Ulkar İlaç İlaçları › ALZIA 20 mg 84 film tablet › Kullanma Talimatı

ALZIA 20 mg 84 film tablet Kullanma Talimatı

Memantin }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Memantin Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 8 March  2003

ALZİA 20 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 16.62 mg memantine eşdeğer 20 mg memantin HC1 içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz PH 302, kolloidal silikondioksit, kroskannclloz sodyum, talk, magnezyum stearat, film kaplama maddesi: Opadry Pink 20A34056 (Talk, hidroksipropil selüloz, titanyumdioksit, hypromellose, siyah demiroksit, kırmızı demiroksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALZIA nedir ve ne için kullanılır?

2. ALZIA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALZIA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALZIA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ALZIA nedir ve ne için kullanılır?

• ALZİA 20 mg film tablet, 28, 50 ve 84 tabletlik blister ambalajlarda bulunur. Oval, bombeli, pembe renkli, film kaplı, bir yüzü 20 yazılı tabletlerdir.

• ALZİA, anti demans ilaç grubuna dahildir ve N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagoııistidir. Alzheimer hastalığındaki hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerindeki bozukluğa bağlıdır. Beyinde, öğrenme ve hafızada önemli rol oynayan sinir sinyallerinin iletilmesinde görevli NMDA reseptörleri yer alır. ALZİA, bu NMDA reseptörlerini etkileyerek, sinir sinyallerinin iletimini ve hafızayı iyileştirir.

• ALZİA, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.


2.ALZIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALZIA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• İçindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız, (yardımcı maddeler listesine bakınız.)

ALZIA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Daha önce sara nöbeti geçirdiyseniz,

• Yakın bir zamanda kalp krizi geçirmişseniz veya kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalık veya kontrol altına alınamayan hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa, ALZİA'yı dikkatli kullanınız.

• Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan amantadin, genel anestezide kullanılan bir ilaç olan ketamin veya öksürük kesici bir ilaç olan dekstrometorfan gibi N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonistleri ile birlikte kullanımdan kaçınmalısınız.

• Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da ciddi iiriner sistem hastalığınız mevcutsa, idrar pH'sı yükselebilir. Doktorunuz sizi dikkatle takip etmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALZIA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş) olursa, doktorunuza danışınız. Reııal tübüler asidoz (Renal tiibüler asidoz, böbrek yetmezliği sonucu kanda asit formundaki maddelerin birikmesi durumu) veya şiddetli idrar yolu iltihabı geçiriyorsanız, doktorunuza danışınız. Doktorunuzun dozu ayarlaması gerekecektir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ALZİA gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız ALZİA'yı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz, hastalığınızın durumuna göre araç ve makine kullanmanıza izin verecektir. ALZİA, tepkilerinizi etkileyebilir, araç ve makine kullanım yeteneğinizin azalmasına neden olabilir.

ALZIA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir tablette 6.214 mg kroskamıelloz sodyum içerir. İçeriğindeki sodyum miktarı, 1 mmol (23 mg)'dan daha azdır; yani esasında '"sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALZİA. aşağıdaki ilaçların etkilerini etkileyebilir. Bu nedenle dozları doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir.

• Amantadin, ketamin, dekstrometorfan

• Dantrolen, baklofen

• Barbituratlar (Uyku verici ilaçlar)

• Nöroleptikler (Mental bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin

• Hidroklorotiazid (HCT) veya HCT'li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa

• Antikoliııerjikler (Bağırsak kramplarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Antikonvülzanlar (Nöbetleri önleme ve rahatlatmada kullanılan ilaçlar)

• Dopaminerjik agonistler (L-dopa, bromokriptin gibi)

• Oral antikoagulanlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ALZIA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Tedavinin ilk 3 haftası süresince, ALZİA dozu kademeli olarak arttırılarak ulaşılan 20 mg'lık doz, günlük önerilen tedavi dozudur. Günde bir tablet alınız.

1. Hafta (1-7 gün):

İlk hafta boyunca günde bir defa 5 mg memantin alınız, ('/z tablet ALZİA 10 mg Film Tablet)

2. Hafta (8-14 gün):

İkinci hafta boyunca günde bir defa 10 mg memantin alınız. (1 tablet ALZİA 10 mg Film Tablet)

3. Hafta (15-21 gün):

Üçüncü hafta boyunca günde bir defa 15 mg memantin alınız. (1 tablet ALZİA 10 mg Film Tablet ve '/2 tablet ALZİA 10 mg Film Tablet)

4. Hafta:

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde bir defa 20 mg memantin ile devam ediniz (1 tablet ALZİA 20 mg Film Tablet veya 2 tablet ALZİA 10 mg Film Tablet)

Devam dozu:

Önerilen günlük doz 20 mg'dır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

Günde bir defa, ağız yoluyla alınız. Tabletler, bir miktar su ile yutulmalıdır.

Tableti besin alımından bağımsız olarak (aç ya da tok karnına) kullanabilirsiniz.

Özel kullanım durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz ihtiyacınız olan dozu belirleyecektir. Doktorunuz belirli aralıklarda böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir.

Karaciğer yetmezliği

Hafif ya da orta dereceli karaciğer fonksiyon hasarı olan hastalarda (Child-Pugh A ve Clıild-Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Bu hastalarda ALZİA kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer ALZİA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALZIA kullanırsanız

Gerekenden fazla ALZİA kullandığınız takdirde, olası yan etkiler bölümünde bahsedilen etkileri yaşayabilirsiniz.

ALZİA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALZIA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALZIA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA12680
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697473090038
Etkin Madde Memantin
ATC Kodu N06DX01
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 84
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Memantin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ALZIA 20 mg 84 film tablet Barkodu