ulm İlaç Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Güncelleme : 14 September  2012

AMLONEB 10/5 mg tablet

Ağız yolu ile alınır.

Etkin nıadde'.Her bir tablette 5 mg nebivolole eşdeğer miktarda 5,45 mg nebivolol HC1 ve 10 mg amlodipin’e eşdeğer miktarda 13,86 mg amlodipin besilat bulunur.

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil metilselüloz, kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, silikon dioksit (Aerosil 200), mısır nişastası, magnezyum stearat içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMLONEB nedir ve ne için kullanılır?

2. AMLONEB’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMLONEB nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMLONEB’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AMLONEB nedir ve ne için kullanılır?

AMLONEB, etkin madde olarak nebivolol HC1 ve amlodipin besilat içerir. Nebivolol seçici bir beta blokör olup kan damarlarını genişletir (vazodilatör). Kalp hızındaki artışı önler, kalbin pompalama gücünü kontrol altına alır. Ayrıca kan damarları üzerinde genişletici etkiye sahiptir ve bu etkisi ile kan basıncında düşmeye yardımcı olur.

AMLONEB’in içeriğindeki amlodipin kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Amlodipin damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.

AMLONEB 10/5 mg tabletler, beyaz renkli, bir yüzünde 10/5 yazılı bikonveks, yuvarlak tabletler şeklinde 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır

AMLONEB, amlodipin ya da nebivololün tek başına kullanımı ile kan basıncı (tansiyon) kontrol altına alınamayan hastalarda esansiyel hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılır.


2.AMLONEB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMLONEB'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Nebivolol, amlodipin veya AMLONEB’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı iseniz,
 • Karaciğer yetmezliğiniz veya karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Gebe veya emziriyorsanız,
 • Kalbinizde ileti bozukluğu (hasta sinüs sendromu veya atrial -ventriküler blok) ile ilgili tanı konmuşsa ve kalp pili kullanmıyorsanız,
 • Kalp yetmezliğiniz veya kalbiniz çalışması için damar içine tedavi alıyorsanız,
 • Kan basıncınız düşükse (sistolik kan basıncı < 90 mmHg),
 • Kalp atımınız yavaşlamışsa (tedaviye başlamadan önce dakikada 60 atımdan daha az),
 • Kol ve ayaklarınızda dolaşım bozukluğu varsa,
 • Nefes almada zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız,
 • Feokromasitoma (Adrenal bezin iç kısmı olan medulla kısmından köken alan tümör)
 • Metabolik asidozunuz varsa (şeker hastalannda kan şekerinin çok yüksek olması ve kanın asidik olması),
 • Kardiyojenik şok ve stabil olmayan angina (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) hastalığınız varsa,
 • Koroner arter kasılmalarının neden olduğu göğüs ağrısı (Prizmental angina veya varyant anjina) varsa,
 • Ciddi aort darlığı (stenozu) ve/veya kalp büyümesi (hipertropik kardiyomiyopatisi) varsa. Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.
 • AMLONEB'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Kalp yetmezliği (kalbinizin vücudunuz için gereken kanı    pompalayamaması)
 • Kalbinizde iletim bozukluğunuz varsa (birinci dereceden    kalp bloğu),
 • Bronş iltihabınız varsa,
 • Kan dolaşımınızdaki bozukluktan kaynaklı el ve ayak parmaklarınızda uyuşukluk ve sararma (Raynaud hastalığı) varsa,
 • Yürürken bacaklarınızda ağrı, gerginlik ve güçsüzlük hissediyorsanız (intermittent klaudikasyon)
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Sedef hastalığınız varsa,
 • Vücudunuz tiroid hormonunun gereğinden fazla üretiyorsa,
 • Kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Karaciğer problemleriniz varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AMLONEB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMLONEB, aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

  Greyfurt suyu AMLONEB’in içeriğindeki amlodipin seviyelerini orta derecede arttırabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

  Antihipertansif etkiyi arttırabilen sarımsak ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMLONEB’i gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanmayınız.

  Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız AMLONEB’i almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

  Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMLONEB emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  AMLONEB nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  AMLONEB'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AMLONEB’in her bir tabletinde 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  AMLONEB içinde yardımcı madde olarak laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar AMLONEB tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir.

 • Kalsiyum kanal blokörleri (yüksek kan basıncı veya kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, örn., verapamil, diltiazem, amlodipin, felodipin, lasidipin, nifedipin, nikardipin, nimodipine, nitrendipin. Nebivolol tedavi sırasında verapamilin damar içine uygulanmamalıdır.)
 • Klonidin, guanfasin, moksonidin, metildopa ve rilmenidin (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Kinidin, hidrokinidin, amiodaron, sibenzolin, flekainit, dizopiramit, lidokain, meksiletin ve propafenon (düzensiz kalp atım tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Barbitüratlar (fenobarbital) ve fenotiyazin (kaygı tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Amitriptilin, trazodon, paroksetin, fluoksetin ve thioridazin (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Astım, göz bozuklukları (örn., glokom [göz içindeki basıncın artması]) veya gözbebeğinin genişlemesi tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., insülin veya oral kullanılan ilaçlar)
 • Anestezikler (anestezi doktorunuza AMLONEB kullandığınızı bildiriniz.)
 • Antasidler (örn., simetidin, mide asit tedavisinde kullanılan ilaçlar) AMLONEB’in yemeklerle, antasidlerinde yemekler arasında alınması gerekir.
 • Digoksin veya diğer digitalis glikozit olarak adlandırılan ilaçlar (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (örn., ibuprofen, diklofenak. Ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Meflokin (sıtma tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Baklofen (kas gevşetici)
 • Amifostin (kemo veya radyasyon tedavi sırasında dokuları koruyan ilaç)
 • Azol antifungalleri (İtrakonazol, ketokonazol, flukonazol), klaritromisin, eritromisin ve diğer sitokrom P450 izoenzim 3A4 inhibitörleri AMLONEB içeriğindeki amlodipinin metabolizmasını inhibe edebileceğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Rifampin (verem tedavisinde kullanan ilaç)
 • Kalsiyum
 • Siklosporin (organ naklinin önlenmesinde kullanılır)
 • Sildenafil (erkeklerde sertleşme tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Etanol/Bitki/Nutrasötiklerle Etkileşim: Sarı kantaron otu (Hypericum perforatum), amlodipin seviyelerini düşürebilir. Amlodipin, östrojenik etkili dong quai, hipertansiyonu artırabilen efedra, yohimbe ve ginseng ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Ritonavir, nevirapin ( HIV enfeksiyonunda kullanılan ilaçlar)
 • Karbamazepin, fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AMLONEB nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz ne sıklıkta ve kaç tablet AMLONEB kullanacağınızı size söyleyecektir. AMLONEB’in önerilen dozu günde bir defa bir tablettir.

  Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayınız.

  AMLONEB’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Sadece ağızdan kullanım içindir.

  AMLONEB bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Tabletler çiğnenmemeli ve kınlmamalıdır. AMLONEB her gün aynı saatte alınmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) AMLONEB kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşın üzerindeki hastalar için nebivololün önerilen başlangıç dozu günde 2.5 mg’dır. Gerekirse, günlük doz 5 mg’a arttırılabilir. Ancak, 75 yaşın üzerindeki hastalarda deneyim sınırlı olduğundan, dikkatli olunmalı ve hastalar yakından izlenmelidir

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda nebivololün başlangıç dozu günde 2.5 mg’dır. Gerektiğinde günlük doz, 5 mg’a artırılabilir.

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda amlodipinin plazma düzeylerinde bir farklılık görülmemiştir. Bu hasta popülasyonunda doz ayarlamasına gerek yoktur. Amlodipin diyaliz ile atılmaz.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda AMLONEB kullanımı önerilmemektedir.

  Eğer AMLONEB’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMLONEB kullanırsanız

  Eğer kazara daha fazla tablet alırsanız, kalp atımınız yavaşlayabilir, kan basıncınız düşebilir veya diğer kalp problemleri, hırıltılı nefes alabilir veya nefes almada zorluk yaşayabilirsiniz. Hemen doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakın hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

  AMLONEB ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AMLONEB'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Ancak unutulan dozun üzerinden çok zaman geçmişse (örneğin birkaç saat) ve dolayısıyla bir sonraki doz saati yakınsa unutulan dozu atlayınız ve programda yer alan bir sonraki normal dozu her zamanki saatinde alınız. Ancak bir daha doz atlamamaya dikkat ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMLONEB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  AMLONEB tedavinizi doktorunuza danışmadan kesmeyiniz. Tedavinizi aniden sonlandırdığınızda hastalığınızın belirtileri kötüleşebilir. Özellikle angina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) hastalarda bu durum görülebilir.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ulm İlaç Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697935010529
Etkin Madde Amlodipin + Nebivolol
ATC Kodu C07FB12
Birim Miktar 10+5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AMLONEB 10mg/5mg 30 tablet Barkodu